Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.01.2018
04.01.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/01/18
0 Mesto Vrbové
Jana Hulínová, Skalité
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná, rok 2018
04.01.2018
04.01.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 02/18/02/18
0 Mesto Vrbové
Igor Spál, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový turnaj (06.01.2018)
11.01.2018
12.01.2018
Kúpna zmluva
IZ 03/18/03/18
0 Mesto Vrbové
Adrián Otepka, Vrbové
Pozemok pod garáž, parc. reg. „C“ č. 325/90 o výmere 20 m2 na základe výsledku OVS č. 14/2017
15.01.2018
16.01.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/04/18
0 Mesto Vrbové
Miroslav Ohradka, Skalité
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2018
15.01.2018
16.01.2018
Kúpna zmluva
IZ 04/18/05/18
0 Mesto Vrbové
Mária Majerníková, Vrbové
Pozemok pod garáž č. 1 - Nám. J. Emanuela, parc. reg. „C“ č. 2516/17-diel 14; 2516/17-diel 15; 2515/28-diel 2 spolu o výmere 20 m2 na základe výsledku OVS č. 12/2017
15.01.2018
16.01.2018
Kúpna zmluva
IZ 05/18/06/18
0 Mesto Vrbové
Daniel Majerník, Vrbové
Pozemok pod garáž č. 2 - Nám. J. Emanuela, parc. reg. „C“ č. 2516/8-diel 16; 2516/8-diel 17; 2515/29-diel 3 spolu o výmere 20 m2 na základe výsledku OVS č. 13/2017
22.01.2018
23.01.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/07/18
0 Mesto Vrbové
JUMA, Nitra
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2018
23.01.2018
24.01.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 06/18/08/18
0 Mesto Vrbové
Jozef Čmehíl, Vrbové
Nájom jedálne v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: primície novokňaza - slávnostný obed (27.01.2018)
30.01.2018
31.01.2018
Zmluva č. 92018 o nájme nebytových priestorov
IZ 178/17/09/18
0 Mesto Vrbové
SEIGOKAN, Myjava
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: tréning karate (01/2018-06/2018)
30.01.2018
31.01.2018
Zmluva č. 102018 o nájme nebytových priestorov
IZ 179/17/10/18
0 Mesto Vrbové
Pavol Rakús, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie basketbalu (01/2018-05/2018)
30.01.2018
31.01.2018
Zmluva č. 112018 o nájme nebytových priestorov
IZ 146/17/11/18
0 Mesto Vrbové
Mgr. Petra Bališová, Trebatice
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: kondičné cvičenie (01/2018-04/2018)
01.02.2018
01.02.2018
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec
IZ 07/18/12/18
0 Mesto Vrbové
Ing. Rastislav Slabý, Vrbové
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1344
09.02.2018
10.02.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/13/18
0 Mesto Vrbové
Katarína Lipčeyová, Nitra
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2018
09.02.2018
10.02.2018
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 18/0049/15/13200/073-ZoS/VB
IZ 08/18/14/18
0 Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Pripojenie stavby povinného ,,TA_Vrbové, Nájomné byty, 3x5 b.j.,NNK"
09.02.2018
10.02.2018
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
IZ 172/17/15/18
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre klienta: Jozef Vavrinec 30.06.2017-13.12.2017 (Dodatok č. 4 k IZ 172/17/219/17)
09.02.2018
10.02.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
IZ 173/17/16/18
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre klienta: Ignác Ševčík do 31.12.2017 (Dodatok č. 1 k IZ 173/17/223/17)
09.02.2018
10.02.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení časti úhrady za sociálnu službu
IZ 174/17/17/18
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre klienta: Jozef Holán do 31.12.2017 (Dodatok č. 1 k IZ 174/17/224/17)
14.02.2018
15.02.2018
Nájomná zmluva
IZ 09/18/18/18
0 Mesto Vrbové
Ing. Zdeněk Málik, Vrbové
Poľnohospodárska pôda, parc. reg. ,,E" č. 1713/1 (39 459 m2)
16.02.2018
17.02.2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 195/17/19/18
0 Mesto Vrbové
RNDr. Viera Juraničová, Bratislava
Zmena a doplnenie čl. VI. - bod 1; bod 2 a čl. VII. - bod 1; bod 2 - Pozemok, parc. reg. „C“, č. 3214 o výmere 177 m2 - RNDr. Viera Juraničová, Bratislava (Dodatok č. 1 k IZ 195/17/249/17)
19.02.2018
20.02.2018
Nájomná zmluva
IZ 10/18/20/18
0 Mesto Vrbové
J&P global trading s.r.o., Trnava
Nebytový obchodný priestor (55,20m2) v nádvorí Kúrie M. Beňovského 495/2 - Exkluzívna obchodno-gastronomicko-vzdelávacia prevádzka od 01.03.2018 (na základe výsledku OVS č. 2/2018)
20.02.2018
21.02.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/21/18
0 Mesto Vrbové
BLAŽEK SK s.r.o., Bratislava
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej predajnej akcie - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - 21.02.2018 (streda)
20.02.2018
21.02.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 139/16/22/18
0 Mesto Vrbové
Real Market Development, s.r.o., Bratislava
Zmena a doplnenie v čl. I., bod 1.1.; čl. III. bod 3.1 a 3.2, čl. IV. bod 4.5 - Pozemky do nájmu za účelom realizácie investičného zámeru nájomcu - výstavba obytného súboru 50 b.j. v lokalite Horné Vrbové, k.ú. Vrbové (Dodatok č. 1 k IZ 139/16/175/16)
23.02.2018
24.02.2018
Kúpna zmluva
IZ 11/18/23/18
0 STAVOPRAC spol. s.r.o., Zákamenné
Mesto Vrbové
Objekt stavby ,,Nájomné byty 15 b.j. + inžinierske siete (BD Košiar - Šteruská cesta)
23.02.2018
24.02.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 12/18/24/18
0 Carrera Henriquez I. - Juríčeková Zu. - Juríčeková Ma.- Juríček O., Piešťany
Mesto Vrbové
Pozemok, parc. reg. „C“ č. 3030/2 o výmere 4 m2, LV 1693 (Ul. gen. M. R. Štefánika - Ul. Barcíkova)
23.02.2018
24.02.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 13/18/25/18
0 Evelína Kouraichi, Groß-Enzendorf - FAVAB spol. s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Zriadenie vecného bremena - povinnosť vlastníkov zaťažených nehnuteľností strpieť uloženie a ukotvenie inžinierskych sietí + strpieť právo prechodu v prospech oprávneného za jednorazovú odplatu. (areál býv. SOU Vrbové). Vecné bremeno sa zriaďuje ,,in personam"v prospech Oprávneného a ďalej ako časovo neobmedzené.
23.02.2018
24.02.2018
Zmluva č. 122018 o nájme nebytových priestorov
IZ 14/18/26/18
0 Mesto Vrbové
Adam Svetlík, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hra futbal (02/2018-06/2018)
23.02.2018
24.02.2018
Zmluva o nájme nebytového priestoru
IZ 15/18/27/18
0 Mesto Vrbové
Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Nájom nebytových priestorov - plocha strechy budovy ZŠ Ul. Školská - umiestnenie telekomunikačných zariadení na streche budovy + bezplatné internet pripojenie KLASIK/HDI
26.02.2018
27.02.2018
Kúpna zmluva
IZ 16/18/28/18
0 Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Mesto Vrbové
Čierne plastové nádoby s modrým poklopom na komunálny odpad - objem 120 L, 60 ks - jednotková cena 12,00 EUR bez DPH, Predajná cena SPOLU: 864,- EUR s DPH
26.02.2018
27.02.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 17/18/29/18
0 Mesto Vrbové
Únia žien, Vrbové
Nájom jedálne v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: detský karneval (11.02.2018)
26.02.2018
27.02.2018
Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk
IZ 18/18/30/18
0 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
Mesto Vrbové
Licencia na použitie diela - prístup na ftp server portálu www.cintoriny.sk s možnosťou zverejňovania aktuálnych databázových dát Nadobúdateľa
28.02.2018
01.03.2018
Nájomná zmluva
IZ 19/18/31/18
0 Mesto Vrbové
Advokátska kancelária Lányiová s.r.o., Hlohovec
Nájomná zmluva - nebytový priestor na 1. poschodí objektu „Hačkovec“ Ul. Beňovského 336/1 (býv. kancelária č. 18 o výmere 24 m2) na základe výsledku OVS č. 3/2018 - Advokátska kancelária Lányiová s.r.o.
28.02.2018
01.03.2018
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1020022006
IZ 08/12/32/18
0 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné
Mesto Vrbové
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1020022006 (IZ 08/12/20/12) Zmena ustanovení v Článku 1 Predmet zmluvy a Článku 5 Platobné podmienky - bod 1.
28.02.2018
01.03.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 77/16/33/18
0 Mesto Vrbové
STAVOPRAC, spol. s.r.o., Zákamenné
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 13.06.2016 (IZ 77/16/91/16) za účelom realizácie investičného zámeru nájomcu - výstavba bytového domu s 15 malometrážnymi bytmi - Mení sa Článok č. 2 - Doba nájmu
06.03.2018
07.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 20/18/34/18
0 Mesto Vrbové
MFK Vrbové
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie športovej činnosti MFK na rok 2018 a zabezpečenie športovej činnosti futbalovej mládeže na rok 2018
06.03.2018
07.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 21/18/35/18
0 Mesto Vrbové
Ivan Sudora, Vrbové
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie Dní astronómie a kozmonautiky na futbalovom štadióne vo Vrbovom v roku 2018 (24.03.2018 a 18.08.2018)
08.03.2018
09.03.2018
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
IZ 169/17/36/18
0 VITAE PLUS, spol. s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k IZ 169/17/215/17 Zmena a doplnenie Čl. V. - Ťarchy a doterajší Čl. V. sa mení na Čl. VI. Spoločné a záverečné ustanovenia
09.03.2018
10.03.2018
Kúpna zmluva
IZ 22/18/37/18
0 Mesto Vrbové
Vlastníci bytov v BD na Ul. gen. M. R. Štefánika 208/3 a 5, Vrbové
Pozemok, parcela reg. „C“ č. 2633 o výmere 453,14 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Vrbové, LV 1900
09.03.2018
10.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 23/18/38/18
0 Mesto Vrbové
Združenie športových klubov mesta Vrbové
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie športových činností na rok 2018 vrátane Vrbovskej pätnástky - Memoriál Štefana Kalužu + zabezpečenie a skvalitnenie bikeparku na futbalovom štadióne vo Vrbovom
22.03.2018
23.03.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/39/18
0 Mesto Vrbové
Ján Štrba, Čierne
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií textilu - tričká - 23.03.2018 a 23.05.2018
23.03.2018
24.03.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/40/18
0 Mesto Vrbové
Ľubica Šmátralová-ESTIM, Sereď
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej predajnej akcie - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - 26.03.2018
26.03.2018
27.03.2018
Rámcová zmluva
IZ 24/18/41/18
0 BAUMIC, spol. s.r.o., Piešťany
Mesto Vrbové
Vykonanie stavebných prác zhotoviteľom na základe požiadaviek a podľa špecifikácie objednávateľa do vyčerpania 69.990,00,- EUR bez DPH
27.03.2018
28.03.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/42/18
0 Mesto Vrbové
Richard Tupý - OBUTY, Partizánske
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií obuvi - 28.03.2018 a 25.05.2018
03.04.2018
04.04.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/43/18
0 Mesto Vrbové
Združenie KRIAK, Vrbové
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania kultúrno-hudobného podujatia - 07.04.2018
04.04.2018
05.04.2018
Zmluva o dielo na poskytnutie služby
IZ 25/18/44/18
0 Mgr. art. Peter Šimon, Senica
Mesto Vrbové
Rekonštrukcia kamenného súsošia „Pieta“ na stĺpe vo Vrbovom
05.04.2018
06.04.2018
Zmluva o dielo na poskytnutie služby
IZ 26/18/45/18
0 restART BA, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie NKP Synagógy vo Vrbovom
06.04.2018
07.04.2018
Zmluva o dielo
IZ 27/18/46/18
0 CS, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Stavebná úprava chodníka na Ulici gen. M. R. Štefánika, Vrbové - I. etapa
10.04.2018
11.04.2018
Zmluva o dielo na poskytnutie služby
IZ 28/18/47/18
0 PRODIS+s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Statický prieskum s návrhom statického zabezpečenia NKP synagógy vo Vrbovom
10.04.2018
11.04.2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutí sociálnej služby v zariadeniach sociálnej služby ... na rozpočtový rok 2018
IZ 29/18/48/18
0 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok 2018 Poskytovateľ sociálnej služby: Domov Klas n.o., Vrbové
10.04.2018
11.04.2018
Nájomná zmluva
IZ 30/18/49/18
0 Mesto Vrbové
SEMIKRON, s.r.o., Vrbové
Prenájom reklamnej plochy - mantinely hokejbalového ihriska v areáli II. ZŠ, Ul. Komenského
11.04.2018
01.03.2018
Nájomná zmluva
IZ 31/18/50/18
0 Vincent Stopjak, Vrbové
Mesto Vrbové
Nájom poľnohospodárskej pôdy pod mestským futbalovým štadiónom, parc. reg. „E“ č. 3688/101 o výmere 2126,40 m2 -
18.04.2018
19.04.2018
Zmluva o vydávaní obedov
IZ 32/18/51/18
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Vydávanie obedov pre dôchodcov mesta na základe predložených stravných lístkov v miestnosti č. 37 Domova Klas n.o., každý deň v čase od 12.00 do 13.00 hod.
19.04.2018
20.04.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 33/18/52/18
0 Mesto Vrbové
ZŠK Vrbové, Vrbové
Nájom telocvične v objekte ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: spoluorganizácia turistického pochodu Lazová 100 (20.04.2018-22.04.2018)
25.04.2018
26.04.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/53/18
0 Mesto Vrbové
Divadlo MASKA, Zvolen
Prenájom miestnosti - kinosály v DK Vrbové za účelom konania hudobno-divadelného podujatia - 26.04.2018
26.04.2018
27.04.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 34/18/54/18
0 ELISA, spol. s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zriadenia vecného bremena je novovytvorená nehnuteľnosť - parc. reg. „C“ č. 2631/1 o výmere 624 m2. Predmetom je aj povinnosť Povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez túto parcelu - t. j. využívať tento pozemok ako príjazdovú komunikáciu k pozemkom vo vlastníctve mesta Vrbové
26.04.2018
27.04.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 35/18/55/18
0 Mesto Vrbové
Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna materská škola a Špeciálna základná škola Mórica Beňovského, Praktická škola Vrbové
Dotácia sa poskytuje Spojenej škole vo Vrbovom na zabezpečenie dopravy žiakov do školy v prírode - Bojnice
26.04.2018
27.04.2018
Zmluva o dielo
IZ 36/18/56/18
0 BAUMIC, spol. s.r.o., Piešťany
Mesto Vrbové
Rekonštrukcia oplotenia I. ZŠ, Ul. Školská 4 Vrbové. Stavebné práce pozostávajú z búracích prác, betonárskych prác, murárskych prác.
26.04.2018
27.04.2018
Darovacia zmluva
IZ 37/18/57/18
0 Nadácia Veolia Slovensko, Bratislava
Mesto Vrbové
Darca sa zaväzuje obdarovanému bezodplatne prenechať sumu vo výške 500,00 EUR ako peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu obdarovaného.
26.04.2018
27.04.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 38/18/58/18
0 Mesto Vrbové
Umenie deťom vo Vrbovom pri CZUŠ, o.z., Vrbové
Dotácia sa poskytuje občianskemu združeniu Umenie deťom vo Vrbovom pri CZUŠ, o. z. na finančné zabezpečenie cesty na súťaž do San Rema žiačke Margaréte Ondrejkovej.
27.04.2018
28.04.2018
Zmluva o finančnom vysporiadaní
IZ 39/18/59/18
0 Mesto Vrbové
Obec Krakovany
Predmetom tejto zmluvy je finančné vysporiadanie nákladov na výrobu jedál a nápojov pre žiakov ZŠ Krakovany a to medzi mestom Vrbové, ktoré je zriaďovateľom ZŠ Školská a ZŠ Komenského Vrbové a obcou Krakovany, ktorá je zriaďovateľom ZŠ v Krakovanoch.
30.04.2018
01.05.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
IZ 13/18/60/18
0 Evelína Kouraichi, Groß-Enzendorf - FAVAB spol. s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k IZ 13/18/25/18. Zriadenie vecného bremena - povinnosť vlastníkov zaťažených nehnuteľností strpieť uloženie a ukotvenie inžinierskych sietí + strpieť právo prechodu v prospech oprávneného za jednorazovú odplatu. (areál býv. SOU Vrbové). Vecné bremeno sa zriaďuje ,,in personam"v prospech Oprávneného a ďalej ako časovo neobmedzené
30.04.2018
01.05.2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 22/18/61/18
0 Mesto Vrbové
Vlastníci bytov v BD na Ul. gen. M. R. Štefánika 208/3 a 5, Vrbové
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve IZ 22/18/37/18. Zmena a doplnenie čl. II. - Predmet zmluvy - pozemok, parcela reg. „C“ č. 2633 o výmere 453,14 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Vrbové, LV 1900
04.05.2018
05.05.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 40/18/62/18
0 Ing. Kramárik Pavol, Vrbové - Ing. Vlhová Darina, Piešťany - Ing. Lavko Miroslav, BA - Kramárik Juraj, Vrbové - Kramárik Marián, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemok, parcela reg. „E“ č. 1324/4 o výmere 191 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Vrbové, LV 3592 a pozemok, parcela reg. „E“ č. 1324/7 o výmere 190 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Vrbové, LV 3592
04.05.2018
05.05.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 41/18/63/18
0 Ing. Lavko Miroslav, Bratislava - Kramárik Marián, Liptovský Mikuláš - Kramárik Juraj, Vrbové -Poláková Brigita, Piešťany
Mesto Vrbové
Pozemok, parcela reg. „E“ č. 1261 o výmere 72 m2 druh pozemku - orná pôda, v k. ú. Vrbové, LV 2289
04.05.2018
05.05.2018
Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 12.8.2008 o vykonaní audítorského overenia ročnej účtovnej závierky
IZ 42/18/64/18
0 RVC Senica s.r.o. Senica
Mesto Vrbové
Zmena v článku III.; zmena v článku IV, bod 2; zrušenie v článku IV, bod. 3 a bod 4.; doplnenie článku VI.
04.05.2018
05.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 43/18/65/18
0 Mesto Vrbové
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Mestská organizácia Vrbové
Dotácia sa poskytuje pre spoločenskú organizáciu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Mestská organizácia Vrbové na zabezpečenie svojej spoločenskej činnosti na rok 2018.
04.05.2018
05.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 44/18/66/18
0 Mesto Vrbové
Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Vrbovom
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Miestneho spolku Slovenského červeného kríža vo Vrbovom na rok 2018.
04.05.2018
05.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 45/18/67/18
0 Mesto Vrbové
Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Vrbové
Dotácia sa poskytuje mestskej organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2018.
04.05.2018
05.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 46/18/68/18
0 Mesto Vrbové
Občianske združenie - Rodičia škole vo Vrbovom
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie účasti detí z Občianskeho združenia - Rodičia škole vo Vrbovom na juniorských majstrovstvách Európy v Španielsku v kin-bale v júli 2018.
04.05.2018
05.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 47/18/69/18
0 Mesto Vrbové
Slovenský zväz záhradkárov - ZO Vysoké Sady Vrbové
Dotácia sa poskytuje Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná organizácia Vysoké Sady Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2018.
04.05.2018
05.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 48/18/70/18
0 Mesto Vrbové
Únia žien Slovenska, o. z. - ZO Vrbové
Dotácia sa poskytuje Únií žien Slovenska, Základnej organizácií Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2018.
04.05.2018
05.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 49/18/71/18
0 Mesto Vrbové
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom na rok 2018.
07.05.2018
08.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 50/18/72/18
0 Mesto Vrbové
Dotyk života o.z., Vrbové
Dotácia sa poskytuje Občianskemu združeniu „Dotyk života“ ako účelová dotácia na zabezpečenie mobilného hospicu so sídlom na Ul. Pavla Jantauscha č. 667/11 vo Vrbovom na začiatok prevádzky v roku 2018. Zakladateľom tohto združenia sú sestry Premonštrátky a ako fyzické osoby ho budú prevádzkovať.
07.05.2018
08.05.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 51/18/73/18
0 Irena Nedorostová, Vrbové - Irena Kubíková, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemok, parcela registra „E“ č. 1297/7 v k. ú. Vrbové o výmere 28 m2 na LV 3571
14.05.2018
15.05.2018
Dohoda o urovnaní
IZ 52/18/74/18
0 Mesto Vrbové
ELISA s.r.o., Bratislava
Predmetom dohody o urovnaní je prenechanie vlastníckeho práva k časti pozemku C KN parc. č. 2580/4 o výmere 160 m2 z vlastníctva účastníka č. 1 v prospech účastníka č. 2 za odplatu opísanú v článku II., ods. 3 tejto dohody. Účastník č. 2 s týmto prenechaním vlastníckeho práva za odplatu súhlasí.
14.05.2018
15.05.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 53/18/75/18
0 Mesto Vrbové
ELISA s.r.o., Bratislava
Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena, predmetom ktorého je povinnosť Povinného, ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť uloženie inžinierskych sietí (potrubia jestvujúcej dažďovej kanalizácie a jestvujúcej splaškovej kanalizácie) na nasledovnej parcele: parc. č. 2587/2 v prospech oprávneného, každodobého vlastníka parc. č. 2631/1 a parc č. 2631/13 za dohodnutých podmienok. Vecné bremeno sa zriaďuje „in personam“, v prospech Oprávneného, a ďalej ako časovo neobmedzené. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje na základe dohody zmluvných strán ako bezodplatné.
14.05.2018
15.05.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 54/18/76/18
0 ELISA s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena, predmetom ktorého je povinnosť Povinného, ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť uloženie inžinierskych sietí (jestvujúceho kanalizačného potrubia dažďovej kanalizácie a jestvujúceho potrubia splaškovej kanalizácie) na nasledovných parcelách: parc. č. 2631/1 a parc. 2631/13 v prospech oprávneného, za dohodnutých podmienok. Vecné bremeno sa zriaďuje „in personam“, v prospech Oprávneného, a ďalej ako časovo neobmedzené. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje na základe dohody zmluvných strán ako bezodplatné.
14.05.2018
15.05.2018
Nájomná zmluva
IZ 55/18/77/18
0 Mesto Vrbové
FA Invest, spol. s.r.o., Piešťany
Verejné priestranstvo - časť pozemku 8m2 - vonkajšie posedenie pred prevádzkou zmrzlina - mesiace: máj až september bežného roka
14.05.2018
15.05.2018
Nájomná zmluva
IZ 56/18/78/18
0 Mesto Vrbové
Alena Kráľová - živnostník, Vrbové
Verejné priestranstvo - časť pozemku 4m2 - vonkajšie posedenie pred prevádzkou zmrzlina - mesiace: máj až september bežného roka
14.05.2018
15.05.2018
Nájomná zmluva
IZ 57/18/79/18
0 Mesto Vrbové
SATOMI, spol. s.r.o., Piešťany
Verejné priestranstvo - časť pozemku 12,10 m2 - vonkajšie posedenie - terasa pred pohostinstvom Madžo - mesiace: máj až október bežného roka
15.05.2018
16.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 58/18/80/18
0 Mesto Vrbové
Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Vrbové
Dotácia sa poskytuje Slovenskému rybárskemu zväzu, Miestnej organizácií Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2018.
17.05.2018
18.05.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/81/18
0 Mesto Vrbové
MAGIC MARION, Bešeňov
Prenájom miestnosti - kinosály v DK Vrbové za účelom konania kultúrno - zábavného podujatia CIRKUS MAGIC SHOW MARION - 22.05.2018
17.05.2018
01.05.2018
Nájomná zmluva
IZ 59/18/82/18
0 Mesto Vrbové
J&P global trading s.r.o., Trnava
Verejné priestranstvo - časť pozemku 8,00 m2 - vonkajšie posedenie - terasa pred prevádzkou kaviareň na Nám. Slobody - mesiace: máj až október bežného roka
17.05.2018
01.05.2018
Nájomná zmluva
IZ 59/18/83/18
Mesto Vrbové
J&P global trading s.r.o., Trnava
Verejné priestranstvo - časť pozemku 49,00 m2 - vonkajšie posedenie - terasa pred prevádzkou kaviareň v pasáži Mórica Beňovského - mesiace: máj až október bežného roka
17.05.2018
18.05.2018
Nájomná zmluva
IZ 60/18/84/18
0 STAVOPRAC spol. s.r.o., Zákamenné
Mesto Vrbové
Predmetom nájmu je 15 bytový nájomný dom - Ul. Šteruská cesta 675, 922 03 Vrbové. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu od 01. júna 2018 do 31. augusta 2018.
17.05.2018
18.05.2018
Kúpna zmluva
IZ 61/18/85/18
0 Mesto Vrbové
manželia Ing. Peter Stračár, Vrbové - Ing. Zuzana Stračárová, Vrbové
Pozemok pod stavbu garáže, parc. reg. „C“ č. 325/99 o výmere 20 m2, LV 1900 - na základe výsledku OVS č. 4/2018
17.05.2018
18.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 62/18/86/18
0 Mesto Vrbové
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vrbové
Dotácia sa poskytuje cirkevnému zboru na účel - dokončenie rekonštrukcie chrámu Božieho Ev. a.v. cirkvi spojené s obnovou budovy fary v roku 2018 vo Vrbovom.
18.05.2018
19.05.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 63/18/87/18
0 Križák Michal, Vrbové - Moravanská Anna, Vrbové - Kepková Marta, Vrbové - Križák Jozef, Vrbové - Beličková Emília, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemok, parcela registra „E“ č. 1297/6 v k. ú. Vrbové o výmere 30 m2 na LV 3570
21.05.2018
22.05.2018
Kúpna zmluva
IZ 64/18/88/18
0 Zuzana Juríčeková, Piešťany
Mesto Vrbové
Pozemok, parcela registra „C“ č. 371/2 v k. ú. Vrbové o výmere 35 m2 na LV 1245
21.05.2018
22.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 65/18/89/18
0 Mesto Vrbové
Slovenský zväz sclerosis multiplex, Klub Piešťany
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti organizácie Slovenský zväz sclerosis multiplex - Klub Piešťany na rok 2018
21.05.2018
01.05.2018
Nájomná zmluva
IZ 66/18/90/18
0 Mesto Vrbové
Marcel STOLÁR - ALFA BAR, Vrbové
Vonkajšie posedenie - letná terasa Piváreň u Mórica - nádvorie Kúrie Beňovského 54,00m2 - máj až október bežného roka
23.05.2018
01.05.2018
Nájomná zmluva
IZ 67/18/91/18
0 Mesto Vrbové
Chirosan, spol. s.r.o., Vrbové
Prenájom reklamnej plochy na mantineloch hokejbalového ihriska, do 30.04.2019, športový areál II. ZŠ Vrbové
23.05.2018
01.05.2018
Nájomná zmluva
IZ 67/18/92/18
0 Mesto Vrbové
Tyros Loading Systems SK s.r.o., Vrbové
Prenájom reklamnej plochy na mantineloch hokejbalového ihriska, do 30.04.2019, športový areál II. ZŠ Vrbové
23.05.2018
01.05.2018
Nájomná zmluva
IZ 67/18/93/18
0 Mesto Vrbové
OKE Plastic SK, s.r.o., Trebatice
Prenájom reklamnej plochy na mantineloch hokejbalového ihriska, do 30.04.2019, športový areál II. ZŠ Vrbové
23.05.2018
19.05.2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000956-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
IZ 68/18/94/18
0 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR, príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu. Dotácia v sume 29 969,13 EUR.
23.05.2018
24.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 69/18/95/18
0 Mesto Vrbové
Základná organizácia Chovateľov poštových holubov, Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Základnej organizácie Chovateľov poštových holubov vo Vrbovom v roku 2018
23.05.2018
24.05.2018
Dodatok č. 17 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení
IZ 161/17/96/18
0 Mesto Vrbové
Veolia Energia Slovensko a.s., Bratislava
Aktualizácia fyzického stavu majetku k 31.12.2017 podľa vykonanej inventarizácie.
23.05.2018
24.05.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 70/18/97/18
0 Darina Bieliková, Čaka
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je pozemok, parc. reg. „E“ č. 1298/3 v k. ú. Vrbové o výmere 28 m2 - druh pozemku - orná pôda, LV 3576
28.05.2018
29.05.2018
Zmluva o výkupe a preprave triedených zložiek komunálnych odpadov
IZ 71/18/98/18
0 EKOway, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výkupe a preprave nasledovných zložiek komunálnych odpadov: papier
29.05.2018
30.05.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 72/18/99/18
0 Ing. Martin Siblík, Vrbové - Mgr. Zuzana Siblíková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je pozemok, parc. reg. „E“ č. 3703/101 v k. ú. Vrbové o výmere 2 542 m2 - druh pozemku - orná pôda, LV 3100. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetnej nehnuteľnosti.
29.05.2018
30.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 73/18/100/18
0 Mesto Vrbové
Poľnohospodárske družstvo Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti farmárskeho krúžku na PD Vrbové v roku 2018
30.05.2018
31.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 74/18/101/18
0 Mesto Vrbové
Dychová hudba Vrbovanka, Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Dychovej hudby Vrbovanka vo Vrbovom na rok 2018
30.05.2018
31.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 75/18/102/18
0 Mesto Vrbové
Obec Prašník
Dotácia sa poskytuje obci Prašník na zabezpečenie osláv 74. výročia SNP, kde je mesto Vrbové v roku 2018 spoluorganizátorom tejto spoločenskej akcie.
31.05.2018
01.06.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 76/18/103/18
0 Mesto Vrbové
Kynologický klub Vrbové
Dotácia sa poskytuje športovej organizácií - Kynologickému klubu Vrbové na zabezpečenie činnosti Kynologického klubu Vrbové na rok 2018
31.05.2018
01.06.2018
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
IZ 77/18/104/18
0 Mesto Vrbové - Real Market Development s.r.o. Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov, Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike, Žiadateľ žiada o pripojenie svojej stavby „TA_Vrbové Bytový dom 24 BJ,NNK“
01.06.2018
01.06.2018
Nájomná zmluva
IZ 78/18/105/18
0 Mesto Vrbové
Veronika Gažíková, Vrbové
Nájomná zmluva - nebytový priestor na prízemí objektu „Hačkovec“ vpravo, Ul. Beňovského 336/1 o výmere 49,50 m2. Nájomná zmluva na základe výsledku OVS č. 5/2018.
04.06.2018
05.06.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 79/18/106/18
0 Mesto Vrbové
Danka Pekarovičová, Vrbové
Dotácia sa poskytuje na nákup materiálnych pomôcok pre umelkyňu maľujúcu nohami - Danku Pekarovičovú na rok 2018.
05.06.2018
06.06.2018
Nájomná zmluva
IZ 80/18/107/18
0 Mesto Vrbové
Marek Martinkovič, Vrbové
Nájom častí pozemkov na vybudovanie cestného mostného telesa, ktorý bude tvoriť príjazdovú cestu na pozemok, na ktorom má nájomca vybudovaný rodinný dom
06.06.2018
29.05.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 81/18/108/18
0 ZSE Energia, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Pripojenie spoločných priestorov - vchod A - BD Košiar, Šteruská cesta 675/6A, Vrbové
06.06.2018
29.05.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 81/18/109/18
0 ZSE Energia, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Pripojenie spoločných priestorov - vchod B - BD Košiar, Šteruská cesta 675/6B, Vrbové
06.06.2018
29.05.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 81/18/110/18
0 ZSE Energia, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Pripojenie spoločných priestorov - vchod C - BD Košiar, Šteruská cesta 675/6C, Vrbové
08.06.2018
09.06.2018
Zmluva č. 58 102 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
IZ 82/18/111/18
0 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 5.000.-Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Vrbové, na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ, odbornú prípravu členov DHZ a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
11.06.2018
12.06.2018
Kúpna zmluva
IZ 83/18/112/18
0 Mesto Vrbové
manželia Branislav Gajar, Vrbové - Viera Gajarová, Vrbové
Pozemky pod stavbu garáží - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/100 a parc. reg. „C“ č. 325/101, každý o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledkov OVS č. 4/2018)
11.06.2018
12.06.2018
Kúpna zmluva
IZ 84/18/113/18
0 Mesto Vrbové
Ľuboš Kostur - živnostník, Vrbové
Pozemky pod stavbu garáží - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/103 a parc. reg. „C“ č. 325/104, každý o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledkov OVS č. 4/2018)
12.06.2018
13.06.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
IZ 53/18/114/18
0 ELISA, spol. s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmena a doplnenie čl. III., bod 1 - Vecné bremeno a jeho cena (IZ 53/18/75/18)
12.06.2018
13.06.2018
Kúpna zmluva
IZ 85/18/115/18
0 Mesto Vrbové
Roman Gondál, Vrbové
Pozemok pod stavbu garáže - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/91 o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledku OVS č. 4/2018)
14.06.2018
15.06.2018
Kúpna zmluva
IZ 86/18/116/18
0 Mesto Vrbové
Kristián Mego, Vrbové
Pozemok pod stavbu garáže - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/102 o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledku OVS č. 4/2018)
15.06.2018
16.06.2018
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
IZ 87/18/117/18
0 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. Osobné údaje dotknutých osôb sú súčasťou informačných systémov - počítačových programov WinCITY a ich databáz Sprostredkovateľa, ktoré od neho nadobudol Prevádzkovateľ.
15.06.2018
10.05.2018
Zmluva o reklame
IZ 88/18/118/18
0 SEMIKRON, s.r.o. Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je uverejnenie reklamy firmy SEMIKRON počas príležitosti akcie Deň športu, ktorý sa koná dňa 12.05.2018 v priestoroch areálu II. ZŠ Komenského vo Vrbovom a pri príležitosti akcie Deň detí, ktorý sa bude konať dňa 01.06.2018 vo Vrbovom.
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o poskytovaní služieb
IZ 89/18/119/18
0 Ing. Janka Karlíková, Chtelnica
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať poradenské služby v odbore stavebníctva v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona za podmienok uvedených v tejto zmluve, ktoré objednáva objednávateľ za účelom plnenia výkonu stavebného úradu pre prijímateľa, v ktorých je Mesto Piešťany navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania prijímateľa zaplatiť poskytovateľovi za uvedenú činnosť odplatu vo výške a za podmienok stanovených touto zmluvou na strane druhej.
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/120/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6A, byt. č. 1
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/121/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6A, byt. č. 2
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/122/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6A, byt. č. 3
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/123/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6A, byt. č. 4
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/124/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6A, byt. č. 5
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/125/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6B, byt. č. 6
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/126/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6B, byt. č. 7
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/127/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6B, byt. č. 8
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/128/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6B, byt. č. 9
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/129/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6B, byt. č. 10
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/130/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6C, byt. č. 11
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/131/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6C, byt. č. 12
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/132/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6C, byt. č. 13
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/133/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6C, byt. č. 14
15.06.2018
01.06.2018
Zmluva o dodávke plynu
IZ 90/18/134/18
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
BD Ul. Šteruská cesta 675/6C, byt. č. 15
15.06.2018
16.06.2018
Kúpna zmluva
IZ 91/18/135/18
0 Mesto Vrbové
František Túry, Vrbové
Pozemok pod stavbu garáže - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/90 o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledku OVS č. 4/2018)
15.06.2018
16.06.2018
Zmluva o dielo
IZ 92/18/136/18
0 SP PLUS s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať za podmienok stanovených touto zmluvou a v čase dohodnutom touto zmluvou všetky práce a dodávky pre stavbu: „Spevnenie základov stavby býv. internátu SOU Vrbové“
19.06.2018
20.06.2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 64/18/137/18
0 Mgr. Zuzana Juríčeková, Piešťany
Mesto Vrbové
Zmena a doplnenie čl. V. - Ťarchy a zrušenie vecného bremena. Predmet dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve sa v čl. V. mení a dopĺňa (IZ 64/18/88/18)
19.06.2018
01.06.2018
Nájomná zmluva
IZ 93/18/138/18
0 Mesto Vrbové
Mária Holeková, Bratislava
Nebytový priestor - objekt „Likusovka“ bez súp. čísla, vo dvore býv. SOU, výmera: 75,40m2 - skladové priestory - od 01.06.2018 do 30.09.2018
25.06.2018
26.06.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 94/18/139/18
0 Mesto Vrbové
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vrbové
Dotácia sa poskytuje cirkevnému zboru na účel - na zabezpečenie letného tábora Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v roku 2018 vo Vrbovom.
25.06.2018
26.06.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 95/18/140/18
0 Mesto Vrbové
Gorazdík - Združenie detí a mládeže, o. z., Vrbové
Dotácia sa poskytuje organizácií Gorazdík - Združenie detí a mládeže, o. z. na zabezpečenie detských letných táborov Združenia detí a mládeže - GORAZDÍK v roku 2018
25.06.2018
26.06.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 96/18/141/18
0 Miroslav Kollár, Vrbové - Gabriela Kellerová, Dolný Lopašov
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je pozemok, parc. reg. „E“ č. 1326/5 v k. ú. Vrbové o výmere 181 m2 - druh pozemku - ostatné plochy, LV 3595. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetnej nehnuteľnosti.
25.06.2018
26.06.2018
Nájomná zmluva
IZ 97/18/142/18
0 Mesto Vrbové
Tomáš Konček, Vrbové
Nájom nehnuteľností - nájom častí pozemkov na dobu vybudovania cestného mostného telesa, ktoré bude umožňovať vstup do súkromného areálu IBV Horné dielce a za účelom získania stavebného povolenia na mostné teleso.
25.06.2018
26.06.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 98/18/143/18
0 Mesto Vrbové
Parlament mladých mesta Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Parlamentu mladých mesta Vrbové na rok 2018
27.06.2018
28.06.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 99/18/144/18
0 Mesto Vrbové
Liga proti rakovine SR, Bratislava
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie akcie rekondičný pobyt pre členov LPR, pobočka Piešťany, bytom z Vrbového v júni 2018 vo Vysokých Tatrách.
29.06.2018
30.06.2018
Nájomná zmluva
IZ 100/18/145/18
0 Mesto Vrbové
BRUKOS, spol. s.r.o., Krakovany
Nájom časti pozemku, parc. reg. „E“ 546/3 na vybudovanie novej elektrickej prípojky a uloženie NN kábla (k. ú. Vrbové, Ul. Súkennícka)
29.06.2018
30.06.2018
Nájomná zmluva
IZ 101/18/146/18
0 Mesto Vrbové
TreRose, spol. s.r.o., Vrbové
Nájom častí pozemkov, parc. reg. „E“ 430/1 a 660/2 na vybudovanie novej elektrickej prípojky a uloženie NN kábla (k. ú. Vrbové, Nám. J. Emanuela)
02.07.2018
03.07.2018
Zmluva o úvere č. 200/185/2018
IZ 102/18/147/18
0 Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na účel uvedený v článku I. tejto zmluvy. Účel poskytnutia úveru: Obstaranie nájomného bytu kúpou. Výška úveru: 420 680,00 EUR. Názov stavby: Nájomné byty 15 b.j. + inžinierske siete. Miesto stavby: Vrbové, Šteruská cesta 675.
02.07.2018
03.07.2018
Zmluva o úvere č. 200/186/2018
IZ 102/18/148/18
0 Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na účel uvedený v článku I. tejto zmluvy. Účel poskytnutia úveru: Obstaranie technickej vybavenosti kúpou. Výška úveru: 24 450,00 EUR. Názov stavby: Nájomné byty 15 b.j. + inžinierske siete - verejný vodovod, verejná kanalizácia, odstavná plocha. Miesto stavby: Vrbové, Šteruská cesta 675.
02.07.2018
03.07.2018
Záložná zmluva č. 200/185/2018
IZ 103/18/149/18
0 Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava
STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné - Mesto Vrbové
Záložca1, Záložca2 dávajú do zálohy nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve uvedené v Čl. I. Záložnej zmluvy a zriaďujú k nim záložné právo v prospech Záložného veriteľa, ktorý toto právo prijíma. Účel poskytnutia úveru: Obstaranie nájomného bytu kúpou. Výška úveru: 420 680,00 EUR. Názov stavby: Nájomné byty 15 b.j. + inžinierske siete. Miesto stavby: Vrbové, Šteruská cesta 675.
02.07.2018
03.07.2018
Záložná zmluva č. 200/186/2018
IZ 103/18/150/18
0 Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava
STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné - Mesto Vrbové
Záložca1, Záložca2 dávajú do zálohy nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve uvedené v Čl. I. Záložnej zmluvy a zriaďujú k nim záložné právo v prospech Záložného veriteľa, ktorý toto právo prijíma. Účel poskytnutia úveru: Obstaranie technickej vybavenosti kúpou. Výška úveru: 24 450,00 EUR. Názov stavby: Nájomné byty 15 b.j. + inžinierske siete - verejný vodovod, verejná kanalizácia, odstavná plocha. Miesto stavby: Vrbové, Šteruská cesta 675.
04.07.2018
05.07.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 104/18/151/18
0 ZSE Energia,a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa - krátkodobý odber C11 Ul. Súkenícka 40 - Vrbovské vetry 2018
04.07.2018
24.05.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
IZ 71/17/152/18
0 ista Slovakia, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmluva ustanovuje práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľa.
04.07.2018
13.06.2018
Dodatok č. 14 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Vrbové
IZ 5/17/153/18
0 Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Piešťany
Mesto Vrbové
Časť 3. Zmluvy, bod. č. 3 o stravovaní dôchodcov meníme bod. č. 1 časti 2. Cena od 01.07.2018 takto: Cena jedného hlavného jedla je 3,12 EUR
04.07.2018
05.07.2018
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
IZ 105/18/154/18
0 Národné športové centrum, Bratislava
Mesto Vrbové
Darca je správcom hnuteľného majetku štátu - športového náradia a náčinia špecifikovaného v tejto zmluve, ktoré daruje Obdarovanému za podmienok uvedených v tejto zmluve. Správca darovaného hnuteľného majetku štátu: Základná škola, Ul. Śkolská 4, Vrbové
06.07.2018
19.06.2018
Zmluva č. 2775895 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
IZ 106/18/155/18
0 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Odberateľovi dohodnuté plnenia podľa tejto zmluvy. Adresa OM: Vrbové, Šteruská cesta č. parc: 1582, číslo OM: 27-75895-0, Účel použitia: dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenie odpadových vôd (vodné/stočné BD Ul. Šteruská cesta 675/6 A;B;C, Vrbové)
06.07.2018
19.06.2018
Zmluva č. 27751150 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
IZ 106/18/156/18
0 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Odberateľovi dohodnuté plnenia podľa tejto zmluvy. Adresa OM: Vrbové, Šteruská cesta, č. parc.: 1577/2, číslo OM: 27-751150-0, Účel použitia: ostatné (ZV parkovisko m3 BD Ul. Šteruská cesta 675/6 A;B;C, Vrbové)
06.07.2018
07.07.2018
Kúpna zmluva
IZ 107/18/157/18
0 Mgr. Zuzana Juríčeková, Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť, pozemok, parc. reg. „C“ č. 371/3 v k. ú. Vrbové o výmere 2 m2 - druh pozemku - záhrada (podiel 1/1)
09.07.2018
10.07.2018
Zmluva č. 008-4-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie
IZ 108/18/158/18
0 Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi účelovú dotáciu z rozpočtu TTSK v rámci programu „Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže 2018“. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú účelovú dotáciu použiť na realizáciu projektu: „Dni mesta Vrbové“. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi vo výške 500,- EUR.
09.07.2018
09.07.2018
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec Vrbové
IZ 7/18/159/18
0 Mesto Vrbové
Jazon Pakán, Vrbové
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1378
11.07.2018
12.07.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 109/18/160/18
0 Vincent Stopjak, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 3688/101 o výmere 7 088 m2, druh pozemku - orná pôda, v podiele 3/10 v celosti
16.07.2018
17.07.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 110/18/161/18
0 Ladislav Zemaník, Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 3699/1 o výmere 80,00 m2, druh pozemku - orná pôda, =podiel 3/21 ; pozemok, parcela reg. „E“ č. 3700/1 o výmere 73,43 m2, druh pozemku - orná pôda, =podiel 3/21 ; pozemok, parcela reg. „E“ č. 3702/1 o výmere 76,14 m2, druh pozemku - orná pôda, =podiel 3/21.
16.07.2018
17.07.2018
Kúpna zmluva
IZ 111/18/162/18
0 manželia Tomáš Bobek, Vrbové - Petra Bobeková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúci manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 372/4 o výmere 3 m2, druh pozemku - záhrada, podiel 1/1 ; pozemok, parcela reg. „C“ č. 373/6 o výmere 3 m2, druh pozemku - záhrada, podiel 1/1 ; pozemok, parcela reg. „C“ č. 331/11 o výmere 25 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1.
16.07.2018
17.07.2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 84/18/163/18
0 Mesto Vrbové
Ľuboš Kostur - živnostník, Vrbové
Zmena a doplnenie v záhlaví Kúpnej zmluvy - označenie Kupujúceho. Dodatok č. 1 k IZ 84/18/113/18.
17.07.2018
18.07.2018
Nájomná zmluva
IZ 112/18/164/18
0 Mesto Vrbové
Pavol Korpáš - KGM, Vrbové
Vonkajšie posedenie - letná terasa prevádzky KGM Caffé Bar Ul. Beňovského - 18,00m2 - máj až september bežného roka
17.07.2018
18.07.2018
Zmluva č. 2-SZ PN-07-2018 o poskytnutí účelovej dotácie
IZ 113/18/165/18
0 Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi účelovú dotáciu z rozpočtu TTSK v rámci programu „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov“. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú účelovú dotáciu použiť na realizáciu projektu: „Deň športu vo Vrbovom“. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi vo výške 500,- EUR.
17.07.2018
18.07.2018
Kúpna zmluva
IZ 114/18/166/18
Marta Bobeková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 372/3 o výmere 126,00 m2, druh pozemku - záhrada, podiel 1/1
18.07.2018
Zmluva č. 0089-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
IZ 115/18/167/18
0 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Dotácia sa poskytuje na kúpu 15 nájomných bytov bežného štandardu s nasledovnými údajmi: názov stavby: BD 15 b. j. súp č. 675, mesto/obec: Vrbové, okres: Piešťany. Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotáciu na účel uvedený v článku I. zmluvy vo výške 280 450,00 EUR.
18.07.2018
Zmluva č. 0090-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
IZ 115/18/168/18
0 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Dotácia sa poskytuje na kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcu kúpu 15 nájomných bytov s nasledovnými údajmi: názov stavby: TV k 15 b. j., mesto/obec: Vrbové, okres: Piešťany. Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotáciu na účel uvedený v článku I. zmluvy vo výške 24 450,00 EUR.
18.07.2018
19.07.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 116/18/169/18
0 Mária Kravarikova, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta Vrbové, a ktorú má predávajúca v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 1116 o výmere 68 m2, druh pozemku - záhrady, v podiele 1/3 v celosti čo činí 22,67 m2.
25.07.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 - číslo: MK-1663/2018/1.1
IZ 117/18/170/18
0 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu v sume 4 500 EUR, jednorazovo na podporu realizácie projektu s názvom Komplexný statický a reštaurátorský výskum interiérových a exteriérových povrchov stien synagógy vo Vrbovom č. ÚZPF 2491/1 na spracovanie reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie v súlade s podmienkami danými Krajským pamiatkovým úradom.
25.07.2018
26.07.2018
Darovacia zmluva
IZ 118/18/171/18
0 Mgr. art. Pavol Bratranec, Piešťany
Mesto Vrbové
Darca sa z vlastnej vôle rozhodol darovať mestu Vrbové umelecké dielo - pamätník na zavraždeného Mareka Kalužu. Hodnota pamätníka činí 10.000 EUR. Umelecké dielo je situované na parc. č. 1600/1 v lokalite pri rímsko-katolíckom kostole sv. Gorazda a Gymnáziu J. B. Magina vo Vrbovom. Darca touto zmluvou daruje obdarovanému umelecké dielo ako dar a obdarovaný tento dar s vďakou prijíma.
25.07.2018
26.07.2018
Kúpna zmluva
IZ 119/18/172/18
0 manželia Marián Bero, Vrbové - Lenka Berová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúci č. 1 v bezpodielovom spoluvlastníctve - pozemky v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 365/2 o výmere 22 m2 a parcela reg. „C“ č. 365/3 o výmere 7 m2 druh pozemku - záhrada v celosti, podiel 1/1. Predmetom kúpnej zmluvy je tiež nehnuteľnosť ktorú má predávajúca č. 2 vo výlučnom vlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 364/4 o výmere 14 m2 - druh pozemku - záhrada, v celosti, podiel 1/1.
25.07.2018
26.07.2018
Kúpna zmluva
IZ 120/18/173/18
0 doc. PhDr. Ján Višňovský,PhD., Vrbové - Vladimír Višňovský, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 364/3 o výmere 66 m2, druh pozemku - záhrada, v celosti - podiel 1/1.
26.07.2018
27.07.2018
Nájomná zmluva
IZ 121/18/174/18
0 Eva Stopiaková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom nájomnej zmluvy je poľnohospodárska pôda v intraviláne mesta Vrbové, pod mestským futbalovým štadiónom - parcela reg. „E“ č. 3688/101 o výmere 7 088 m2, druh pozemku - orná pôda, v podiel 1/2 z celku (t. j. 3 554 m2)
27.07.2018
28.07.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 122/18/175/18
0 Sabo Marián, Vrbové - Heribanová Ivana, Trnava - Jankovičová, Stanislava, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemky v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 375/10 o výmere 153,00 m2, druh pozemku - záhrada, parcela reg. „C“ č. 375/13 o výmere 18,00 m2, druh pozemku - záhrada, parcela reg. „C“ č. 376/7 o výmere 40,00 m2, druh pozemku - záhrada a parcela reg. „C“ č. 376/10 o výmere 2,00 m2, druh pozemku - záhrada.
27.07.2018
28.07.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 123/18/176/18
0 Sabo Marián, Vrbové - Heribanová Ivana, Trnava - Jankovičová, Stanislava, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 331/8 o výmere 14,00 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria.
27.07.2018
28.07.2018
Zmluva č. 4/Š/2018 o odvádzaní vôd z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou
IZ 124/18/177/18
0 Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je úprava podmienok odvádzania vody z povrchového odtoku, ktorou na účely tejto zmluvy je voda z atmosferických zrážok, ktorá nevsiakla do zeme, a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov z nehnuteľnosti producenta do dažďovej kanalizácie vybudovanej pre lokalitu IBV Vrbové - Šípkovec. Adresa nehnuteľnosti: IBV Šípkovec - miestna komunikácia, Vrbové 922 03. Typ dažďovej kanalizácie: gravitačná
27.07.2018
28.07.2018
Zmluva o dielo
IZ 125/18/178/18
0 BAUMIC, s.r.o., Piešťany
Mesto Vrbové
Rekonštrukcia chodníka - Ul. Šteruská cesta, Vrbové - stavebné práce - 1. etapa. Stavebné práce pozostávajú z búracích prác, betonárskych prác a ukladania zámkovej dlažby. Odstránenie rozpadnutého a zbúranej časti starého chodníka, odvoz sutiny a poplatok za skládkovanie. Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy do 30.09.2018.
07.08.2018
08.08.2018
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec Vrbové
IZ 7/18/179/18
0 Mesto Vrbové
Juraj Sumer, Veľké Orvište
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1357
09.08.2018
10.08.2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 11/18/180/18
0 STAVOPRAC spol. s.r.o., Zákamenné
Mesto Vrbové
Zmena a doplnenie čl. VI. základnej Kúpnej zmluvy - zmena v zriadení záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava (Dodatok č. 1 k IZ 11/18/23/18)
09.08.2018
10.08.2018
Zmluva č. 1/001-III/2018 o poskytnutí účelovej dotácie
IZ 126/18/181/18
0 Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi účelovú dotáciu vo výške 500,- EUR. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú účelovú dotáciu použiť na realizáciu projektu „50. výročie získania štatútu mesta Vrbové“ - vydanie knižnej publikácie mesta Vrbové.
10.08.2018
11.08.2018
Zmluva č. 059-3-ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácie
IZ 127/18/182/18
0 Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi účelovú dotáciu vo výške 500,- EUR. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú účelovú dotáciu použiť na realizáciu projektu „Olympiáda základných škôl vo Vrbovom“. Dotácia v rámci programu „Podpora športových aktivít a mládeže“.
10.08.2018
11.08.2018
Zmluva o dielo
IZ 128/18/183/18
0 DATALAN, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Účelom zmluvy je dodanie diela spočívajúce vo vypracovaní bezpečnostnej štúdie o zabezpečení ochrany osobných údajov „GDPR“
13.08.2018
14.08.2018
Kúpna zmluva
IZ 129/18/184/18
0 Mária Matejková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové parcela reg. „C“ č. 389/23 o výmere 21 m2 - zastavané plochy a nádvoria.
14.08.2018
15.08.2018
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
IZ 130/18/185/18
0 Mesto Vrbové
Real Market Development s.r.o., Bratislava
Ev. číslo oprávneného: 180208-1718200004-ZoS-VB Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov - parcely reg. „E“ č. 1297/7; 1298/3; 1297/6, Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike, Žiadateľ žiada o pripojenie svojej stavby „TA_Vrbové Bytový dom 24 BJ, NNK“ cez pozemky Povinného
16.08.2018
17.08.2018
Kúpna zmluva
IZ 131/18/186/18
0 Valéria Máliková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové parcela reg. „C“ č. 2539 o výmere 91 m2 - zastavané plochy a nádvoria - podiel 1/1 a nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové parcela reg. „C“ č. 2542/1 o výmere 941 m2 - zastavané plochy a nádvoria - podiel 1/16.
16.08.2018
17.08.2018
Kúpna zmluva
IZ 132/18/187/18
0 Mesto Vrbové
VITAE PLUS s.r.o., Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 2580/4 o výmere 75 m2 - zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1 v celosti.
16.08.2018
17.08.2018
Kúpna zmluva
IZ 133/18/188/18
0 Juraj Hanich, Veľké Orvište
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 389/24 o výmere 21 m2 - zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/108 v celosti.
16.08.2018
17.08.2018
Kúpna zmluva
IZ 134/18/189/18
0 Mesto Vrbové
manželia Ing. Ladislav Sabo, Vrbové a Ing. Denisa Sabová, Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 1611/5 o výmere 135 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria a pozemok, parcela reg. „C“ č. 1611/10 o výmere 11 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria.
20.08.2018
21.08.2018
Kúpna zmluva
IZ 135/18/190/18
0 Tomáš Stračár, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 374/3 o výmere 4,00 m2, druh pozemku - záhrada, podiel 1/1.
31.08.2018
01.09.2018
Kúpna zmluva
IZ 136/18/191/18
0 Marián Bartulák, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú novovytvorené nehnuteľnosti, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 374/4 o výmere 42,00 m2, druh pozemku - záhrada, podiel 1/1 a pozemok, parcela reg. „C“ č. 373/5 o výmere 53,00 m2, druh pozemku - záhrada, podiel 1/1.
07.09.2018
08.09.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 125/18/192/18
0 BAUMIC, spol. s.r.o., Piešťany
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k IZ 125/18/178/18. Na základe spoločnej dohody medzi účastníkmi bolo rozhodnuté o zmene a doplnení Zmluvy o dielo nasledovne: zmena a doplnenie v čl. III. - Termíny. Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy z dôvodu uzávierky štátnej cesty dňa 15.11.2018 v dvoch etapách v nasledovných termínoch: 1. etapa od Ul. Jantauscha po Ul. Mieru do 15.11.2018 a 2. etapa od Ul. Mieru po Ul. Oslobodenia do 30.04.2019.
10.09.2018
11.09.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 137/18/193/18
0 Ing. arch. Michal Sulo, Bratislava - Marek Sulo, Senec - Dagmar Tulisová, Slovenský Grob - Svetlana Sulová, Senec
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 1297/2 o výmere 31 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, Ing. arch. Michal Sulo - podiel 1/3; Marek Sulo - podiel 1/6; Dagmar Tulisová - podiel 1/3; Svetlana Sulová - podiel 1/6.
13.09.2018
14.09.2018
Nájomná zmluva
IZ 138/18/194/18
0 Mesto Vrbové
Rastislav Bartakovič, Vrbové
Jednorazový prenájom miestnosti na II. poschodí Kúrie Mórica Beňovského za účelom konania súkromnej rodinnej oslavy nájomcu dňa 16.09.2018.
13.09.2018
14.09.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na poskytnutie služby
IZ 28/18/195/18
0 PRODIS + s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k IZ 28/18/47/18. Na základe spoločnej dohody zmluvných strán zo dňa 06.07.2018 bolo rozhodnuté o zmene a doplnení Zmluvy o dielo nasledovne: Zmena a doplnenie v čl. II. - Doba plnenia. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu: Statický prieskum s návrhom statického zabezpečenia NKP synagógy vo Vrbovom podľa požiadaviek objednávateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10.04.2018 - 31.10.2018. Objednávateľ je oprávnený posunúť termín dodania služby, maximálne však o tri mesiace.
13.09.2018
14.09.2018
Zmluva o dielo
IZ 139/18/196/18
0 STAS - stavby a sanácie, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne, včas, a s odbornou starostlivosťou vypracovať pre objednávateľa dielo s názvom: „Inžiniersko-geologický prieskum - Zberný dvor“ pre stavbu budúceho zberného dvora mesta Vrbové situovaného v lokalite Ul. Sietna.
14.09.2018
15.09.2018
Príkazná zmluva č. 35/01/2018/EL
IZ 140/18/197/18
0 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Nitra
Mesto Vrbové
Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu zabezpečí výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej energie - príležitostné spoločné verejné obstarávanie, výsledkom procesu verejného obstarávania bude Rámcová dohoda o združenej dodávke elektrickej energie.
14.09.2018
01.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení povinných činností a preventívnej údržby technických zariadení
IZ 158/17/198/18
0 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k IZ 158/17/202/17. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 z dôvodu rozšírenia počtu objektov na ktorej bude vykonávaný predmet činnosti a čiastočné rozšírenie obsahu služieb na spravovaných objektoch od 1. januára 2019. Miestami plnenia sú zariadenia v objektoch vo vlastníctve/správe objednávateľa.
14.09.2018
15.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 141/18/199/18
0 Mesto Vrbové
Jozef Minárik, Vrbové
Nájom nebytového priestoru na prízemí, vo vstupnej časti objektu ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: prevádzkovanie bufetu (09/2018 - 06/2019)
14.09.2018
15.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 141/18/200/18
0 Mesto Vrbové
Mgr. Eva Bogorová, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: cvičenie aerobicu (09/2018 - 12/2018)
14.09.2018
15.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 141/18/201/18
0 Mesto Vrbové
Mgr. Eva Bogorová, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: cvičenie aerobicu (01/2019 - 05/2019)
14.09.2018
15.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 141/18/202/18
0 Mesto Vrbové
Zoltán Varga, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: nohejbalové sústredenia (09/2018 - 10/2018)
18.09.2018
19.09.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/203/18
0 Mesto Vrbové
EDUART space o.z., Vrbové
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania umelecko-kultúrneho podujatia: Kruhovka art festival a handmade jarmok - 22.09.2018
20.09.2018
21.09.2018
Zmluva o dielo
IZ 142/18/204/18
0 DOPRAVNÉ ZNAČENIE s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia v meste Vrbové na základe zmluvného rozpočtu stavby
24.09.2018
25.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 143/18/205/18
0 Mesto Vrbové
Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: hodiny telesnej výchovy (10/2018 - 12/2018)
24.09.2018
25.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 143/18/206/18
0 Mesto Vrbové
Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: hodiny telesnej výchovy (01/2019 - 04/2019)
24.09.2018
25.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 143/18/207/18
0 Mesto Vrbové
Klub Choré vrany, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: floorbalový tréning (09/2018 - 12/2018)
24.09.2018
25.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 143/18/208/18
0 Mesto Vrbové
Klub Choré vrany, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: floorbalový tréning (01/2019 - 05/2019)
25.09.2018
26.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 144/18/209/18
0 Mesto Vrbové
ZŠK mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: nohejbalový tréning (09/2018 - 12/2018)
25.09.2018
26.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 144/18/210/18
0 Mesto Vrbové
ZŠK mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: nohejbalový tréning (01/2019 - 05/2019)
25.09.2018
26.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 144/18/211/18
0 Mesto Vrbové
ZŠK mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: stolno-tenisový-tréning (09/2018 - 12/2018)
25.09.2018
26.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 144/18/212/18
0 Mesto Vrbové
ZŠK mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: stolno-tenisový-tréning (01/2019 - 05/2019)
25.09.2018
26.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 145/18/213/18
0 Mesto Vrbové
Mgr. René Just, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning (09/2018 - 12/2018)
25.09.2018
26.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 145/18/214/18
0 Mesto Vrbové
Mgr. René Just, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning (01/2019 - 05/2019)
25.09.2018
26.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 145/18/215/18
0 Mesto Vrbové
p. Ščurka, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning (10/2018 - 12/2018)
25.09.2018
26.09.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 145/18/216/18
0 Mesto Vrbové
p. Ščurka, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning (01/2019 - 04/2019)
27.09.2018
28.09.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 146/18/217/18
0 Viliam Marek, Vrbové - Zlatica Netschová, Piešťany - Daniela Záhorcová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 389/7 o výmere 34 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, Viliam Marek - podiel 1/2; Zlatica Netschová - podiel 1/4; Daniela Záhorcová - podiel 1/4.
27.09.2018
28.09.2018
Nájomná zmluva
IZ 147/18/218/18
0 Ditta Petrášová, Pobedím
Mesto Vrbové
Nájom poľnohospodárskej pôdy pod mestským futbalovým štadiónom, parcela reg. „E“ č. 3688/101 - druh pozemku: orná pôda o výmere 141,76 m2 = podiel 1/50.
27.09.2018
28.09.2018
Kúpna zmluva
IZ 148/18/219/18
0 Anna Vidová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 389/25 o výmere 14 m2 = podiel 8/12 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
27.09.2018
28.09.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 149/18/220/18
0 Božena Obuchová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 389/13 o výmere 19 m2 = podiel 1/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
27.09.2018
28.09.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 150/18/221/18
0 Judita Mišechová, Vrbové - manželia Róbert Mišech a Pavlína Mišechová, Vrbové - Branislav Mišech, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 389/16 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - Judita Mišechová 2,75 m2 = podiel 1/4; manželia Róbert Mišech a Pavlína Mišechová 5,50 m2 = podiel 1/2; Branislav Mišech 2,75 m2 = podiel 1/4
02.10.2018
03.10.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 151/18/222/18
0 Mesto Vrbové
MFK Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning žiakov (11/2018 - 12/2018)
02.10.2018
03.10.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 151/18/223/18
0 Mesto Vrbové
MFK Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning žiakov (01/2019 - 02/2019)
08.10.2018
09.10.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 152/18/224/18
0 Jarmila Trtúšeková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové - parcela reg. „E“ č. 1295/6 o výmere 20 m2 = podiel 1/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
08.10.2018
09.10.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 153/18/225/18
0 Ladislav Zemaník, Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „E“ č. 3701/1 o výmere 74,28 m2 = podiel 3/21 - druh pozemku: orná pôda.
08.10.2018
09.10.2018
Kúpna zmluva
IZ 154/18/226/18
0 Anna Straňavová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 389/17 o výmere 22,00 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria + príslušenstvá, podiel 1/1.
08.10.2018
09.10.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 151/18/227/18
0 Mesto Vrbové
Pavol Majerník, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: floorbalový tréning (10/2018 - 12/2018)
08.10.2018
09.10.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 155/18/228/18
0 manželia Róbert Mišech a Pavlína Mišechová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 415/4 o výmere 13 m2, druh pozemku - záhrada, podiel 1/1.
10.10.2018
11.10.2018
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 97/18/229/18
0 Mesto Vrbové
Tomáš Konček, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (IZ 97/18/142/18) - nájom nehnuteľností - nájom častí pozemkov na dobu vybudovania cestného mostného telesa, ktoré bude umožňovať vstup do súkromného areálu IBV Horné dielce a za účelom získania stavebného povolenia na mostné teleso + nájom pozemkov na vybudovanie nového vodovodného potrubia k pozemkom nájomcu.
12.10.2018
13.10.2018
Dodatok č. 14 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
IZ 156/18/230/18
0 Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Mesto Vrbové
Systém, frekvencia zberu a počet nádob. Zber, odvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek v roku 2019.
12.10.2018
13.10.2018
Nájomná zmluva
IZ 157/18/231/18
0 Mesto Vrbové
manželia Pavol Rakús a Andrea Rakúsová, Vrbové
Nájom - nefunkčná mestská studňa na Ul. Beňovského - parcela reg. „C“ číslo: 2183/1.
12.10.2018
13.10.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 158/18/232/18
0 Peter Žák, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „E“ č. 1295/5 o výmere 94 m2 - druh pozemku: orná pôda, podiel 1/1.
12.10.2018
13.10.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 159/18/233/18
0 Ing. Anna Vlhová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 1297/8 o výmere 26,00 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel 1/1.
12.10.2018
13.10.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 160/18/234/18
0 Ján Igaz, Vrbové - Elena Horvátová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „E“ č. 1321/2 o výmere 144 m2, druh pozemku: ostatné plochy a pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „E“ č. 1321/5 o výmere 144 m2, druh pozemku: ostatné plochy.
12.10.2018
13.10.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 161/18/235/18
0 manželia Branislav Mišech a Ivana Mišechová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 415/3 o výmere 13 m2, druh pozemku: záhrada, podiel 1/1.
12.10.2018
13.10.2018
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec Vrbové
IZ 7/18/236/18
0 Mesto Vrbové
Mgr. Gabriela Sabová, Bratislava - Karlova Ves
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1338.
12.10.2018
13.10.2018
Kúpna zmluva
IZ 162/18/237/18
0 Elena Motyčková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „E“ č. 542 o výmere 111,00 m2, druh pozemku: orná pôda + príslušenstvá, podiel 1/1.
12.10.2018
13.10.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 163/18/238/18
0 Mesto Vrbové
Monika Šlauková - Gorazdík, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: športové hry (10/2018 - 12/2018)
12.10.2018
13.10.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 163/18/239/18
0 Mesto Vrbové
Monika Šlauková - Gorazdík, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: športové hry (01/2019 - 04/2019)
22.10.2018
23.10.2018
Dodatok č. 18 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení
IZ 161/17/240/18
0 Veolia Energia Slovensko a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmena a doplnenie predmetnej zmluvy nasledovne: Čl. 6 - Cena nájmu a spôsob úhrady, bod 6.1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením; Čl. 6 - Cena nájmu a spôsob úhrady, bod 6.2.2. sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením.
23.10.2018
24.10.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 164/18/241/18
0 Mgr. Lukáš Lehocký, Dolná Streda - Mária Lagová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 389/21 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; Mgr. Lukáš Lehocký podiel: 1/14; Mária Lagová podiel: 1/4 a 18/56.
24.10.2018
25.10.2018
Nájomná zmluva
IZ 001/18/242/18
0 Mesto Vrbové
KORAKO plus s.r.o., Partizánske
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej predajnej akcie - predaj textilu, obuvi - 25.10.2018
25.10.2018
26.10.2018
Nájomná zmluva
IZ 001/18/243/18
0 Mesto Vrbové
Richard Tupý - OBUTY, Partizánske
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej predajnej akcie obuvi - 29.10.2018
29.10.2018
30.10.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
IZ 165/18/244/18
0 Marián Antolík, Partizánske
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemky v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 333/4 o výmere 58 m2, druh pozemku: orná pôda; parcela reg. „C“ č. 334/4 o výmere 43 m2, druh pozemku: orná pôda; parcela reg. „C“ č. 335/4 o výmere 85 m2, druh pozemku: orná pôda.
31.10.2018
01.11.2018
Kúpna zmluva
IZ 166/18/245/18
0 Mesto Vrbové
manželia Jozef Matejík a Iveta Matejíková, Vrbové
Pozemok pod stavbu garáže - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/93 o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledku OVS č. 7/2018)
02.11.2018
03.11.2018
Kúpna zmluva
IZ 167/18/246/18
0 Mesto Vrbové
manželia Ing. Peter Filan a Ing. Jana Filanová, Vrbové
Pozemky pod stavbu garáží - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/94 a parc. reg. „C“ č. 325/95, každá o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledku OVS č. 7/2018)
02.11.2018
03.11.2018
Kúpna zmluva
IZ 168/18/247/18
0 Mesto Vrbové
Pavol Kostur, Trebatice
Pozemok pod stavbu garáže - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/105 o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledku OVS č. 7/2018)
02.11.2018
03.11.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
IZ 169/18/248/18
0 MUDr. Beáta Mikesková, Topoľčany
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemky v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 336/4 o výmere 132 m2, druh pozemku: ostatné plochy; parcela reg. „C“ č. 337/4 o výmere 241 m2, druh pozemku: orná pôda.
05.11.2018
06.11.2018
Nájomná zmluva
IZ 170/18/249/18
0 Mesto Vrbové
manželia Roman Klčo a Zuzana Klčová, Vrbové
Nájom verejného priestranstva - vonkajšie posedenie - letná terasa na Nám. Slobody pred „Zeleným domom“ s rozlohou 18,00m2 - máj až október bežného roka
05.11.2018
06.11.2018
Zmluva o výpožičke č. 1/2018
IZ 171/18/250/18
0 Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Mesto Vrbové
Prenechanie nebytových priestorov - aula školy ako volebná miestnosť dňa 10.11.2018 v čase od 06.00 hod. do 24.00 hod. (Voľby do orgánov samosprávy obce 2018)
06.11.2018
07.11.2018
Zmluva č. 40/TR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
IZ 172/18/251/18
0 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trnava
Mesto Vrbové
Financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Doplnenie kamerového systému v meste Vrbové“, poskytovateľ poskytne príjemcovi v roku 2018 finančné prostriedky v celkovej výške 7000 EUR, slovom sedemtisíc Euro.
07.11.2018
08,11,2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
IZ 125/18/252/18
0 BAUMIC, spol. s.r.o., Piešťany
Mesto Vrbové
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (IZ 125/18/178/18) rekonštrukcia chodníka Ul. Šteruská cesta - zmena a doplnenie čl. IV. ods. 1 - Cena, spôsob fakturácie. Dobudovanie bočného oporného múru v celej dĺžke budovaného chodníka = následne vyvolaná investícia v sume 4702,62 EUR.
08.11.2018
09.11.2018
Zmluva č. 1/2018 o nájme nebytových priestorov
IZ 173/18/253/18
0 Mesto Vrbové
SEIGOKAN, Myjava
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: tréning karate, v zmluvnom období od 10/2018 do 12/2018
08.11.2018
09.11.2018
Zmluva č. 2/2018 o nájme nebytových priestorov
IZ 173/18/254/18
0 Mesto Vrbové
Pavol Rakús, Vrbové
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie basketbalu, v zmluvnom období od 10/2018 do 12/2018
08.11.2018
09.11.2018
Zmluva č. 3/2018 o nájme nebytových priestorov
IZ 173/18/255/18
0 Mesto Vrbové
Agrosystém s.r.o., Drahovce
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu, v zmluvnom období od 10/2018 do 03/2019
08.11.2018
09.11.2018
Zmluva č. 4/2018 o nájme nebytových priestorov
IZ 174/18/256/18
0 Mesto Vrbové
A. T. Servis a.s., Piešťany
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie basketbalu, v zmluvnom období od 10/2018 do 06/2019
08.11.2018
09.11.2018
Zmluva č. 5/2018 o nájme nebytových priestorov
IZ 174/18/257/18
0 Mesto Vrbové
Peter Podjavorinský, Vrbové
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu, v zmluvnom období od 10/2018 do 12/2018
08.11.2018
09.11.2018
Zmluva č. 6/2018 o nájme nebytových priestorov
IZ 174/18/258/18
0 Mesto Vrbové
Simona Mozolová, Vrbové
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: cvičenie zumby, v zmluvnom období od 09/2018 do 06/2019
08.11.2018
09.11.2018
Zmluva č. 7/2018 o nájme nebytových priestorov
IZ 175/18/259/18
0 Mesto Vrbové
Mgr. Petra Bališová, Trebatice
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: kondičné cvičenie, v zmluvnom období od 10/2018 do 01/2019
08.11.2018
09.11.2018
Zmluva č. 8/2018 o nájme nebytových priestorov
IZ 175/18/260/18
0 Mesto Vrbové
Ing. Pavol Vatrt, Ostrov
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu, v zmluvnom období od 09/2018 do 06/2019
08.11.2018
09.11.2018
Zmluva č. 9/2018 o nájme nebytových priestorov
IZ 175/18/261/18
0 Mesto Vrbové
Filip Samko, Piešťany
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: florbal, v zmluvnom období od 10/2018 do 12/2018
08.11.2018
09.11.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 181/16/262/18
0 Mesto Vrbové
STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností (IZ 181/16/221/16) - zmena a doplnenie čl. IV. - Práva a povinnosti zmluvných strán - vyvolané investície - prekládka plynových skriniek do zasunutého oplotenia a rekonštrukcia oplotenia.
12.11.2018
13.11.2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002434 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
IZ 176/18/263/18
0 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR, príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: „Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu“. Poskytovateľ v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne príjemcovi dotáciu v sume 29 117,33 EUR.
15.11.2018
16.11.2018
Nájomná zmluva
IZ 001/18/264/18
0 Mesto Vrbové
BILLBOARDOVO s.r.o., Sereď
Prenájom miestnosti - jedáleň v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej náborovej akcie - pracovné pohovory - hľadanie zamestnancov pre firmu Amazon - 16.11.2018 (piatok)
19.11.2018
20.11.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 163/18/265/18
0 Mesto Vrbové
Centrum futbalovej mládeže J. Adamca, Trebatice
Nájom telocvične v budove II. ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning, v zmluvnom období od 10/2018 do 12/2018
21.11.2018
22.11.2018
Zmluva č. 27751172 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
IZ 177/18/266/18
0 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Odberateľovi dohodnuté plnenia za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Adresa OM: Vrbové, Jána Zigmundíka 345/3, číslo OM: 27-751172-0, Účel použitia: dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku (...prípojka nová hasičská zbrojnica...)
21.11.2018
22.11.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 032/17/267/18
0 PROJVODA, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (IZ 32/17/38/17). Zmena a doplnenie článku VI. - Termín zhotovenia diela - Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy z dôvodu zložitých vlastníckych vzťahov v sledovanom území v predĺženom termíne - do 31.12.2019.
21.11.2018
22.11.2018
Záložná zmluva č. 0089PRB/2018/Z
IZ 115/18/268/18
0 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Záložca sa podľa článku V. bod 1, písm. c) Zmluvy o poskytnutí dotácie zaviazal využiť byty uvedené v článku I. bod 1, písm. a) tejto zmluvy po dobu minimálne 20 rokov výlučne na účely nájomného bývania. V prípade, že záložca poruší túto svoju povinnosť, je povinný vrátiť dotáciu v plnej výške: 280.450,00 eur záložnému veriteľovi.
26.11.2018
27.11.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 163/18/269/18
0 Mesto Vrbové
Radoslav Nižnanský, Vrbové
Nájom telocvične v budove II. ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning, v zmluvnom období od 11/2018 do 12/2018
27.11.2018
28.11.2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb B0883781
IZ 75/15/270/18
0 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
29.11.2018
01.12.2018
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
IZ 192/17/271/18
0 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
(IZ 192-17-246-17) - dopoistenie majetku k 01.12.2018 - Komunálna poisťovňa, BA
29.11.2018
01.01.2019
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
IZ 192/17/272/18
0 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
(IZ 192-17-246-17) - poistenie majetku na rok 2019
06.12.2018
07.12.2018
Dohoda o spolupráci
IZ 178/18/273/18
0 Mesto Piešťany
Mesto Vrbové
záujmové vzdelávanie žiakov z Vrbové v PN šk. rok 2018-2019
13.12.2018
14.12.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov priestorov
IZ 179/18/274/18
0 Mesto Vrbové
Erik Spál, Vrbové
telocvičňa II. ZŠ - vianočný futbalový turnaj - 26.-27.12.2018
13.12.2018
14.12.2018
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na dodanie služby
IZ 198/17/275/18
0 URBAN BP servis s.r.o., Trebatice
Mesto Vrbové
technik BOZP a PO (IZ 198-17-253-17) do 31.12.2021
13.12.2018
14.12.2018
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb
IZ 196/17/276/18
0 Ing. Miroslava Helegda, Borovce
Mesto Vrbové
(IZ 196-17-250-17) - odhadca majetku - do 31.12.2021
13.12.2018
14.12.2018
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na poskytovanie služby
IZ 197/17/277/18
0 Ľuboš Kostur, Vrbové
Mesto Vrbové
(IZ 197-17-251-17) - servisné zabezpečenie a údržba výpočtovej techniky - do 31.12.2021
14.12.2018
10.10.2018
Dohoda č. 18/06/010/7
IZ 180/18/278/18
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
aktivačná činnosť - pomoc v hmotnej núdzi rok 2019 a 2020
14.12.2018
15.12.2018
Dohoda o spolupráci č. 2018/6/CVČ
IZ 181/18/279/18
0 Obec Rakovice
Mesto Vrbové
záujmové vzdelávanie žiakov z Vrbového v CVČ pri ZŠ a MŠ Rakovice, školský rok 2018/2019
14.12.2018
31.12.2018
Zmluva o postúpení práv a povinností
IZ 05/17/280/18
0 Catering Majerník s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
stravovanie dôchodcov mesta - zmena dodávateľa
18.12.2018
19.12.2018
Zmluva o dielo
IZ 182/18/281/18
0 NIVEAU spol. s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Urbanistická štúdia - priestor býv. SOU Vrbové
18.12.2018
19.12.2018
Zmluva o dielo
IZ 183/18/282/18
0 POLLAK, s.r.o., Nová Dedinka
Mesto Vrbové
Vypracovanie projektovej dokumentácie - odkanalizovanie dvora býv. SOU na Ul. J. Zigmuníka vo Vrbovom
18.12.2018
19.12.2018
Zmluva o dielo
IZ 184/18/283/18
0 SP PLUS s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Realizácia odkanalizovania dvora bývalého SOU Vrbové
19.12.2018
20.12.2018
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 1020022006
IZ 185/18/284/18
0 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné
Mesto Vrbové
Uloženie odpadu - zmena platobných podmienok od 01.01.2019
19.12.2018
20.12.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 179/18/285/18
0 Mesto Vrbové
JUDr. Miroslav Šandrik, Vrbové - Marián Bero, Vrbové
Telocvičňa II. ZŠ - vianočný basketbalový turnaj - 28.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201817059
IZ 186/18/286/18
0 Disig, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Povinnosť poskytovateľa poskytovať zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov požadovaných zákazníkom a pridružené služby súvisiace s vydanými certifikátmi
20.12.2018
20.12.2018
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201855790_Z
IZ 187/18/287/18
0 Up Slovensko s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok - rok 2019
28.12.2018
29.12.2018
Kúpna zmluva
IZ 188/18/288/18
0 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov
Mesto Vrbové
Pozemok, parc. reg. „C“ č. 3000/2 o výmere 95 m2 - orná pôda
28.12.2018
29.12.2018
Zmluva o dielo
IZ 189/18/289/18
0 SP PLUS s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Výstavba dvoch bytov v budove bývalého internátu na 3.N.P.
28.12.2018
29.12.2018
Rámcová zmluva na dodanie služby
IZ 190/18/290/18
0 Roman Klčo, Vrbové
Mesto Vrbové
Geodetické a kartografické služby pre Mesto Vrbové na 48 mesiacov (Zmluva ukončená dohodou zmluvných strán k 26.01.2022 - viď IZ 190/18/004/22).
28.12.2018
29.12.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 01.12.2017
IZ 173/17/291/18
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Poskytovanie sociálnej služby pre I. Ševčíka do 31.12.2018
28.12.2018
29.12.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 01.12.2017
IZ 174/17/292/18
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Poskytovanie sociálnej služby pre J. Holána do 31.12.2018
31.12.2018
01.01.2019
Kúpna zmluva
IZ 191/18/293/18
0 Mesto Vrbové
František Kĺč, Vrbové
Pozemok, parc. reg. „C“ č. 3010/4 (7 m2) - orná pôda a parc. reg. „C“ č. 3009/1 (63 m2) - záhrada
31.12.2018
01.01.2019
Rámcová zmluva na dodanie služby
IZ 192/18/294/18
0 BERTONER spol. s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Stavebné práce pre Mesto Vrbové na 24 mesiacov
31.12.2018
01.01.2019
Kúpna zmluva
IZ 193/18/295/18
0 Magdaléna Sabová, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemok, parc. reg. „E“ č. 3697/1 podiel 1/24 = 32,04 m2 - orná pôda
31.12.2018
01.01.2019
Kúpna zmluva
IZ 194/18/296/18
0 Ivana Heribanová, Trnava - Marián Sabo, Vrbové - Stanislava Jankovičová, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemok, parc. reg. „E“ č. 3688/101 o výmere 7.088m2, podiely 1/30 = 236,267 m2 - orná pôda
31.12.2018
01.01.2019
Kúpna zmluva
IZ 195/18/297/18
0 Mesto Vrbové
Boris Brandejs, Vrbové
Pozemok, parc. reg. „C“ č. 1601/17 (71 m2) - zastavané plochy a nádvoria
31.12.2018
01.01.2019
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
IZ 196/18/298/18
0 Ľuboš Kostur, Vrbové
Mesto Vrbové
Tonery pre Mesto Vrbové na 48 mesiacov
31.12.2018
01.01.2019
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
IZ 197/18/299/18
0 Jozefína Netschová - N+N, Vrbové
Mesto Vrbové
Čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Mesto Vrbové na 48 mesiacov
31.12.2018
01.01.2019
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
IZ 198/18/300/18
0 Peter Puvák - Fancyzebra - Presents, Vrbové
Mesto Vrbové
Kancelárske potreby pre Mesto Vrbové na 48 mesiacov
31.12.2018
01.01.2019
Rámcová zmluva na dodanie služby
IZ 199/18/301/18
0 Ľuboš Lago ELEKTRO-L, Vrbové
Mesto Vrbové
Elektroinštalačné práce pre Mesto Vrbové na 48 mesiacov
31.12.2018
01.01.2019
Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania
IZ 200/18/302/18
0 Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany, Trnava
Mesto Vrbové
Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude pre Objednávateľa poskytovať služby v oblasti verejného obstarávania
31.12.2018
01.01.2019
Zmluva o poskytovaní služieb - projektový manažment
IZ 201/18/303/18
0 Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany, Trnava
Mesto Vrbové
Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude pre Objednávateľa poskytovať poradenstvo zo Štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dodatočných schém, v prípade požiadavky Objedávateľa spracovať žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracúvať pravidelné monitorovacie správy pre projekty Objednávateľa v realizácií, ako aj projekty po realizácií, za čo sa Objednávateľ zaväzuje Poskytovateľovi platiť dohodnutú cenu za poskytnuté služby.
31.12.2018
01.01.2019
Rámcová zmluva na dodanie služby
IZ 202/18/304/18
0 KOVOSPAL VRBOVÉ, s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Kovoobrábačské a zámočnícke práce pre Mesto Vrbové na 36 mesiacov
31.12.2018
01.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 043/18/305/18
0 Mesto Vrbové
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Mestská organizácia Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie IZ 43/18/65/18. Dotácie, rok 2018 - vykonanie zmien a doplnení - Článok III. Termín použitia dotácie a jej zúčtovanie
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.