Vitajte vo Vrbovom

KOMASÁCIA – pozemkové úpravy v k. ú. Vrbové

ROZHODNUTIE – Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor nariaďuje pozemkové úpravy v katastrálnom území Vrbové (OU-PN-PLO-2020/008217-001)

ROZHODNUTIE – Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor podľa § 4 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách mení obvod projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbové (OU-PN-PLO-2021/000960)

STANOVY – Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbové

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia Združenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbové, konaného dňa 21.09.2021 v Kultúrnom dome vo Vrbovom

Zápisnica z rokovania predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Vrbové, konaného dňa 21.09.2021 v Kultúrnom dome vo Vrbovom

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu – zverejnenie v obci – projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbové – Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor (OU-PN-PLO-2021/000960)

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Vrbové – doručenie registra pôvodného stavu združeniu účastníkov – Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor (OU-PN-PLO-2021/000960-049)

Register pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v k. ú. Vrbové – obsah v digitálnej forme z CD: 

 Výsledná mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu – mierka 1 : 5 000

 Návrh – cestná sieť v obvode PPÚ k. ú. VRBOVÉ