Vitajte vo Vrbovom

KOMASÁCIA – pozemkové úpravy v k. ú. Vrbové

ROZHODNUTIE – Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor nariaďuje pozemkové úpravy v katastrálnom území Vrbové (OU-PN-PLO-2020/008217-001)

ROZHODNUTIE – Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor podľa § 4 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách mení obvod projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbové (OU-PN-PLO-2021/000960)

STANOVY – Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbové

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia Združenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbové, konaného dňa 21.09.2021 v Kultúrnom dome vo Vrbovom

Zápisnica z rokovania predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Vrbové, konaného dňa 21.09.2021 v Kultúrnom dome vo Vrbovom

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu – zverejnenie v obci – projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbové – Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor (OU-PN-PLO-2021/000960)

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Vrbové – doručenie registra pôvodného stavu združeniu účastníkov – Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor (OU-PN-PLO-2021/000960-049)

Register pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v k. ú. Vrbové – obsah v digitálnej forme z CD: 

 Výsledná mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu – mierka 1 : 5 000

 Návrh – cestná sieť v obvode PPÚ k. ú. VRBOVÉ

ZÁPISNICA z prerokovania návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Vrbové, konaného dňa 26.01.2022

Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbové (OU-PN-PLO-2022-000194), zverejnené aj na internetovej stránke https://www.minv.sk/?ppu-vrbove-2  

ZÁPISNICA z rokovania predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Vrbové, konaného dňa 03.05.2022 v Kúrií Beňovského

Žiadosť o doplnenie Projektu pozemkových úprav Vrbové (vytvorenie koridoru – severný obchvat mesta Vrbové)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Vrbové v rámci projektu pozemkových úprav – Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor (OU-PN-PLO-2022/000727)

ZÁPISNICA z rokovania predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Vrbové, konaného dňa 26.07.2022 – dohodnutie Zásad umiestnenia nových pozemkov

Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov a platné znenie zásad v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Vrbové – Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor (OU-PN-PLO-2022/005632-1865)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbové