Vitajte vo Vrbovom

Všeobecne záväzné nariadenia – zrušené

2023

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 o dani z nehnuteľnosti na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č.2/2023 o miestnych daniach na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadeniu č. 6/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové

2022

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta VrbovéDodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6 2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové

2021

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta VrbovéDodatok č. 1 Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 9/2020 o odpadochVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4, Sídl. 9. mája č. 322/25, na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 a ostatnými nájomnými bytmi v meste Vrbové

2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnych daniach na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n. o.Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta VrbovéDodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 9/2020 o odpadoch

2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové

2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych daniach na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta VrbovéDodatok č. 7 k VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa / žiaka škôl so školským zariadením na území mesta VrbovéDodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. Zigmundíka č. 295/4 a Sídl. 9. mája č. 322/25, na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 a ostatnými nájomnými bytmi v meste Vrbové
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici v meste VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 5/2018 o odpadochVšeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a na ul. Šteruská cesta – Košiar v meste VRBOVÉDodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 10/2017 o tvorbe a použití osobitného rezervného fondu nájomných bytov vo vlastníctve mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n.o.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Vrbové

2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o miestnych daniach na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4, Sídl. 9. mája č. 322/25, na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 a ostatnými nájomnými bytmi v meste VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici v meste Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 k volebnej kampani pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu a orgánov samosprávy Trnavského samosprávneho kraja na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta VrbovéDodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl so školským zariadením na území mesta VrbovéDodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n.o.Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2017 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n.o.Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl so školským zariadením na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 o tvorbe a použití fondu údržby, prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta VrbovéVZN 6-2017- k volebnej kampani pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu a orgánov samosprávy Trnavského samosprávneho kraja na území mesta Vrbové

2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o miestnych daniach na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpVšeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu mestaVšeobecné záväzné nariadenie č. 5 /2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk
Dodatok č. 2 k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 6/2015Dodatok č. 3 k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 5/2014Dodatok č. 2 k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 8/2015Všeobecné záväzné nariadenie č.6/2016 - Fond oprávVšeobecné záväzné nariadenie č. 7/2016 - odpady
Dodatok č.1 k VZN č.7/2016Všeobecné záväzné nariadenie č.10/2015 - dodatok č.1VZN - pohrebisko č.8/2016Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2014

2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o dani z nehnuteľnostiVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniachVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 Vyhlásenie záväznej časti Zmeny 04/2014 Územného plánu mestaPríloha k VZN č. 5/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na uVšeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na HVšeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 - metodické usmernenie pre umiestňovanie veľkoplošných reklamPríloha k VZN č. 9/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 - o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdyDodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. ZigmDodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. Hrabins

2014

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o dani z nehnuteľnostiVšeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o miestnych daniachVšeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpaVšeobecne záväzné nariadenie č.4/2014 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladoDodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2014 o určení výšky mesačného príspevku na čiasto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôDodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdyVšeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičoNávrh - Všeobecne záväzné nariadenie - Zrušenie mestskej polície vo VrbovomKomunitný plán sociálnych služieb mesta Vrbové na roky 2013 - 2017

2013

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o dani z nehnuteľnosti na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o miestnych daniach na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpaVšeobecne záväzné nariadenie č.4/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovVšeobecne záväzné nariadenie č.5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.6/2012Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.5/2011Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.6/2012Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2013 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebným

2012

Smernica mesta Vrbové k volebnej kampani pred voľbmi do NRSR dňa 10. marca 2012 na území VrbovéhoNávrh dodatok č.3 k prílohe č.1 a k prílohe č.2 všeobecne záväzného nariadenia č.4/2010Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazoveVšeobecne záväzné nariadenie č.6/2012 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhraVšeobecne záväzné nariadenie č.7/2012 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na
Návrh všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebnNávrh všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o dani z nehnuteľnostiNávrh všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o miestnych daniachVšeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 o dani z nehnuteľnostiVšeobecné záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych daniach
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2012 poplatok za komunálne odpady

2011

VZN č. 1/2011 - o dani z nehnuteľnostiVZN č. 2/2011 - o miestnych daniach na území mesta VrbovéVZN č. 3/2011 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVZN č. 5/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulícVZN č. 6/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze používania alkoholických nápojov
VZN č. 7/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie - záväzná časť zmeny 03/2011 Úzmeného plánu mesta Vrbové

2010

VZN č.1/2010 - o dani z nehnuteľnostiVZN č. 2/2010 - o miestnych daniach na území mesta VrbovéVZN č. 3/2010 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVZN č. 4/2010 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta VrbovéVZN č. 6/2010 - ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta Vrbové
Príloha č. 1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2010VZN č. 8/2010 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

2009

VZN 1/2009 - o dani z nehnuteľnosti na území mesta VrbovéVZN 2/2009 - o miestnych daniach na území mesta VrbovéVZN 3/2009 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta VrbovéVZN 5/2009 - o nakladaní s nájomnými bytmi na Hrabinskej uliciVZN 5/2009 - príloha č.1 - Zoznam zdravotných postihnutí
VZN 6/2009 - o poskytovaní sociálnych služiebDodatok č.1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2008Návrh k dodatku č. 2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008Dodatok č. 2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008Dodatok č. 1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008

2008

VZN 1/2008 - o dani z nehnuteľnostiVZN 2/2008 - o miestnych daniachVZN 3/2008 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVZN 5/2008 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta VrbovéVZN 6/2008 - o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území mesta Vrbové (toto VZN nahradilo nové VZN č. 3/2021 účinné od 15. júla 2021)
VZN 7/2008 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

2007

VZN 1/2007 - o dani z nehnuteľnostiVZN 2/2007 - o miestnych daniachVZN 3/2007 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVZN 4/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta VrbovéVZN 5/2007 - o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
VZN 6/2007 - záväzná časť UPN mesta VrbovéVZN 7/2007 - o udeľovaní ocenení mesta VrbovéVZN 8/2007 - o nakladaní s nájomnými bytmi na sídl. 9. mája a Ul. Zigmundíkovej

2006

VZN 1/2006 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVZN 2/2006 - o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok, návratových finančných príspevkov a dávok v hmotnej núdzi občanom mesta VrbovéVZN 3/2006 - o podmienkach poskytovania finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevku na dopravu, príspevku na tvorbu úspor, príspevku akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonovVZN 4/2006 - o zriadení úradnej tabule mesta Vrbové a informačných tabúľ mesta VrbovéVZN 5/2006 - o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a elektroodpadom na území mesta Vrbové
VZN 6/2006 - o zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území mesta VrbovéVZN 7/2006 - o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území mesta VrbovéVZN 8/2006 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadokVZN 9/2006 - o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovaniaVZN 11/2006 - k poskytovaniu dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

2005

VZN 1/2005 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVZN 2/2005 - o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie malými zdrojmi znečisťovaniaVZN 5/2005 - o určení školských obvodov základných škôl

2004

VZN 6/2002 Dodatok č. 1/2004 - o opatrovateľskej službe

2002

VZN 2/2002 - o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanovVZN 3/2002 - Dodatok - o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov oprávnených politických subjektov, petičných výborov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani.VZN 5/2002 - Požiarny poriadok mesta VrbovéVZN 03_2002_o_vymedzeni_miesta_na_vylepovanieDoplnok č. 2 k VZN mesta Vrbové č. 1/99 o čistote mesta, zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií

2001

VZN 1-2001 - o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v meste VrbovéVZN 2/2001 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste VrbovéDoplnok_1_VZN_01_99_o_cistote_mesta

2000

VZN 2/2000 - Štatút rekreačnej oblasti Čerenec VrbovéVZN 3/2000 - o miestnych poplatkochVZN 3/2000 Dodatok č. 1 - o miestnych poplatkochVZN 3-2000 Dodatok č. 2 - o miestnych poplatkochVZN 3/2000 Dodatok č. 3 - o miestnych poplatkoch

1999

VZN 20b/1999 - o prevádzke domu smútku a mestského cintorína vo VrbovomVZN 01_1999_o_cistote_mesta

1997

VZN 21_1997_o_prevode_bytov