Vitajte vo Vrbovom

Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany

Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany

Výkaz – výmer

ROZHODNUTIE o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP, ministerstvo schvaľuje predmetnú žiadosť o NFP – Ministerstvo životného prostredia SR (22. decembra 2020)

Pamätná tabuľka publicity projektu:

Časť Kanalizácia Vrbové

SO 01.1 Gravitačná kanalizácia

E01-1 Technická správaE01-2 Klad listov situácieE01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciestE01-8 Križovanie toku , VTL plyn, vodovody
E01-9 Zoznam vytyčovacích prvkovPP 1PP 2PP 3
PP 4PP 5PP 6PP 7
PP 8PP 9PP 10PP 11
PP 12PP 13PP 14Revízna šachta
Situacia 1Situacia 2Situacia 3Situacia 4
Situacia 5Situacia 6Situacia 7Situacia 8
Situacia 9Uloženie potrubia

SO 01.2 Stavebná časť ČS+výtlačné potrubia

E02-1 Technická správa1E02-2 Klad listov situácieE02-3 1-4 Situácia 1 SO 02E02-3 1-4 Situácie Situácia 2 SO 02
E02-3 1-4 Situácie Situácia 3 SO 02E02-3 1-4 Situácie Situácia 4 SO 02E02-4 1,2 Pozdĺžne profily výtlaky 1E02-4 1,2 Pozdĺžne profily výtlaky 2
E02-5 Čerpacie staniceE02-5-2 Čerpacie staniceE02-6 Odvzdušňovacia šachtaE02-7 Uloženie potrubia-výtlak
E02-8 Križovanie toku HoleškaE02-9 Zoznam vytyčovacích prvkov

SO 01.3 El. prípojky k ČS

Prípojky ČS1÷ČS5 Vrbové

SO 01.4 Kanalizačné prípojky

E04-1 Technická správaE04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočeniaTestovanie COVID-19_03-14022021

SO 01.5 Prekládka vodovodu

E05-1 Technická správaE05-2 Situácia Situácia 1 SO 05E05-3 Pozdĺžny profil preložka vodovoduE05-4 Uloženie potrubia- preložka
E05-5 Zoznam vytyčovacích prvkov

PS 01 Technológia ČOV

G1 Technická správa TECHNOLÓGIAG2 ČS1,2,4,5 - technológiaG2 ČS3 - technológia

Časť Kanalizácia Krakovany

SO 02.1 Gravitačná kanalizácia

E01-1 Technická správaE01-5 Revízna šachtaE01-6 Uloženie potrubiaE01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciest
E01-8 Zoznam vytyčovacích prvkovKlad listovPozdlžny profil AAPozdlžny profil AA1_1_1
Pozdlžny profil AA1_1Pozdlžny profil AA1Pozdlžny profil AA2Pozdlžny profil AA3
Pozdlžny profil AA4Pozdlžny profil AA6Pozdlžny profil AA7_1Pozdlžny profil AA7
Prehľadná mapaSituácia 1Situácia 2Situácia 3
Situácia 4Situácia 5

SO 02.2 Stavebná časť ČS+výtlak

E02-1 Technická správa1E02-7 Uloženie potrubia-výtlakPozdlžny profil výtlakPS 1630
Situácia výtlak

O 02.3 El. prípojka k ČS

Prípojka ČS Krakovany

SO 02.4 Kanalizačné prípojky

E04-1 Technická správaE04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočenia

PS 02.1 Technológia ČS

krakovany_čs2Technická správa technologia ČS2

Ostatné dokumenty

Zmluvy

Nájomná zmluva č. 1/2017 o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Jaroslav FidlerDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb - AXA Projekt s.r.o., GalantaZmluva o poskytnutí služieb - AXA Projekt s.r.o., GalantaRámcová dohoda - realizácia verejného obstarávania - Visions, s.r.o., Trnava
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - kanalizačné potrubie na parcele reg. „C“ č. 288/3 - Obec KrakovanyZmluva o nájme pozemku č. 5/2015 - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, TrnavaZmluva o dielo - Vypracovanie dokumentácie prenosného dopravného značenia na stavbu: „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany" - PROVIA, spol. s.r.o., TrnavaRámcová dohoda - realizácia verejného obstarávania - Visions, s.r.o., Trnava
Nájomná zmluva č. 6E o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Stanislav MichnaNájomná zmluva č. 6D o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Ľuboš SudoraNájomná zmluva č. 6C o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Miroslav Slovák, Monika SlovákováNájomná zmluva č. 6B o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Ing. Martin Siblík, Zuzana Siblíková
Nájomná zmluva č. 6A o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Peter Liška, Anna LiškováZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - pozemky parc. reg „C", okres Piešťany, v k.ú Vrbové, v k.ú. Stráže - Trnavský samosprávny krajZmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na rozhodnutie o využití územia - obytný súbor - IBV KOPEC Vrbové + inžinierske siete a miestne komunikácie - Inžiniersky objekt: IO Splašková kanalizácia DN 300, stoka Al-10, v dĺžke 124 mZmluva o dielo - Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prípspevku na projekt - SE GROUPPE, s. r. o., Bratislava
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb - SYSTEM SOLUTIONS s.r.o., Žilina (ZDR. KAN. /1/2020)(ZDR. KAN. /01/2021) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO-SC/121/122-2015-1/51 - „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany" - Ministerstvo životného prostredia SR , v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica - link zverejnenia Zmluvy s prílohami v CRZ: www.crz.gov.sk/zmluva/5659765(ZDR. KAN. /02/2021) Mandátna zmluva - stavebný dozor na stavbe „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany - VHVS s.r.o., Žilina(ZDR. KAN. /03/2021) Zmluva o poskytovaní služieb k realizácií projektu „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ - asistencia pri implementácií projektu - SYSTEM SOLUTIONS s.r.o., Žilina
(ZDR. KAN. /04/2021) Zmluva o dielo - „Prípravná dokumentácia - archeologický výskum“ - Dobudovanie kanalizácie Združenia kanalizácie obcí Vrbové - Krakovany - ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o., Bratislava(ZDR. KAN. /05/2021) Zmluva o dielo - „Prípravná dokumentácia - geodetické zameranie pre stavbu“ - Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany - Roman Klčo, Vrbové(ZDR. KAN. /06/2021) Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany - MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica(ZDR. KAN. /07/2021) Licenčná zmluva č. U2372/2021 - poskytnutie licencie k informačnému systému pre obce a mestá URBIS - Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany - MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
(ZDR. KAN. /08/2021) Zmluva o dielo - Prípravná dokumentácia - Plán organizácie výstavby (POV) - VHVS s.r.o, Žilina(ZDR. KAN. /09/2021) Zmluva o dielo - zhotovenie diela „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu - Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra(DOD. 1 - ZDR. KAN. 02/2021) Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve ZDR. KAN. 02/2021 - stavebný dozor na stavbe „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany - VHVS s.r.o., Žilina(DOD. 1 - ZDR. KAN. 09/2021) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ZDR. KAN. 09/2021 na zhotovenie diela „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu - Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra
(ZDR. KAN. /10/2021) Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia - PD skutočného vyhotovenia a realizačná PD pre vybrané objekty stavby – Ing. Jaroslava Vašková, Levice(DOD. 1 - ZDR. KAN. 08/2021) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ZDR. KAN. 08/2021 - Prípravná dokumentácia - Plán organizácie výstavby (POV) - VHVS s.r.o, Žilina(DOD. 1 - ZDR. KAN. 04/2021) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ZDR. KAN. 04/2021 - Prípravná dokumentácia - archeologický výskum na stavbu „Dobudovanie kanalizácie Združenia kanalizácie obcí Vrbové – Krakovany“ - ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o., Bratislava(DOD. 1 - ZDR. KAN. 05/2021) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ZDR. KAN. 05/2021 - Prípravná dokumentácia - geodetické zameranie pre stavbu – „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ - Roman Klčo, Vrbové
(DOD. 1 - ZDR. KAN. 03/2021) Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb k realizácií projektu „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ - asistencia pri implementácií projektu - SYSTEM SOLUTIONS s.r.o., Žilina(DOD. 1 - ZDR. KAN. 12/2015) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypracovanie dokumentácie prenosného dopravného značenia na stavbu: „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ - PROVIA, spol. s.r.o., Trnava(DOD. 2 - ZDR. KAN. 09/2021) Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ZDR. KAN. 09/2021 na zhotovenie diela „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu - Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra(DOD. 1 - ZDR. KAN. 10/2021) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ZDR. KAN. 10/2021 - Projektová dokumentácia - PD skutočného vyhotovenia a realizačná PD pre vybrané objekty stavby – Ing. Jaroslava Vašková, Levice
(DOD. 2 - ZDR. KAN. 05/2021) Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ZDR. KAN. 05/2021 - Prípravná dokumentácia - geodetické zameranie pre stavbu – „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ - Roman Klčo, Vrbové(DOD. 2 - ZDR. KAN. 04/2021) Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ZDR. KAN. 04/2021 - Prípravná dokumentácia - archeologický výskum na stavbu „Dobudovanie kanalizácie Združenia kanalizácie obcí Vrbové – Krakovany“ - ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o., Bratislava(DOD. 3 - ZDR. KAN. 09/2021) Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo ZDR. KAN. 09/2021 na zhotovenie diela „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu - Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra(ZDR. KAN. 01/2022) Zmluva o zriadení vecného bremena – strpenie uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí v parcele reg. „C“ č. 2033 - Jaroslav Fidler, Vrbové
(ZDR. KAN. 02/2022) Zmluva o dielo – Prípravná dokumentácia – prevádzkové poriadky stavby – Ing. Jaroslava Vašková, Levice(DOD. 4 - ZDR. KAN. 09/2021) Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo ZDR. KAN. 09/2021 na zhotovenie diela „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu - Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra(ZDR. KAN. 01/2023) Zmluva o zriadení vecného bremena - strpenie uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí v parcele reg. „C“ č. 1047/4 – V. Kriho, Vrbové – H. Krihová, Vrbové(ZDR. KAN. 02/2023) Zmluva o zriadení vecného bremena – strpenie uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí v parcele reg. „C“ č. 1047/3 – M. Hasilová, Vrbové – L. Šteruský, Vrbové
(DOD. 5 - ZDR. KAN. 09/2021) Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo ZDR. KAN. 09/2021 na zhotovenie diela „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu - Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra(ZDR. KAN. 03/2023) Zmluva o zriadení vecného bremena - strpenie uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí v parcelách reg. „C“ č. 11412/39; 1163/3; 1164/3 a parcele reg. „E“ č. 1417 - B. Bucková, Trnava; M. Lojová, Trnava; Š. Emanuel, Trnava; Ing. Ľ. Emanuel, Říčany (ČR); PhDr. M. Klimecká, Bratislava(ZDR. KAN. 04/2023) Zmluva o zriadení vecného bremena - strpenie uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí v parcelách reg. „C“ č. 228/2; 290/3; 2632/3; 3030/4 a parcele reg. „E“ č. 3683/1 – M. Slovák, Vrbové; M. Slováková, BA-Ružinov; P. Liška – A. Lišková, Piešťany; Mgr. Z. Siblíková, Vrbové(ZDR. KAN. 05/2023) Zmluva o zriadení vecného bremena - strpenie uloženia, prevádzkovania, údržby a opravy inžinierskej siete – kanalizácie v parcele reg. „C“ č. 44 v k. ú. Stráže, obec Krakovany – SR – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Bratislava
(ZDR. KAN. 06/2023) Zmluva o zriadení vecného bremena - strpenie uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí – kanalizácie v parcele reg. „C“ č. 288/3 v k. ú. Stráže, obec Krakovany – SR – J. Filo, Krakovany; A. Vydarená, Krajné; Pa. Holec, Krakovany; M. Glossová, Krakovany; M. Zemanová, Vrbové; M. Holec, Krakovany; Pe. Holec, Krakovany; F. Řehůřek a Ľ. Řehůřková, Piešťany (BSM)(ZDR. KAN. 01/2024) Návrh poistnej zmluvy číslo 5509000786 – poistenie nehnuteľného majetku a poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení diela: „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ – KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Bratislava(ZDR. KAN. 02/2024) Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – štatutárny audit účtovnej závierky a štatutárny audit súladu výročnej správy Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany – RVC Senica s.r.o., Senica

Archív - neaktuálne informácie - t. č. prázdne