Vitajte vo Vrbovom

Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany

Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany

Výkaz – výmer

ROZHODNUTIE o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP, ministerstvo schvaľuje predmetnú žiadosť o NFP – Ministerstvo životného prostredia SR (22. decembra 2020)

Časť Kanalizácia Vrbové

SO 01.1 Gravitačná kanalizácia

E01-1 Technická správaE01-2 Klad listov situácieE01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciestE01-8 Križovanie toku , VTL plyn, vodovody
E01-9 Zoznam vytyčovacích prvkovPP 1PP 2PP 3
PP 4PP 5PP 6PP 7
PP 8PP 9PP 10PP 11
PP 12PP 13PP 14Revízna šachta
Situacia 1Situacia 2Situacia 3Situacia 4
Situacia 5Situacia 6Situacia 7Situacia 8
Situacia 9Uloženie potrubia

SO 01.2 Stavebná časť ČS+výtlačné potrubia

E02-1 Technická správa1E02-2 Klad listov situácieE02-3 1-4 Situácia 1 SO 02E02-3 1-4 Situácie Situácia 2 SO 02
E02-3 1-4 Situácie Situácia 3 SO 02E02-3 1-4 Situácie Situácia 4 SO 02E02-4 1,2 Pozdĺžne profily výtlaky 1E02-4 1,2 Pozdĺžne profily výtlaky 2
E02-5 Čerpacie staniceE02-5-2 Čerpacie staniceE02-6 Odvzdušňovacia šachtaE02-7 Uloženie potrubia-výtlak
E02-8 Križovanie toku HoleškaE02-9 Zoznam vytyčovacích prvkov

SO 01.3 El. prípojky k ČS

Prípojky ČS1÷ČS5 Vrbové

SO 01.4 Kanalizačné prípojky

E04-1 Technická správaE04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočenia

SO 01.5 Prekládka vodovodu

E05-1 Technická správaE05-2 Situácia Situácia 1 SO 05E05-3 Pozdĺžny profil preložka vodovoduE05-4 Uloženie potrubia- preložka
E05-5 Zoznam vytyčovacích prvkov

PS 01 Technológia ČOV

G1 Technická správa TECHNOLÓGIAG2 ČS1,2,4,5 - technológiaG2 ČS3 - technológia

Časť Kanalizácia Krakovany

SO 02.1 Gravitačná kanalizácia

E01-1 Technická správaE01-5 Revízna šachtaE01-6 Uloženie potrubiaE01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciest
E01-8 Zoznam vytyčovacích prvkovKlad listovPozdlžny profil AAPozdlžny profil AA1_1_1
Pozdlžny profil AA1_1Pozdlžny profil AA1Pozdlžny profil AA2Pozdlžny profil AA3
Pozdlžny profil AA4Pozdlžny profil AA6Pozdlžny profil AA7_1Pozdlžny profil AA7
Prehľadná mapaSituácia 1Situácia 2Situácia 3
Situácia 4Situácia 5

SO 02.2 Stavebná časť ČS+výtlak

E02-1 Technická správa1E02-7 Uloženie potrubia-výtlakKL PS O1390Pozdlžny profil výtlak
PS 1630Situácia výtlak

O 02.3 El. prípojka k ČS

Prípojka ČS Krakovany

SO 02.4 Kanalizačné prípojky

E04-1 Technická správaE04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočenia

PS 02.1 Technológia ČS

krakovany_čs2Rozpis armatúrTechnická správa technologia ČS2Zoznam strojov

Ostatné dokumenty

Zmluvy

Nájomná zmluva č. 1/2017 o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Jaroslav FidlerDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb - AXA Projekt s.r.o., GalantaZmluva o poskytnutí služieb - AXA Projekt s.r.o., GalantaRámcová dohoda - realizácia verejného obstarávania - Visions, s.r.o., Trnava
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - kanalizačné potrubie na parcele reg. „C“ č. 288/3 - Obec Krakovanyzml-kan_5ttsk_23-10-2015Zmluva o dielo - Vypracovanie dokumentácie prenosného dopravného značenia na stavbu: „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany" - PROVIA, spol. s.r.o., TrnavaRámcová dohoda - realizácia verejného obstarávania - Visions, s.r.o., Trnava
Zmluva o nájme pozemku č. 5/2015 - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, TrnavaNájomná zmluva č. 6E o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Stanislav MichnaNájomná zmluva č. 6D o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Ľuboš SudoraNájomná zmluva č. 6C o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Miroslav Slovák, Monika Slováková
Nájomná zmluva č. 6B o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Ing. Martin Siblík, Zuzana SiblíkováNájomná zmluva č. 6A o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Peter Liška, Anna LiškováZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - pozemky parc. reg „C", okres Piešťany, v k.ú Vrbové, v k.ú. Stráže - Trnavský samosprávny krajZmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na rozhodnutie o využití územia - obytný súbor - IBV KOPEC Vrbové + inžinierske siete a miestne komunikácie - Inžiniersky objekt: IO Splašková kanalizácia DN 300, stoka Al-10, v dĺžke 124 m
Zmluva o dielo - Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prípspevku na projekt - SE GROUPPE, s. r. o., BratislavaZmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb - SYSTEM SOLUTIONS s.r.o., Žilina (ZDR. KAN. /1/2020)

Archív - neaktuálne informácie - t. č. prázdne