Vitajte vo Vrbovom

Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany

Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany

Výkaz – výmer

Časť Kanalizácia Vrbové

SO 01.1 Gravitačná kanalizácia

E01-1 Technická správaE01-2 Klad listov situácieE01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciestE01-8 Križovanie toku , VTL plyn, vodovody
E01-9 Zoznam vytyčovacích prvkovPP 1PP 2PP 3
PP 4PP 5PP 6PP 7
PP 8PP 9PP 10PP 11
PP 12PP 13PP 14Revízna šachta
Situacia 1Situacia 2Situacia 3Situacia 4
Situacia 5Situacia 6Situacia 7Situacia 8
Situacia 9Uloženie potrubia

SO 01.2 Stavebná časť ČS+výtlačné potrubia

E02-1 Technická správa1E02-2 Klad listov situácieE02-3 1-4 Situácia 1 SO 02E02-3 1-4 Situácie Situácia 2 SO 02
E02-3 1-4 Situácie Situácia 3 SO 02E02-3 1-4 Situácie Situácia 4 SO 02E02-4 1,2 Pozdĺžne profily výtlaky 1E02-4 1,2 Pozdĺžne profily výtlaky 2
E02-5 Čerpacie staniceE02-5-2 Čerpacie staniceE02-6 Odvzdušňovacia šachtaE02-7 Uloženie potrubia-výtlak
E02-8 Križovanie toku HoleškaE02-9 Zoznam vytyčovacích prvkov

SO 01.3 El. prípojky k ČS

Prípojky ČS1÷ČS5 Vrbové

SO 01.4 Kanalizačné prípojky

E04-1 Technická správaE04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočenia

SO 01.5 Prekládka vodovodu

E05-1 Technická správaE05-2 Situácia Situácia 1 SO 05E05-3 Pozdĺžny profil preložka vodovoduE05-4 Uloženie potrubia- preložka
E05-5 Zoznam vytyčovacích prvkov

PS 01 Technológia ČOV

G1 Technická správa TECHNOLÓGIAG2 ČS1,2,4,5 - technológiaG2 ČS3 - technológia

Časť Kanalizácia Krakovany

SO 02.1 Gravitačná kanalizácia

E01-1 Technická správaE01-5 Revízna šachtaE01-6 Uloženie potrubiaE01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciest
E01-8 Zoznam vytyčovacích prvkovKlad listovPozdlžny profil AAPozdlžny profil AA1_1_1
Pozdlžny profil AA1_1Pozdlžny profil AA1Pozdlžny profil AA2Pozdlžny profil AA3
Pozdlžny profil AA4Pozdlžny profil AA6Pozdlžny profil AA7_1Pozdlžny profil AA7
Prehľadná mapaSituácia 1Situácia 2Situácia 3
Situácia 4Situácia 5

SO 02.2 Stavebná časť ČS+výtlak

E02-1 Technická správa1E02-7 Uloženie potrubia-výtlakKL PS O1390Pozdlžny profil výtlak
PS 1630Situácia výtlak

O 02.3 El. prípojka k ČS

Prípojka ČS Krakovany

SO 02.4 Kanalizačné prípojky

E04-1 Technická správaE04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočenia

PS 02.1 Technológia ČS

krakovany_čs2Rozpis armatúrTechnická správa technologia ČS2Zoznam strojov

Ostatné dokumenty

Zmluvy

Nájomná zmluva č. 1/2017 o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Jaroslav FidlerDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb - AXA Projekt s.r.o., GalantaZmluva o poskytnutí služieb - AXA Projekt s.r.o., GalantaRámcová dohoda - realizácia verejného obstarávania - Visions, s.r.o., Trnava
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - kanalizačné potrubie na parcele reg. „C“ č. 288/3 - Obec Krakovanyzml-kan_5ttsk_23-10-2015Zmluva o dielo - Vypracovanie dokumentácie prenosného dopravného značenia na stavbu: „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany" - PROVIA, spol. s.r.o., TrnavaRámcová dohoda - realizácia verejného obstarávania - Visions, s.r.o., Trnava
Zmluva o nájme pozemku č. 5/2015 - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, TrnavaNájomná zmluva č. 6E o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Stanislav MichnaNájomná zmluva č. 6D o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Ľuboš SudoraNájomná zmluva č. 6C o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Miroslav Slovák, Monika Slováková
Nájomná zmluva č. 6B o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Ing. Martin Siblík, Zuzana SiblíkováNájomná zmluva č. 6A o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Peter Liška, Anna LiškováZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - pozemky parc. reg „C", okres Piešťany, v k.ú Vrbové, v k.ú. Stráže - Trnavský samosprávny krajZmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na rozhodnutie o využití územia - obytný súbor - IBV KOPEC Vrbové + inžinierske siete a miestne komunikácie - Inžiniersky objekt: IO Splašková kanalizácia DN 300, stoka Al-10, v dĺžke 124 m
Zmluva o dielo - Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prípspevku na projekt - SE GROUPPE, s. r. o., Bratislava

Archív - neaktuálne informácie

A - Sprievodná správa neaktuálneA- Sprievodná správa. pdfA- Sprievodná správa. pdfA- Sprievodná správa. pdf
B - Súhrnná technická správa Krakovany neaktuálneB- Súhrnná technická správaB- Súhrnná technická správa KrakovanyC- Priehladná situácia
D1 Situácia Katastrálna mapa č.1D2 Situácia Katastrálna mapa č.2Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - KrakovanyE01-1 Technická správa
E01-1 Technická správaE01-1 Technická správa neaktuálnaE01-1 Technická správa neaktuálneE01-2 Klad listov situácie
E01-2 Klad listov situácie neaktuálneE01-5 Revízna šachtaE01-5 Revízna šachta neaktuálnaE01-6 Uloženie potrubia
E01-6 Uloženie potrubia neaktuálneE01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciestE01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciestE01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciest neaktuálne
E01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciest neaktuálneE01-8 Križovanie tokuE01-8 Križovanie tokuE01-8 Zoznam vytyčovacích prvkov
E01-8 Zoznam vytyčovacích prvkov neaktuálneE01-9 Zoznam vytyčovacích prvkovE01-9 Zoznam vytyčovacích prvkov neaktuálneE02-1 Technická správa 1
E02-1 Technická správa 1E02-1 Technická správa1 neaktuálnaE02-1 Technická správa1 neaktuálneE02-2 Klad listov situácia
E02-2 Klad listov situácie neaktuálneE02-3 1-4 Situácia 1 SO 02E02-3 1-4 Situácia 1 SO 02 neaktuálneE02-3 1-4 Situácia 2 SO 02 neaktuálne
E02-3 1-4 Situácia 3 SO 02 neaktuálneE02-3 1-4 Situácia 4 SO 02 neaktuálneE02-3 1-4 Situácie Situácia 2 SO 02E02-3 1-4 Situácie Situácia 3 SO 02
E02-3 1-4 Situácie Situácia 4 SO 02E02-4 1E02-4 1E02-4 1
E02-4 1E02-5 Čerpacie staniceE02-5 Čerpacie stanice neaktuálneE02-5-2 Čerpacie stanice
E02-5-2 Čerpacie stanice neaktuálneE02-6 Odvzdušňovacia šachtaE02-6 Odvzdušňovacia šachta neaktuálneE02-7 Uloženie potrubia - výtlak
E02-7 Uloženie potrubia - výtlakE02-7 Uloženie potrubia-výtlak neaktuálneE02-7 Uloženie potrubia-výtlak neaktuálneE02-8 Križovanie toku Holeška
E02-8 Križovanie toku Holeška neaktuálneE02-9 Zoznam vytyčovacích prvkovE02-9 Zoznam vytyčovacích prvkov neaktuálneE04-1 Technická správa
E04-1 Technická správaE04-1 Technická správa neaktuálnaE04-1 Technická správa neaktuálneE04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočenia
E04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočeniaE04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočenia neaktuálneE04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočenia neaktuálneE05-1 Technická správa
E05-1 Technická správa neaktuálneE05-2 Situácia 1 SO 05 neaktuálneE05-2 Situácia Situácia 1 SO 05E05-3 Pozdĺžny profil - preložka vodovodu neaktuálne
E05-3 Pozdĺžny profil preložka vodovoduE05-4 Uloženie potrubia - preložkaE05-4 Uloženie potrubia - preložka neaktuálneE05-5 Zoznam vytyčovacích prvkov
E05-5 Zoznam vytyčovacích prvkov neaktuálneG1 - Technická správa - technológia neaktuálneG1 Technická správa TECHNOLÓGIAG2 - ČS1
G2 - ČS3 - technológia neaktuálneG2 ČS1G2 ČS3 - technológiaKL PS 01390
KL PS O1390 neaktuálneklad listovklad listovKlad listov neaktuálne
Klad listov neaktuálneKrakovany ČS2 neaktuálnekrakovany čs2.pdfpozdĺžny profil AA
pozdĺžny profil AA neaktuálnepozdĺžny profil AA1pozdĺžny profil AA1 neaktuálnepozdĺžny profil AA1_1
pozdĺžny profil AA1_1 neaktuálnepozdĺžny profil AA1_1_1pozdĺžny profil AA1_1_1 neaktuálnepozdĺžny profil AA2
pozdĺžny profil AA2 neaktuálnepozdĺžny profil AA3pozdĺžny profil AA3 neaktuálnepozdĺžny profil AA4
pozdĺžny profil AA4 neaktuálnepozdĺžny profil AA6pozdĺžny profil AA6 neaktuálnepozdĺžny profil AA7
pozdĺžny profil AA7 neaktuálnepozdĺžny profil AA7_1pozdĺžny profil AA7_1 neaktuálnepozdĺžny profil výtlak
pozdĺžny profil výtlak neaktuálnePP 1PP 1 neaktuálnePP 10
PP 10 neaktuálnePP 11PP 11 neaktuálnePP 12
PP 12 neaktulnePP 13PP 13 neaktuálnePP 14
PP 14 neaktuálnePP 2PP 2 neaktuálnePP 3
PP 3 neaktuálnePP 4PP 4 neaktuálnePP 5
PP 5 neaktuálnePP 6PP 6 neaktuálnePP 7
PP 7 neaktuálnePP 8PP 8 neaktuálnePP 9
PP 9 neaktuálneprehladna mapaPrehľadná mapa neaktuálnaprehľadná situácia
Prehľadná situácia neaktuálnePrípojka ČS KrakovanyPrípojka ČS Krakovany neaktuálnePrípojky ČS1 - ČS5 Vrbové
Prípojky ČS1 - ČS5 Vrbové neaktuálnePS 1630PS 1630 neaktuálneRevízna šachta
Revízna šachta neaktuálneRozpis armatúr neaktuálneRozpis armatúr.pdfRozpis armatúr.pdf
Situácia 1Situácia 1Situácia 1 neaktuálnaSituácia 1 neaktuálne
Situácia 2Situácia 2Situácia 2 neaktuálnaSituácia 2 neaktuálne
Situácia 3Situácia 3Situácia 3 neaktuálnaSituácia 3 neaktuálne
Situácia 4Situácia 4Situácia 4 neaktuálnaSituácia 4 neaktuálne
Situácia 5Situácia 5Situácia 5 neaktuálnaSituácia 5 neaktuálne
Situácia 6Situácia 6 neaktuálneSituácia 7Situácia 7 neaktuálne
Situácia 8Situácia 8 neaktuálneSituácia 9Situácia 9 neaktuálne
Situácia KMSituácia KM neaktuálnaSituácia výtlakSituácia výtlak neaktuálne
Technická správa technologia ČS2 neaktuálnaTechnická správa technológia ČS2.pdfUloženie potrubiaUloženie potrubia neaktuálne
Výkaz - výmerVýkaz - výmer VV k vysvetleniu 03/2017Výkaz - výmer „Upravovaný V-V 04/2017“Zoznam strojov
Zoznam strojov neaktuálne