Vitajte vo Vrbovom

Mestský úrad

Mestský úrad VRBOVÉ

Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
Pondelok 7.30-12.00, 13.00-15.30
Utorok 7.30-12.00, 13.00-15.30
Streda 7.30-12.00, 13.00-17.00
Štvrtok 7.30-12.00, 13.00-15.30     (matrika – nestránkový deň)
Piatok 7.30-12.00, 13.00-14.00

Kontakty

 

Útvar / funkcia Telefón Mobil e-mail
PRIMÁTORKA MESTA – Dott. Mgr. Ema Maggiová 735 06 13 0915 762 112 primator@vrbove.sk
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA – JUDr. Štefan Kubík 735 06 14 0917 814 921 kubik@vrbove.sk
HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA – JUDr. Mária Gajňáková 735 06 41 hlavnykontrolor@vrbove.sk
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU
Sekretariát mestského úradu – Emília Beličková 735 06 11 sekretariat@vrbove.sk
ÚTVAR PERSONÁLNO-ORGANIZAČNÝ
Sociálna pracovníčka – Mgr. Tatiana Novotová 735 06 17 socialne1@vrbove.sk
Matričný úrad, evidencia obyvateľov – Jana Dunajčíková 735 06 16 matrika@vrbove.sk
ÚTVAR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU
Vedúca – Mgr. Helena Urbanová 735 06 31 0917 098 139 ekonom@vrbove.sk
Správkyňa daní, poplatkov a hnuteľného majetku mesta a registratúty Mgr. Gabriela Sudorová 735 06 26 dane@vrbove.sk
Pokladnica – Dália Amchová 735 06 24 pokladna@vrbove.sk
Správkyňa daní a poplatkov – Renáta Plačková 735 06 27 poplatky@vrbove.sk
Finančná účtovníčka – Mária Sabová

 

Referentka – Viera Tvarošková

735 06 28

 

735 06 18

   

 

faktury@vrbove.sk

Financovanie škôl + účtovníčka 735 06 18 ekonom2@vrbove.sk
Referent nakladania s nehnuteľ. majetkom – Mgr. Matúš Opatovský 735 06 23 0905 372 280 majetok@vrbove.sk
Referentka bytovej politiky – Lenka Tomčíková 735 06 24 0918 431 027 bytove@vrbove.sk
Personálna a mzdová referentka – Oľga Genšiniaková 735 06 29 mzdovauctaren@vrbove.sk
 Referent verejného poriadku – Ing. Stanislav Hužovič 735 06 35 0905 666 802 bozp@vrbove.sk
ÚTVAR KULTÚRY A ŠKOLSTVA
Vedúci, šéfredaktor HV – PhDr. Ľubomír Bosák 735 06 33 0915 769 374 podskalka1@post.sk
Referentka propagácie – Oxana Karasová 735 06 33 propagacia@vrbove.sk
Referentka propagácie – Sylvia Čeganová 735 06 43 kultura@vrbove.sk
Mestská knižnica (areál II. ZŠ) – Bianka Dingová 730 18 38 kniznica@vrbove.sk
Kultúrny dom – Darina Dugová 779 16 42 0915 383 456
Spoločný školský úrad – Mgr. Vladimír Strečanský 735 06 43  0914 122 961 skolskyurad@vrbove.sk
ÚTVAR VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vedúca útvaru výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia – Ing. Gabriela Valová 735 06 42 0915 769 375 vystavba1@vrbove.sk
Referentka útvaru výstavby, územného plánovania  a dopravy – Ing. Mária Urbanová 735 06 42 vystavba3@vrbove.sk
Referentka stavebného úradu a životného prostredia – Mgr. Zuzana Markechová 7350645 0917 098 137 vystavba2@vrbove.sk
Referent životného prostredia – Mgr. Branislav Boor 735 0642 vystavba4@vrbove.sk
Referentka spoločného stavebného úradu – Ing. Magdaléna Bolješiková 735 0637 vystavba5@vrbove.sk
Referentka útvaru výstavby a životného prostredia – Ľubica Babiarová 735 0638 0917 098 137 vystavba@vrbove.sk
Spoločný stavebný úrad – Ing. Peter Radošinský 735 06 37 0905 307 394 peter.radosinsky@vrbove.sk
Spoločný stavebný úrad – Ing. arch. Zuzana Tyrolová 735 06 37 0905 307 394 stavebnyurad@vrbove.sk
ÚTVAR MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA
Referent poverený zastupovaním vedúceho – Ladislav Fidler 0905 876 814 utvarmh@vrbove.sk
Referent odpadového hospodárstva, vedúci zberného dvora – Daniel Mikunda 0908 108 238 odpadovehospodarstvo@vrbove.sk
Majster – Jaroslav Današ 0918 379 275
Správkyňa mestského cintorína – Zuzana Halamová 0905 680 883 cintorin@vrbove.sk