Vitajte vo Vrbovom

Mestský spoločenský klub

Štatút a prevádzkový poriadok Mestského spoločenského klubu vo Vrbovom

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení, z ktorého okrem iného vyplýva právo občanov mesta na používanie majetku mesta slúžiaceho na verejné účely a úloha mesta pri utváraní podmienok pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú a umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, mesto Vrbové prijíma tento Štatút a prevádzkový poriadok Mestského spoločenského klubu.Štatút a prevádzkový poriadok Mestského spoločenského klubu vo Vrbovom

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Štatút a prevádzkový poriadok Mestského spoločenského klubu (dalej len „klub“) mesta Vrbové upravuje postavenie a poslanie klubu, zásady prevádzkovania klubu a nakladania s majetkom mesta.
2. Štatút a prevádzkový poriadok je rámcovým právnym dokumentom.
3. Zriaďovateľom klubu je mesto Vrbové. Klub je účelovým zariadením mesta Vrbové bez právnej subjektivity. Poslaním klubu je uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov občanov vo vymedzených oblastiach.
4. Pre činnosť klubu slúžia priestory pridelené mestom Vrbové.

Článok II.

Klubové priestory

Klubovými priestormi sa rozumejú priestory budovy č. 1127/8 nachádzajúcej sa vo Vrbovom na Komenského ulici. Ich prevádzku zabezpečuje mesto Vrbové prostredníctvom útvaru kultúry Mestského úradu Vrbové z rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok.

Článok III.

Využívanie klubových priestorov

Klubové priestory využíva pre svoju činnosť:
a) mesto Vrbové,
b) organizácie, združenia (aj neformálne skupiny občanov) a kluby (ďalej len organizácie), pôsobiace na území mesta Vrbové, pri pravidelnom využívaní na základe žiadosti a dohody schválenej po predložení stanov (alebo, ak ich nemajú, plánu činnosti) primátorom mesta, pri jednorázovom využívaní na základe žiadosti a súhlasu primátora mesta,
c) Organizácie využívajú klubové priestory vo vymedzenom čase na vlastnú činnosť v zmysle ich stanov.
d) Užívatelia pri svojej činnosti využívajú inventár klubových priestorov po dohode s kompetentnými pracovníkmi mesta, pričom sú všetci členovia užívateľskej organizácie povinní inventár chrániť pred poškodením, zničením a stratou.
e) Užívatelia v plnom rozsahu zodpovedajú za škody spôsobené na majetku mesta ich členmi a sú povinné vzniknuté škody uhradiť. Pri využívaní klubových priestorov je každý povinný dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy.

Článok IV.

Zameranie činnosti klubov

1. Činnosť organizácií, resp. iných občianských zoskupení, má byť orientovaná na uspokojovanie a rozvíjanie kultúrnych záujmov všetkých kategórií obyvateľstva v meste Vrbové a musí byť v súlade zo základnými všeľudskými hodnotami a princípmi v oblasti:
– spolkovej,
– záujmovo-umeleckej,
– záujmovo-vzdelávacej,
– kultúrno-výchovnej,
– zábavno-rekreačnej,
činnosti politických strán a hnutí, iných komunálnych aktivít.
2. Prenájom priestorov sa nepovolí organizáciám, resp. iným občianskym zoskupeniam:
a) ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecujúce nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporujúce násilie alebo inak porušujúce ústavu a zákony,
b) ktorých činnosť je v rozpore s dobrými mravmi,
c) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi.

Článok V.

Prenájom priestorov

1. Klubové priestory pre vlastnú klubovú činnosť organizácií sa poskytujú na základe dohody, spravidla zdarma.
2. Ak užívateľ porušuje dohodnuté podmienky na využívanie priestorov, alebo tento Štatút a prevádzkový poriadok, je to dôvodom na zrušenie užívateľského práva.

Článok VI.

Povinnosti zriaďovateľa a prevádzkovateľa

1. Zriaďovateľ poskytuje priestory.
2. Prostredníctvom správcu zabezpečuje nerušený chod zariadenia.
3. Zabezpečuje základnú údržbu priestorov a upratovanie.
4. Poskytuje základný inventár.
5. Zabezpečuje vykurovanie objektu.
6. Prostredníctvom odborného pracovníka bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany zabezpečuje odborný dohľad v oblasti bezpečnostnej a protipožiarnej.
7. Zriaďovateľ si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch prerušiť prevádzkovanie klubu. Ak k takej situácii dôjde, budú o nej užívatelia informovaní.

Článok VII.

Povinnosti užívateľa

1. Užívateľ priestorov klubu je povinný:
a) neodkladne nahlásiť správcovi objektu čas jeho využívania (pravidelného, i nepravidelného),
b) príchod a odchod do priestorov evidovať v príslušnej knihe,
c) v plnom rozsahu dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy,
d) zistené nedostatky a poruchy hlásiť správcovi objektu,
e) dbať na šetrné zaobchádzanie s inventárom,
f) škody vzniknuté zavinením užívateľa v plnom rozsahu uhradiť,
g) zanechať po sebe poriadok,
h) bez súhlasu zriaďovateľa užívateľ nesmie zhotovovať kópie kľúčov, resp. požičiavať ich osobám, ktoré nie sú na to oprávnené,
i) pred ich opustením skontrolovať a zabezpečiť uzatvorenie okien, vypnutie svetla, elektrospotrebičov, poriadok,
j) zamedziť prístup nepovolaným osobám.
2. Užívatelia sú povinní v objekte klubu rešpektovať zákaz:
a) fajčiť, požívať omamné látky, hrať hazardné hry,
b) premiestňovať inventár bez súhlasu správcu objektu,
c) vynášať inventár mimo priestorov klubu,
k) vetrať priestory bez dozoru,
a) požívať alkoholické nápoje okrem obmedzeného požitia pri slávnostných príležitostiach.
b) Na nedospelých sa zákaz požívať alkoholické nápoje vzťahuje bez výnimky.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Návrh tohto štatútu a prevádzkového poriadku bol zverejnený 15 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva Vrbové, t. j. 9. januára 2007 na uplatnenie pripomienok k jeho ustanoveniam.
2. Tento štatút a prevádzkový poriadok schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 25. januára 2007 uznesením č. 11/I/2007.
3.Nadobúda účinnosť 1. februára 2007.