Vitajte vo Vrbovom

Mestský spoločenský klub

Štatút a prevádzkový poriadok Mestského spoločenského klubu vo Vrbovom

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení, z ktorého okrem iného vyplýva právo občanov mesta na používanie majetku mesta slúžiaceho na verejné účely a úloha mesta pri utváraní podmienok pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú a umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, mesto Vrbové prijíma tento Štatút a prevádzkový poriadok Mestského spoločenského klubu.Štatút a prevádzkový poriadok Mestského spoločenského klubu vo Vrbovom

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 • Štatút a prevádzkový poriadok Mestského spoločenského klubu (dalej len „klub“) mesta Vrbové upravuje postavenie a poslanie klubu, zásady prevádzkovania klubu a nakladania s majetkom mesta.
 • Štatút a prevádzkový poriadok je rámcovým právnym dokumentom.
 • Zriaďovateľom klubu je mesto Vrbové. Klub je účelovým zariadením mesta Vrbové bez právnej subjektivity. Poslaním klubu je uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov občanov vo vymedzených oblastiach
 • Pre činnosť klubu slúžia priestory pridelené mestom Vrbové.

Článok II.

Klubové priestory

Klubovými priestormi sa rozumejú priestory budovy č. 1127/8 nachádzajúcej sa vo Vrbovom na Komenského ulici. Ich prevádzku zabezpečuje mesto Vrbové prostredníctvom útvaru kultúry Mestského úradu Vrbové z rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok.

Článok III.

Využívanie klubových priestorov

Klubové priestory využíva pre svoju činnosť:

 • mesto Vrbové
 • organizácie, združenia (aj neformálne skupiny občanov) a kluby (ďalej len organizácie), pôsobiace na území mesta Vrbové, pri pravidelnom využívaní na základe žiadosti a dohody schválenej po predložení stanov (alebo, ak ich nemajú, plánu činnosti) primátorom mesta, prijednorázovom využívaní na základe žiadosti a súhlasu primátora mesta
 • Organizácie využívajú klubové priestory vo vymedzenom čase na vlastnú činnosť v zmysle ich stanov.
 • Užívatelia pri svojej činnosti využívajú inventár klubových priestorov po dohode s kompetentnými pracovníkmi mesta, pričom sú všetci členovia užívateľskej organizácie povinní inventár chrániť pred poškodením, zničením a stratou.
 • Užívatelia v plnom rozsahu zodpovedajú za škody spôsobené na majetku mesta ich členmi a sú povinné vzniknuté škody uhradiť. Pri využívaní klubových priestorov je každý povinný dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy.

Článok IV.

Zameranie činnosti klubov

1. Činnosť organizácií, resp. iných občianských zoskupení, má byť orientovaná na uspokojovanie a rozvíjanie kultúrnych záujmov všetkých kategórií obyvateľstva v meste Vrbové a musí byť v súlade zo základnými všeľudskými hodnotami a
princípmi v oblasti:

 • spolkovej
 • záujmovo-umeleckej
 • záujmovo-vzdelávacej
 • kultúrno-výchovnej
 • zábavno-rekreačnej
 • činnosti politických strán a hnutí, iných komunálnych aktivít.

2. Prenájom priestorov sa nepovolí organizáciám, resp. iným občianskym zoskupeniam:

 • ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecujúce nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporujúce násilie alebo inak porušujúce ústavu a zákony
 • ktorých činnosť je v rozpore s dobrými mravmi
 • ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi.

Článok V.

Prenájom priestorov

 • Klubové priestory pre vlastnú klubovú činnosť organizácií sa poskytujú na základe dohody, spravidla zdarma.
 • Ak užívateľ porušuje dohodnuté podmienky na využívanie priestorov, alebo tento Štatút a prevádzkový poriadok, je to dôvodom na zrušenie užívateľského práva.

Článok VI.

Povinnosti zriaďovateľa a prevádzkovateľa

 • Zriaďovateľ poskytuje priestory
 • Prostredníctvom správcu zabezpečuje nerušený chod zariadenia.
 • Zabezpečuje základnú údržbu priestorov a upratovanie
 • Poskytuje základný inventár
 • Zabezpečuje
 • vykurovanie objektu
 • Prostredníctvom odborného pracovníka bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany zabezpečuje odborný dohľad v oblasti bezpečnostnej a protipožiarnej
 • Zriaďovateľ si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch prerušiť prevádzkovanie klubu. Ak k takej situácii dôjde, budú o nej užívatelia informovaní.

Článok VII.

Povinnosti užívateľa

Užívateľ priestorov klubu je povinný:

 • neodkladne nahlásiť správcovi objektu čas jeho využívania (pravidelného, i nepravidelného)
 • príchod a odchod do priestorov evidovať v príslušnej knihe
 • v plnom rozsahu dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy
 • zistené nedostatky a poruchy hlásiť správcovi objektu
 • dbať na šetrné zaobchádzanie s inventárom
 • škody vzniknuté zavinením užívateľa v plnom rozsahu uhradiť
 • zanechať po sebe poriadok
 • bez súhlasu zriaďovateľa užívateľ nesmie zhotovovať kópie kľúčov, resp. požičiavať ich osobám, ktoré nie sú na to oprávnené
 • pred ich opustením skontrolovať a zabezpečiť uzatvorenie okien,vypnutie svetla, elektrospotrebičov, poriadok,
 • zamedziť prístup nepovolaným osobám.

Užívatelia sú povinní v objekte klubu rešpektovať zákaz:

 • fajčiť, požívať omamné látky, hrať hazardné hry
 • premiestňovať inventár bez súhlasu správcu objektu,
 • vynášať inventár mimo priestorov klubu,
 • vetrať priestory bez dozoru
 • požívať alkoholické nápoje okrem obmedzeného požitia pri slávnostných príležitostiach.
 • Na nedospelých sa zákaz požívať alkoholické nápoje vzťahuje bez výnimky

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 • Návrh tohto štatútu a prevádzkového poriadku bol zverejnený 15 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva Vrbové, t. j. 9. januára 2007 na uplatnenie pripomienok k jeho ustanoveniam
 • Tento štatút a prevádzkový poriadok schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 25. januára 2007 uznesením č. 11/I/2007
 • 3.Nadobúda účinnosť 1.februára 2007.