Vitajte vo Vrbovom

Všeobecne záväzné nariadenia

2024

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o dani z nehnuteľnosti na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2024 o miestnych daniach na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2024 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-2024 o čistote mesta, zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikáciíVšeobecne záväzné nariadenie č. 7-2024 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7-2007 o udeľovaní ocenení mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 8-2024 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 21-1997 o prevode bytov a nebytových priestorovVšeobecne záväzné nariadenie č. 9/2024 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2024 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové a Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2023Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2024 o konaní volebných kampaní pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov samosprávy Trnavského samosprávneho kraja, voľby prezidenta SR a vykonanie celoštátneho referenda na území mesta Vrbové

2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta VrbovéDodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2023 – Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta VrbovéDodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n.o.Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta VrbovéDodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadokVšeobecne záväzné nariadenie č. 8/2023 o určení názvu ulíc v meste VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 10/2023 o určení názvu ulíc v meste VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 9/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vrbové

2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v niektorej zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta VrbovéDodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta VrbovéDodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas n. o.Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a verejnej kanalizácii a nakladaním s odpadovými vodami v meste VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4, ďalej na Ul. J. Zigmundíka č. 345/3, Sídl. 9. mája č. 322/25, na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 a ostatnými nájomnými bytmi v meste VRBOVÉ
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestachDodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2020 o tvorbe a použití fondu údržby, prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové

2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 2/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n.o.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 3/2021 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 4/2021 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a na ul. Šteruská cesta – Košiar v meste VRBOVÉ

2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 5/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta (ZaD č. 1 ÚPN-M) VRBOVÉVšeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o tvorbe a použití fondu údržby, prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Vrbové

2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o ochrane utajovaných skutočností na Mestskom úrade vo VrbovomVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Vrbové

2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 4/2018 o zásadách umiestňovania reklamných stavieb na území mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 7/2018 o vyhradení miest určených na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 8/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v niektorej zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 9/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta (ÚPN-M) Vrbové

2017

2016

2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o o zrušení Mestskej polícieVšeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi, jednorazovVšeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 - Požiarny poriadok mesta VrbovéVšeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 - o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a čísloVšeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 - o určení názvu ulíc v meste Vrbové
Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatro

2014

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.5/2012 o podmienkach poskytovania sociál

2013

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.5/2012 o podmienkach poskytovania sociá

2012

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady

2011

VZN č. 4/2011 - Štatút rekreačnej oblasti Čerenec Vrbové

2010

VZN č. 5/2010 - O parkovaní vozidiel na verejných priestranstváchVZN č. 7/2010 - Povodňový plán záchranných prác mesta Vrbové

2009

2008

VZN 4/2008 - o držaní psov na území mesta Vrbové

2007

2006

VZN 10/2006 - o celomestskej deratizácii

2005

VZN 04_2005_o_urceni_nazvu_ulice

2004

VZN 2/2004 - o chove spoločenských a hospodárskych zvierat

2002

2001

2000

1999

VZN 2/1999 - o používaní zábavnej pyrotechniky

1997