Vitajte vo Vrbovom

Územný plán mesta VRBOVÉ

Aktualizovaný územný plán (máj 2020)

„Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán mesta Vrbové“

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Územný plán mesta VRBOVÉ (jún 2018 )

(1) Výkres širších vzťahov 

(2) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

(3) Výkres verejného dopravného vybavenia 

(4) Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo 

(5) Výkres verejného technického vybavenia – energetika a slaboprúd 

(6) Výkres verejného technického vybavenia – plynofikácia 

(7) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny – územný systém ekologickej stability 

(8) Výkres použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely 

Územný plán mesta VRBOVÉ – textová časť – SMERNÁ ČASŤ

Územný plán mesta VRBOVÉ – textová časť – ZÁVÄZNÁ ČASŤ