Vitajte vo Vrbovom

Organizačná štruktúra

Primátor mesta
Zástupca primátora
Prednosta Mestského úradu
Hlavná kontrolórka mesta
Útvar personálno-organizačný
Útvar výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia, stavebný úrad pre obce: Vrbové, Kočín - Lančár a Prašník
Útvar ekonomiky a správy majetku
Útvar kultúry a školstva, redakcia Hlasu Vrbového
Útvar miestneho hospodárstva
Matričný úrad, evidencia obyvateľstva