Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy 2017

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.08.2017
23.08.2017
Kúpna zmluva
IZ 128/17/156/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Ing. Daniel Líška, Vrbové
Hnuteľný majetok mesta - špeciálne pohrebné vozidlo - ŠKODA 1203, ev. č.: PN671BB, r.v. 1985 s neplatnou STK a EK
21.08.2017
22.08.2017
Zmluva o bežnom účte
IZ 121/17/155/17
Neuvedené Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je zriadenie účtu č.: SK22 0900 0000 0051 3169 0905 bankou pre klienta.
21.08.2017
22.08.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 127/17/154/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Miestny spolok Slovenského červeného kríža Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Miestneho spolku Slovenského červeného kríža vo Vrbovom na rok 2017
21.08.2017
22.08.2017
Zmluva o Elektronickej službe Business24
IZ 121/17/153/17
Neuvedené Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v zmluve.
21.08.2017
22.08.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 126/17/152/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Obec Prašník
Dotácia sa poskytuje obci Prašník na zabezpečenie osláv 73.výročia SNP, kde mesto Vrbové je v roku 2017 spoluorganizátorom tejto spoločenskej akcie
21.08.2017
22.08.2017
Zmluva o dielo
IZ 125/17/151/17
Neuvedené STAS - stavby a sanácie, spol. s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Inžiniersko - geologický prieskum - Dom kultúry Vrbové
18.08.2017
19.08.2017
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
IZ 124/17/150/17
Neuvedené doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Košice
Mesto Vrbové
Poskytovanie právnych služieb advokátom
18.08.2017
19.08.2017
Zmluva o dielo
IZ 123/17/149/17
Neuvedené Juraj Pazdera - Elektromontáže, Piešťany
Mesto Vrbové
Zrealizovanie stavebnej zákazky - NN prípojka elektrickej energie do objektu „býv. SOU“ na Ul. J. Zigmundíka, Vrbové
18.08.2017
19.08.2017
Zmluva o dielo
IZ 122/17/148/17
Neuvedené Juraj Pazdera - Elektromontáže, Piešťany
Mesto Vrbové
Zrealizovanie stavebnej zákazky - NN prípojka elektrickej energie do objektu „Hačkovec“ na Ul. M. Beňovského 336/1, Vrbové
15.08.2017
16.08.2017
Zmluva o účte Komunal
IZ 121/17/147/17
Neuvedené Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytnutie účtu Komunal v kombinácií bankových produktov č.: SK07 0900 0000 0051 3169 0884 bankou pre klienta.
15.08.2017
16.08.2017
Zmluva o bežnom účte
IZ 121/17/146/17
Neuvedené Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je zriadenie účtu č.: SK82 0900 0000 0051 3169 0892 bankou pre klienta.
14.08.2017
15.08.2017
Zámenná zmluva
IZ 120/17/145/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Ľubica Kubaláková, Vrbové - Anna Jurčová, Vrbové - Ján Šteruský, Vrbové - Viera Šteruská, Vrbové - Miroslav Kučera, Vrbové - Libuša Kučerová, Vrbové
Účastníci zmluvy sa dohodli na zámene vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - parc. reg. „C“ č. 2462/2 (7m2) a parc. reg. „C“ č. 2392/11 (23m2) ZA parc. reg. „C“ č. 2463/2 (15m2) + doplatok 450 EUR
14.08.2017
15.08.2017
Zmluva o dielo
IZ 119/17/144/17
Neuvedené Ing. arch. Tatiana Magulová, Trnava
Mesto Vrbové
Realizačná projektová dokumentácia - Kultúrny dom - Kruhovka, Vrbové
14.08.2017
15.08.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
IZ 15/13/143/17
Neuvedené Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
č.z.: 12/22200/010-ZoS Zmluvné strany sa dohodli, že v článku VI. ods. 2 písm. b) Zmluvy o spolupráci sa slová „dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „štyroch rokov“.
10.08.2017
11.08.2017
Zmluva o dielo
IZ 118/17/141/17
Neuvedené Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Mesto Vrbové
Rozšírenie mestskej optickej siete, zabezpečenie priloženia chráničky čiernej farby HDPE 40/30mm o dĺžke 10 km do výkopu optickej siete
01.08.2017
02.08.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1222
Neuvedené Mesto Vrbové
Daniela Vacová, Senica
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1221
Neuvedené Mesto Vrbové
Roman Hesteric, Bratislava
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1220
Neuvedené Mesto Vrbové
Roman Hesteric, Bratislava
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1219
Neuvedené Mesto Vrbové
Roman Hesteric, Bratislava
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Nájomná zmluva
IZ 117/17/139/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Zuzana Szökeová – SJU FITNESS PN s.r.o., Piešťany
Nájomná zmluva - nebytový priestor na prízemí budovy „Hačkovec“ - Jumping Vrbové - prevádzkovanie športových cvičení pre relax, regeneráciu a rekondíciu tela
28.07.2017
29.07.2017
Zmluva o dielo na poskytnutie služby
IZ 116/17/138/17
Neuvedené PRODIS+ s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutie služby - „Statický prieskum s návrhom statického zabezpečenia“ (synagóga)
26.07.2017
27.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1217
Neuvedené Mesto Vrbové
Miloš Bosák, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
26.07.2017
27.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1216
Neuvedené Mesto Vrbové
Mária Korenačková, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
26.07.2017
27.07.2017
Dohoda č. 17/06/051/44
IZ 115/17/137/17
Neuvedené Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Dohoda č. 17/06/051/44 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencií uchádzačov o zamestnanie
26.07.2017
27.07.2017
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
IZ 114/17/136/17
Neuvedené Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Postupca postupuje postupníka na všetky práva a povinnosti vyplývajúce ako stavebníka zo stavebného povolenia - TA_Vrbové, náj. byty, 3x5 b.j. NNK
26.07.2017
24.07.2017
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec Vrbové
IZ 62/17/135/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Renata Presby, Piešťany
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1344
25.07.2017
26.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1215
Neuvedené Mesto Vrbové
Zdenka Obuchová, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
25.07.2017
26.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1214
Neuvedené Mesto Vrbové
Jana Reháčková, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
25.07.2017
26.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1213
Neuvedené Mesto Vrbové
Elena Horvátová, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
25.07.2017
21.07.2017
Zmluva o dielo
IZ 113/17/134/17
Neuvedené Ľuboš Kostur, Vrbové
Mesto Vrbové
Doplnenie kamerového systému v meste Vrbové
24.07.2017
25.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1212
Neuvedené Mesto Vrbové
Lýdia Košecová, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
24.07.2017
25.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1211
Neuvedené Mesto Vrbové
Anna Jankechová, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
24.07.2017
25.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1210
Neuvedené Mesto Vrbové
Eva Podmelová, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
24.07.2017
25.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1209
Neuvedené Mesto Vrbové
Oľga Raffayová, Šterusy
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
21.07.2017
22.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1207
Neuvedené Mesto Vrbové
Mária Zlatníková, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
21.07.2017
22.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1208
Neuvedené Mesto Vrbové
Anna Lacková, Nové Mesto nad Váhom
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
20.07.2017
21.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1206
Neuvedené Mesto Vrbové
Eleonóra Demeová, Lučenec
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
20.07.2017
21.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1205
Neuvedené Mesto Vrbové
Štefan Kurek, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
20.07.2017
21.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1204
Neuvedené Mesto Vrbové
Mária Tvarošková, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
20.07.2017
21.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1203
Neuvedené Mesto Vrbové
Žofia Kusá, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
20.07.2017
21.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1202
Neuvedené Mesto Vrbové
Ján Móro, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
20.07.2017
21.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1201
Neuvedené Mesto Vrbové
Helena Polešenská, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
20.07.2017
21.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1200
Neuvedené Mesto Vrbové
Ľudmila Juríčková, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
20.07.2017
21.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1199
Neuvedené Mesto Vrbové
Stanislav Gondál, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
20.07.2017
21.07.2017
Zámenná zmluva
IZ 112/17/133/17
Neuvedené Evelína KOURAICHI, Groß-Enzersdorf
Mesto Vrbové
Zámenná zmluva - parc. reg. „C“ č. 2542/29 + 680 EUR ZA parc. reg. „C“ 2542/30
19.07.2017
20.07.2017
Kúpna zmluva
IZ 111/17/132/17
Neuvedené Daniela Grančarov, Vrbové - Marta Cingelová, Vrbové - Anna Kolenčíková, Brno - Petra Cingelová, Vrbové - Rastislav Bartakovič, Vrbové - Ján Danielič,
Mesto Vrbové
Nehnuteľnosť, parcela reg. „C“ 2464/2 o výmere 50m2 na LV 2392, podiel 1/1
19.07.2017
21.06.2017
Zmluva o dielo
IZ 110/17/131/17
Neuvedené Gaarp Media s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Mapa - tlačená forma reklamy, 123 mm x 123 mm, 500 ks, Názov diela: Piešťany 2017
19.07.2017
20.07.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 109/17/130/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Cesta pomoci - Way to help, o.z., Vrbové
Dotácia na zabezpečenie a vykonávanie športovo-kultúrneho podujatia MUFUZA - 05.08.2017 - futbalový štadión Vrbové
19.07.2017
19.07.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 108/17/129/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Jozef Čirák, Trnava
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: letný tábor detí (26.07.2017-28.07.2017)
14.07.2017
15.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/1198
Neuvedené Mesto Vrbové
Zita Pleva, Hagfors
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
14.07.2017
15.07.2017
Zmluva č. 5 - ŠT PN - 17/2017 o poskytnutí účelovej dotácie
IZ 107/17/128/17
Neuvedené Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Poskytnutie účelovej dotácie 250,-EUR na realizáciu projektu „Športový deň vo Vrbovom“
14.07.2017
15.07.2017
Zmluva o dielo
IZ 106/17/127/17
Neuvedené SP PLUS s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Vrbové
10.07.2017
11.07.2017
Zmluva o zrušení predkupného práva
IZ 105/17/126/17
Neuvedené Mesto Vrbové
STAVOPRAC spol. s.r.o., Zákamenné
Predmetom zmluvy je zrušenie predkupného práva na uvedených nehnuteľnostiach.
06.07.2017
07.07.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 104/17/125/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Základná organizácia Chovateľov poštových holubov, Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Základnej organizácie Chovateľov poštových holubov vo Vrbovom na rok 2017
06.07.2017
06.07.2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 103/17/124/17
Neuvedené ZSE Energia a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodanie elektriny do odberného miesta Odberateľa č. 3107110220, Súkenícka 40 922 03 Vrbové (VV 2017)
03.07.2017
04.07.2017
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve (IZ 69/17/86/17)
IZ 69/17/121/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Vlastníci bytov v BD na Ul. SNP 291/4, Vrbové
Zmeny a doplnenia v čl. I. a čl. III. Kúpnej zmluvy (IZ 69/17/86/17)
03.07.2017
04.07.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 102/17/123/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Dychová hudba Vrbovanka
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Dychovej hudby Vrbovanka vo Vrbovom na rok 2017
03.07.2017
04.07.2017
Zmluva o poskytnutí grantu
IZ 101/17/122/17
Neuvedené ČSOB nadácia, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 6000,-EUR na realizáciu projektu rekonštrukcie vybraných priechodov pre chodcov v blízkosti školských zariadení
03.07.2017
13.06.2013
Nájomná zmluva
2013/0503
Neuvedené Mesto Vrbové
Hornáková Oľga
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
03.07.2017
21.06.2017
Nájomná zmluva
2017/1191
Neuvedené Mesto Vrbové
Raffayová Marta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
03.07.2017
09.06.2017
Nájomná zmluva
dodatok č. 14/2017 k č.ZML. 2012/0389
Neuvedené Mesto Vrbové
Bachárová Janka
Dodatok k nájomnej zmluve
03.07.2017
22.06.2017
Nájomná zmluva
2017/1192
Neuvedené Mesto Vrbové
Adamcová Alexandra
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
03.07.2017
19.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1185
Neuvedené Mesto Vrbové
Šutvaj Anton
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
03.07.2017
12.06.2017
Nájomná zmluva
2017/1189
Neuvedené Mesto Vrbové
Šutvajová Žaneta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
03.07.2017
15.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1183
Neuvedené Mesto Vrbové
Klein Zdenko
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
03.07.2017
19.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1186
Neuvedené Mesto Vrbové
Marcinka Gustav
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
03.07.2017
06.06.2017
Nájomná zmluva
2017/1188
Neuvedené Mesto Vrbové
Šitavancová Ľubica
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
03.07.2017
19.05.2017
Nájomná zmluva
dodatok č. 13/2017 k č.ZML. 2014/0588
Neuvedené Mesto Vrbové
Oto Klčo
Dodatok k nájomnej zmluve o hrobovom mieste
03.07.2017
22.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1187
Neuvedené Mesto Vrbové
Koláriková Helena
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
03.07.2017
19.06.2017
Nájomná zmluva
2017/1190
Neuvedené Mesto Vrbové
Nemcová Ľudmila
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
03.07.2017
19.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1184
Neuvedené Mesto Vrbové
Oto Klčo
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.06.2017
01.07.2017
Zmluva o poskytovaní služieb
IZ 100/17/120/17
Neuvedené Visions Consulting, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania v mene objednávateľa
30.06.2017
01.07.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 99/17/119/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Vrbové
Dotácia sa poskytuje cirkevnému zboru na zabezpečenie podpory mládežníckych aktivít (DDBT) v dňoch 10.7.2017-14.7.2017
30.06.2017
30.06.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 98/17/118/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Hana Puváková, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: príprava na letný tábor (30.06.2017-01.07.2017)
30.06.2017
30.06.2017
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
IZ 97/17/117/17
Neuvedené Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb prijímateľovi sociálnej služby J.V.
30.06.2017
01.07.2017
Zmluva o nájme bytu
13/2017/1726-39
Neuvedené Mesto Vrbové
Jana Pavlíková, Vrbové
Byt č. 39, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
23.06.2017
24.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 93/17/113/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Slovenský rybársky zväz, MO Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie a vykonávanie športových a spoločenských činností organizácie v roku 2017
22.06.2017
22.06.2017
Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
IZ 92/17/112/17
Neuvedené TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
Mesto Vrbové
Poskytovanie najnovších aktualizácií uvedených aplikačných počítačových programov a služby systémovej podpory k týmto programom.
20.06.2017
21.06.2017
Kúpna zmluva
IZ 91/17/111/17
Neuvedené Mesto Vrbové
NANOTEC s.r.o., Vrbové
Odpredaj nehnuteľností - odpredaj pozemkov a stavieb - Ul. Beňovského 466 a 467, Vrbové („Torézov dom“) na základe výsledku OVS č. 7/2017
19.06.2017
20.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017
IZ 90/17/110/17
Neuvedené Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
číslo: MK-3083/2017/1.1 Podpora realizácie projektu s názvom: Komplexný statický a reštaurátorský výskum interiérových a exteriérových povrchov stien synagógy vo Vrbovom
19.06.2017
20.06.2017
Nájomná zmluva
č.7/2017/3/2-11
Neuvedené Mesto Vrbové
Anna Londáková
Zmluva o nájme bytu
16.06.2017
17.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 89/17/109/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Gorazdík - Združenie detí a mládeže, o.z., Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie a vykonávanie športových, kultúrnych a spoločenských činností na rok 2017
13.06.2017
14.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 88/17/108/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Voľnočasové centrum Vrbové, n.o., Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Voľnočasového centra Vrbové, n.o. na rok 2017
12.06.2017
13.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 87/17/107/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Únia žien Slovenska, o.z. - Základná organizácia Vrbové
Dotácia sa poskytuje Únií žien Slovenska, ZO Vrbové na zabezpečenie a vykonávanie kultúrnych a spoločenských činností v roku 2017
12.06.2017
13.06.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/106/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Divadlo MASKA, Zvolen
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania hudobno-divadelného podujatia - 13.06.2017
08.06.2017
09.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 86/17/105/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Slovenský zväz záhradkárov - ZO Vysoké Sady Vrbové
Dotácia sa poskytuje Slovenskému zväzu záhradkárov - ZO Vysoké Sady Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2017.
07.06.2017
08.06.2017
Zámenná zmluva
IZ 85/17/104/17
Neuvedené Viera Trnkusová, Piešťany
Mesto Vrbové
pozemok, parc. reg. „C“ č. 2805 o výmere 41 m2 na LV 1900 ZA parc. reg. „C“ č. 2804/2 o výmere 41 m2 na LV 2345
06.06.2017
07.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 84/17/103/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Šport Vrbové o. z., Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie ich činnosti organizácie Šport Vrbové, o.z. na rok 2017.
06.06.2017
07.06.2017
Rámcová zmluva
IZ 83/17/102/17
Neuvedené Geodetická kancelária Roman Klčo, Vrbové
Mesto Vrbové
Geodetické a kartografické služby pre Mesto Vrbové
06.06.2017
31.05.2017
Nájomná zmluva
č.5/2017/295/4-21
Neuvedené Mesto Vrbové
Vaneková Mária
Zmluva o nájme bytu
05.06.2017
05.06.2017
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 82/17/101/17
Neuvedené Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
OM: Žigmundíka, J. 8 PR, 2541, 922 03 Vrbové
05.06.2017
05.06.2017
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 81/17/100/17
Neuvedené Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
OM: Žigmundíka, J. 8 OP, 2538, 922 03 Vrbové
05.06.2017
05.06.2017
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 80/17/99/17
Neuvedené Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
OM: Beňovského, M. 15 BL, 2526, 922 03 Vrbové
05.06.2017
06.06.2017
Zmluva č. 57003 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
IZ 79/17/98/17
Neuvedené Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Mesto Vrbové
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 5000.-Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Vrbové
02.06.2017
03.06.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 78/17/97/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový turnaj (15.06.2017)
30.05.2017
31.05.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 77/17/96/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Jednota dôchodcov na Slovensku, Miestna organizácia Vrbové
Dotácia sa poskytuje mestskej organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku, Miestnej organizácií Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2017.
30.05.2017
31.05.2017
Zmluva o dielo
IZ 76/17/95/17
Neuvedené Ing. Ladislav Bachorec, Pezinok
Mesto Vrbové
Vypracovanie zamerania a projektovej dokumentácie jestvujúceho stavu budovy internátu a stavby SOU č. 334/5, Ul. J. Zigmundíka, Vrbové
26.05.2017
27.05.2017
Nájomná zmluva
IZ 75/17/94/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Mgr. Lenka Pavlíčková, Vrbové
Nájomná zmluva - nebytový priestor na I. poschodí budovy „Hačkovec“ - cvičebňa jogy - Mgr. Lenka Pavlíčková, Vrbové
26.05.2017
28.04.2017
Nájomná zmluva
č.3/2017/295/4-32
Neuvedené Mesto Vrbové
Zmeková Alena
Zmluva o nájme bytu
26.05.2017
24.05.2017
Nájomná zmluva
č.4/2017/295/4-14
Neuvedené Mesto Vrbové
Zemková Daniela
Zmluva o nájme bytu
23.05.2017
24.05.2017
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201626063_Z
IZ 194/16/93/17
Neuvedené KONNEX, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
EKS zmluva č. Z201626063_Z - Zmena v bode zmluvy 1.2 - zmena banky dodávateľa a v bode zmluvy 3.2 - Čas a lehota plnenia zmluvy
23.05.2017
24.05.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 74/17/92/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Parlament mladých mesta Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Parlamentu mladých mesta Vrbové na rok 2017
19.05.2017
20.05.2017
Kúpna zmluva
IZ 73/17/91/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Mgr. Andrej Bartovic (v zast. Zdeněk Červinka - Ing. Peter Červinka)
Pozemok, parcela reg. „C“ č. 2484/2 o výmere 27 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Vrbové, LV 1900
19.05.2017
20.05.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 72/17/90/17
Neuvedené Mesto Vrbové
ZŠK Mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: spoluorganizácia turistického pochodu Lazová 100 (21.04.2017-23.04.2017)
16.05.2017
11.05.2017
Obchodná zmluva
IZ 71/17/89/17
Neuvedené ista Slovakia, s.r.o. Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytovanie služieb rozúčtovania PRVN + portálové služby „Základ“
16.05.2017
28.04.2017
Nájomná zmluva
č.1/2017/322/25-4
Neuvedené Mesto Vrbové
Bajcarová Vladimíra
Zmluva o nájme bytu
16.05.2017
28.04.2017
Nájomná zmluva
č.2/2017/176/43-1
Neuvedené Mesto Vrbové
Bednárik Jozef
Zmluva o nájme bytu
16.05.2017
28.04.2017
Nájomná zmluva
č.1/2017/177-4
Neuvedené Mesto Vrbové
Miklíková Dana
Zmluva o nájme bytu
16.05.2017
31.03.2017
Nájomná zmluva
č.4/2017/3/2-7
Neuvedené Mesto Vrbové
Miklík Peter
Zmluva o nájme bytu
16.05.2017
31.03.2017
Nájomná zmluva
č.3/2017/3/2-6
Neuvedené Mesto Vrbové
Igor Pečenadský
Zmluva o nájme bytu
16.05.2017
11.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1181
Neuvedené Mesto Vrbové
Tallo Štefan
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
11.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1180
Neuvedené Mesto Vrbové
Mancová Iveta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
11.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1179
Neuvedené Mesto Vrbové
Sabová Margita
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
10.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1178
Neuvedené Mesto Vrbové
Netschová Zlatica
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
02.05.2017
Nájomná zmluva
Dodatok č.11/2017 k č.ZML.2012/0349
Neuvedené Mesto Vrbové
Šteruská Monika
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
04.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1176
Neuvedené Mesto Vrbové
Kabátová Mária
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
04.05.2017
Dodatok č.12/2017 k č.ZML.2013/0515
Dodatok č.12/2017 k č.ZML.2013/0515
Neuvedené Mesto Vrbové
Motúz Ľubomír
Dodatok k zmluve o hrobovom mieste
16.05.2017
04.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1177
Neuvedené Mesto Vrbové
Sedliačiková Miroslava
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
12.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1182
Neuvedené Mesto Vrbové
Gondál Viliam
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
04.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1175
Neuvedené Mesto Vrbové
Pakan Miroslav
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
27.04.2017
Nájomná zmluva
217/1173
Neuvedené Mesto Vrbové
Lagová Mária
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
20.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1169
Neuvedené Mesto Vrbové
Juríček Marián
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
25.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1171
Neuvedené Mesto Vrbové
Hanzlíková Oľga
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
04.05.2017
Nájomná zmluva
2017/1174
Neuvedené Mesto Vrbové
Čerňanský Jozef
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
25.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1172
Neuvedené Mesto Vrbové
Kráľ Ján
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.05.2017
24.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1170
Neuvedené Mesto Vrbové
Breče Pavol
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
15.05.2017
16.05.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 70/17/88/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Občianske združenie - Rodičia škole vo Vrbovom, Ul. Komenského 2
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Občianskemu združeniu - Rodičia škole vo Vrbovom na rok 2017
12.05.2017
13.05.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/87/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Ľudovít Ferenc - Štúdio 77, Bratislava
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania kultúrno-hudobného podujatia - 13.05.2017
12.05.2017
13.05.2017
Kúpna zmluva
IZ 69/17/86/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Vlastníci bytov v BD na Ul. SNP 291/4, Vrbové
Pozemok, parcela reg. „C“ č. 2546 o výmere 389 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Vrbové, LV 1900
11.05.2017
12.05.2017
Zmluva o zbere odpadu
IZ 68/17/85/17
Neuvedené Mesto Vrbové
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište
Záväzok odberateľa vykonávať pre dodávateľa odber odpadu na spracovanie (zhodnocovanie)
10.05.2017
11.05.2017
Kúpna zmluva
IZ 63/17/80/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov
Pozemok, parcela reg. „E“ č. 385/8 o výmere 635 m2, druh pozemku - ostatné plochy, v k.ú. Vrbové, LV 1900
09.05.2017
25.04.2017
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec Vrbové
IZ 62/17/79/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Marián Zelený, Piešťany
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1354
09.05.2017
24.04.2017
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec Vrbové
IZ 62/17/78/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Pavol Farkaš, BA-Petržalka
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1351
09.05.2017
10.04.2017
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec Vrbové
IZ 62/17/77/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Oľga Lagová, Bratislava
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1321
09.05.2017
11.04.2017
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec Vrbové
IZ 62/17/76/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Saleh Alfarhan, Kuwait City
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1332
05.05.2017
01.01.2018
Dodatok č.1 k zmluve č. SDA50015528
IZ 165/16/75/17
Neuvedené SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Stanovenie ceny za silovú elektrinu pre obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2020 pre odberné miesto: „spoločné priestory“ Dom služieb - Nám sv. CaM 18, Vrbové
05.05.2017
01.01.2018
Dodatok č.1 k zmluve č. SDA50015543
IZ 146/16/74/17
Neuvedené SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Stanovenie ceny za silovú elektrinu pre obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2020 pre odberné miesto: „KOTOL“ Dom služieb - Nám sv. CaM 18, Vrbové
05.05.2017
01.01.2018
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1211231
IZ 51/12/73/17
Neuvedené SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Stanovenie ceny za silovú elektrinu pre obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2020 pre odberné miesta odberateľa.
04.05.2017
05.05.2017
Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. 17/503/1613200060-ZoS/VB
IZ 61/17/72/17
Neuvedené Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Pripojenie stavby povinného „TA_Vrbové, Nájomné byty,3x5 b.j., NNK“
04.05.2017
05.05.2017
Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. 17/501/1613200060-ZoS/VB
IZ 60/17/71/17
Neuvedené Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Pripojenie stavby povinného „TA_Vrbové, Bytový dom, Beňovského ulica, NNK“
02.05.2017
03.05.2017
Zmluva č.008-4-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie
IZ 59/17/70/17
Neuvedené Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Poskytovateľ poskytne prijímateľovi účelovú dotáciu vo výške 300,-EUR, prijímateľ sa zaväzuje poskytnuté dotáciu použiť na realizáciu projektu - vydanie knihy „50 rokov mesta Vrbové“
28.04.2017
29.04.2017
Zmluva o zriadení Združenia obcí Zelená cesta
IZ 58/17/69/17
Neuvedené Mesto Piešťany - Obec Krakovany - Obec Trebatice
Mesto Vrbové
Zriadenie inštitúcie pre zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja územia - vybudovanie a prevádzkovanie cyklotrasy na nevyužívanej železničnej trati č. 803 Piešťany - Vrbové
27.04.2017
28.04.2017
Dodatok č.15 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení
IZ 57/17/68/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Aktualizácia fyzického stavu majetku k 31.12.2016 podľa vykonanej inventarizácie.
27.04.2017
28.04.2017
Darovacia zmluva
IZ 56/17/67/17
Neuvedené Nadácia Veolia Slovensko, Bratislava
Mesto Vrbové
Peňažný dar vo výške 200,-EUR - obdarovaný je realizátorom vydania publikácie o meste Vrbové pri príležitosti 50. výročia jeho povýšenia na mesto
26.04.2017
27.04.2017
Rámcová zmluva
IZ 55/17/66/17
Neuvedené CS, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Vykonanie údržby komunikácií, chodníkov, spevnených verejných priestranstiev a dopravných zariadení a iných príbuzných stavebných činností
26.04.2017
27.04.2017
Zmluva o dielo
IZ 54/17/65/17
Neuvedené CS, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Vybudovanie chodníka na Barcíkovej ulici v meste Vrbové
25.04.2017
26.04.2017
Zmluva o dielo
IZ 53/17/64/17
Neuvedené NIVEAU Architekti s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy internátu na hasičskú zbrojnicu a byty
24.04.2017
10.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1160
Neuvedené Mesto Vrbové
Mikloška Ján
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
10.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1159
Neuvedené Mesto Vrbové
Sumera Stanislav
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
10.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1158
Neuvedené Mesto Vrbové
Sumera Stanislav
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
10.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1157
Neuvedené Mesto Vrbové
Majtánová Eva
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
10.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1156
Neuvedené Mesto Vrbové
Reško Jozef
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
10.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1155
Neuvedené Mesto Vrbové
Kleskeňová Eva Mudr.
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
10.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1154
Neuvedené Mesto Vrbové
Klčo Miroslav
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
11.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1161
Neuvedené Mesto Vrbové
Klimeková Jana
Nájomná zmluva k hrobovému miestu
24.04.2017
10.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1153
Neuvedené Mesto Vrbové
Klčo Miroslav
Nájomná zmluva k hrobovému miestu
24.04.2017
19.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1168
Neuvedené Mesto Vrbové
Klčo Peter
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
18.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1167
Neuvedené Mesto Vrbové
Jankech Miloš
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
18.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1166
Neuvedené Mesto Vrbové
Boor Štefan
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
12.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1165
Neuvedené Mesto Vrbové
Bőhm Peter
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
11.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1164
Neuvedené Mesto Vrbové
Nižňánský jozef
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
11.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1163
Neuvedené Mesto Vrbové
Ševčíková Magdaléna
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
20.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1129
Neuvedené Mesto Vrbové
Sudovská Anna
Nájomná zmluva hrobovom mieste
24.04.2017
11.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1162
Neuvedené Mesto Vrbové
Ing. Rudolf Krchnák
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
19.04.2017
Nájomná zmluva
Dodatok č.10/2017 k ZML.2013/0549
Neuvedené Mesto Vrbové
Kubík Pavel
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
06.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1141
Neuvedené Mesto Vrbové
Karlíková Eva
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
07.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1150
Neuvedené Mesto Vrbové
Lukáč Vladimír
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
07.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1151
Neuvedené Mesto Vrbové
Stolárik Anton
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
07.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1146
Neuvedené Mesto Vrbové
Tonkovič Jozef
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
07.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1149
Neuvedené Mesto Vrbové
Jurica Anton
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
07.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1148
Neuvedené Mesto Vrbové
Borovský Miroslav
nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
07.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1147
Neuvedené Mesto Vrbové
Karasová Anna
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
07.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1152
Neuvedené Mesto Vrbové
Rondoš Dalibor
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
07.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1145
Neuvedené Mesto Vrbové
Líšková Anna
Nájomná zmluva o hrobovom meiste
24.04.2017
06.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1142
Neuvedené Mesto Vrbové
Motyčková Kvetoslava
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
05.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1140
Neuvedené Mesto Vrbové
Belicová Jana
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
05.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1139
Neuvedené Mesto Vrbové
Ing. Prievozník Ján
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
05.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1138
Neuvedené Mesto Vrbové
Prievozníková Tatiana
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
31.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1137
Neuvedené Mesto Vrbové
Petrová - Mešťánková, Mária-Iveta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
07.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1144
Neuvedené Mesto Vrbové
Blatnická Marta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
28.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1136
Neuvedené Mesto Vrbové
Rakayová Zdenka
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
07.04.2017
Nájomná zmluva
2017/1143
Neuvedené Mesto Vrbové
Blatnická Marta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
24.04.2017
28.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1135
Neuvedené Mesto Vrbové
Alena Bartuláková
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
21.04.2017
22.04.2017
Zmluva o dielo
IZ 52/17/63/17
Neuvedené Ing. Lukáš ANTAL - STAVIS, Piešťany
Mesto Vrbové
Kompletné vypracovanie projektov VHS objektov - rekonštrukcia kanalizácií na: Ul. Štefánika a Ul. 6.apríla
21.04.2017
22.04.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/62/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Lenka Vrábliková, Vrbové
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania Burzy detského oblečenia a hračiek - 22.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
Nájomná zmluva
IZ 51/17/61/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Rudolf Valášek, Váhovce
Prenájom miestnosti - galéria v kúrií Beňovského za účelom konania výstavy voskových figurín - 21.-23.04.2017
18.04.2017
05.04.2017
ZMLUVA č. 575120 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
IZ 50/17/60/17
Neuvedené Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu - odberné miesto („býv. internát“): Ul. J. Zigmundíka 334/5, Vrbové
12.04.2017
13.04.2017
Kúpna zmluva
IZ 49/17/59/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Stanislav Masarech, Vrbové
Odpredaj hnuteľného majetku mesta - traktorová vlečka bez EČ a platnej STK
12.04.2017
13.04.2017
Rámcová zmluva
IZ 48/17/58/17
Neuvedené BP Group, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Vykonanie stavených prác zhotoviteľom na základe požiadaviek a špecifikácie objednávateľa
12.04.2017
31.03.2017
Nájomná zmluva
č.2/2017/295/4-31
Neuvedené Mesto Vrbové
Anna Žáková
Zmluva o nájme bytu
11.04.2017
31.03.2017
Nájomná zmluva
č.2/2017/17-3/2
Neuvedené Mesto Vrbové
Silvia Pašmíková
Zmluva o nájme bytu
11.04.2017
31.03.2017
Nájomná zmluva
č.1/2017/295/4-15
Neuvedené Mesto Vrbové
Božena Matejková
Zmluva o nájme bytu
10.04.2017
03.04.2017
Zmluva č. 112017 o nájme nebytových priestorov
IZ 47/17/57/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Mgr. Petra Hornáková, Trebatice
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul.Školská 4, Vrbové za účelom: kondičné cvičenie (04.04.2017-29.06.2017)
10.04.2017
27.02.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 46/17/56/17
Neuvedené Mesto Vrbové
MP-Medlife s.r.o. v zastúpení Mgr. Matej Kováč, Vrbové
Nájom skladových priestorov na prízemí v objekte ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: skladovanie(03/2017-12/2017)
07.04.2017
08.04.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 45/17/55/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých Vrbové na rok 2017
07.04.2017
08.04.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 44/17/54/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Miestny spolok Slovenského červeného kríža Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Miestneho spolku Slovenského červeného kríža na rok 2017
07.04.2017
08.04.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 43/17/53/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Klub športovej kynológie Vrbové
Dotácia sa poskytuje Klubu športovej kynológie Vrbové na zabezpečenie činnosti na rok 2017
07.04.2017
08.04.2017
Zámenná zmluva
IZ 42/17/52/17
Neuvedené Mária Šimurdová, Vrbové
Mesto Vrbové
Zámena vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v rámci k.ú. Vrbové. pozemky, parc. „C“ 227/2 (17m2); 227/3 (11m2); 227/4 (5m2) ZA podiel 1/24 parc. „C“ 236/4
06.04.2017
07.04.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/51/17
Neuvedené Mesto Vrbové
MEKKA s.r.o., Komárno, v zastúpení Ľubica Baranovicsová
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - rok 2017 (MEKKA s.r.o., Komárno - Ľubica Baranovicsová )
05.04.2017
01.04.2017
Zmluva o výpožičke
IZ 41/17/50/17
Neuvedené Mesto Vrbové
kapela BRAJGEL v zastúpení Adam Filo, Vrbové
Výpožička nebytových priestorov - miestnosť v suteréne objektu „Hačkovec“ - skúšobňa kapely BRAJGEL
05.04.2017
06.04.2017
Zmluva o dielo
IZ 40/17/49/17
Neuvedené Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov nákladov na teplo - bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11 a 13
04.04.2017
20.02.2017
Kúpna zmluva č. 3/2017
IZ 39/17/48/17
Neuvedené Slovenská republika - Okresný úrad Trnava
Mesto Vrbové
Nehnuteľný majetok štátu v k. ú. Vrbové, pozemok - parc. reg. „E“ 3311/3 (79m2)
04.04.2017
20.02.2017
Kúpna zmluva č. 2/2017
IZ 39/17/47/17
Neuvedené Slovenská republika - Okresný úrad Trnava
Mesto Vrbové
Nehnuteľný majetok štátu v k. ú. Vrbové, pozemok - parc. reg. „E“ 385/1 (76m2)
31.03.2017
01.04.2017
Nájomná zmluva
IZ 38/17/46/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Ľuboš Kostur, Vrbové
Nájom - nebytové priestory (101,34 m2) v objekte Kúrie M. Beňovského na adrese M. Beňovského 495/2 - obchodná prevádzka s kancelárskou a výpočtovou technikou
31.03.2017
01.04.2017
Zmluva o finančnom vysporiadaní
IZ 37/17/45/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Obec Krakovany
Finančné vysporiadanie nákladov na výrobu jedál a nápojov pre žiakov ZŠ Krakovany
31.03.2017
28.03.2017
Zmluva o inštalácií a používaní systému MultiCash, VÚB a.s.
IZ 36/17/44/17
Neuvedené Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytovanie vybraných bankových služieb prostredníctvom systému MultiCash
31.03.2017
31.03.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 35/17/43/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Materská škola, Vrbové
Nájom priestorov v budove ZŠ za účelom výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ
31.03.2017
01.04.2017
Zmluva o nájme bytu
12/2017/1726-10
Neuvedené Mesto Vrbové
Silvia Vičanová, Vrbové
Byt č. 10, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
31.03.2017
01.04.2017
Zmluva o nájme bytu
11/2017/1726-24
Neuvedené Mesto Vrbové
Miroslav Mego a Mária Megová, Vrbové
Byt č. 24, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
31.03.2017
01.04.2017
Zmluva o nájme bytu
10/2017/1726-17
Neuvedené Mesto Vrbové
Žaneta Čápová, Vrbové
Byt č. 17, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
31.03.2017
01.04.2017
Zmluva o nájme bytu
9/2017/1726-46
Neuvedené Mesto Vrbové
Viera Boorová, Vrbové
Byt č. 46, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
31.03.2017
01.04.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/42/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Združenie Kriak, Vrbové
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania kultúrno-hudobného podujatia - 01.04.2017
30.03.2017
31.03.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/41/17
Neuvedené Mesto Vrbové
OBUTY - Richard Tupý, Partizánske
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií obuvi - rok 2017
29.03.2017
30.03.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 34/17/40/17
Neuvedené manželia Ján Vydarený a Katarína Vydarená, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom zriadenia vecného bremena je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 1580/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové.
29.03.2017
01.03.2017
Rámcová zmluva - projektový manažment
IZ 33/17/39/17
Neuvedené Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany, Hlohovec
Mesto Vrbové
Poradenstvo zo štrukturálych fondov a tuzemských grantových a dotačných schém, žiadosti o NFP, monitorovacie správy pre projekty.
29.03.2017
22.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1134
Neuvedené Mesto Vrbové
Dobiaš Peter
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
29.03.2017
22.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1133
Neuvedené Mesto Vrbové
Šicková Anna
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
29.03.2017
22.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1132
Neuvedené Mesto Vrbové
Černáková Vlasta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
29.03.2017
21.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1131
Neuvedené Mesto Vrbové
Adamec Michal
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
29.03.2017
21.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1130
Neuvedené Mesto Vrbové
Adamec Michal
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
10.03.2017
Nájomná zmluva
Dodatok č.5/2017 k č.ZML.2015/0757
Neuvedené Mesto Vrbové
Breče Emília
Dodatok č.5/2017
27.03.2017
09.03.2017
Nájomná zmluva
Dodatok č.4/2017 k č.ZML.2012/0461
Neuvedené Mesto Vrbové
Ing. Ivan Durec
dodatok č.4/2017
27.03.2017
21.02.2017
Nájomná zmluva
Dodatok č.3/2017 k č.ZML.2011/0177
Neuvedené Mesto Vrbové
Jankovičová Dagmar
Dodatok č.3/2017
27.03.2017
20.01.2017
Nájomná zmluva
Dodatok č.2/2017 k č.ZML.2011/0228
Neuvedené Mesto Vrbové
Kureková Mária
Dodato č.2/2017
27.03.2017
04.01.2017
Nájomná zmluva
Dodatok č.1/2017 k č.ZML 2010/0105
Neuvedené Mesto Vrbové
Mášová Viera
Dodatok k č.2010/0105
27.03.2017
08.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1121
Neuvedené Mesto Vrbové
Dérová Marta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
08.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1120
Neuvedené Mesto Vrbové
Sýkorová Anna
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
08.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1114
Neuvedené Mesto Vrbové
Bjel Konrad
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
08.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1119
Neuvedené Mesto Vrbové
Majkut Anton-Stanislav
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
10.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1125
Neuvedené Mesto Vrbové
Škodáčková Ľudmila
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
08.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1118
Neuvedené Mesto Vrbové
Madunická Emília
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
10.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1124
Neuvedené Mesto Vrbové
Mišech Robert
Nájomná zmluva o hrobovom meiste
27.03.2017
08.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1117
Neuvedené Mesto Vrbové
Madunická Emília
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
10.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1123
Neuvedené Mesto Vrbové
Mišech Milan
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
08.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1116
Neuvedené Mesto Vrbové
Turanová Emília
Nájomná zmluva o hrobovom meiste
27.03.2017
09.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1122
Neuvedené Mesto Vrbové
Platthy Mikuláš
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
08.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1115
Neuvedené Mesto Vrbové
Turanová Emília
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
16.03.2017
Nájomná zmluva
Dodatok č.6/2017 k č.ZML 2012/0460
Neuvedené Mesto Vrbové
Ing. Ivan Durec
Dodatok k zmluve 2012/0460
27.03.2017
02.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1098
Neuvedené Mesto Vrbové
Schőnová mária
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
27.03.2017
02.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1097
Neuvedené Mesto Vrbové
Schőnová mária
Zmluva o nájme hrobového miesta
17.03.2017
18.03.2017
Zmluva o dielo
IZ 32/17/38/17
0,00 EUR PROJVODA s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Automatická tlaková stanica pre lokalitu IBV Kopec - Vrbové (projektová dokumentácia)
15.03.2017
15.03.2017
ZMLUVA Č. 42-TR-2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
IZ 31/17/37/17
0,00 EUR Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trnava
Mesto Vrbové
Poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality - doplnenie kamerového systému v meste Vrbové
15.03.2017
16.03.2017
Zmluva o obsluhe tepelno-energetických zariadení
IZ 30/17/36/17
0,00 EUR Veolia Energia Senec, a.s., Senec
Mesto Vrbové
Výkon odbornej obsluhy tepelno-energetických zariadení v kotolni v objekte na Nám. sv. Cyrila a Metoda 12/20, Vrbové
15.03.2017
31.01.2017
Dodatok č. 4/2017 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej úžitkovej vody č. 8/2008/S
IZ 29/17/35/17
0,00 EUR Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody do objektov J. Zigmundíka 334/5 a Beňovského 336, Vrbové od 01.01.2017
15.03.2017
28.02.2017
Nájomná zmluva
č.1/2017-14-3/2
0,00 EUR Mesto Vrbové
Miroslav Tomášik, Ivana Michalcová
Zmluva o nájme bytu
14.03.2017
03.03.2017
ZMLUVA č. 27751161 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
IZ 28/17/34/17
Neuvedené Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu - odberné miesto („Hačkovec“): M. Beňovského 336, Vrbové
10.03.2017
11.03.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 27/17/33/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mestský futbalový klub Vrbové
Dotácia sa poskytuje na prevádzkovanie priestorov Mestského futbalového štadióna a zabezpečenie športovej činnosti MFK a futbalovej mládeže na rok 2017.
10.03.2017
11.03.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 26/17/32/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
združenie športových klubov mesta Vrbové
Dotácia sa ZŠK mesta Vrbové poskytuje na zabezpečovanie všetkých svojich športových činností vrátane Vrbovskej pätnástky - Memoriál Štefana Kalužu na rok 2017.
09.03.2017
06.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1109
0,00 EUR Mesto Vrbové
Klimeková Mária
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
06.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1110
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sedláková Renáta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
03.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1103
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ing. Miloš Kriho
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
06.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1111
0,00 EUR Mesto Vrbové
Stoláriková Jarmila
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
03.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1104
0,00 EUR Mesto Vrbové
Holičová Marta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
06.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1112
0,00 EUR Mesto Vrbové
Cingelová Marta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
03.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1105
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mikudík Branislav
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
08.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1113
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kubala Vojtech
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
06.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1107
0,00 EUR Mesto Vrbové
Knoblochová Justína
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
02.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1101
0,00 EUR Mesto Vrbové
Miške Eva
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
06.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1108
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ing. František Blažek
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
03.03.2017
Nájomná zmluva
2017/1102
0,00 EUR Mesto Vrbové
Amchová Emília
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
21.02.2017
Dodatok č.3/2017
2011/0177
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jankovičová Dagmar
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
09.03.2017
20.02.2017
Nájomná zmluva
2017/1096
0,00 EUR Mesto Vrbové
Juríčková Anna
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
17.02.2017
Nájomná zmluva
2017/1095
0,00 EUR Mesto Vrbové
Juríčková Marta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
15.02.2017
Nájomná zmluva
2017/1094
0,00 EUR Mesto Vrbové
Prokšová Anna
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
14.02.2017
Nájomná zmluva
2017/1093
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ing. Vladimír Bzdušek
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
14.02.2017
Nájomná zmluva
2017/1092
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jirku Emil
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.03.2017
13.02.2017
Nájomná zmluva
2017/1091
0,00 EUR Mesto Vrbové
Hajíček Zdenko
Zmluva o nájme hrobového miesta
08.03.2017
09.03.2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok 2017
IZ 25/17/31/17
0,00 EUR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok 2017
06.03.2017
07.03.2017
Zmluva o dielo
IZ 24/17/30/17
0,00 EUR A5 Ateliér architektúry a urbanizmu, Trnava
Mesto Vrbové
Zastavovacia štúdia - VRBOVÉ, Ul. Hrabinská II. + III. etapa, Ul. Sadová II.
06.03.2017
07.03.2017
Zmluva o dielo
IZ 23/17/29/17
0,00 EUR Daniel Stranovský - PROFI GREENKEEPER, Dolné Dubové
Mesto Vrbové
Zrealizovanie zákazky - výrub a výsadba stromov v meste Vrbové
01.03.2017
02.03.2017
Nájomná zmluva
IZ 22/17/28/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
Beata Šašová - odevná výroba, Vrbové
Nájomná zmluva - nebytový priestor na 1. poschodí budovy „Hačkovec“ vpravo, odevná výroba - Beata Šašová, Vrbové
01.03.2017
02.03.2017
Nájomná zmluva
IZ 21/17/27/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
PEMA VZT, s.r.o., Vrbové
Nájomná zmluva - nebytový priestor na 1. poschodí budovy „Hačkovec“ vľavo, kancelária - PEMA VZT s.r.o., Vrbové (Skončenie nájmu - zmluvné strany sa dohodli na skončení nájmu ku dňu 31.07.2021)
01.03.2017
02.03.2017
Nájomná zmluva
IZ 20/17/26/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
Zuzana Danková - Salón Beauty, Brezová pod Bradlom
Nájomná zmluva - nebytový priestor na prízemí budovy „Hačkovec“ vpravo, od dvora - kozmetické služby - Zuzana Danková - Salón Beauty, Brezová pod Bradlom
01.03.2017
02.03.2017
Nájomná zmluva
IZ 19/17/25/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
Soňa Vančová - kaderníctvo, Vrbové
Nájomná zmluva - nebytový priestor na prízemí budovy „Hačkovec“ vpravo, od ulice - kaderníctvo - Soňa Vančová, Vrbové
01.03.2017
02.03.2017
Zmluva na poskytnutie služby o deratizácií, dezinsekcií a dezinfekcií
IZ 18/17/24/17
0,00 EUR Motýľ Slovakia, s.r.o., Piešťany
Mesto Vrbové
Poskytnutie služby - Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia v katastri mesta Vrbové (04/2017-12/2019)
28.02.2017
01.03.2017
Zmluva o nájme bytu
8/2017/1726-40
Neuvedené Mesto Vrbové
Mária Matejková, Vrbové
Byt č. 40, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
17.02.2017
18.02.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IZ 17/17/23/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Finančný príspevok je účelovo viazaný na kúpu detského anesteziologického prístroja.
17.02.2017
18.02.2017
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
IZ 16/17/22/17
0,00 EUR ŽP EKO QELET, a.s., Martin
Mesto Vrbové
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nakladaní so zložkami komunálneho odpadu vzniknutými a zozbieranými na území mesta uvedených v bode 1.5 tejto zmluvy.
17.02.2017
18.02.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/21/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
Zdenko Táborský, Vrbové
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania súkromnej oslavy - 18.02.2017(Zdenko Táborský, Vrbové)
16.02.2017
17.02.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/20/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
Katarína Lipčeyová, Nitra
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - rok 2017 (Katarína Lipčeyová,Nitra)
16.02.2017
10.02.2017
Nájomná zmluva
2017/1090
0,00 EUR Mesto Vrbové
Karlíková Gabriela
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.02.2017
08.02.2017
Nájomná zmluva
2017/1089
0,00 EUR Mesto Vrbové
Holan Jaroslav
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
10.02.2017
31.01.2017
Nájomná zmluva
2017/1087
0,00 EUR Mesto Vrbové
Višňovský Ján
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
10.02.2017
24.01.2017
Nájomná zmluva
2017/1085
0,00 EUR Mesto Vrbové
Szabová Marta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
10.02.2017
31.01.2017
Nájomná zmluva
2017/1088
0,00 EUR Mesto Vrbové
Horvát Jozef
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
10.02.2017
27.01.2017
Nájomná zmluva
2017/1086
0,00 EUR Mesto Vrbové
Šípkovský Peter
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
10.02.2017
11.01.2017
Nájomná zmluva
2017/1084
0,00 EUR Mesto Vrbové
Vydarená Silvia
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
10.02.2017
09.01.2017
Nájomná zmluva
2017/1083
0,00 EUR Mesto Vrbové
Miezga Ivan
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
08.02.2017
09.02.2017
Kúpna zmluva
IZ 15/17/19/17
0,00 EUR Marcela Urbanová - Mária Šimurdová - Alica Kamenická - Jozef Michna - Stanislav Michna
Mesto Vrbové
pozemok, parc. reg. „C“ č. 236/8 o výmere 544m2 (podiel 10/24) a pozemok, parc. reg. „C“ č. 237/5 o výmere 1866 m2 (podiel 10/24) na LV 2082
07.02.2017
08.02.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/18/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
MEKKA, s.r.o., Komárno
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - rok 2017 (MEKKA,s.r.o., Komárno)
06.02.2017
07.02.2017
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia
IZ 14/17/17/17
0,00 EUR SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať údržbu, sledovanie technického stavu a opravy nasledovného plynárenského zariadenia: STL plynovod PE d 50; STL plynovodné prípojky PE d 32 („Košiar“)
06.02.2017
07.02.2017
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
IZ 13/17/16/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
SPP-distribúcia, s.s., Bratislava
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nasledovné plynárenské zariadenia: STL plynovod PE d 50; STL plynovodné prípojky PE d 32 („Košiar“)
02.02.2017
03.02.2017
Zmluva o dielo
IZ 12/17/15/17
0,00 EUR Ing. arch. Tatiana Magulová, Trnava
Mesto Vrbové
ZDS Závodný klub, Modernizácia a stavebné úpravy - projekt pre vydanie územného rozhodnutia
31.01.2017
01.02.2017
Zmluva č. 102017 o nájme nebytových priestorov
IZ 11/17/14/17
Neuvedené Mesto Vrbové
Pavol Rakús, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie basketbalu (01/2017-05/2017)
31.01.2017
01.02.2017
Zmluva č. 92017B o nájme nebytových priestorov
IZ 10/17/13/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
SEIGOKAN, Myjava
Nájom telocvične v budove ZŠ Školská 4, Vrbové za účelom: tréning karate (01/2017-06/2017)
31.01.2017
01.02.2017
Zmluva o nájme bytu
7/2017/1726-12
0,00 EUR Mesto Vrbové
Viera Švecová, Vrbové
Byt č. 12, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
31.01.2017
01.02.2017
Zmluva o nájme bytu
6/2017/1726-21
0,00 EUR Mesto Vrbové
Renáta Medová, Vrbové
Byt č. 21, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
31.01.2017
01.02.2017
Zmluva o nájme bytu
5/2017/1726-28
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jana Fajnorová, Vrbové
Byt č. 28, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
31.01.2017
01.02.2017
Zmluva o nájme bytu
4/2017/1726-7
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ján Novota, Vrbové
Byt č. 7, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
23.01.2017
24.01.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 9/17/12/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
Patrik Rakús, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (01/2017-04/2017)
23.01.2017
24.01.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 8/17/11/17
0,00 EUR Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Kanalizácia mesta Vrbové 1. etapa - Ul. Oslobodenia
23.01.2017
24.01.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/10/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
JUMA - Martina Zámočníková, Nitra
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - rok 2017 (JUMA-Martina Zámočníková)
20.01.2017
21.01.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/9/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
BLAŽEK SK s.r.o., Bratislava - Karlova Ves
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových a dvojdňových predajných akcií - rok 2017 (BLAŽEK SK, s.r.o.)
19.01.2017
20.01.2017
Kúpna zmluva
IZ 7/17/8/17
0,00 EUR Longleaf s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Parcely reg. „C“: 13745/20 (2702 m2); 13745/77 (7m2); 2746/4 (316m2) + inžinierske stavby na Ul. „Šípkovec“
18.01.2017
01.02.2017
Dodatok č. 13/2017 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Vrbové
IZ 5/17/6/17
0,00 EUR Peter Majerník - Stravovacie a obchodné služby, Piešťany
Mesto Vrbové
Časť 3. Zmluvy, bod. č. 3 o stravovaní dôchodcov meníme bod. č. 1 časti 2. Cena od 01.02.2017 takto: Cena jedného hlavného jedla je 2,64 EUR
18.01.2017
19.01.2017
Zámenná zmluva
IZ 6/17/7/17
0,00 EUR Patrik Horňák, Šterusy - Eva Horňáková, Vrbové
Mesto Vrbové
Zámena nehnuteľností v k.ú. Vrbové - parc. reg. „C“ 2202/27 (11 m2) ZA parc. reg. „C“ 2193/8 (11 m2)
12.01.2017
13.01.2017
Zmluva o varení a vydávaní obedov
IZ 4/17/5/17
0,00 EUR Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa varenie a vydávanie obedov pre dôchodcov a občanov mesta Vrbové
12.01.2017
13.01.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/4/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jana Hulínová, Skalité
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - rok 2017 (Jana Hulínová)
09.01.2017
10.01.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/3/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
Miroslav Ohradka, obchodná činnosť - Skalité
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - rok 2017 (Miroslav Ohradka)
09.01.2017
25.10.2010
Nájomná zmluva
2010/2020
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mášová Viera
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.01.2017
05.01.2017
Nájomná zmluva
2017/1082
0,00 EUR Mesto Vrbové
Janda Jozef
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
09.01.2017
02.01.2017
Nájomná zmluva
2017/1081
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bednárová Miroslava
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
04.01.2017
05.01.2017
Zmluva o nájme bytu č. 1/2017/6-12/20
IZ 2/17/2/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jaroslava Kériová, Vrbové
Byt č. 6, bytový dom - Nám. sv. Cyrila a Metoda 12/20, Vrbové
03.01.2017
04.01.2017
Zámenná zmluva
IZ 1/17/1/17
0,00 EUR Mesto Vrbové
NANOTEC s.r.o., Vrbové
Zámena nehnuteľností v k.ú. Vrbové. Parcela reg. „C“ č. 12467/30 ZA parcela reg. „C“ č. 2540/4;2542/10;2542/21(1/5);2542/1(1/16); stavba s.č.1485
03.01.2017
04.01.2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IZ 115/16/229/16
0,00 EUR Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava
Mesto Vrbové
Zmluvné strany sa v zmysle čl. 6 , ods. 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 21.decembra 2015 e.č.:752/2015-2050-1200 dohodli na zmene Prílohy č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“
22.12.2016
11.11.2014
Nájomná zmluva
2014/0679
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kráľová Marta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
19.12.2016
02.03.2010
Nájomná zmluva
2010/0013
0,00 EUR Mesto Vrbové
Novota Vladimír
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
19.12.2016
21.05.2008
Nájomná zmluva
2016/1017
0,00 EUR Mesto Vrbové
Slávik Ľubomír
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
19.12.2016
25.10.2010
Nájomná zmluva
2010/0105
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jamrich Jozef
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
19.12.2016
16.12.2013
Nájomná zmluva
2014/0591
0,00 EUR Mesto Vrbové
Brandejs Boris
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
19.12.2016
28.10.2010
Nájomná zmluva
2010/0120
0,00 EUR Mesto Vrbové
Škarbová Daniela
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
19.12.2016
05.03.2012
Nájomná zmluva
2012/0363
0,00 EUR Mesto Vrbové
Košinár Vladimír
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
19.12.2016
24.03.2010
Nájomná zmluva
2010/0032
0,00 EUR Mesto Vrbové
Chnapko Pavol
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
05.12.2016
01.01.2017
Dohoda č. 00297916
IZ 150/16/187/16
0,00 EUR Slovenská republika - Okresný úrad Trnava
Mesto Vrbové
Odovzdanie nehnuteľného majetku štátu - parcela reg. „CKN“ parc. č. 11293/1 o výmere 2842 m2
16.11.2016
03.02.2017
Nájomná zmluva
2016/1028
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kováčiková Soňa
Zmluva o nájme hrobového miesta
25.10.2016
16.04.2017
Nájomná zmluva
2016/0983
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ošková Mariana
Zmluva o nájme hrobového miesta
10.10.2016
12.11.2017
Nájomná zmluva
2016/0978
0,00 EUR Mesto Vrbové
Katuščáková Tina
Zmluva o nájme hrobového miesta
31.08.2017
24.01.2017
Nájomná zmluva
2017/1085
0,00 EUR Mesto Vrbové
Szabová Marta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
23.08.2017
23.08.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 129/17/157/17
0 Mesto Vrbové
Mgr. Marián Keller, Vrbové
Nájom školskej jedálne v objekte ZŠ Ul. Komenského 2 - primície - slávnostný obed - 03.09.2017
07.09.2017
8.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 130/17/159/17
0 Mesto Vrbové
Jozef Minárik, Vrbové
Nájom nevyužívaných priestorov na prízemí v objekte ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: prevádzkovanie bufetu (09/2017-06/2018)
13.09.2017
14.9.2017
Nájomná zmluva
IZ 3/17/160/17
Mesto Vrbové
OBUTY - Richard Tupý, Partizánske
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií obuvi - 14.09.2017 a 23.11.2017
24.08.2017
25.8.2017
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec Vrbové
IZ 62/17/158/17
0 Mesto Vrbové
Jozef Folajtár, Vrbové
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1372
20.09.2017
21.9.2017
Nájomná zmluva
IZ 131/17/161/17
0 Mesto Vrbové
ZAMORE s.r.o., Lovinobaňa
Nájomná zmluva - nebytový priestor na prízemí budovy „Hačkovec“ (býv. kancelária č. 11) - Obchodná kancelária - ZAMORE s.r.o.
20.09.2017
21.9.2017
Darovacia zmluva
IZ 132/17/162/17
0 Občianske združenie Vrbové pre deti, Vrbové
Mesto Vrbové
Darca sa z vlastnej vôle rozhodol darovať mestu Vrbové finančnú hotovosť vo výške 1700,-EUR určený na spolufinancovanie dobudovania detského ihriska pri II.ZŠ Vrbové
20.09.2017
21.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 133/17/163/17
0 Mesto Vrbové
Mgr. Eva Bogorová, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: cvičenie aerobicu(09/2017-12/2017)
20.09.2017
21.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 133/17/164/17
0 Mesto Vrbové
Mgr. Eva Bogorová, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: cvičenie aerobicu (01/2018-05/2018)
21.09.2017
22.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 134/17/165/17
0 Mesto Vrbové
Gorazdík - Združenie detí a mládeže, o.z., Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: športové hry (10/2017-12/2017)
21.09.2017
22.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 134/17/166/17
Mesto Vrbové
Gorazdík - Združenie detí a mládeže, o.z., Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: športové hry (01/2018-04/2018)
25.09.2017
26.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 135/17/167/17
0 Mesto Vrbové
ZŠK Mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: tréning nohejbalu (09/2017-12/2017)
25.09.2017
26.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 135/17/168/17
0 Mesto Vrbové
ZŠK Mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: tréning nohejbalu (01/2018-05/2018)
25.09.2017
26.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 136/17/169/17
0 Mesto Vrbové
Mgr. René Just, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (09/2017-12/2017)
25.09.2017
26.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 136/17/170/17
0 Mesto Vrbové
Mgr. René Just, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (01/2018-05/2018)
25.09.2017
26.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 137/17/171/17
0 Mesto Vrbové
ZŠK Mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: tréning stolného tenisu (09/2017-12/2017)
25.09.2017
26.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 137/17/172/17
0 Mesto Vrbové
ZŠK Mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: tréning stolného tenisu (01/2018-05/2018)
27.09.2017
28.9.2017
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
IZ 112/17/173/17
0 Evelína KOURAICHI, Groß-Enzersdorf
Mesto Vrbové
Zmena a doplnenie v základnom označení účastníkov konania základnej zámennej zmluvy, Zamieňajúci č. 2 sa mení a dopĺňa
28.09.2017
29.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 138/17/174/17
0 Mesto Vrbové
p. Ščurka, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (10/2017-12/2017)
28.09.2017
29.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 138/17/175/17
0 Mesto Vrbové
p. Ščurka, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (01/2018-04/2018)
29.09.2017
30.9.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 139/17/176/17
0 Mesto Vrbové
Občianske združenie - Rodičia škole vo Vrbovom, Ul. Komenského 2
Dotácia sa poskytuje Občianskemu združeniu - Rodičia škole na zabezpečenie činnosti na rok 2017 (zabezpečenie účasti žiakov na 7. medzinárodnom turnaji v kin-bale v Hradci Králové, ČR)
29.09.2017
30.9.2017
Zmluva o dielo na poskytnutie služby
IZ 140/17/177/17
0 Mgr. Art. Peter Šimon, Senica
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytnutie služby - Reštaurátorské práce na soche sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého v katastri mesta Vrbové
29.09.2017
30.9.2017
Zmluva o dielo
IZ 141/17/178/17
0 CS, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia stavby: Úprava verejného priestranstva, chodníkov a priechodov pre chodcov v meste Vrbové v zmysle projektovej dokumentácie a cenovej ponuky zhotoviteľa.
03.10.2017
4.10.2017
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
IZ 120/17/179/17
0 Mesto Vrbové
Ľubica Kubaláková, Vrbové - Anna Jurčová, Vrbové - Ján Šteruský, Vrbové - Viera Šteruská, Vrbové - Miroslav Kučera, Vrbové - Libuša Kučerová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve (IZ 120/17/145/17). Zmena a doplnenie v čl. I. ods. 2 a čl. III. ods. 2,3 a 6
10.10.2017
11.10.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 142/17/180/17
0 Mesto Vrbové
Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: hodiny telesnej výchovy (01/2018 - 04/2018)
16.10.2017
1.1.2018
Zmluva o dielo
IZ 143/17/181/17
0 CO-PRO, spol. s.r.o., Bratislava - Petržalka
Mesto Vrbové
Zabezpečenie odborných činností vyplývajúcich z povinnosti mesta na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 01.01.2018 - 31.12.2018
16.10.2017
17.10.2017
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
IZ 144/17/182/17
0 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať používateľovi plnenia: služby modulov IS DCOM
16.10.2017
17.10.2017
Zmluva č. 123558 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
IZ 145/17/183/17
0 Environmentálny fond, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v článku IV. zmluvy - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Vrbové
18.10.2017
19.10.2017
Zmluva č. 82018 o nájme nebytových priestorov
IZ 146/17/184/17
0 Mesto Vrbové
Mgr. Petra Bališová, Trebatice
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: kondičné cvičenie (11/2017-12/2017)
20.10.2017
21.10.2017
Kúpna zmluva
IZ 147/17/185/17
0 Mesto Vrbové
Emil Adamec - Anna Adamcová, Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti: parc. reg „C“ č. 2516/35-diel č. 6, č. 2516/35-diel č. 9, č. 2516/35-diel č. 10, č. 25616/35-diel č. 11, č. 2516/35-diel č. 12, č. 2516/35-diel č. 13, č. 2515/27-diel č. 1 spolu v celkovej výmere 207m2
24.10.2017
24.10.2017
DOHODA č. 17/06/010/46
IZ 148/17/186/17
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Výkon činnosti menších obecných služieb v termíne od 01.01.2018 do 31.12.2018
24.10.2017
25.10.2017
Kúpna zmluva
IZ 149/17/187/17
0 Mesto Vrbové
Vladimír Gondál - Elena Gondálová, Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti: parc. reg „C“ č. 2516/36-diel č. 7, č. 2516/36-diel č. 8, č. 2515/30-diel č. 1 spolu v celkovej výmere 47m2
25.10.2017
26.10.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 150/17/188/17
0 Mesto Vrbové
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca, Trebatice
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (11/2017-12/2017)
25.10.2017
26.10.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 150/17/189/17
0 Mesto Vrbové
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca, Trebatice
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (01/2018-03/2018)
25.10.2017
26.10.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 151/17/190/17
0 Mesto Vrbové
Klub Choré vrany, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: florbalový tréning (10/2017-12/2017)
25.10.2017
26.10.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 151/17/191/17
0 Mesto Vrbové
Klub Choré vrany, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: florbalový tréning (01/2018-05/2018)
25.10.2017
26.10.2017
DOHODA č. 17/06/051/97
IZ 152/17/192/17
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom uzatvorenia tejto dohody je zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy - aplikácia § 51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z.z. Výkon absolventskej praxe v termíne od 01.11.2017 do 30.04.2018
25.10.2017
26.10.2017
Darovacia zmluva
IZ 153/17/193/17
0 KONNEX, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Darca sa rozhodol darovať mestu Vrbové zimné prídavné zariadenia na kolesový komunálny traktor komunálny HOLDER C270 a to v technickom prevedení: špeciálna výmenná nadstavba sypacia a špeciálna výmenná nadstavba - čelná radlica šípová
25.10.2017
01.10.2017
Dodatok k Zmluve o stravovaní
IZ 5/17/194/17
0 Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Piešťany
Mesto Vrbové
Dňom 01.10.2017 úprava ceny jedného jedla na 2,88 EUR.
06.09.2017
06.09.2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 66-2011-309-1
Dodatok č. 1 k NZ 66/2011/309/1
0 Mesto Vrbové
Anton Gondál, Vrbové
Zmena v evidenčnom liste k bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 309, orientačné č.: 24 na Nám. J. Emanuela, Vrbové od 06.09.2017
28.08.2017
29.08.2017
Zmluva o refakturácií a ukončení zmluvného vzťahu Zmluvy o refakturácií zo dňa 04.11.2013 a dodatku č. 1 k Zmluve o refakturácií zo dňa 11.04.2014
0 Mesto Vrbové
Matej Peterka, Vrbové
Predmetom refakturácie je prefakturovanie ceny za dodávku tepelnej energie a množstva vody odobratej užívateľmi, ktorí bývajú v byte č. 1, vchod č. 21 na Ul. Beňovského 21, Vrbové
28.08.2017
01.09.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 9-2017-295-4-37
0 Mesto Vrbové
Pavol Nemec, Vrbové
Byt č. 37, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
21.08.2017
01.09.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 16-2017-1726-1
0 Mesto Vrbové
Zuzana Lagová, Vrbové
Byt č. 1, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 14-2017-1726-45
0 Mesto Vrbové
Zuzana Kraváriková, Vrbové
Byt č. 45, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
29.09.2017
01.10.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 17-2017-1726-43
0 Mesto Vrbové
Štefan Galo, Vrbové
Byt č. 43, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
15.08.2017
01.09.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 15-2017-1726-4
0 Mesto Vrbové
Natália Žáková, Vrbové - Matúš Žák, Borovce
Byt č. 4, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
29.09.2017
01.10.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 14-2017-3-2-3
0 Mesto Vrbové
Božena Matejková, Vrbové
Byt č. 3, bytový dom Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
29.05.2017
01.06.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 8-2017-3-2-4
0 Mesto Vrbové
Peter Krajčík, Vrbové
Byt č. 4, bytový dom Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
31.05.2017
01.06.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 7-2017-3-2-11
0 Mesto Vrbové
Anna Londáková, Vrbové
Byt č. 11, bytový dom Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 12-2017-3-2-14
0 Mesto Vrbové
Anna Holičová, Vrbové
Byt č. 14, bytový dom Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 10-2017-3-2-18
0 Mesto Vrbové
Michal Pašmík - Jozefína Pašmíková, Vrbové
Byt č. 18, bytový dom Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 7-2017-295-4-26
0 Mesto Vrbové
Nina Vagovičová, Vrbové - Martin Haňák, Stará Turá
Byt č. 26, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 6-2017-295-4-15
0 Mesto Vrbové
Jaroslav Janiska, Vrbové
Byt č. 15, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 13-2017-3-2-12
0 Mesto Vrbové
Peter Zemko, Vrbové
Byt č. 12, bytový dom Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
28.08.2017
01.09.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 9-2017-295-4-34
0 Mesto Vrbové
Jaroslav Horváth, Vrbové
Byt č. 34, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
30.09.2017
01.10.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 4-2017-322-25-3
0 Mesto Vrbové
Zuzana Miháliková, Vrbové
Byt č. 3, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 2-2017-322-25-14
0 Mesto Vrbové
Roman Kočka, Vrbové
Byt č. 14, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
21.09.2017
01.10.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 6-2017-322-25-9
0 Mesto Vrbové
Oľga Štefancová - Mário Štefanec, Vrbové
Byt č. 9, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 11-2017-3-2-19
0 Mesto Vrbové
Anna Psotová, Vrbové
Byt č. 19, bytový dom Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
27.10.2017
28.10.2017
Kúpna zmluva
IZ 155/17/199/17
0 Mesto Vrbové
manželia Patrik Kostadinov Ganev - Angelika Kostadinov Ganev, Vrbové
Nehnuteľnosti, parc. reg. „C“ č. 1074/2 (181 m2); č. 1075 (26m2); č. 1073/2 (325m2)
09.05.2017
10.05.2017
Nájomná zmluva
IZ 64/17/81/17
0 Mesto Vrbové
Tyros Loading Systems SK s.r.o., Vrbové
Prenájom reklamnej plochy - uverejnenie loga a reklamy firmy v priestoroch športového areálu II. ZŠ Vrbové a v propagácií pri príležitosti podujatia: Deň športu Vrbové 2017 (13.05.2017)
09.05.2017
10.05.2017
Nájomná zmluva
IZ 65/17/82/17
0 Mesto Vrbové
Chirosan s.r.o., Vrbové
Prenájom reklamnej plochy - uverejnenie loga a reklamy firmy v priestoroch športového areálu II. ZŠ Vrbové a v propagácií pri príležitosti podujatia: Deň športu Vrbové 2017 (13.05.2017)
28.08.2017
01.09.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 11-2017-295-4-23
0 Mesto Vrbové
Peter Čupka, Vrbové
Byt č. 23, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
09.05.2017
10.05.2017
Nájomná zmluva
IZ 66/17/83/17
0 Mesto Vrbové
SEMIKRON s.r.o., Vrbové
Prenájom reklamnej plochy - uverejnenie loga a reklamy firmy v priestoroch športového areálu II. ZŠ Vrbové a v propagácií pri príležitosti podujatia: Deň športu Vrbové 2017 (13.05.2017)
23.10.2017
01.11.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 18-2017-1726-27
0 Mesto Vrbové
Alena Gvistová, Vrbové
Byt č. 27, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
26.10.2017
27.10.2017
Nájomná zmluva
IZ 154/17/195/17
0 Mesto Vrbové
Sylvia Čeganová, Vrbové
Nebytový priestor - nájom pivnice (12,50 m2) v BD na Nám sv. CaM 12/20
26.10.2017
27.10.2017
Nájomná zmluva
IZ 154/17/196/17
0 Mesto Vrbové
Valéria Máliková - Ivan Málik, Vrbové
Nebytový priestor - nájom pivnice (10,20 m2) v BD na Nám sv. CaM 12/20
26.10.2017
27.10.2017
Nájomná zmluva
IZ 154/17/197/17
0 Mesto Vrbové
Viliam Gondál - Františka Gondálová; Emília Havrlentová, Vrbové
Nebytový priestor - nájom pivnice (8,50 m2) v BD na Nám sv. CaM 12/20
06.11.2017
07.11.2017
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 157/17/201/17
0 Ing. Miroslav Lavko, Bratislava - Marián Kramárik, Liptovský Mikuláš - Juraj Kramárik, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemok, parc. reg. ,,E,, č. 1308/1 (161m2)
10.11.2017
11.11.2017
Zmluva o zabezpečení povinných činností a preventívnej údržby technických zariadení
IZ 158/17/202/17
0 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou technických zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy od 01.01.2018. Miestami plnenia sú zariadenia v objektoch vo vlastníctve/správe objednávateľa.
10.11.2017
01.01.2018
Zmluva o dodávke plynu č. 5100000692
IZ 159/17/203/17
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Odberateľ sa zaväzuje počas obdobia, ktoré začína plynúť dňom 01.01.2018 a skončí dňom 31.12.2019 odoberať množstvo energie v plyne v súčte za všetky odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy.
09.05.2017
10.05.2017
Nájomná zmluva
IZ 67/17/84/17
0 Mesto Vrbové
OKE Plastic SK, s.r.o., Trebatice
Prenájom reklamnej plochy - uverejnenie loga a reklamy firmy v priestoroch športového areálu II. ZŠ Vrbové a v propagácií pri príležitosti podujatia: Deň športu Vrbové 2017 (13.05.2017)
31.07.2017
01.08.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 3-2017-322-25-8
0 Mesto Vrbové
Mária Šmelcerová, Vrbové
Byt č. 8, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
26.10.2017
27.10.2017
Nájomná zmluva
IZ 154/17/198/17
0 Mesto Vrbové
PaedDr. Jaroslava Kériová, Vrbové
Nebytový priestor - nájom pivnice (15,60 m2) v BD na Nám sv. CaM 12/20
13.11.2017
13.11.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 160/17/204/17
0 Mesto Vrbové
Aurel Bitter, Bratislava
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: sústredenie kinballistov (20.-21.10.2017)
14.11.2017
15.11.2017
Dodatok č. 16 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení
IZ 161/17/205/17
0 Mesto Vrbové
Veolia Energia Slovensko a.s., Bratislava
Odstránenie kotolne K-10 Internát na adrese J. Zigmundíka 334/5 zo zoznamu prenajatých technologických zariadení z dôvodu ukončenia dodávok tepla pre ÚK a TÚV a plánovanej rekonštrukcie objektu
28.08.2017
01.09.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 14/2017/295/4-33
0 Mesto Vrbové
Eva Miháliková - Peter Sabo, Vrbové
Byt č. 33, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
23.10.2017
01.11.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 7/2017/322/25-12
0 Mesto Vrbové
Marián Samek, Vrbové
Byt č. 12, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
28.08.2017
01.09.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 13/2017/295/4-22
0 Mesto Vrbové
Zuzana Marušicová, Vrbové
Byt č. 22, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
28.08.2017
01.09.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 12/2017/295/4-12
0 Mesto Vrbové
Ing. Juraj Hošták, Vrbové
Byt č. 12, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
28.08.2017
01.09.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 10/2017/295/4-25
0 Mesto Vrbové
Peter Gáblovský, Vrbové
Byt č. 25, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
21.11.2017
21.11.2017
Zmluva o výpožičke
IZ 162/17/206/17
0 Rímskokatolícka cirkev - Trnavská arcidiecéza, Trnava
Mesto Vrbové
Predmetom výpožičky je národná kultúrna pamiatka - Súsošie na stĺpe - Pieta. Bezodplatne na dobu neurčitú za účelom jej obnovy spolufinancovanej z dotačného systému MK SR.
22.11.2017
22.11.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 163/17/207/17
0 Mesto Vrbové
Tibor Tomášik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (11-12/2017)
22.11.2017
22.11.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 164/17/208/17
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: basketbalový tréning (11-12/2017)
22.11.2017
22.11.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 164/17/209/17
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: basketbalový tréning (01-03/2018)
24.11.2017
24.11.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 165/17/210/17
0 Mesto Vrbové
Erik Spál, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: vianočný futbalový turnaj (26.-27.12.2017)
24.11.2017
24.11.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 166/17/211/17
0 Mesto Vrbové
MFK Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (11-12/2017)
24.11.2017
24.11.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 166/17/212/17
0 Mesto Vrbové
MFK Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (01-02/2018)
27.11.2017
28.11.2017
Kúpna zmluva
IZ 167/17/213/17
0 Mesto Vrbové
František Današ, Vrbové
Odpredaj hnuteľného majetku - nákladné motorové vozidlo MULTICAR M25D. Kúpna zmluva na základe výsledku OVS č. 10/2017.
28.11.2017
29.11.2017
Nájomná zmluva
IZ 168/17/214/17
0 VITAE PLUS spol. s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom prenájmu je novovytvorená nehnuteľnosť, parc. reg. „C“ č. 2580/28 (929m2) a parc. reg. „C“ č. 2579 (74m2) (pod budovou hasičskej zbrojnice)
28.11.2017
29.11.2017
Zámenná zmluva
IZ 169/17/215/17
0 Mesto Vrbové
VITAE PLUS spol. s.r.o., Vrbové
Predmetom zámennej zmluvy sú parc. reg. „C“ č. 2580/28 (929m2) a parc. reg. „C“ č. 2579 (74m2) (pod hasičskou zbrojnicou) ZA parc. reg. „C“ č. 2580/20 (231m2); parc. reg. „C“ č. 2580/21 (19m2); parc. reg. „C“ č. 2580/22 (10m2)+doplatok 25.081,20 EUR - VITAE PLUS spol. s.r.o., Vrbové
28.11.2017
29.11.2017
Zmluva o dielo
IZ 170/17/216/17
0 SP PLUS s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Čistenie parcely č. 11295-1 v k.ú. mesta Vrbové (lokalita Sietie). Cena za vykonanie prác stanovená na základe verejného obstarávania.
24.08.2017
01.09.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 15/2017/3/2-13
0 Mesto Vrbové
Jozef Fuljer, Vrbové
Byt č. 13, bytový dom Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
24.11.2017
01.12.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 20/2017/1726-3
0 Mesto Vrbové
Monika Majdanová, Vrbové
Byt č. 3, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
29.11.2017
01.12.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 19/2017/1726-2
0 Mesto Vrbové
Erika Križáková - Karol Žák, Vrbové
Byt č. 2, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
28.08.2017
01.09.2017
Zmluva o nájme bytu
č. 15/2017/295/4-11
0 Mesto Vrbové
Ivana Trojáková - Beata Trojáková, Vrbové
Byt č. 11, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
28.11.2017
29.11.2017
Dohoda č. 048/2017/§ 54-PZ
IZ 171/17/217/17
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Piešťany
Mesto Vrbové
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na pracovné miesto podľa § 54 v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
01.12.2017
01.12.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby zo dňa 30.06.2017
IZ 97/17/218/17
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platiteľ a poskytovateľ sa dohodli na úhrade za krátkodobý pobyt do výšky ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu počas krátkodobého pobytu od 27.07.2017 do 27.08.2017 (Jozef Vavrinec) Dodatok č. 1 k IZ 97/17/117/17
01.12.2017
18.09.2017
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
IZ 172/17/219/17
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre klienta: Jozef Vavrinec 18.09.2017-01.10.2017
01.12.2017
01.12.2017
Dodatok č. 1 Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 18.09.2017
IZ 172/17/220/17
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre klienta: Jozef Vavrinec 02.10.2017-30.10.2017 Dodatok č. 1 k IZ 172/17/219/17
01.12.2017
01.12.2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 18.09.2017
IZ 172/17/221/17
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre klienta: Jozef Vavrinec 01.11.2017-30.11.2017 Dodatok č. 2 k IZ 172/17/219/17
01.12.2017
01.12.2017
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
IZ 173/17/223/17
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre klienta: Ignác Ševčík do 31.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
IZ 174/17/224/17
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre klienta: Jozef Holán do 31.12.2017
01.12.2017
02.12.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4-2016 - rok 2017 - Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom, Vrbové
IZ 175/17/225/17
0 Mesto Vrbové
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých, Vrbové
Dotácia na rok 2017 sa poskytuje na zabezpečenie ich spoločenskej akcie - benefičný koncert v Istropolise Bratislava pre členov ZO SZŤP vo Vrbovom
08.12.2017
09.12.2017
Zmluva o účinkovaní
IZ 176/17/226/17
0 Mgr. Katarína Bieliková, Červeník
Mesto Vrbové
Vystúpenie Malých a Mladých huslistov z Červeníka na malých vianočných vrbovských trhoch 13. decembra 2017
08.12.2017
08.12.2017
Darovacia zmluva č. p. KRHZ-ZA-431/2017
IZ 177/17/227/17
0 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Mesto Vrbové
Vozidlová RDST voz Motorola GM360
08.12.2017
05.09.2017
Zmluva č. 12018 o nájme nebytových priestorov
IZ 178/17/228/17
0 Mesto Vrbové
SEIGOKAN, Myjava
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: tréning karate (09/2017-12/2017)
08.12.2017
19.09.2017
Zmluva č. 22018 o nájme nebytových priestorov
IZ 179/17/229/17
0 Mesto Vrbové
Pavol Rakús, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie basketbalu (10/2017-12/2017)
08.12.2017
19.09.2017
Zmluva č. 32018 o nájme nebytových priestorov
IZ 180/17/230/17
0 Mesto Vrbové
Agrosystém s.r.o., Drahovce
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu (10/2017-03/2018)
08.12.2017
19.09.2017
Zmluva č. 52018 o nájme nebytových priestorov
IZ 181/17/231/17
0 Mesto Vrbové
Tomáš Miezga, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu (10/2017-03/2018)
08.12.2017
19.09.2017
Zmluva č. 62018 o nájme nebytových priestorov
IZ 182/17/232/17
0 Mesto Vrbové
Simona Mozolová, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: cvičenie zumby (09/2017-06/2018)
08.12.2017
19.09.2017
Zmluva č. 72018 o nájme nebytových priestorov
IZ 183/17/233/17
0 Mesto Vrbové
Pavol Tužinský, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu (10/2017-06/2018)
11.12.2017
11.12.2017
Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. 201716373
IZ 144/17/234/17
0 Disig, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytnutie služby vydania kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
01.12.2017
01.12.2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
IZ 172/17/222/17
0 Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre klienta: Jozef Vavrinec 01.12.2017-13.12.2017 Dodatok č. 3 k IZ 172/17/219/17
14.12.2017
01.01.2018
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201767732_Z
IZ 184/17/235/17
0 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok, lehota plnenia zmluvy: 01.01.2018-31.12.2018
15.12.2017
16.12.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 185/17/236/17
0 Mesto Vrbové
Umenie deťom vo Vrbovom pri CZUŠ, o.z., Vrbové
Dotácia sa poskytuje občianskemu združeniu Umenie deťom vo Vrbovom pri CZUŠ, o.z. na zabezpečenie súťaže Sanremojunior v Prahe.
15.12.2017
16.12.2017
Nájomná zmluva
IZ 186/17/237/17
0 Mesto Vrbové
Ivan Čáp STAV-MONT, Vrbové
Nebytový priestor - časť pozemku o rozmere 8,00 m2 pod prenosným predajným stánkom na parc. reg „C“ č. 1591 na Nám. Slobody
18.12.2017
19.12.2017
Dodatok č. 13 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
IZ 187/17/238/17
0 Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Mesto Vrbové
Zber, termíny, odvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek v roku 2018
18.12.2017
19.12.2017
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 149/17/239/17
0 Mesto Vrbové
Vladimír Gondál - Elena Gondálová, Vrbové
Zmena a doplnenie čl. I., bod 2. - Predmet zmluvy (Dodatok č. 1 k IZ 149/17/187/17)
20.12.2017
21.12.2017
Nájomná zmluva
IZ 188/17/240/17
0 Mesto Vrbové
Eva Čimová - SEVČ, Vrbové
Nebytový priestor - časť pozemku o rozmere 15,60 m2 pod prenosným predajným stánkom na parc. reg „E“ č. 1103/1 na Ul. Cintorínska
20.12.2017
21.12.2017
Nájomná zmluva
IZ 189/17/241/17
0 Mesto Vrbové
Alena Kráľová, Vrbové
Nebytový priestor - časť pozemku o rozmere 20,04 m2 pod prenosným predajným stánkom na parc. reg „E“ č. 673 na Ul. M.A. Beňovského
20.12.2017
21.12.2017
Nájomná zmluva
IZ 190/17/242/17
0 Mesto Vrbové
Marcel Holán, Vrbové
Nebytový priestor - časť pozemku o rozmere 8,00 m2 pod prenosným predajným stánkom na parc. reg „C“ č. 1591 na Nám. Slobody
22.12.2017
23.12.2017
Zmluva o dielo
IZ 191/17/243/17
0 SP PLUS s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok stanovených touto zmluvou a v čase dohodnutom všetky práce a dodávky pre stavbu: Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu. (Zmluva ukončená dohodou zmluvných strán k 26.01.2022 - viď IZ 191/17/005/22).
22.12.2017
23.12.2017
Nájomná zmluva
IZ 117/17/244/17
0 Mesto Vrbové
Mgr. Sylvia Frajštáková - Mgr. Monika Nedorostová, Vrbové
Nájomná zmluva - nebytový priestor na prízemí budovy „Hačkovec“ - Jumping Vrbové - prevádzkovanie športových cvičení pre relax, regeneráciu a rekondíciu tela (ako pokračovanie IZ 117/17/139/17 od 01.01.2018 z dôvodu hodného osobitého zreteľa - Uznesenie MsZ č. 184/XII/2017) (Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy k 31.12.2021)
28.12.2017
29.12.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 0421507
IZ 89/16/245/17
0 Mesto Vrbové
Mesto Piešťany
Výkon stavebného úradu pre stavby realizované Mestom Piešťany do 31.12.2018 (Dodatok č. 1 k IZ 89/16/103/16)
28.12.2017
29.12.2017
Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 4419009822
IZ 192/17/246/17
0 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Poistenie majetku a zodpovednosti za škody - Mesto Vrbové na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
28.12.2017
15.11.2017
Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku
IZ 193/17/247/17
0 Občianske združenie Zámok Hlohovec
Mesto Vrbové
Rozvoj vzájomnej spolupráce v rozsahu svojej samostatnej pôsobnosti pri napĺňaní cieľov projektu Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku
29.12.2017
30.12.2017
Dohoda o spolupráci
IZ 194/17/248/17
0 Mesto Piešťany
Mesto Vrbové
Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v meste Vrbové v CVČ Ahoj Piešťany formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov
29.12.2017
30.12.2017
Kúpna zmluva
IZ 195/17/249/17
0 Mesto Vrbové
RNDr. Viera Juraničová, Bratislava
Pozemok, parc. reg. „C“, č. 3214 o výmere 177 m2
29.12.2017
30.12.2017
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností a pozemkov formou vypracovania znaleckých posudkov
IZ 196/17/250/17
0 Ing. Miroslava Helegda, Borovce
Mesto Vrbové
Poskytovaní služieb v oblasti stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností a pozemkov formou vypracovania znaleckých posudkov/odborných stanovísk
29.12.2017
30.12.2017
Rámcová zmluva na poskytovanie služby - servisné zabezpečenie a údržba výpočtovej techniky
IZ 197/17/251/17
0 Ľuboš Kostur, Vrbové
Mesto Vrbové
Poskytovanie služby - servisné zabezpečenie a údržba výpočtovej techniky
29.12.2017
30.12.2017
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
IZ 197/17/252/17
0 Ľuboš Kostur, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom tejto zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. (k IZ 197/17/251/17)
29.12.2017
30.12.2017
Rámcová zmluva na dodanie služby - autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany
IZ 198/17/253/17
0 URBAN BP servis s.r.o., Trebatice
Mesto Vrbové
Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa vykonávať nasledovné činnosti: a/ autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov; b/ technika požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
29.12.2017
30.12.2017
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
IZ 198/17/254/17
0 URBAN BP servis s.r.o., Trebatice
Mesto Vrbové
Predmetom tejto zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. (k IZ 198/17/253/17)
27.06.2017
21.06.2017
Zmluva č. 121660 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
IZ 94/17/114/17
0 Environmentálny fond, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v článku IV. zmluvy. (Kolesový komunálny traktor HOLDER C270 + príslušenstvo)
10.08.2017
11.08.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017
IZ 90/17/142/17
0 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
číslo: MK-3083/2017/1.1 - Zmena členenia bežných výdavkov pri použití dotácie - Podpora realizácie projektu s názvom: Komplexný statický a reštaurátorský výskum interiérových a exteriérových povrchov stien synagógy vo Vrbovom
02.11.2017
03.11.2017
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
IZ 156/17/200/17
0 Kvetoslava Olšanská, Nitra - Nataša Baranová, Prešov
Mesto Vrbové
Pozemky, parc. reg. ,,E" č. 219 (514 m2) a parc. reg. ,,E" č. 222/1 (86m2)
07.08.2017
03.08.2017
Kúpna zmluva č. 4/2017
IZ 39/17/140/17
0 Slovenská republika - Okresný úrad Trnava
Mesto Vrbové
Nehnuteľný majetok štátu v k. ú. Vrbové, vo vlastníctve SR. pozemok - parc. reg. „C“ 11295/1 (2246m2); parc. reg. „C“ 11295/2 (574m2); parc. reg. „C“ 11295/3 (1680m2); parc. reg. „C“ 11295/4 (866m2); parc. reg. „C“ 11295/5 (15m2); parc. reg. „C“ 1069/8
27.06.2017
28.06.2017
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
IZ 95/17/115/17
0 Jaroslav Fidler, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je časť pozemku v k.ú. Vrbové, parc. č. 2033 o výmere 345 m2, reg. „C“, na LV 1057. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie pre účely investičnej akcie „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ časť vyššie uvedeného pozemku.
30.06.2017
01.07.2017
Zmluva o spolupráci
IZ 96/17/116/17
0 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Mesto súhlasí s realizáciou stavby INS FTTH_Vrbové, t. j. s trvalým umiestnením a prevádzkou vedení a zariadení verejnej elektronickej siete Slovak Telekomu, na pozemkoch vo vlastníctve alebo užívaní mesta.
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.