Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy 2014 – 2015


Názov zmluvy/dohody Dátum zverejnenia

Nájomná zmluva č. 2/2016/295-32 – Patrik Stračár
29.1.2016

Nájomná zmluva č. 3/2016/1726-18 – Kristína Černáková
29.1.2016

Zmluva o poskytovaní právnych služieb – Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik, PhD.
28.1.2016

Nájomná zmluva č. 5/2016/322-2 – Alžbeta Hankócyová
28.1.2016

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 19/2015/3-3/2 – Miroslava Gáblovská
28.1.2016

Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – MEKKA, s. r. o., Komárno
27.1.2016

Kúpna zmluva č. IZ 12/16/15/16 – Ing. Miroslav Belanský
27.1.2016

Dodatok č. 10 k zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
– Marius Pedersen, a. s.,Trenčín
26.1.2016

Dodatok č. 9 k zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
– Marius Pedersen, a. s.,Trenčín
26.1.2016

Dodatok č. 0867/07/30-D3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
č. 0867/07/30 – Recyklačný fond, Bratislava
26.1.2016

Zmluva o poskytovaní služby – Hlasová Virtuálna Privátna Sieť s Virtuálnou ústredňou
– Orange Slovensko, a. s., Bratislava
25.1.2016

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-ZA-R-559-001/2015 – hasičské vozidlo TATRA CAS 32 T 815
– Ministerstvo vnútra SR, prezídium HaZZ, Bratislava
25.1.2016

Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – JUMA – Martina Zámočníková, Nitra
18.1.2016
Zmluva
o poskytovaní služieb – Visions Consulting, s.r.o., Trnava
15.1.2016
Zmluva
o akceptácii platobných kariet – Československá obchodná banka, a. s., Bratislava
15.1.2016
Dodatok
k nájomnej zmluve – Erik Kolník
15.1.2016
Nájomná zmluva
č. 1/2016/27-295-27 – Mária Masárová
13.1.2016
Nájomná zmluva –
prenájom v Dome kultúry – BB Blažek, s. r. o., Bratislava
13.1.2016
Zmluva o poskytovaní
služieb – stravné poukážky – LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Bratislava
13.1.2016
Zámenná zmluva –
zámena nehnuteľností – NANOTEC, s. r. o., Vrbové
13.1.2016
Zmluva o spolupráci
15/13200/073 – Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava
13.1.2016
Nájomná zmluva
– prenájom v Dome kultúry – SEMPER – Dominik Krčmárik, Skalité
8.1.2016
Dodatok č. 1 k zmluve
o združených dodávkach zemného plynu č. SC2013/042/Vrbové – MET Slovakia, a.s., Bratislava
30.12.2015
Poistná zmluva na poistenie
majetku a zodpovednosti za škodu – Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava
30.12.2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku – KaHR-22VS-1501/0739 k projektu: Obnova verejného osvetlenia v meste Vrbové –
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava
28.12.2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo – Venimex Slovakia spol. s r. o., Bratislava
23.12.2015
Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve
č. 8931/15/08762 k blankozmenke č. 233/8762/15 – Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
23.12.2015
Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve
č. 8930/15/08762 k blankozmenke č. 232/8762/15 – Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
23.12.2015
Zmluva o účelovom úvere
č. 8929/15/08762 – Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
23.12.2015
Zmluva o účelovom úvere
č. 8928/15/08762 – Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
23.12.2015
Nájomná zmluva – Michal Nizner
23.12.2015
Nájomná zmluva – Erika Križáková
23.12.2015
Dodatok k nájomnej zmluve – Marián Belička
23.12.2015

Zmluva o pripojení užívateľa – Útvar miestneho hospodárstva MsÚ Vrbové do internetovej siete
– Peter Doskočil – PETROCOMP, Vrbové
21.12.2015

Dohoda o spolupráci – zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakov v CVČ
– Mesto Piešťany
21.12.2015

Dodatok č. 3/2015 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 8/2008/S
– Veolia Energia Slovensko, a.s.
21.12.2015

Zmluva o o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
v sume 5000 eur na vybudovanie mestského detského ihriska
17.12.2015

Zmluva o výpožičke – pozemok parc. reg. „E“ č. 989/1 pre pestovateľské práce – Spojená škola
s organizačnými zložkami Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola Mórica Beňovského
a Praktická škola, Vrbové
15.12.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Venimex Slovakia spol. s r. o., Bratislava
14.12.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Venimex Slovakia spol. s.r.o., Bratislava
14.12.2015

Dodatok č. 11 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení –
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
14.12.2015

Zmluva o dielo – Odborné činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva – Ing. Rudolf Otrísal
11.12.2015

Zmluva o dielo – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vrbové – Venimex Slovakia spol. s r. o., Bratislava
9.12.2015
Nájomná zmluva –
prenájom v Dome kultúry – Eva Hantáková
7.12.2015
Zmluva o
poskytovaní služieb – DATALAN, a.s., Bratislava
7.12.2015
Zmluva o výpožičke –
garáž vo dvore útvaru miestneho hospodárstva – Dobrovoľný hasičský zbor mesta Vrbové
4.12.2015
Nájomná zmluva
č. 50/2015/21-295/4 – Mária Vaneková
2.12.2015
Zmluva o výpožičke –
miestnosť pre študijné účely v Dome kultúry – Lukáš Snoha, Vrbové
2.12.2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
– Orange Slovensko a.s.
1.12.2015
Nájomná zmluva
č. 49/2015/14-1726 – Ján Snoha
30.11.2015
Kúpna zmluva – traktorový nosič kontajnerov
reťazový – KONNEX s.r.o, Trnava
27.11.2015
Kúpna zmluva – drobný hnuteľný majetok mesta –
Cirkevná základná umelecká škola Vrbové
27.11.2015
Dohoda č. 015/2015
s ÚPSVaR Piešťany o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ
27.11.2015
Nájomná zmluva
č. 48/2015/47-1726 – Miroslav Šutvaj
26.11.2015
Nájomná zmluva
č. 47/2015/31-1726 – Kristína Rakúsová
26.11.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
– Mesto Vrbové – Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany
20.11.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
– Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vrbové
20.11.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
– Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vrbové
20.11.2015
Zmluva
o spolupráci a spoločnom financovaní diela Kanalizácia Vrbové Krakovany – Mesto Vrbové – Obec Krakovany
20.11.2015
Zmluva o výpožičke –
časť pozemku na odstavenie stavebnej techniky – CS, s.r.o., Trnava
18.11.2015
Kúpna zmluva
– pozemky reg. C, 3168/2, 3168/3 – Branislav Dunka, Mgr. Erika Dunková
18.11.2015
Dodatok č. 1 k Dohode č.1/§10/417/2015 s ÚPSVaR
18.11.2015

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-056 – súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
– Mesto Vrbové – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.11.2015

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v meste Vrbové –
Mesto Vrbové – Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.11.2015

Zmluva o odovzadní a prevzatí práv a povinností stavebníka na rozhodnutie o využití územia:
OBYTNÝ SÚBOR – IBV KOPEC Vrbové + inžinierske siete a miestne komunikácie – Inžinierske objekty:
IO 07 Dažďová kanalizácia – Ing. Miloslav Borovský – Mesto Vrbové
4.11.2015
Nájomná zmluva
č. 46/2015/9-1726 – Iveta Reháčková
30.10.2015

Dohoda č. 062 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe s ÚPSVaR Piešťany
30.10.2015

Zmluva o dielo – Kanalizácia mesta Vrbové – I. etapa – Ul. Oslobodenia – CS, s.r.o., Trnava
29.10.2015

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „budúca zaťažená nehnuteľnosť“ – Trnavský samosprávny kraj
29.10.2015

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena o prenechaní pozemkov na dočas. užívanie –
„Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ – Stanislav Michna
23.10.2015

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena o prenechaní pozemkov na dočas. užívanie –
„Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ – Ľuboš Sudora
23.10.2015

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena o prenechaní pozemkov na dočas. užívanie –
„Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ – Miroslav Slovák, Monika Slováková
23.10.2015

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena o prenechaní pozemkov na dočas. užívanie –
„Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ – Ing. Martin Siblík, Zuzana Siblíková
23.10.2015

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena o prenechaní pozemkov na dočas. užívanie –
„Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ – Peter Liška, Anna Lišková
23.10.2015

Zmluva o dielo – Monstav projekt s.r.o., Levice
23.10.2015
Zmluva o dielo – realizácia stavby – Barcíkova ulica –
oporné múry a II. časť cestného telesa – CS, s.r.o., Trnava
14.10.2015
Kúpna zmluva – pozemky reg. E, p. č. 617/4, p.č. 617/5, p.č. 618/1 – Boris Brandejs
14.10.2015
Kúpna zmluva – hnuteľný majetok mesta – LAJLA, spol. s r.o., Piešťany
14.10.2015
Nájomná zmluva č. 45/2015/16-3/2 – Jozef Hlaváč
14.10.2015
Nájomná zmluva – prenájom stánkov na trhovisku – október – G. Csöz
6.10.2015
Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – Richard Tupý – OBUTY
5.10.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb – T-MAPY Slovensko, s. r. o.
1.10.2015
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve č. 21/2013/7-480 – Mária Vaneková
30.9.2015
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve č. 22/2013/8-480 – Silvia Pašmíková
30.9.2015
Nájomná zmluva – Tomáš Balcír
30.9.2015
Nájomná zmluva – Janetta Reháčková
30.9.2015
Nájomná zmluva – Jana Novotová
30.9.2015
Nájomná zmluva – Marián a Denisa Zahurančíkovci
30.9.2015
Nájomná zmluva – Silvia Tanková
30.9.2015
Nájomná zmluva – Žaneta Kozáriková
30.9.2015
Nájomná zmluva – Patrik Ďuriš
30.9.2015
Nájomná zmluva – Marek Hejsek
30.9.2015
Nájomná zmluva – Renáta Medová
30.9.2015
Nájomná zmluva – Iveta Černáková
30.9.2015
Nájomná zmluva – Anna Jankechová
30.9.2015
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v meste Vrbové – TAVOS, a.s.
29.9.2015
Nájomná zmluva – Lucia Kováčová
28.9.2015
Nájomná zmluva – Jozef Tvaroška
28.9.2015
Dohoda č. 024 s ÚPSVaR Piešťany
o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
28.9.2015
Dodatok k dohode č. 008 s ÚPSVaR Piešťany
o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť
28.9.2015
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve č. 42/2013/5-480 – Pečeňadský
28.9.2015
Zmluva o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany
23.9.2015
Kúpna zmluva – pozemky reg. C, p. č. 1611/6 a p. č. 1611/7 – Mgr. Lucia Puváková a Ing. Jozef Puvák
21.9.2015
Darovacia zmluva – Nadácia DALKIA Slovensko, Bratislava
21.9.2015
Mandátna zmluva – Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o., Nitra
21.9.2015
Nájomná zmluva – MONDOCHEF s.r.o., Piešťany
21.9.2015
Zmluva o správe hnuteľného majetku
21.9.2015
Nájomná zmluva – Božena Matejková
21.9.2015
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej pomoci – Domov Klas n.o.
18.9.2015
Nájomná zmluva – Pavol a Katarína Pánikovci
17.9.2015
Nájomná zmluva – Peter a Michaela Vladovci
14.9.2015
Nájomná zmluva – prenájom stánkov na trhovisku – september – G. Csöz
31.8.2015
Nájomná zmluva – Lýdia Pavelková, Ján Novota
28.8.2015
Dodatok k nájomnej zmluve – Anna Holičová
26.8.2015
Nájomná zmluva – Jozef Vavrinec
26.8.2015
Nájomná zmluva – Richard Pálka
26.8.2015
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodné stavby: „Kanalizácia mesta Vrbové – objekty: SO Elektrické prípojky NN k čerpacím staniciam ČS 1-5, SO 04 Kanalizačné prípojky – odbočenie“ – TAVOS, a.s.
17.8.2015
Kúpna zmluva – Sporák elektrický zn. MORA – Stanislav Masarech
17.8.2015
Kúpna zmluva – pozemok parcela č. 2567 – zastavané plochy a nádvoria; Mesto Vrbové – Ministerstvo vnútra SR
13.8.2015
Nájomná zmluva – Mária Krištofcová
10.8.2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Mesto Vrbové – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
10.8.2015
Zmluva o prevádzke webstránky mesta Vrbové – Galileo Corporations
10.8.2015
Zmluva o dielo – webová stránka mesta Vrbové – Galileo Corporations
10.8.2015
Zmluva o poskytovaní služieb – Mesto Vrbové – Visions, s.r.o, Trnava
7.8.2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien – Mesto Vrbové
– Západoslovenská distibučná, a.s.
7.8.2015
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností
stavebníka na vodnú stavbu: Kanalizácia mesta Vrbové
4.8.2015
Nájomná zmluva – prenájom stánkov na trhovisku – august – G. Csöz
31.7.2015
Dodatok k nájomnej zmluve – Marián Belička
31.7.2015
Nájomná zmluva – Natália Žáková, Matúš Žák
31.7.2015
Nájomná zmluva – Peter Hovorka
29.7.2015
Kúpna zmluva – predaj nehnuteľného majetku mesta Vrbové kupujúcemu: Helena Brečová
29.7.2015

Zmluva o dielo – projektová dokumentácia – Monstav projekt, s. r. o., Levice
27.7.2015
Poistná zmluva – Kooperativa –
poistenie osôb
24.7.2015
Dohoda s ÚPSVaR Piešťany
o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec…
24.7.2015
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov – In Justice, Marián Balcír
24.7.2015
Nájomná zmluva – BB Blažek, s.r.o., Bratislava, do konca roku 2015
20.7.2015
Darovacia zmluva – stavebný objekt
9.7.2015
Kúpna zmluva – predaj nehnuteľného majetku mesta Vrbové kupujúcemu: Marián Adamec s manželkou
9.7.2015
Kúpna zmluva – predaj hnuteľného majetku mesta Vrbové kupujúcemu: mesto Brezová pod Bradlom
8.7.2015

Dohoda o zmluvnej zodpovednosti – skladník CO materiálu – Ing. Rudolf Otrísal
30.6.2015
Nájomná zmluva – prenájom stánkov na trhovisku – júl – G. Csöz
30.6.2015
Dohoda s ÚPSVaR Piešťany
o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
30.6.2015
Zmluva s MK SR – o poskytnutí dotácie na nákup knižičného fondu
29.6.2015
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 37/2013/4-480 – Tichá
29.6.2015
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 42/2013/5-480 – Pečeňadský
29.6.2015
Zmluva o výpožičke – MV SR – PC zostava pre matriku
25.6.2015
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve – Silvia a Milan Pašmíkovci
25.6.2015
Zmluva o dielo – polohopisné a výškopisné zameranie ulíc – Roman Klčo
23.6.2015
Zmluva o výpožičke a licenčná zmluva: projektová dokumenácia Inžiniersko-geologicko-hydrologický prieskum – TAVOS

strana 1
strana 2
strana 3

19.6.2015
Darovacia zmluva – projektová dokumentácia kanalizácie od firmy TAVOS
19.6.2015
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve – Mária Vaneková
19.6.2015
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve – Anna Švecová
19.6.2015
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení – Veolia
4.6.2015
Nájomná zmluva – prenájom stánkov na trhovisku – Štefan Keresztes
3.6.2015
Nájomná zmluva – prenájom stánkov na trhovisku – Gabriel Csöz
3.6.2015
Nájomná zmluva – prenájom stánkov na trhovisku – Ján Beňo
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 786/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 785/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 784/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 783/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 782/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 781/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 780/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 779/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 778/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 777/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 776/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 775/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 774/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 773/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 772/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 771/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 770/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 769/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 768/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 767/2015
3.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 766/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 765/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 764/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 763/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 762/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 761/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 760/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 759/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 758/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 757/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 756/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 755/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 754/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 753/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 752/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 751/2015
2.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 750/2015
2.6.2015
Nájomná zmluva – Klimeková
1.6.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 749/2015
29.5.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 748/2015
29.5.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 747/2015
29.5.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 746/2015
29.5.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 745/2015
29.5.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 744/2015
29.5.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 743/2015
29.5.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 742/2015
29.5.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 741/2015
29.5.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 740/2015
29.5.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 739/2015
29.5.2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zamestnávateľovi – IA MPSVR SR – 409/2015-IZ-4.0/V
29.5.2015
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu vo Vrbovom
28.5.2015
Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – BB Blažek, s.r.o., Bratislava
26.5.2015
Nájomná zmluva – Brezulová, Kolník
26.5.2015
Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní
20.5.2015
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov – objekt Mestského spoločenského klubu –
Základnej organizácii Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom
14.5.2015
Zmluva na vykonávanie odborných služieb vyplývajúcich mestu zo zákonných povinností
na úseku civilnej ochrany, obrany štátu a hospodárskej mobilizácii… – Ing. Rudolf Otrísal
14.5.2015
Rámcová dohoda na dodanie služby – Autorizovaný bezpečnostný technik, technik PO,
pracovná zdravotná služba pre mesto Vrbové – URBAN BP, s. r. o., Trebatice
6.5.2015
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve – Marián Belička
30.4.2015
Nájomná zmluva – prenájom stánkov na trhovisku – Ondrej Trvalec
30.4.2015
Nájomná zmluva – prenájom stánkov na trhovisku – Ing. A. Szabó
30.4.2015
Nájomná zmluva – prenájom stánkov na trhovisku – Ján Beňo
30.4.2015
Nájomná zmluva – Viera Švecová
28.4.2015
Nájomná zmluva – Alžbeta Reháčková
28.4.2015
Nájomná zmluva – Jana Frankovičová
28.4.2015
Kúpna zmluva – predaj pozemku – Doskočil
24.4.2015
Zmluva o finančnom vysporiadaní Vrbové – Krakovany
22.4.2015
Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – Richard Tupý – OBUTY
21.4.2015
Nájomná zmluva – celoročná – Vojtech Lipčey
17.4.2015
Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – Václav Lánik – LANKSON
9.4.2015
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov – Parlament mladých mesta Vrbové
9.4.2015
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve – Pašmíkovci
1.4.2015
Nájomná zmluva – Michaela Petrgalovičová
1.4.2015
Dohoda s ÚPSVaR Piešťany
v rámci projektu Podpora zamestnávania UoZ
31.3.2015
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov – Gymnázium
30.3.2015
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve – Mária Vaneková
30.3.2015
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve – Anna Švecová
30.3.2015
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve – Mária Tichá
30.3.2015
Nájomná zmluva – Brezulová, Kolník
30.3.2015
Nájomná zmluva – Iveta Mešťánková
30.3.2015
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
23.3.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
23.3.2015
Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – Združenie Kriak
19.3.2015
Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – BB Blažek, s.r.o., Bratislava
19.3.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone lekárskej posudkovej činnosti
6.3.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 738/2015
6.3.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 737/2015
6.3.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 736/2015
6.3.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 735/2015
6.3.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 734/2015
6.3.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 733/2015
6.3.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 732/2015
6.3.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 731/2015
6.3.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 730/2015
6.3.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 729/2015
6.3.2015
Poistná zmluva – kooperativa –
Skupinové úrazové poistenie U2
5.3.2015
Dohoda s ÚPSVaR Piešťany
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec…
3.3.2015
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve – Zdeněk Málik
2.3.2015
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve – Zdeněk Málik
2.3.2015
Nájomná zmluva – ARTEP-MB, s. r. o.
27.2.2015
Nájomná zmluva – Miroslav Tomášik
27.2.2015
Nájomná zmluva – Erik Kolník
27.2.2015
Nájomná zmluva – Iveta Mešťánková
27.2.2015
Zmluva o spolupráci s Trius Finance, s. r. o.
23.2.2015
Dohoda číslo 511108020 o platbách za opakované dodanie tovarov – Dodatok 2/2015 k zmluve číslo 8/2008/S
23.2.2015
Dodatok č. 1501JV372008D1 k Zmluve na poskytnutie služby č. 372008
20.2.2015
Nájomná zmluva – Vojtech Lipčey
10.2.2015
Nájomná zmluva – Dominik Krčmárik – SEMPER
10.2.2015
Rámcová dohoda na dodanie služby – Plynové rozvody a zariadenia, tlakové zariadenia – Jozef Sabo, plynové a energetické zariadenia, Vrbové
9.2.2015
Nájomná zmluva – SEMPER, Dominik Krčmárik
6.2.2015
Rámcová dohoda na dodanie tovaru – TONERY – Ľuboš Kostúr, Vrbové
4.2.2015
Rámcová dohoda na dodanie služby – Elektrické rozvody a zariadenia, odborné prehliadky a skúšky, ELESCO, s.r.o., Piešťany
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 728/2015
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 727/2015
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 726/2015
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 725/2015
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 724/2015
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 723/2015
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 722/2015
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 721/2015
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 720/2015
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 719/2015
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 718/2015
2.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 717/2015
2.2.2015
Nájomná zmluva – Rastislav Bočinec
30.1.2015
Nájomná zmluva – Božena Matejková
30.1.2015
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve – Jaroslav Janiska
30.1.2015
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve – Peter Krajčík
30.1.2015
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve – Marián Belička
30.1.2015
Nájomná zmluva – Ján Lago
29.1.2015
Nájomná zmluva – Miroslava Gáblovská
29.1.2015
Nájomná zmluva – Peter Kupka
29.1.2015
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve – Anna Holičová
29.1.2015
Rámcová dohoda na dodanie čistiacich a hygienických prostriedkov – Jozefína Netschová
29.1.2015
Rámcová dohoda na dodanie tovaru – kancelárske potreby – Peter Puvák, Fancyzebra – Presents
29.1.2015
Rámcová dohoda – Geodetické a kartografické služby – Roman Klčo
27.1.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. IZ 59/14/10/15 – CS, s.r.o., Trnava
27.1.2015
Dodatok č.001/§50j/NS/2015 k Dohode č. 017/§50j/NS/2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
23.1.2015
Dohoda č.1/§10/417/2015 s ÚPSVaR
19.1.2015
Zmluva o prefakturovaní vody v rekreačnej oblasti Čerenec
19.1.2015
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 42/2013/5-480 – Pečeňadský
15.1.2015
Nájomná zmluva – Mekka, s.r.o., Béla Tarnok, Komárno
15.1.2015
Nájomná zmluva – TYMEX, s.r.o., – Pavol Rucek, Skalité 1300
15.1.2015
Nájomná zmluva – Dominik Krčmárik – SEMPER, Skalité
13.1.2015
Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – BB Blažek, s.r.o., Bratislava
12.1.2015
Nájomná zmluva – Martina Zámočníková JUMA, Nitra
9.1.2015
Nájomná zmluva – Miroslav Ohradka, Skalité
5.1.2015
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci – sociálnej pôžičky – Miroslava Gablovská
30.12.2014
Dodatok č. 3 k Zmluve na poskytnutie služby – Vypracovanie projektovej dokumentácie – Objekt na cyklotrase – Štefánikova brána
30.12.2014
Zmluva č. IZ 59/14/89/14 CS, s.r.o. Trnava; stavba: Barcíková ulica –
– cestné obrubníky s uzavretím podkladu frézovaným asfaltom
21.12.2014
Nájomná zmluva č. 44/2014/18-3/2 – Klčo
12.12.2014
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 37/2013/4-480 – Tichá
10.12.2014
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 36/2013/2-480 – Švecová
10.12.2014
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 21/2013/7-480 – Vaneková
10.12.2014
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 22/2013/8-480 – Pašmíková
10.12.2014
Dodatok č.001/§50j/NS/2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
8.12.2014
Dodatok č. 1/2014 – k Zmluve a zabezpečovaní sociálnych služieb pre občanov odkázaných na sociálne služby
8.12.2014
Dodatok č. 2/2014 – k Nájomnej zmluve na nehnuteľný majetok
8.12.2014
Kúpna zmluva – Ing. Zdeněk Málik – výsledok OVS
5.12.2014
Zmluva o dielo – Verejný vodovod – IBV – STAV-MONT Vrbové, s.r.o.,
Námestie Slobody 500/8, 922 03 Vrbové
3.12.2014
Nájomná zmluva v DK – TYMEX, s.r.o., Pavol Rucek, Skalité
3.12.2014
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 18/2013/5-467 – Ivan Gáblovský a Miroslava Gáblovská
28.11.2014
Poistná zmluva – Kooperativa – Skupinové úrazové poistenie U14
27.11.2014
Poistná zmluva – Kooperativa – Skupinové úrazové poistenie U2
27.11.2014
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb – ÚPSVaR
27.11.2014
Zmluva o poskytnutí pomoci – ubytovania v čase náhlej núdze rodine Dušana Klča
25.11.2014
Zmluva o prefakturovaní vody v rekreačnej oblasti Čerenec – Jaroslav Macháč
20.11.2014
Zmluva o prefakturovaní vody v rekreačnej oblasti Čerenec – Sulaiman Ajah Alzaid
20.11.2014
Dodatok č. 6 – k zmluve o nájme nebytových priestorov – RAGAS TEAM, s.r.o.
18.11.2014
Dodatok zmluvy č. 8 – o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva – Marius Pedersen
18.11.2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonania odbornej praxe žiakov SOŠ Vrbové
14.11.2014
Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – BB Blažek, s.r.o., Bratislava
13.11.2014
Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – Vojtech Lipčey, Nitra
11.11.2014
Nájomná zmluva – prenájom v Dome kultúry – AIDAN, s.r.o., Bratislava
7.11.2014
Zmluva o servisnej službe – CWS boco Hlohovec
5.11.2014
Nájomná zmluva č. 42/2014/10-3/2 – Motúz
4.11.2014
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby – Vypracovanie projektovej dokumentácie – Objekt na cyklotrase – Štefánikova brána
31.10.2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
31.10.2014
Nájomná zmluva č. 37/2014/12-322 – Samek
31.10.2014
Nájomná zmluva č. 41/2014/27-1726 – Gvistová
27.10.2014
Zmluva o spolupráci – Národné osvetové centrum Bratislava
27.10.2014
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 24/2013/11-3/2 – Belička
24.10.2014
Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve – Matúš Minarovič
21.10.2014
Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve – Anna Pakanová
17.10.2014
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 42/2013/5-480 – Pečeňadský
17.10.2014
Nájomná zmluva – jednodňový prenájom v Dome kultúry
– TYMEX, s.r.o., Skalité 1300
13.10.2014
Zmluva o dielo – Splašková kanalizácia na ul. Hrabinskej – CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava
8.10.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby – Vypracovanie projektovej dokumentácie – Objekt na cyklotrase – Štefánikova brána
2.10.2014
Nájomná zmluva č. 40/2014/9-322/25 – Štefancová
1.10.2014
Dodatok č.9 k zmluve o nájme TTZ – Dalkia
1.10.2014
Nájomná zmluva č. 39/2014/43-1726 – Galo
30.9.2014
Nájomná zmluva č. 38/2014/3-322 – Miháliková
30.9.2014
Darovacia zmluva – Počítačové vybavenie pre knižnicu
25.9.2014
Zmluva o dielo – Barcíková ul., II. etapa, IO-03 – Kanalizácia dažďová.
23.9.2014
Nájomná zmluva – jednodňový prenájom v Dome kultúry
– Richard Tupý – OBUTY, Partizánske
19.9.2014
Darovacia zmluva – Nadácia Dalkia – Podpora Dní mesta Vrbové
19.9.2014
Nájomná zmluva – jednodňový prenájom v Dome kultúry
– BB Blažek, s.r.o., Čadca
16.9.2014
Zmluva – „Kanalizácia mesta Vrbové…“
12.9.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie – Spojenej škole vo Vrbovom
10.9.2014
Zmluva o dielo – Obnova fasády Meštianskeho domu na Námestí Slobody 497/2 – Pavol Žák – ŽÁKSTAV
8.9.2014
Zmluva so Združením športových klubov – prenájom reklamných plôch
8.9.2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 30/2014/19-3/2 – Janiska
5.9.2014
Zmluva o výpožičke obrazu Gymnáziu J. B. Magina vo Vrbovom
28.8.2014
Nájomná zmluva č. 15/2014/11-295/4 – Trojáková
28.8.2014
Nájomná zmluva č. 16/2014/12-295/4 – Hošták
28.8.2014
Nájomná zmluva č. 17/2014/21-295/4 – Konkušová
28.8.2014
Nájomná zmluva č. 18/2014/22-295/4 – Marušicová
28.8.2014
Nájomná zmluva č. 19/2014/23-295/4 – Čupka
28.8.2014
Nájomná zmluva č. 20/2014/25-295/4 – Gáblovský
28.8.2014
Nájomná zmluva č. 21/2014/33-295/4 – Miháliková
28.8.2014
Nájomná zmluva č. 23/2014/37-295/4 – Nemec
28.8.2014
Nájomná zmluva č. 34/2014/4-3/2 – Krajčík
28.8.2014
Nájomná zmluva č. 35/2014/1-1726 – Lagová
28.8.2014
Dohoda č. 017/§50j/NS/2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
26.8.2014
Zmluva o prefakturovaní vody – Alena Vasiová
18.8.2014
Zmluva o finančnom vysporiadaní Vrbové – Krakovany
15.8.2014
Nájomná zmluva – jednodňový prenájom v DK – Ondrej Sztojka FIRMA RUŽOMBEROK
13.8.2014
IS 18/2014=52/14 – Kúpna zmluva – manželia Vislockí
7.8.2014
Nájomná zmluva č. 26/2014/45-1726 – Zuzana Kraváriková
7.8.2014
Zmluva o nájme nebytového priestoru – CBA Slovakia, a.s.
1.8.2014
Nájomná zmluva č. 33/2014/14-322 – Roman Kočka
31.7.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov – Puvák Peter – Fancyzebra – Presents
31.7.2014
Nájomná zmluva č. 31/2014/18-1726 Stračár Patrik – Fanová Katarína
31.7.2014
Nájomná zmluva č. 32/2014/8-322 – Šmelcerová Mária
31.7.2014
Zmluva o zriadení vecných bremien
29.7.2014
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 24/2013/11-3/2 – Marián Belička
28.7.2014
Mandátna zmluva – obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie
– Zmena 04/2014 Územného plánu mesta Vrbové – Ing. Polonec
28.7.2014
Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie mesta Vrbové
28.7.2014
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
25.7.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie – Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas
22.7.2014
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 42/2013/5-480 – Igor Pečeňadský
17.7.2014
Zmluva – Vypracovanie projektovej dokumentácie – Objekt na cyklotrase – Štefánikova brána
17.7.2014
Autorská zmluva – Objekt na cyklotrase – Štefánikova brána
16.7.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie – Gorazdík
8.7.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie – holubári
8.7.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie – ECAV
7.7.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny
7.7.2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 48/2011/9-322/25 – Ľubomír Stolár
3.7.2014
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
1.7.2014
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 37/2013/4-480 – Mária Tichá
1.7.2014
Nájomná zmluva č. 27/2014/20-1726 – Alexandra Širučková
1.7.2014
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 41/2013/3-466/467 – Peter Švec
30.6.2014
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 21/2013/7-480 – Mária Vaneková
27.6.2014
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 36/2013/2-480 – Anna Švecová
27.6.2014
Zmluva o dielo – CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava
26.6.2014
Nájomná zmluva č. 29/2014/32-295/4 – Kristína Černáková, Jozef Švec
26.6.2014
Nájomná zmluva v Dome kultúry –
– jednodňový prenájom SEMPER, Dominik Krčmárik, Skalité
25.6.2014
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 22/2013/8-480 – Silvia Pašmíková
25.6.2014
Zmluva o výpožičke č. IZ 27/14/37/14
20.6.2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 47/2013/2-3/2 – Vladimír Bobáň
17.6.2014
Nájomná zmluva č. 28/2014/7-1726 – Jana Fajnorová
16.6.2014
Zmluva o spolupráci pri praxi /stáži/projekte/odbornej stáži študentov ESF MU
16.6.2014
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení
12.6.2014
Zmluva o nájme a prevádzkovaní TKR
12.6.2014
Poistná zmluva o skupinovom úrazovom poistení – menšie obecné služby
6.6.2014
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
podľa z.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
6.6.2014
Zmluva o dielo – Somi Applications, s.r.o., Banská Bystrica
2.6.2014
Zmluva o dielo – Informačná tabuľa hrobových miest – DATAZ, s.r.o., Smolenice
2.6.2014
Nájomná zmluva č. 25/2014/26-295/4 – Simona Bielková
30.5.2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov – Džemal Kurtiševik, Cukráreň-Kaviareň ADRIA
30.5.2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov – Peter Puvák, Fancyzebra – Presents.
30.5.2014
Zmluva o zriadení Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany
29.5.2014
Dodatok č. 4, zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group.
28.5.2014
Nájomná zmluva na 1-dňový prenájom v Dome kultúry BB Blažek, s.r.o, Čadca.
23.5.2014
Nájomná zmluva č. 14/2014/15-295/4 – Rudolf Hankóci
21.5.2014
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 51/2013/19-3/2 – Jaroslav Janiska
7.5.2014
Nájomná zmluva č. 10/2014/1-322 – Róbert Gerát
30.4.2014
Nájomná zmluva č. 13/2014/4-322 – Vladimíra Bajcarová
30.4.2014
Nájomná zmluva č. 8/2014/13-322/25 – Ivan Bielka
30.4.2014
Zmluva o refakturácii vody
30.4.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
30.4.2014
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 42/2013/5-480
30.4.2014
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 24/2013/11-3/2 – Marián Belička
29.4.2014
Dodatok k zmluve o refakturácii
11.4.2014
Nájomná zmluva č. IZ/14/16/14 – jednorazová predajná akcia – Richard Tupý, OBUTY
9.4.2014
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec uzatvorená podľa z. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
3.4.2014
Zmluva na poskytnutie služby o deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii
2.4.2014
Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec v zmysle z. č.369-1990 o obecnom zriadení
31.3.2014
Poistná zmluva – o skupinovom úrazovom poistení osôb – menšie obecné služby
31.3.2014
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 41/2013/3-466,467
31.3.2014
Nájomná zmluva č. 6/2014/31-295/4
27.3.2014
Nájomná zmluva č. 4/2014/46-1726
26.3.2014
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č. 37/2013/4-480
19.3.2014
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č. 22/2013/8-480
19.3.2014
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č. 36/2013/2-480
17.3.2014
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č. 21/2013/7-480
17.3.2014
Nájomná zmluva v DK – BB Blažek, s.r.o., Čadca zverejnená dňa 14.3.2014
14.3.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Námestie Slobody 497/2, Vrbové, č. 9406664135
13.3.2014
Nájomná zmluva č. 9/2014/18-3/2
6.3.2014
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č. 51/2013/19-3/2
6.3.2014
Nájomná zmluva č. 5/2014/40-1726
28.2.2014
Dohoda č.001/2014/§50j/NS/20014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
27.2.2014
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č. 3/2013/5-3/2
26.2.2014
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č. 39/2013/20-3/2
26.2.2014
Dohoda o ukončení zmluvy k Zmluve o termínovanom úvere č. 1046/2011/UZ
18.2.2014
Zmluva o dielo č.1/2014
14.2.2014
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
6.2.2014
Zmluva o dodávke plynu – Námestie Slobody 497/2, SPP Bratislava
5.2.2014
Nájomná zmluva č. 1/2014/43-1726
30.1.2014
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č. 24/2013/11-3/2
30.1.2014
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 41/2013-466,467
30.1.2014
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 1/14/1/14
30.1.2014
Nájomná zmluva č. 2/2014/6-322
29.1.2014
Nájomná zmluva č. 3/2014/15-3/2
29.1.2014
„Kúpna zmluva na obraz Mórica Beňovského (KZ 1/14/6/14)“
24.1.2014
Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu a poskytovanie služieb pri verejnom obstarávaní
15.1.2014
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 23/2013/6-3/2
15.1.2014
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 42/2013/5-480
15.1.2014
Nájomná zmluva č. IZ 1/14/3/14
13.1.2014
Dodatok č.1 k NZ č. 51/2013/19-3/2
7.1.2014