Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy – rok 2022 (do 31.03.2022)

od 01.04.2022 na https://vrbove.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-vrbove/organizacia/mesto-vrbove/2022/ZML alebo na https://www.crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.01.2022
06.01.2022
Kúpna zmluva
IZ 001/22/001/22
Pavel Kubík, Vrbové, manželia Peter Kubík, Vrbové - Carmen Kubíková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúci č. 1 - Pavel Kubík je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 2843/1 o výmere 29 m2, druh pozemku: záhrada. Predávajúci č. 2 - manželia Peter Kubík a Carmen Kubíková sú bezpodieloví spoluvlastníci (podiel 1/1 BSM) nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 2833/4 o výmere 8 m2, druh pozemku: záhrada.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 18 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Vrbové
IZ 005/17/002/22
Catering Majerník s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Zmena v časti 3. zmluvy, bod. č. 3 o stravovaní dôchodcov - zmena bodu č. 1 časti 2.: Cena jednej stravnej jednotky je od 01.02.2022 4,15 EUR s DPH.
19.01.2022
20.01.2022
Príloha č. 1/Dodatok k Zmluve č. ZSE0805201501
IZ 080/16/003/22
ENVI-PAK a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1/Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0805201501 (IZ 80/16/94/16). Systém triedeného zberu na území mesta prostredníctvom nádob/kontajnerov/vriec. Aktualizácia - obdobia nasledujúce po 01.01.2021, po 01.01.2021 do dňa účinnosti tohto dodatku sa vzťahujú ustanovenia tohto dodatku primerane.
26.01.2022
27.01.2022
Dohoda o skončení Rámcovej zmluvy na dodanie služby - geodetické a kartografické služby
IZ 190/18/004/22
Roman Klčo, Vrbové
Mesto Vrbové
Dohoda o skončení Rámcovej zmluvy na dodanie služby (IZ 190/18/290/18) k 26.01.2022 - na strane Zhotoviteľa došlo k zmene podmienok, ktoré boli vysúťažené - Zhotoviteľ sa na konci roka 2021 stal platcom DPH.
26.01.2022
27.01.2022
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu
IZ 191/17/005/22
SP PLUS s.r.o. Trnava
Mesto Vrbové
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu (IZ 191/17/243/17) k 26.01.2022 - z dôvodu nezískania dotácie z MV SR v roku 2019 a nemožnosti financovať dokončenie prác z vlastného rozpočtu mesta boli práce prerušené, a medzičasom prišlo k enormnému nárastu cien jednotlivých komodít, ktoré mali byť použité na dostavbu hasičskej zbrojnice v zmysle výkaz-výmeru projektu.
31.01.2022
01.02.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, ev. č. prev.: 76/2019
IZ 002/22/006/22
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany
Vlastník 1: Real Market Development s.r.o., Bratislava - Vlastník 2: Mesto Vrbové
V mesiaci december 2021 bol Prevádzkovateľ upovedomený o tom, že medzi Vlastníkom 1 a Vlastníkom 2 došlo k uzatvoreniu zámennej zmluvy, na základe ktorej prišlo k prevodu vlastníckeho práva k vodnej stavbe - kanalizácií, podľa ods. 1 tohto článku tohto Dodatku č. 1 k zmluve. Ku dňa účinnosti Dodatku č. 1 sa spolukontrahentom prevádzkovateľa namiesto Vlastníka 1 stáva Vlastník 2, ktorý preberá práva a povinnosti Vlastníka 1 vyplývajúce zo zmluvy. (súvisí so Zámennou zmluvou a Zmluvou o zriadení vecného bremena IZ 038/20/048/20 zo dňa 31.03.2020)
31.01.2022
01.02.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu, ev. č. prev.: 77/2019
IZ 002/22/007/22
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany
Vlastník 1: Real Market Development s.r.o., Bratislava - Vlastník 2: Mesto Vrbové
V mesiaci december 2021 bol Prevádzkovateľ upovedomený o tom, že medzi Vlastníkom 1 a Vlastníkom 2 došlo k uzatvoreniu zámennej zmluvy, na základe ktorej prišlo k prevodu vlastníckeho práva k vodnej stavbe - vodovodu, podľa ods. 1 tohto článku tohto Dodatku č. 1 k zmluve. Ku dňa účinnosti Dodatku č. 1 sa spolukontrahentom prevádzkovateľa namiesto Vlastníka 1 stáva Vlastník 2, ktorý preberá práva a povinnosti Vlastníka 1 vyplývajúce zo zmluvy. (súvisí so Zámennou zmluvou a Zmluvou o zriadení vecného bremena IZ 038/20/048/20 zo dňa 31.03.2020).
08.02.2022
09.02.2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 003/22/008/22
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 122165733, EIC kód Odberného miesta: 24ZZS2048010000G, Adresa odberného miesta: Piešťanská cesta 14, 922 03 Vrbové (rozvádzač VO Piešťanská cesta, potreba výmeny hlavného ističa z 32 A na 40 A)
10.02.2022
11.02.2022
Kúpna zmluva
IZ 004/22/009/22
Zita Zimmermannová, Vrbové - Poľnohospodárske družstvo Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúci č. 1 sú podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové, každý vlastní podiel vo veľkosti 1/2 z celku - pozemok, parcela registra „C“ č. 12668/23, diel č. 1 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (Z. Zimmermannová - podiel 1/2 = 32,5 m2, PD Vrbové - podiel 1/2 = 32,5 m2). Predávajúca č. 2 je podielová spoluvlastníčka nehnuteľností v k. ú. Vrbové, na ktorých vlastní podiel 1/2 z celku - pozemok, parcela registra „C“ č. 12668/24, diel č. 3 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (Z. Zimmermannová - podiel 1/2 = 7,0 m2) a pozemok, parcela registra „C“ č. 12668/24, diel č. 5 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (Z. Zimmermannová - podiel 1/2 = 11,5 m2).
15.02.2022
16.02.2022
Zmluva o dielo
IZ 005/22/010/22
Alfageo s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca s mestom Vrbové na budovaní Geografického informačného systému mesta Vrbové prostredníctvom implementácie jednotlivých modulov predmetných dát v prostredí ERSI ArcGIS. Účelom systému je pre potreby činnosti mestského úradu vizualizácia, editovanie a analyzovanie vybraných objektov, údajov a dát a súčasne ich sprístupnenie návštevníkom webovej stánky mesta. Predmetom zmluvy budú nasledujúce moduly: „Kataster nehnuteľností“; „Odpadové nádoby“; „Psy“; „Zeleň“; „Územný plán“; „Cintorín“; „Stánky“.
16.02.2022
17.02.2022
Nájomná zmluva
IZ 006/22/011/22
Mesto Vrbové
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany
(ev. č. zmluvy u Nájomcu: 28/2022) Nájom častí pozemkov na osadenie a prevádzkovanie solárnych panelov k zabezpečeniu napojenia ultrazvukového merania už vybudovaných odľahčovacích komôr OK 1 až OK 3 pre nájomcu na stĺpoch verejného osvetlenia a nových stĺpikoch umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve prenajímateľa.
24.02.2022
25.02.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/22/012/22
Mesto Vrbové
JADA-DM, s.r.o. Vrbové
Nájom nebytových priestorov na základe výsledku OVS č. 4/2021 - hlavné (107,41 m2) a vedľajšie (812,19 m2) nebytové priestory v objekte Dom kultúry Vrbové. Nájom od 01.01.2022. Účel nájmu: gastro prevádzka
28.02.2022
01.03.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 34/2019/RCS
IZ 008/22/013/22
Mesto Vrbové
SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
(evidenčné číslo u Nájomcu: 0072/22/SPPD/CEZ). Dňa 04.06.2019 uzatvorili nájomca a spoločnosť Real Market Development, s.r.o. ako vlastník plynárenského zariadenia Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 34/2019/RCS, pričom následne Mesto Vrbové a Real Market Development, s.r.o. uzatvorili dňa 31.03.2020 Zámennú zmluvu na základe ktorej došlo k prevodu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy špecifikovanom v Čl. I., bod I.2 Nájomnej zmluvy. Teraz si zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k Nájomnej zmluve, ktorým potvrdzujú, že Mesto Vrbové vstupuje v plnej miere do všetkých práv a povinností predošlého vlastníka plynárenského zariadenia vyplývajúcich zo zmluvy.
28.02.2022
01.03.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoúaO 34/2019/RCS
IZ 008/22/014/22
SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
(evidenčné číslo u Zhotoviteľa: 0073/22/SPPD/CEZ). Dňa 05.06.2019 uzatvorili Zhotoviteľ a spoločnosť Real Market Development, s.r.o. ako vlastník plynárenského zariadenia Zmluvu o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoúaO 34/2019/RCS, pričom následne Mesto Vrbové a Real Market Development, s.r.o. uzatvorili dňa 31.03.2020 Zámennú zmluvu na základe ktorej došlo k prevodu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy špecifikovanom v Čl. I., bod I.2 Nájomnej zmluvy. Mesto Vrbové nadobudlo vlastnícke právo k predmetu zmluvy, a vstúpilo tak do právneho postavenia Objednávateľa. Teraz si zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k Zmluve, ktorým potvrdzujú, že Mesto Vrbové vstupuje v plnej miere do všetkých práv a povinností predošlého vlastníka plynárenského zariadenia vyplývajúcich zo Zmluvy.
01.03.2022
02.03.2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 081/20/015/22
eTechnology s.r.o., Hlohovec
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve IZ 081/20/116/20. Dohoda - riešenie ukončenia výroby zazmluvnených tovarov - ich nedostupnosť na trhu. Predmetné tovary budú nahradené tovarmi, ktoré splnia alebo prevýšia pôvodne ponúknuté špecifikácie, a to bez dopadu na zazmluvnené ceny.
08.03.2022
09.03.2022
Zmluva o dielo
IZ 009/22/016/22
Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra
Mesto Vrbové
(evid. číslo u Zhotoviteľa: 01/2022-vod.) Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia stavby: „Prekládka vodovodu ul. Družstevná, Slovanská" vo Vrbovom. Termín realizácie diela: začatie od 10.03.2022, ukončenie do 30.08.2022.
09.03.2022
10.03.2022
Zmluva o dielo
IZ 010/22/017/22
SP PLUS s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Zhotoviteľ sa touto zmluvou o dielo zaväzuje vykonať za podmienok stanovených touto zmluvou a v čase dohodnutom touto zmluvou všetky práce a dodávky pre stavbu: „Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu“. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a drobných chýb a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi najneskôr do 31.12.2022.
09.03.2022
10.03.2022
Kúpna zmluva
IZ 011/22/018/22
Mesto Vrbové
Monika Jurčová, Vrbové
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje hnuteľný majetok mesta - poľnohospodársky kolesový traktor zn. ZETOR 6011, ev. č.: PN655AB, rok výroby: 1984, farba: červená, s už neplatnou TK a EK. Vozidlo je dočasne odhlásené z evidencie motorových vozidiel - do 16.06.2024.
11.03.2022
12.03.2022
Dodatok č. 24 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení
IZ 161/17/019/22
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 24 k zmluve vzájomne dohodli na aktualizácií fyzického stavu majetku k 31.12.2021 podľa vykonanej inventarizácie.
14.03.2022
15.03.2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
IZ 012/22/020/22
Mesto Vrbové
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
(ev. č. budúceho oprávneného: 201034-L13.0358.10.0001-ZBZ_VB). Budúci povinný je výlučným vlastníkom v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Vrbové - budúce zaťažené nehnuteľnosti. Budúci oprávnený je investorom stavby „TA_Vrbové, Beňovského, NNK“, v rámci ktorej vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej siete. V rámci plánovanej stavby bude na časti budúcej zaťaženej nehnuteľnosti umiestnené podzemné káblové NN (1 kV) vedenie.
14.03.2022
15.03.2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve
IZ 075/17/021/22
NOI fashion s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
(Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve IZ 075/17/094/17). Nájomná zmluva sa mení a dopĺňa v Čl. I. Zmluvné strany, v bode Nájomca - prepis zo zrušenej spoločnosti NOI fashion s.r.o. IČO: 53101774 na FO Mgr. Lenka Pavlíčková
17.03.2022
18.03.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 013/22/022/22
Mesto Vrbové
Združenie športových klubov mesta Vrbové
Dotácia vo výške 10.000,- EUR. Poskytnutie dotácie na zabezpečenie všetkých svojich športových činností v roku 2022, vrátane Vrbovskej pätnástky - Memoriál Štefana Kalužu.
17.03.2022
18.03.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 014/22/023/22
Mestský futbalový klub Vrbové
Mesto Vrbové
Dotácia sa poskytuje na prevádzkovanie priestorov Mestského futbalového štadióna a zabezpečenie športovej činnosti MFK a futbalovej mládeže v roku 2022. činnosť muži MFK - dotácia 35.000,- EUR a činnosť futbalovej mládeže MFK - dotácia 13.000,- EUR.
18.03.2022
19.03.2022
Rámcová zmluva
IZ 015/22/024/22
RK Piešťany, s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Rámcová zmluva na dodanie služby na základe výsledku verejného obstarávania - geodetické a kartografické služby pre Mesto Vrbové na 48 mesiacov do 31.03.2026, alebo do vyčerpania sumy 40.000 EUR, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.
25.03.2022
26.03.2022
Zmluva o dielo
IZ 016/22/025/22
CS, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať za podmienok stanovených touto zmluvou a v čase dohodnutom touto zmluvou všetky práce a dodávky pre stavbu: „Rekonštrukcia ulice Mikulášska“ - pôjde o riešenie objektov: SO 01 pozemné komunikácie (bez chodníka), SO 03 Kanalizácia, SO 04 Vodovod, SO 05 Plynovod.
25.03.2022
26.03.2022
Nájomná zmluva č. 01/2022 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 017/22/026/22
Mesto Vrbové
Roland Cserge, Nesvady
Prenájom predajných stánkov č. 7. a 8. na mestskom trhovisku od 21.03.2022 do 20.04.2022.
28.03.2022
29.03.2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
IZ 016/17/027/22
Mesto Vrbové
ŽP EKO QELET, a.s., Martin
Dodatok č. 2 k IZ 016/17/022/17 - Mesto Vrbové a oprávnená osoba sa dohodli na zmene zmluvy v Čl. 1, ods. 1.5, ktorý má nové znenie.
28.03.2022
29.03.2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
IZ 102/16/028/22
CO-PRO s.r.o., Bratislava - Petržalka
Mesto Vrbové
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo (IZ 102/16/117/16). Doplnenie v Čl. III. Predmet zmluvy o bod 4.; doplnenie v Čl. V. Odmena za predmet zmluvy o bod 2. a premenovanie bodov 2. a 3. na body 3. a 4.; doplnenie v Čl. VI. Fakturačné a platobné podmienky o bod 2.
30.03.2022
31.03.2022
Nájomná zmluva
IZ 018/22/029/22
Mesto Vrbové
Bc. Zuzana Kureková PHOTOGRAPHY, Vrbové
Nájom nebytového priestoru - kancelária č. 10 o výmere 24,00 m2 na základe výsledku OVS č. 1/2022 - I. poschodie objektu „Hačkovec“, Beňovského 336/1, Vrbové - účel nájmu: fotoateliér
30.03.2022
31.03.2022
Nájomná zmluva
IZ 019/22/030/22
Mesto Vrbové
JL management services s.r.o., Vrbové
Nájom nebytového priestoru - kancelária č. 17 o výmere 19,25 m2 na základe výsledku OVS č. 1/2022 - I. poschodie objektu „Hačkovec“, Beňovského 336/1, Vrbové - účel nájmu: administratívna pracovná kancelária firmy
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.