Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy – rok 2019

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2019
03.01.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/001/19
0 Mesto Vrbové
Jana Hulínová, Skalité
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná, rok 2019
04.01.2019
05.01.2019
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
IZ 002/19/002/19
0 Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Mesto Vrbové
Servisné zabezpečenie a údržba mestského rozhlasu a kamerového systému
04.01.2019
05.01.2019
Zmluva o dielo
IZ 003/19/003/19
0 Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Mesto Vrbové
Doplnenie kamerového systému v meste Vrbové (z dotácie - rok 2018)
14.01.2019
15.01.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/004/19
0 Mesto Vrbové
Martina Zámočníková JUMA, Nitra
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019
18.01.2019
01.02.2019
Dodatok č. 15 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Vrbové
IZ 005/17/005/19
0 Catering Majerník s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Časť 3. Zmluvy, bod. č. 3 o stravovaní dôchodcov zmena bodu č. 1 časti 2.: Cena jednej stravnej jednotky je od 01.02.2019 3,40 EUR s DPH.
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 1/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/006/19
0 Mesto Vrbové
Peter Podjavorinský, Vrbové
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu, v zmluvnom období od 01/2019 do 03/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 2/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/007/19
0 Mesto Vrbové
TJ Družstevník Dolný Lopašov
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu, v zmluvnom období od 01/2019 do 02/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 3/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/008/19
0 Mesto Vrbové
Pavol Rakús, Vrbové
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie basketbalu, v zmluvnom období od 01/2019 do 05/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 4/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/009/19
0 Mesto Vrbové
Mgr. Petra Bališová, Trebatice
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: funkčný tréning, v zmluvnom období od 02/2019 do 04/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 5/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/010/19
0 Mesto Vrbové
SEIGOKAN, Myjava
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: tréning karate, v zmluvnom období od 01/2019 do 06/2019
23.01.2019
24.01.2019
Kúpna zmluva
IZ 005/19/011/19
0 Mesto Vrbové
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Pozemok, parcela reg. „C“ č. 3109/2 o výmere 30,00 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrbové
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
IZ 006/19/012/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové - Bc. Miroslava Sedliačiková, Vrbové
Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov: parcela reg. „C“ č. 3109/1 o výmere 8.027 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria (zaťažená nehnuteľnosť). Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike. Účelom zriadenia vecného bremena je pripojenie stavby žiadateľa „rodinný dom“ (TA_Vrbové Priehradná RD - VNK,DTS,NNK“) k distribučnej sústave oprávneného.
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/013/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: basketbalový tréning (01/2019 - 04/2019)
23.01.2019
24.01.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/014/19
0 Mesto Vrbové
Katarína Lipčeyová, Nitra
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových alebo dvojdňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019
30.01.2019
31.01.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 008/19/015/19
0 Mesto Vrbové
Únia žien, Vrbové
Nájom jedálne v budove II. ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: detský karneval, dňa: 24.02.2019
31.01.2019
01.02.2019
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
IZ 189/17/016/19
0 Mesto Vrbové
Alena Kráľová, Vrbové - živnostník
V zmysle Čl. VII. bod 1 Nájomnej zmluvy (IZ 189/17/241/17) sa zmluvné strany dohodli na skončení nájmu k 31.03.2019 (nebytový priestor - časť pozemku o rozmere 20,04 m2 pod prenosným predajným stánkom na parc. reg „E“ č. 673 na Ul. M. Beňovského)
05.02.2019
06.02.2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
IZ 009/19/017/19
0 Lindström, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Detailný názov prevádzky a rozmiestnenie rohoží: Materská škôlka Ul. J. Zigmundíka, hlavný vstup
05.02.2019
06.02.2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
IZ 009/19/018/19
0 Lindström, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Detailný názov prevádzky a rozmiestnenie rohoží: Materská škola Ul. Súkenícka 1, hlavný vstup
05.02.2019
06.02.2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
IZ 009/19/019/19
0 Lindström, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Detailný názov prevádzky a rozmiestnenie rohoží: Mestský úrad Vrbové, 1. poschodie
05.02.2019
06.02.2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 195/18/020/19
0 Mesto Vrbové
Boris Brandejs, Vrbové
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve (IZ 195/18/297/18) - Zmena čl. VI. - Zriadenie vecného bremena a Doplnenie nového čl. VII. - Zmluvné záväzky kupujúceho
11.02.2019
12.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnej služby ... na rozpočtový rok 2019
IZ 010/19/021/19
0 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok 2019. Prijímateľ finančného príspevku: Mesto Vrbové. Poskytovateľ sociálnej služby: Domov Klas n.o., Vrbové
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 178/16/022/19
0 Mesto Vrbové
SALCOM, s.r.o., Brezová pod Bradlom
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 178/16/216/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 078/18/023/19
0 Mesto Vrbové
Veronika Gažíková, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 078/18/105/18 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 168/16/024/19
0 Mesto Vrbové
Sylvia Nestešová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 168/16/205/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 174/16/025/19
0 Mesto Vrbové
Ing. Gabriela Valová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 174/16/212/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 154/16/026/19
0 Mesto Vrbové
Janka Bohunická, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 154/16/191/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 175/16/027/19
0 Mesto Vrbové
PaPo Projekt s.r.o., Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 175/16/213/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 164/16/028/19
0 Mesto Vrbové
Slovenský rybársky zväz, MO Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 164/16/201/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 179/16/029/19
0 Mesto Vrbové
Eva Žáková ITS, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 179/16/217/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
12.02.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 043/18/030/19
0 Mesto Vrbové
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, MO Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie IZ 43/18/65/18. Dotácie, rok 2018 - vykonanie zmien a doplnení - Článok III. Termín použitia dotácie a jej zúčtovanie
13.02.2019
14.02.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/031/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Ohradka - obchodná činnosť, Skalité
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019
18.02.2019
19.02.2019
Kúpna zmluva
IZ 011/19/032/19
0 Juraj Hanich, Veľké Orvište
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve: pozemok, parc. reg. „E“ č. 1263 o výmere 72 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel 2/9 = 16,00 m2; pozemok, parc. reg. „E“ č. 1365/1 o výmere 12,00 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel 10/36 = 3,33 m2; pozemok, parc. reg. „E“ č. 1367/1 o výmere 10,00 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel 10/36 = 2,77 m2
19.02.2019
20.02.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/033/19
0 Mesto Vrbové
VLČEK spol. s.r.o., Bratislava - Karlova Ves
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019
20.02.2019
21.02.2019
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
IZ 012/19/034/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové - Real Market Development, s.r.o., Bratislava
Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov: parcela reg. „EKN“ č. 1297/2 o výmere 31,00 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (zaťažená nehnuteľnosť). Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike. Účelom zriadenia vecného bremena je pripojenie stavby žiadateľa „TA_Vrbové Bytováý dom 24BJ, NNK“ k distribučnej sústave oprávneného.
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 131/17/035/19
0 Mesto Vrbové
ZAMORE s.r.o., Lovinobaňa
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 131/17/161/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 021/17/036/19
0 Mesto Vrbové
PEMA VZT spol. s.r.o., Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 21/17/27/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 019/17/037/19
0 Mesto Vrbové
Soňa Vančová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 19/17/25/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 075/17/038/19
0 Mesto Vrbové
Mgr. Lenka Pavlíčková, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 75/17/94/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 022/17/039/19
0 Mesto Vrbové
Beata Šašová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 22/17/28/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 117/17/040/19
0 Mesto Vrbové
Mgr. Sylvia Frajštáková, Vrbové - Mgr. Monika Nedorostová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 117/17/139/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
21.02.2019
22.02.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/041/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: basketbalový tréning (10/2018 - 12/2018)
21.02.2019
22.02.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 008/19/042/19
0 Mesto Vrbové
Dobrovoľný hasičský zbor Vrbové
Nájom jedálne v budove II. ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: hasičský ples, dňa: 02.03.2019
22.02.2019
23.02.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/043/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: basketbalový tréning (01/2019 - 04/2019)
22.02.2019
23.02.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 013/19/044/19
0 Roman Kočka, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 3688/101 o výmere 7.088 m2, druh pozemku - orná pôda, v podiele 1/50 v celosti, t. j. 141,76 m2.
26.02.2019
01.03.2019
Dohoda č. 19/06/050/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
IZ 014/19/045/19
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa §50 zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva. Profesia: robotník. Doba poskytovania príspevku v kalendárnych mesiacoch: 12.
26.02.2019
01.03.2019
Dohoda č. 19/06/50J/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
IZ 015/19/046/19
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva. Profesia: iný pomocný administratívny pracovník. Doba poskytovania príspevku v kalendárnych mesiacoch: 9.
28.02.2019
28.02.2019
Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 55/2019
IZ 016/19/047/19
0 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
Mesto Vrbové
Účelom zmluvy je vinkulovanie (viazanie disponovania) peňažných prostriedkov klienta na jeho účte v prospech: Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava v súvislosti s zmluvou o úvere č. 200/185/2018. (BD „Košiar“ - Šteruská cesta, Vrbové)
05.03.2019
06.03.2019
Dodatok č. 15 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
IZ 017/19/048/19
0 Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Mesto Vrbové
Systém, frekvencia zberu a počet nádob. Zber, odvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek k 01.01.2019 + kalkulácia cien platná od 01.01.2019.
05.03.2019
06.03.2019
Zmluva o dielo
IZ 018/19/049/19
0 Projektová kancelária Blanka Nomilnerová, Trnava
Mesto Vrbové
Vypracovanie projektovej dokumentácie - jednostupňová projektová dokumentácia v stupni realizácia s výkazom výmer a rozpočtom na Mikulášsku ulicu vo Vrbovom.
07.03.2019
08.03.2019
Zmluva o výpožičke č. 1/2019
IZ 019/19/050/19
0 Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Mesto Vrbové
Prenechanie nebytových priestorov - aula školy ako volebná miestnosť dňa 16.03.2019 v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. (Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - 1. kolo)
07.03.2019
08.03.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/051/19
0 Mesto Vrbové
Václav Lánik - LANKSON, Bratislava
Prenájom miestnosti - kinosály v DK Vrbové za účelom konania kultúrno - zábavného podujatia: KÚZELNÉ DIVADLO LANKSON, piatok 08.03.2019 a sobota 09.03.2019
11.03.2019
12.03.2019
Nájomná zmluva
IZ 020/19/052/19
0 Mesto Vrbové
NANOTEC, spol. s.r.o., Vrbové
Nájom nehnuteľností - pozemku určeného na vybudovanie prístupovej cesty, ktorá bude spájať areálu firmy nájomcu s už existujúcou komunikáciou na Šteruskej ceste - parc. reg. „C“ č. 1055/14 v k. ú. Vrbové o výmere 77 m2 - druh pozemku: orná pôda. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2019 do 31.05.2019.
11.03.2019
12.03.2019
Nájomná zmluva č. 318/12/2019 (NZ4)
IZ 021/19/053/19
0 Mesto Vrbové
Poľnohospodárske družstvo Vrbové
Predmetom nájomnej zmluvy je nájom pozemkov alebo ich častí v rozsahu skutočne užívanej výmery podľa špecifikácie pozemkov za podmienok dojednaných v tejto zmluvy.
11.03.2019
12.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 11/2018
IZ 022/19/054/19
0 Mesto Vrbové
Združenie športových klubov mesta Vrbové
Dotácia vo výške 7.500,- EUR. Poskytnutie dotácie na zabezpečenie športových činností v roku 2019, vrátane Vrbovskej pätnástky - Memoriál Štefana Kalužu.
11.03.2019
12.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 11/2018
IZ 023/19/055/19
0 Mesto Vrbové
Mestský futbalový klub Vrbové
Dotácia vo výške 43.200,- EUR na zabezpečenie športovej činnosti MFK v roku 2019 a dotácia vo výške 10.800,- EUR na zabezpečenie športovej činnosti futbalovej mládeže v roku 2019.
12.03.2019
13.03.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 024/19/056/19
0 Mgr. Angelika Bezáková, Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 2000/2 o výmere 3.178 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1 v celosti. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetnej nehnuteľnosti.
14.03.2019
15.03.2019
Kúpna zmluva
IZ 025/19/057/19
0 Mária Matejková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 389/22 o výmere 56 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria a príslušenstvá, podiel 38/80 v celosti.
14.03.2019
15.03.2019
Kúpna zmluva
IZ 026/19/058/19
0 Mária Matejková, Vrbové - Magdaléna Jakúbková, Vrbové - Monika Kleinová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúce v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 385/2 o výmere 14,00 m2, druh pozemku: záhrada a parcela reg. „C“ č. 386/2 o výmere 13,00 m2, druh pozemku: záhrada. Mária Matejková, podiel 38/320 - Magdaléna Jakúbková, podiel 76/320 - Monika Kleinová, podiel 38/320.
18.03.2019
19.03.2019
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ
IZ 027/19/059/19
0 STUDNICA n.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb Objednávateľovi + vypracovanie a podanie žiadosti na výzvu o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.
18.03.2019
19.03.2019
Rámcová zmluva č. 2017/04/02
IZ 028/19/060/19
0 CS, s.r.o. Trnava
Mesto Vrbové
Údržba miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených verejných priestranstiev, dopravných zariadení a iných príbuzných stavebných činností vyplývajúcich podľa požiadaviek a špecifikácie Objednávateľa.
18.03.2019
19.03.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/061/19
0 Mesto Vrbové
Centrum futbalovej mládeže J. Adamca, Trebatice
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning (01/2019 - 03/2019)
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.