Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy – rok 2019

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2019
03.01.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/001/19
0 Mesto Vrbové
Jana Hulínová, Skalité
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná, rok 2019
04.01.2019
05.01.2019
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
IZ 002/19/002/19
0 Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Mesto Vrbové
Servisné zabezpečenie a údržba mestského rozhlasu a kamerového systému
04.01.2019
05.01.2019
Zmluva o dielo
IZ 003/19/003/19
0 Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Mesto Vrbové
Doplnenie kamerového systému v meste Vrbové (z dotácie - rok 2018)
14.01.2019
15.01.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/004/19
0 Mesto Vrbové
Martina Zámočníková JUMA, Nitra
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019
18.01.2019
01.02.2019
Dodatok č. 15 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Vrbové
IZ 005/17/005/19
0 Catering Majerník s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Časť 3. Zmluvy, bod. č. 3 o stravovaní dôchodcov zmena bodu č. 1 časti 2.: Cena jednej stravnej jednotky je od 01.02.2019 3,40 EUR s DPH.
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 1/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/006/19
0 Mesto Vrbové
Peter Podjavorinský, Vrbové
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu, v zmluvnom období od 01/2019 do 03/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 2/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/007/19
0 Mesto Vrbové
TJ Družstevník Dolný Lopašov
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu, v zmluvnom období od 01/2019 do 02/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 3/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/008/19
0 Mesto Vrbové
Pavol Rakús, Vrbové
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie basketbalu, v zmluvnom období od 01/2019 do 05/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 4/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/009/19
0 Mesto Vrbové
Mgr. Petra Bališová, Trebatice
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: funkčný tréning, v zmluvnom období od 02/2019 do 04/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 5/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/010/19
0 Mesto Vrbové
SEIGOKAN, Myjava
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: tréning karate, v zmluvnom období od 01/2019 do 06/2019
23.01.2019
24.01.2019
Kúpna zmluva
IZ 005/19/011/19
0 Mesto Vrbové
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Pozemok, parcela reg. „C“ č. 3109/2 o výmere 30,00 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrbové
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
IZ 006/19/012/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové - Bc. Miroslava Sedliačiková, Vrbové
Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov: parcela reg. „C“ č. 3109/1 o výmere 8.027 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria (zaťažená nehnuteľnosť). Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike. Účelom zriadenia vecného bremena je pripojenie stavby žiadateľa „rodinný dom“ (TA_Vrbové Priehradná RD - VNK,DTS,NNK“) k distribučnej sústave oprávneného.
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/013/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: basketbalový tréning (01/2019 - 04/2019)
23.01.2019
24.01.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/014/19
0 Mesto Vrbové
Katarína Lipčeyová, Nitra
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových alebo dvojdňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019
30.01.2019
31.01.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 008/19/015/19
0 Mesto Vrbové
Únia žien, Vrbové
Nájom jedálne v budove II. ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: detský karneval, dňa: 24.02.2019
31.01.2019
01.02.2019
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
IZ 189/17/016/19
0 Mesto Vrbové
Alena Kráľová, Vrbové - živnostník
V zmysle Čl. VII. bod 1 Nájomnej zmluvy (IZ 189/17/241/17) sa zmluvné strany dohodli na skončení nájmu k 31.03.2019 (nebytový priestor - časť pozemku o rozmere 20,04 m2 pod prenosným predajným stánkom na parc. reg „E“ č. 673 na Ul. M. Beňovského)
05.02.2019
06.02.2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
IZ 009/19/017/19
0 Lindström, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Detailný názov prevádzky a rozmiestnenie rohoží: Materská škôlka Ul. J. Zigmundíka, hlavný vstup
05.02.2019
06.02.2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
IZ 009/19/018/19
0 Lindström, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Detailný názov prevádzky a rozmiestnenie rohoží: Materská škola Ul. Súkenícka 1, hlavný vstup
05.02.2019
06.02.2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
IZ 009/19/019/19
0 Lindström, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Detailný názov prevádzky a rozmiestnenie rohoží: Mestský úrad Vrbové, 1. poschodie
05.02.2019
06.02.2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 195/18/020/19
0 Mesto Vrbové
Boris Brandejs, Vrbové
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve (IZ 195/18/297/18) - Zmena čl. VI. - Zriadenie vecného bremena a Doplnenie nového čl. VII. - Zmluvné záväzky kupujúceho
11.02.2019
12.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnej služby ... na rozpočtový rok 2019
IZ 010/19/021/19
0 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok 2019. Prijímateľ finančného príspevku: Mesto Vrbové. Poskytovateľ sociálnej služby: Domov Klas n.o., Vrbové
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 178/16/022/19
0 Mesto Vrbové
SALCOM, s.r.o., Brezová pod Bradlom
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 178/16/216/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 078/18/023/19
0 Mesto Vrbové
Veronika Gažíková, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 078/18/105/18 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 168/16/024/19
0 Mesto Vrbové
Sylvia Nestešová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 168/16/205/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 174/16/025/19
0 Mesto Vrbové
Ing. Gabriela Valová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 174/16/212/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 154/16/026/19
0 Mesto Vrbové
Janka Bohunická, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 154/16/191/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 175/16/027/19
0 Mesto Vrbové
PaPo Projekt s.r.o., Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 175/16/213/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 164/16/028/19
0 Mesto Vrbové
Slovenský rybársky zväz, MO Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 164/16/201/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 179/16/029/19
0 Mesto Vrbové
Eva Žáková ITS, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 179/16/217/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby

12.02.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/030/19
0 Mesto Vrbové
Združenie KRIAK, Vrbové
Prenájom kinosály DK Vrbové za účelom konania kultúrno-hudobného podujatia - „Vítanie jari a oslava abstinencie 2019“ - 06.04.2019 (sobota)

14.02.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/031/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Ohradka - obchodná činnosť, Skalité
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019
18.02.2019
19.02.2019
Kúpna zmluva
IZ 011/19/032/19
0 Juraj Hanich, Veľké Orvište
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve: pozemok, parc. reg. „E“ č. 1263 o výmere 72 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel 2/9 = 16,00 m2; pozemok, parc. reg. „E“ č. 1365/1 o výmere 12,00 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel 10/36 = 3,33 m2; pozemok, parc. reg. „E“ č. 1367/1 o výmere 10,00 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel 10/36 = 2,77 m2

20.02.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/033/19
0 Mesto Vrbové
VLČEK spol. s.r.o., Bratislava - Karlova Ves
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019

21.02.2019
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
IZ 012/19/034/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové - Real Market Development, s.r.o., Bratislava
Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov: parcela reg. „EKN“ č. 1297/2 o výmere 31,00 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (zaťažená nehnuteľnosť). Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike. Účelom zriadenia vecného bremena je pripojenie stavby žiadateľa „TA_Vrbové Bytováý dom 24BJ, NNK“ k distribučnej sústave oprávneného.

01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 131/17/035/19
0 Mesto Vrbové
ZAMORE s.r.o., Lovinobaňa
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 131/17/161/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby

01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 021/17/036/19
0 Mesto Vrbové
PEMA VZT spol. s.r.o., Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 21/17/27/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby

01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 019/17/037/19
0 Mesto Vrbové
Soňa Vančová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 19/17/25/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby

01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 075/17/038/19
0 Mesto Vrbové
Mgr. Lenka Pavlíčková, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 75/17/94/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 022/17/039/19
0 Mesto Vrbové
Beata Šašová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 22/17/28/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 117/17/040/19
0 Mesto Vrbové
Mgr. Sylvia Frajštáková, Vrbové - Mgr. Monika Nedorostová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 117/17/139/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
21.02.2019
22.02.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/041/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: basketbalový tréning (10/2018 - 12/2018)

22.02.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 008/19/042/19
0 Mesto Vrbové
Dobrovoľný hasičský zbor Vrbové
Nájom jedálne v budove II. ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: hasičský ples, dňa: 02.03.2019

23.02.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/043/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: basketbalový tréning (01/2019 - 04/2019)
22.02.2019
23.02.2019
Kúpna zmluva
IZ 013/19/044/19
0 Roman Kočka, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 3688/101 o výmere 7.088 m2, druh pozemku - orná pôda, v podiele 1/50 v celosti, t. j. 141,76 m2.
26.02.2019
01.03.2019
Dohoda č. 19/06/050/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
IZ 014/19/045/19
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa §50 zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva. Profesia: robotník. Doba poskytovania príspevku v kalendárnych mesiacoch: 12.

01.03.2019
Dohoda č. 19/06/50J/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
IZ 015/19/046/19
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva. Profesia: iný pomocný administratívny pracovník. Doba poskytovania príspevku v kalendárnych mesiacoch: 9.
28.02.2019
01.03.2019
Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 55/2019
IZ 016/19/047/19
0 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
Mesto Vrbové
Účelom zmluvy je vinkulovanie (viazanie disponovania) peňažných prostriedkov klienta na jeho účte v prospech: Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava v súvislosti s zmluvou o úvere č. 200/185/2018. (BD „Košiar“ - Šteruská cesta, Vrbové)

06.03.2019
Dodatok č. 15 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
IZ 017/19/048/19
0 Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Mesto Vrbové
Systém, frekvencia zberu a počet nádob. Zber, odvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek k 01.01.2019 + kalkulácia cien platná od 01.01.2019.

06.03.2019
Zmluva o dielo
IZ 018/19/049/19
0 Projektová kancelária Blanka Nomilnerová, Trnava
Mesto Vrbové
Vypracovanie projektovej dokumentácie - jednostupňová projektová dokumentácia v stupni realizácia s výkazom výmer a rozpočtom na Mikulášsku ulicu vo Vrbovom.

08.03.2019
Zmluva o výpožičke č. 1/2019
IZ 019/19/050/19
0 Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Mesto Vrbové
Prenechanie nebytových priestorov - aula školy ako volebná miestnosť dňa 16.03.2019 v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. (Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - 1. kolo)

08.03.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/051/19
0 Mesto Vrbové
Václav Lánik - LANKSON, Bratislava
Prenájom miestnosti - kinosály v DK Vrbové za účelom konania kultúrno - zábavného podujatia: KÚZELNÉ DIVADLO LANKSON, piatok 08.03.2019 a sobota 09.03.2019

12.03.2019
Nájomná zmluva
IZ 020/19/052/19
0 Mesto Vrbové
NANOTEC, spol. s.r.o., Vrbové
Nájom nehnuteľností - pozemku určeného na vybudovanie prístupovej cesty, ktorá bude spájať areálu firmy nájomcu s už existujúcou komunikáciou na Šteruskej ceste - parc. reg. „C“ č. 1055/14 v k. ú. Vrbové o výmere 77 m2 - druh pozemku: orná pôda. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2019 do 31.05.2019.

12.03.2019
Nájomná zmluva č. 318/12/2019 (NZ4)
IZ 021/19/053/19
0 Mesto Vrbové
Poľnohospodárske družstvo Vrbové
Predmetom nájomnej zmluvy je nájom pozemkov alebo ich častí v rozsahu skutočne užívanej výmery podľa špecifikácie pozemkov za podmienok dojednaných v tejto zmluvy.

12.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 11/2018
IZ 022/19/054/19
0 Mesto Vrbové
Združenie športových klubov mesta Vrbové
Dotácia vo výške 7.500,- EUR. Poskytnutie dotácie na zabezpečenie športových činností v roku 2019, vrátane Vrbovskej pätnástky - Memoriál Štefana Kalužu.

12.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 11/2018
IZ 023/19/055/19
0 Mesto Vrbové
Mestský futbalový klub Vrbové
Dotácia vo výške 43.200,- EUR na zabezpečenie športovej činnosti MFK v roku 2019 a dotácia vo výške 10.800,- EUR na zabezpečenie športovej činnosti futbalovej mládeže v roku 2019.

13.03.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 024/19/056/19
0 Mgr. Angelika Bezáková, Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 2000/2 o výmere 3.178 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1 v celosti. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetnej nehnuteľnosti.

15.03.2019
Kúpna zmluva
IZ 025/19/057/19
0 Mária Matejková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 389/22 o výmere 56 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria a príslušenstvá, podiel 38/80 v celosti.

15.03.2019
Kúpna zmluva
IZ 026/19/058/19
0 Mária Matejková, Vrbové - Magdaléna Jakúbková, Vrbové - Monika Kleinová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúce v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 385/2 o výmere 14,00 m2, druh pozemku: záhrada a parcela reg. „C“ č. 386/2 o výmere 13,00 m2, druh pozemku: záhrada. Mária Matejková, podiel 38/320 - Magdaléna Jakúbková, podiel 76/320 - Monika Kleinová, podiel 38/320.

19.03.2019
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ
IZ 027/19/059/19
0 STUDNICA n.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb Objednávateľovi + vypracovanie a podanie žiadosti na výzvu o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.

19.03.2019
Rámcová zmluva č. 2017/04/02
IZ 028/19/060/19
0 CS, s.r.o. Trnava
Mesto Vrbové
Údržba miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených verejných priestranstiev, dopravných zariadení a iných príbuzných stavebných činností vyplývajúcich podľa požiadaviek a špecifikácie Objednávateľa.

19.03.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/061/19
0 Mesto Vrbové
Centrum futbalovej mládeže J. Adamca, Trebatice
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning (01/2019 - 03/2019)

22.03.2019
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
IZ 029/19/062/19
0 Mesto Vrbové
TextilEco a.s., Bratislava
Zber a preprava zložiek komunálneho odpadu (zber použitého šatstva) v meste Vrbové do zberných nádob Odberateľa rozmiestnených na území mesta (Ukončenie zmluvy/výpoveď zo zmluvy k 31. januáru 2021)

22.03.2019
Zmluva o dielo
IZ 030/19/063/19
0 INDUSTRIA SLOVACCA, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
2. etapa prác - rekonštrukcia chodníka - Ul. Šteruská cesta, Vrbové - stavebné práce. Stavebné práce pozostávajú z búracích prác, betonárskych prác, ukladania zámkovej dlažby, vybudovania a upravenia vjazdu na Ul. Pribinovu. Odstránenie rozpadnutej a zbúranej časti starého chodníka, odvoz sutiny a poplatok za skládkovanie. Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy do 31.07.2019.

01.07.2019
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
IZ 001/09/064/19
0 Mesto Vrbové
Eva Karlíková HOLIČSKÝ A KADERNÍCKY SALÓN, Vrbové
Skončenie nájomnej zmluvy k nebytovému priestoru o rozmere 27m2 v býv. Dome Služieb na adrese Nám. Cyrila a Metoda 12/20, prevádzka kaderníctvo.
26.03.2019
27.03.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
IZ 016/17/065/19
0 Mesto Vrbové
ŽP EKO QELET, a.s., Martin
Dodatok č. 1 k IZ 016/17/022/17 - Mesto Vrbové a oprávnená osoba sa dohodli na zmene zmluvy v Čl. 1, ods. 1.5, ktorý má nové znenie.

27.03.2019
Nájomná zmluva
IZ 031/19/066/19
0 Mesto Vrbové
Ondrej Trvalec, Vrbové
Prenájom predajných stánkov č. 1 a 2 na mestskom trhovisku od 26.04.2019 do 25.05.2019.

28.03.2019
Zmluva o výpožičke č. 2/2019
IZ 019/19/067/19
0 Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Mesto Vrbové
Prenechanie nebytových priestorov - aula školy ako volebná miestnosť dňa 30.03.2019 v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. (Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - 2. kolo)

28.03.2019
Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
IZ 032/19/068/19
0 Československá obchodná banka a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom Zmluvy o poskytovaní služby je poskytovanie služby ČSOB BusinessBanking Lite Majiteľovi účtu prostredníctvom Majiteľa/Majiteľov inštalácie, ktorých Majiteľ účtu splnomocnil na nakladanie s peňažnými prostriedkami na svojich účtoch prostredníctvom Služby.

28.03.2019
Zmluva o využívaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
IZ 032/19/069/19
0 Československá obchodná banka a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom Zmluvy o využívaní služby je využívanie služby ČSOB BusinessBanking Lite Majiteľom inštalácie, ktorého splnomocnil Majiteľ účtu, ktorému je Služba poskytovaná zo strany Banky.

01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 019/18/070/19
0 Mesto Vrbové
Advokátska kancelária LÁNYIOVÁ s.r.o., Hlohovec
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 019/18/031/18 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby.

30.03.2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu vo Vrbovom
IZ 033/19/071/19
0 Mesto Vrbové
Obec Kočín-Lančár
V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany prírody, vodného hospodárstva, v súlade s §20 a § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podpisujú účastníci zmluvy tento Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.

03.04.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/072/19
0 Mesto Vrbové
MŠK Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: nohejbalový tréning (30.03.2019)

03.04.2019
Zmluva o dielo
IZ 034/19/073/19
0 CS, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia stavby: „Výstavba zberného dvoru - I. etapa“. Termín realizácie diela: ukončenie do 31.12.2019

04.04.2019
Zmluva o finančnom vysporiadaní
IZ 035/19/074/19
0 Obec Krakovany
Mesto Vrbové
Predmetom tejto zmluvy je finančné vysporiadanie nákladov na výrobu jedál a nápojov pre žiakov ZŠ Krakovany a to medzi mestom Vrbové, ktoré je zriaďovateľom ZŠ Školská a ZŠ Komenského Vrbové a obcou Krakovany, ktorá je zriaďovateľom ZŠ v Krakovanoch. Vzhľadom k tomu, že časť žiakov z obce Krakovany, ktorí navštevujú druhý stupeň ZŠ Školská a ZŠ Komenského vo Vrbovom sa stravuje v školskej jedálni ZŠ Krakovany zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu.

04.04.2019
Zmluva o dielo
IZ 036/19/075/19
0 Mesto Vrbové
KLARIS plus, s.r.o.. Hlohovec
Odstránenie stavby - dvojpodlažnej montovanej stavby vzájomne pospájaných 36 modulov - „UNIMOBUNKY“ Ul. Súkennícka, Vrbové. Zhotoviteľ vykoná všetky práce bezodplatne, za vlastné následné využitie zbúraného materiálu, ktoré zhodnotí podľa vlastného uváženia.

09.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/076/19
0 Mesto Vrbové
OBUTY Richard Tupý, Partizánske
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií obuvi - 09.04.2019 a 30.05.2019

09.04.2019
Dohoda o skončení Zmluvy o prefakturovaní vody pre prevádzku zmrzlinového stánku
IZ 189/17/077/19
0 Mesto Vrbové
Alena Kráľová - živnostník, Vrbové
V zmysle Čl. IV. bod 7 Zmluvy o prefakturovaní vody (IZ 189/17/241/17) sa zmluvné strany dohodli na skončení odberu vody z verejného vodovodu pre prevádzku zmrzlinového stánku na Ul. Beňovského.

09.04.2019
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
IZ 056/18/078/19
0 Mesto Vrbové
Alena Kráľová - živnostník, Vrbové
V zmysle Čl. VII. bod 1 Nájomnej zmluvy (IZ 056/18/078/18) sa zmluvné strany dohodli na skončení nájmu k 31.03.2019 (nebytový priestor - časť pozemku na zriadenie vonkajšieho posedenia - terasy o rozmere 4,00 m2 na Ul. M. Beňovského od mája do septembra bežného roka)

09.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 145/18/079/19
0 Mesto Vrbové
p. Ščurka, Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (IZ 145/18/216/18). Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na zmene Čl. III., bod 9 a Čl. V., bod 13 a 14.

09.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 037/19/080/19
0 Mesto Vrbové
Ján Beňo, Hurbanovo
Prenájom predajných stánkov č. 6 a 7 na mestskom trhovisku od 20.04.2019 do 20.05.2019.

13.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 038/19/081/19
0 Mesto Vrbové
Sefer Asipi, Vrapchishte - Republika Severné Macedónsko
Nebytový priestor - časť pozemku o rozmere 20,04 m2 pod predajným stánkom - prevádzka „zmrzlina“ na Ul. Beňovského.

13.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 039/19/082/19
0 Mesto Vrbové
Sefer Asipi, Vrapchishte - Republika Severné Macedónsko
Nebytový priestor - časť pozemku o rozmere 4,00 m2 pred predajným stánkom - prevádzka „zmrzlina“ - zriadenie vonkajšieho posedenia - terasy na Ul. Beňovského.

13.04.2019
Zmluva o prefakturovaní vody pre prevádzku zmrzlinového stánku
IZ 040/19/083/19
0 Mesto Vrbové
Sefer Asipi, Vrapchishte - Republika Severné Macedónsko
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové do predajného stánku - prevádzka „zmrzlina“ na Ul. Beňovského. Podružný vodomer, číslo vodomeru: 56398673

16.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/084/19
0 Mesto Vrbové
OZ Divadlo MASKA, Zvolen
Prenájom miestnosti - kinosály v DK Vrbové za účelom konania hudobno-divadelného podujatia: Smejko a Tanculienka - Hip, hip, hurá! dňa 30.04.2019

17.04.2019
Darovacia zmluva
IZ 041/19/085/19
0 Ivan Čáp, Vrbové - Bc. Matej Čáp, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom darovacej zmluvy je prenechanie časti vybudovaného oplotenia a vykonaných stavebných prác v hodnote 2.440,00 EUR. Darca vyhlasuje, že tento dar je priamo určený pri príležitosti 80. výročia založenia a sprevádzkovania I. základnej školy vo Vrbovovm.
16.04.2019
17.04.2019
Darovacia zmluva
IZ 042/19/086/19
0 Dušan Miezga, Bratislava
Mesto Vrbové
Darca sa z vlastnej vôle rozhodol darovať mestu Vrbové nový vybudovaný chodník a vykonané stavebné práce na chodníku na Ul. Družstevná, Vrbové, ktorého hodnota činí 5.727,16 EUR. Predmet daru je situovaný na parcele č. 1733/4.

18.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 043/19/087/19
0 Mesto Vrbové
Iveta Matejíková - živnostník, Vrbové
Nájom verejného priestranstva - vonkajšie posedenie - letná terasa 15,00 m2, Ul. Beňovského - bistro HANKA, máj až október bežného roka
24.04.2019
25.04.2019
Zámenná zmluva
IZ 044/19/088/19
0 Mesto Vrbové
manželia Marián Omelka, Chynorany - Ľubica Omelková, Vrbové
Zámena nehnuteľností v k. ú. Vrbové - zamieňajúci č. 1 Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom pozemku: parcela registra „C“ č. 2949 o výmere 58 m2, druh pozemku: záhrada + 105 eur ZA novovytvorenú nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra „C“ 2946/2 o výmere 79 m2, druh pozemku: záhrada v bezpodielovom vlastníctve manželov Omelkovcov.
24.04.2019
25.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 045/19/089/19
0 Mesto Vrbové
Your Space, s.r.o. Vrbové
Nájom verejného priestranstva - vonkajšie posedenie - terasa 37,00 m2, Nám. Slobody - KUUT café, máj až október bežného roka + Nájom verejného priestranstva - zriadenie dvoch parkovacích miest pre účely firmy Your Space, s.r.o. o rozmere 35,00 m2
24.04.2019
25.04.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
IZ 046/19/090/19
0 STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné
Mesto Vrbové
Prevedenie vlastníckeho práva k 60%-nému podielu k infraštruktúre vybudovanej na parc. reg. „C“ č. 1601/15 z predávajúceho na kupujúceho. SO01 - Komunikácie a spevnené plochy a SO02 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky k stavbe „Rezidencia Beňovského“

26.04.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 047/19/091/19
0 Tatiana Šimončíková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť v k. ú. Vrbové, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 1295/14 o výmere 22,00 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetnej nehnuteľnosti, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
26.04.2019
27.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 048/19/092/19
0 Mesto Vrbové
Zuzana Blahová - FLORAL RAINBOW, Prašník
Zmluva sa uzatvára na základe výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019. Nebytový obchodný priestor o výmere 55,20 m2 v nádvorí Kúrie Beňovského, nájom od 01.05.2019. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu nájomcovi za účelom zriadenia prevádzky: Kvetinárstvo.
26.04.2019
27.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 031/19/093/19
0 Mesto Vrbové
Ing. Alexander Szabó, Veľký Kýr
Prenájom predajných stánkov č. 3 a 4 na mestskom trhovisku od 27.04.2019 do 26.05.2019.

27.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 031/19/094/19
0 Mesto Vrbové
Gabriel Csöz, Trstice
Prenájom predajného stánku č. 5 na mestskom trhovisku od 25.04.2019 do 25.05.2019.
30.04.2019
01.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZSE0805201501
IZ 080/16/095/19
0 ENVI-PAK a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZSE0805201501 (IZ 80/16/94/16). Systém triedeného zberu na území mesta prostredníctvom nádob/kontajnerov/vriec... aktualizácia k 01.01.2019.
30.04.2019
01.05.2019
Zmluva o výpožičke
IZ 049/19/096/19
0 Mesto Vrbové
Ondrej Šimončík, Vrbové
Predmetom výpožičky je časť (80 m2) z parcely reg. „E“ č. 1300/21 v k. ú. Vrbové, druh pozemku: orná pôda za účelom vybudovania detského ihriska na vlastné náklady v prospech občanov bývajúcich na Ul. Oslobodenia, Ul. Sietna a Ul. 1. mája vo Vrbovom.
30.04.2019
01.05.2019
Kúpna zmluva
IZ 050/19/097/19
0 Mesto Vrbové
Branislav Dunka, Brezová pod Bradlom
Odpredaj nehnuteľností - pozemky pod stavbu garáží - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/106 a č. 325/107, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - každý pozemok o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledku OVS č. 2/2019)
30.04.2019
01.05.2019
Kúpna zmluva
IZ 051/19/098/19
0 Mesto Vrbové
manželia Ing. Peter Filan, Vrbové a Ing. Jana Filanová, Vrbové
Odpredaj nehnuteľností - pozemky pod stavbu garáží - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/96; č. 325/97 a č. 325/98 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - každý pozemok o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledku OVS č. 2/2019)
09.05.2019
10.05.2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
IZ 052/19/099/19
0 Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Ev. č. budúceho povinného: 07207/2019/OI. Budúci povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku, parcely reg. „C“ č. 1109, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8.000 m2 v k. ú. Vrbové. Na časti budúcej zaťaženej nehnuteľnosti zrealizuje budúci oprávnený stavbu stavebných objektov „Vodovod HDPE“ a „Vodovodné prípojky“ v rámci stavby „Rozšírenie vodovodu - Šteruská cesta“.
09.05.2019
10.05.2019
Zmluva č. 59 080 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
IZ 053/19/100/19
0 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 5.000,-Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Vrbové, na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ, odbornú prípravu členov DHZ a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
09.05.2019
10.05.2019
Zmluva o dielo
IZ 054/19/101/19
0 Ing. arch. Štefan Magula MAG ARCH, Trnava
Mesto Vrbové
Vypracovanie projektovej dokumentácie na dielo s názvom „Tréningové ihrisko Vrbové“ - Ul. Športová.
09.05.2019
10.05.2019
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 81 odst. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
IZ 055/19/102/19
0 Mesto Vrbové
Zberné suroviny Žilina, a.s., Žilina
Rámcová zmluva o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov z mesta Vrbové. Výkup odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patriacich medzi oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu (papier) prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov z obce.
15.05.2019
16.05.2019
Kúpna zmluva
IZ 056/19/103/19
0 Ing. Miroslav Machel, Banská Bystrica - Tibor Machel, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 389/12 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - Ing. M. Machel 10,00 m2 = podiel 1/3; T. Machel 20,00 m2 = podiel 2/3 + parcela reg. „C“ č. 389/15 o výmere 8 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - Ing. M. Machel 2,66 m2 = podiel 1/3. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
15.05.2019
16.05.2019
Zmluva o poskytovaní služieb Z1904M na zákazku obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu mesta Vrbové podľa §2A stavebného zákona
IZ 099/16/104/19
0 Ing. arch. Marianna Bogyová, Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou na obstaranie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi podľa § 2a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Ide o: obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-M) Vrbové
24.05.2019
25.05.2019
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
IZ 057/19/105/19
0 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je prevádzkovanie verejnej kanalizácie SO 02 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - kanalizačné potrubie PVC, DN 300 v celkovej dĺžke 96,79 m, kanalizačné šachty Š1, Š2, Š3, Š4, Š5. (zrekonštruovaná prípojka - Ul. Komenského - k Rezidencií Beňovského)
24.05.2019
25.05.2019
Zmluva o výpožičke č. 3/2019
IZ 019/19/106/19
0 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové
Mesto Vrbové
Prenechanie nebytových priestorov požičiavateľa vypožičiavateľovi - aula školy ako volebná miestnosť - Voľby do Európskeho parlamentu dňa 25.05.2019.
31.05.2019
01.06.2019
Zmluva o nájme nebytového priestoru
IZ 058/19/107/19
0 Mesto Vrbové
Andrea Galová, Trebatice
Zmluva sa uzatvára na základe výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019. Nebytový obchodný priestor o výmere 30,60 m2 v pasáži Kúrie Beňovského na Nám. Slobody 497/2. Nájom od 01.06.2019. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu nájomcovi za účelom zriadenia prevádzky: Kozmetické služby.
31.05.2019
01.06.2019
Kúpna zmluva
IZ 059/19/108/19
0 Anton Halama, Veľké Orvište
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci vo výlučnom vlastníctve: pozemok, parc. reg. „C“ č. 428/2 o výmere 13 m2, druh pozemku: záhrada, podiel 1/1 + príslušenstvá.
31.05.2019
01.06.2019
Zmluva o dielo
IZ 060/19/109/19
0 ateliér 3ab s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je vypracovanie diela - dokumentácia „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Vrbové“
31.05.2019
01.06.2019
Dodatok k zmluve o nájme bytu
IZ 008/19/110/19
0 Mesto Vrbové
Jana Bindová, Vrbové
Dodatok k zmluve o nájme bytu zo dňa 17.01.2005. Predmetný byt sa nachádza v objekte Základnej školy, Ul. Komenského 2, Vrbové
31.05.2019
01.06.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 008/19/111/19
0 Mesto Vrbové
Bratská jednota baptistov - cirkevný zbor Viera, Bratislava
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom športovej činnosti: florbal, volejbal (01/07/2019 - 05/07/2019)
03.06.2019
04.06.2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 061/19/112/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 121888910, Adresa odberného miesta: Sídl. 9. mája, parc. číslo: 2320/2 (Ul. Záhradná) 922 03, Vrbové
03.06.2019
04.06.2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 061/19/113/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 121888916, Adresa odberného miesta: Sídl. 9. mája, parc. číslo: 2321/2 (Ul. Záhradná) 922 03, Vrbové
03.06.2019
04.06.2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 061/19/114/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 121889526, Adresa odberného miesta: Sídl. 9. mája, parc. číslo: 2191/7A (Ul. Záhradná) 922 03, Vrbové
04.06.2019
05.06.2019
Dodatok č. 19 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení
IZ 161/17/115/19
0 Mesto Vrbové
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 19 vzájomne dohodli na aktualizácií fyzického stavu majetku k 31.12.2018 podľa vykonanej inventarizácie. Vstupná cena prenajatého majetku Mesta Vrbové vedená u nájomcu v podsúvahovej evidencií k 31.12.2018 je 24 313,27 EUR.
07.06.2019
08.06.2019
Darovacia zmluva
IZ 062/19/116/19
0 Ivan Čáp, Vrbové
Mesto Vrbové
Darca sa z vlastnej vôle rozhodol darovať mestu Vrbové klavír - viedenské krídlo v hodnote 2.500,- EUR. Predmet daru je umiestnený v Dome kultúry vo Vrbovom.
10.06.2019
11.06.2019
Kúpna zmluva
IZ 063/19/117/19
0 Mesto Vrbové
Ing. Zdeněk Málik, Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti v k. ú , Vrbové, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 11713/4 o výmere 139 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela reg. „C“ č. 11713/19 o výmere 1429 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela reg. „C“ č. 11713/22 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela reg. „C“ č. 11713/23 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Predmetom kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
10.06.2019
11.06.2019
Kúpna zmluva
IZ 064/19/118/19
0 Mesto Vrbové
Z. Kochanová, Vrbové - D. Kochan, Vrbové - F. Kochan, Vrbové - L. Kochanová, Vrbové - Ing. J. Gažo, Biely Kostol - I. Gažová, Trnava
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť v k. ú , Vrbové, ktorú má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - časť pozemku, parcela reg. „C“ č. 2633 o výmere 37,86 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, podiel 13589/176302, na ktorom je postavený bytový dom súpisné číslo 208.
10.06.2019
11.06.2019
Kúpna zmluva
IZ 065/19/119/19
0 Mária Drietomská, Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 331/10 o výmere 17,00 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1.
10.06.2019
11.06.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 066/19/120/19
0 MUDr. Viliam Šimo, Vrbové - Iveta Fajnorová, Žlkovce
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 1297/9 o výmere 29 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Podiel na nehnuteľnosti: 1/2 MUDr. Viliam Šimo - 1/2 Iveta Fajnorová.
11.06.2019
12.06.2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 067/19/121/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 121895802, Adresa odberného miesta: 6. apríla, parc. číslo: 2540/4, 922 03, Vrbové (garáž T 815 DHZ Vrbové)
12.06.2019
13.06.2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 061/19/122/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 121896526, Adresa odberného miesta: Ul. Záhradná, parc. číslo: 2334/2, 922 03 Vrbové
12.06.2019
13.06.2019
Nájomná zmluva
IZ 068/19/123/19
0 Mesto Vrbové
Ľuboš Kostur - živnostník, Vrbové
Nebytový priestor 30,00 m2 v objekte „Hačkovec“, Ul. Beňovského 336/1, 922 03 Vrbové. Účel v predmete nájmu: skladové priestory. Nájomná zmluva od 01.07.2019 na základe výsledku OVS č. 5/2019.
17.06.2019
18.06.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 069/19/124/19
0 Vladimír Dobrovodský, Nové Mesto nad Váhom
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti v k.ú. Vrbové, ktoré má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 12668/16, diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 a pozemok, parcela reg. „C“ č. 12668/19, diel č. 2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2. Podiel predávajúceho na nehnuteľnostiach: 1/2.
17.06.2019
18.06.2019
Kúpna zmluva
IZ 070/19/125/19
0 Rastislav Bočinec, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť v k.ú. Vrbové, ktorú má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 389/22, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria + príslušenstvá o výmere 56 m2. Podiel predávajúceho na nehnuteľnosti: 28/80.
17.06.2019
18.06.2019
Kúpna zmluva
IZ 071/19/126/19
0 Rastislav Bočinec, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti v k.ú. Vrbové, ktoré má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 385/2 - záhrada o výmere 14 m2, podiel predávajúceho na nehnuteľnosti: 28/80 a pozemok, parcela reg. „C“ č. 386/2 - záhrada o výmere 13 m2, podiel predávajúceho na nehnuteľnosti: 28/80.
17.06.2019
18.06.2019
Kúpna zmluva
IZ 072/19/127/19
0 Miloš Hulvan, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť v k.ú. Vrbové, ktorú má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 427/2, druh pozemku: záhrada + príslušenstvá o výmere 11 m2. Podiel predávajúceho na nehnuteľnosti: 27/48.
17.06.2019
18.06.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 189/18/128/19
0 SP PLUS s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (IZ 189/18/289/18). „Výstavba dvoch bytov v budove bývalého internátu na 3.N.P.“ Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozpočtu schváleného v ZoD zo dňa 27.12.2018, ktorý nahradia novými položkami.

18.06.2019
Zmluva č. 5/2019/OLH
IZ 073/19/129/19
0 LESY Slovenskej republiky, š. p., OZ Smolenice
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytnutie odborných služieb súvisiacich so zabezpečením odborného hospodárenia v lesoch podľa programu starostlivosti o lesy. Uvedené služby budú vykonávané v k. ú. obce Šípkové. Odborné služby budú vykonané v čase od 01.06.2019 do 31.12.2023 + Dohoda o odovzdaní lesných pozemkov

18.06.2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 061/19/130/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 121892229, Adresa odberného miesta: Ul. Záhradná, parc. číslo: 2195/4, 922 03 Vrbové

18.06.2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 061/19/131/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 121892243, Adresa odberného miesta: Ul. Záhradná, parc. číslo: 2200, 922 03 Vrbové

18.06.2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 061/19/132/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 121892385, Adresa odberného miesta: Ul. Záhradná, parc. číslo: 2193/5, 922 03 Vrbové

18.06.2019
Darovacia zmluva
IZ 074/19/133/19
0 Nadácia Veolia Slovensko, Bratislava
Mesto Vrbové
Darca sa darovacou zmluvou zaväzuje obdarovanému bezodplatne prenechať sumu vo výške 500,00 EUR ako peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu obdarovaného.

18.06.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 075/19/134/19
0 Peter Siváček, Myjava
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť v k. ú. Vrbové, ktorú má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 251 o výmere 32 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Podiel na nehnuteľnosti: 2/8.

24.06.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
IZ 102/16/135/19
0 CO-PRO s.r.o., Bratislava - Petržalka
Mesto Vrbové
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (IZ 102/16/117/16) Doplnenie Čl. III. Predmet zmluvy; Zmena a doplnenie Čl. V. Odmena za predmet zmluvy; Zmena a doplnenie Čl. VI. Fakturačné a platobné podmienky.

25.06.2019
Zmluva o umeleckom výkone
IZ 076/19/136/19
0 Mesto Vrbové
Ľudmila Balgavá, Buková
Výkonný umelec sa zaväzuje pre objednávateľa zrealizovať maľovanie pre deti v termíne 31. mája 2019 vo Vrbovom počas akcie Oslava MDD.

29.06.2019
Zmluva o nájme nebytového priestoru
IZ 077/19/137/19
0 Mesto Vrbové
Kristína Hejsková, Vrbové
Zmluva sa uzatvára na základe výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019. Nebytový obchodný priestor o výmere 33,00 m2 na Nám. sv. Cyrila a Metoda 12/20. Nájom od 01.07.2019. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu nájomcovi za účelom zriadenia prevádzky: Nechtový salón.

29.06.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 078/19/138/19
0 ZSE Energia, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa - krátkodobý odber C11 Ul. Súkenícka 40 - štadión - Vrbovské vetry 2019

29.06.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 008/19/139/19
0 Mesto Vrbové
Mgr. Juhásová Eva, Vrbové
Nájom jedálne v budove II. ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: posedenie - primície, dňa: 16.06.2019

29.06.2019
Zmluva č. 018-PN/K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie
IZ 079/19/140/19
0 Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytnutie účelovej dotácie prijímateľovi v zmysle VZN č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK obciam a Výzvy č. 1/O/2019 - Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi účelovú dotáciu vo výške 600,00 EUR. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú účelovú dotáciu použiť na realizáciu projektu: „Dr. Karol Nižňanský - príklad a motivácia“
09.07.2019
09.07.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 11/2018
IZ 080/19/141/19
0 Mesto Vrbové
Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. Piešťany
Dotácia vo výške 2.000,- EUR. Poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie vybavenia rehabilitačného oddelenia (FRO) Vrbové na zdravotnom stredisku Vrbové. Prevádzkovateľom Rehabilitačného oddelenia (FRO) Vrbové je Nemocnica A. Wintera, n.o., Piešťany
09.07.2019
09.07.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 081/19/142/19
0 Ing. Ján Turan, Beckov - Mgr. Vladimír Turan, Moravany nad Váhom
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 13745/107 o výmere 1.445 m2, druh pozemku: orná pôda, podiely: 1/2 Ing. J. Turan; 1/2 Mgr. V. Turan. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetnej nehnuteľnosti v príslušnom podiele.

09.07.2019
Kúpna zmluva č. 00233/2019-PKZ-K40077/19.00
IZ 082/19/143/19
0 Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Bratislava
Mesto Vrbové
Predaj pozemkov v k. ú. Vrbové, okres Piešťany, a to: CKN parc. č. 236/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 544 m2; CKN parc. č. 237/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1866 m2, ktoré sú vo vlastníctve SR a v správe predávajúceho v spoluvlastníckom podiele 2/24 k celku a CKN parc. č. 236/4 - záhrada o výmere 888 m2 ktorá je vo vlastníctve SR a v správe predávajúceho v spoluvlastníckom podiele 2/24 k celku. Celková výmera predávaných pozemkov je 274,83 m2.
09.07.2019
09.07.2019
Kúpna zmluva č. 00248/2019-PKZ-K40081/19.00
IZ 083/19/144/19
0 Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Bratislava
Mesto Vrbové
Predaj pozemku, parcela KN E č. 1304/1, orná pôda o výmere 1757 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Vrbové, a je vo vlastníctve SR a v správe predávajúceho v celosti. Celková výmera predávaného pozemku je 1757 m2.
09.07.2019
09.07.2019
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete, ev. č.: 1000310619
IZ 084/19/145/19
0 SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmluvný partner má záujem odoberať zemný plyn, pričom za týmto účelom doručil SPP-D Žiadosť o vydanie technických podmienok pre rozšírenie Distribučnej siete. Identifikačné údaje budúceho odberného miesta: lokalita: Mikulášska ulica, číslo parcely: 11225/1, katastrálne územie: Vrbové, predpokladaný počet odberných miest v kategórií domácnosť: 14

17.07.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 085/19/146/19
0 Ing. Martin Siblík, Vrbové - Mgr. Zuzana Siblíková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci v bezpodielovom spoluvlastníctve - novovytvorená nehnuteľnosť - pozemok, parcela reg. „C“ č. 13745/102 o výmere 75 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/1 v celosti. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetnej nehnuteľnosti, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.

01.08.2019
Dodatok č. 16 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Vrbové
IZ 005/17/147/19
0 Catering Majerník s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Časť 3. Zmluvy, bod. č. 3 o stravovaní dôchodcov zmena bodu č. 1 časti 2.: Cena jednej stravnej jednotky je od 01.08.2019 3,64 EUR s DPH.
16.07.2019
17.07.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej hotovosti na zmenu Územného plánu
IZ 086/19/148/19
0 TANEX spol. s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Zmluvný záväzok poskytnutia finančnej spoluúčasti v prospech príjemcu na financovanie zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu mesta Vrbové v celkovej výške 6.212,00 eur.

17.07.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 020/19/149/19
0 Mesto Vrbové
NANOTEC, spol. s.r.o., Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností (IZ 020/19/149/19) - vykonanie zmien a doplnení v Čl. III. Účel a doba nájmu. Nájom nehnuteľnosti - pozemok, parc. reg. „C“ č. 1055/14.

17.07.2019
Nájomná zmluva
IZ 087/19/150/19
0 Mesto Vrbové
Záhradky, spol. s.r.o. - Ing. Tomáš Miezga, Vrbové
Nájom poľnohospodárskej pôdy - pozemky pod Čerencom: parcela reg. „C“ č. 3136/2 - orná pôda (11 465 m2); parcela reg. „E“ č. 3678/2 - orná pôda (2909 m2); parcela reg. „E“ č. 3678/1 - orná pôda (400 m2); parcela reg. „E“ č. 3679/1 - orná pôda (405 m2); parcela reg. „E“ č. 3679/2 - orná pôda (4318 m2); parcela reg. „E“ č. 3681/3 - orná pôda (155 m2); parcela reg. „E“ č. 3681/2 - orná pôda (5686 m2); parcela reg. „E“ č. 3681/1 - orná pôda (169 m2); parcela reg. „E“ č. 3680 - orná pôda (6461 m2); parcela reg. „E“ č. 3551/1 - zastavané plochy a nádvoria (2084 m2). Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi od 01.10.2019 za odplatu užívanie poľnohospodárskej pôdy spolu o výmere 34.052 m2.

18.07.2019
Kúpna zmluva
IZ 088/19/151/19
0 Mesto Vrbové
Milan Foksa, Vrbové - Silvia Foksová, Vrbové
Pozemok, parcela reg. „C“ č. 2202/30 o výmere 20,00 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrbové.

23.07.2019
Zmluva o úvere č. 533/CC/19
IZ 089/19/152/19
0 Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutie úveru dlžníkovi vo výške 600.000,- EUR za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve. - - - - - - CRP pre samosprávy - základné údaje o klientovi a požadovanom obchode - Mesto Vrbové k nahliadnutiu TU: http://www.vrbove.sk/wp-content/uploads/2019/07/CRP-pre-samosprávy-základné-údaje-o-klientovi-a-požadovanom-obchode-Mesto-Vrbové.pdf - - - - - - Sadzobník SLSP a.s. - časť C fyzické osoby podnikatelia, právnické osoby, verejný a neziskový sektor obsluhované predajnými útvarmi línie Firemného bankovníctva k nahliadnutiu TU: http://www.vrbove.sk/wp-content/uploads/2019/07/Sadzobník-SLSP-a.s.-časť-C-fyzické-osoby-podnikatelia-právnické-osoby-verejný-a-neziskový-sektor-obsluhované-predajnými-útvarmi-línie-Firemného-bankovníctva.pdf - - - - - - PRODUKTOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ÚVERY, BANKOVÉ ZÁRUKY A AKREDITÍVY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, a.s. s účinnosťou od 01.01.2015 k nahliadnutiu TU: http://www.vrbove.sk/wp-content/uploads/2019/07/PRODUKTOVÉ-OBCHODNÉ-PODMIENKY-PRE-ÚVERY-BANKOVÉ-ZÁRUKY-A-AKREDITÍVY-SLOVENSKEJ-SPORITEĽNE-a.s.-s-účinnosťou-od-1.1.2015.pdf - - - - - - VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, a.s. s účinnosťou od 01.01.2015 k nahliadnutiu TU: http://www.vrbove.sk/wp-content/uploads/2019/07/VŠEOBECNÉ-OBCHODNÉ-PODMIENKY-SLOVENSKEJ-SPORITEĽNE-a.s.-s-účinnosťou-od-1.1.2015.pdf

23.07.2019
Kúpna zmluva
IZ 090/19/153/19
0 Zuzana Klátiková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 346/2 o výmere 62 m2, druh pozemku: záhrada a pozemok, parcela reg. „C“ č. 349/2 o výmere 25 m2, druh pozemku: ostatné plochy. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetných nehnuteľností.

23.07.2019
Zmluva o dielo č. 1/2019
IZ 091/19/154/19
0 PROBAU PLUS s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby „Výmena okien a oprava strechy na Domove dôchodcov Domov Klas n.o.“ Stavebné práce budú realizované v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie stavby.

23.07.2019
Zmluva č. 048-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie
IZ 092/19/155/19
0 Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytnutie účelovej dotácie prijímateľovi v zmysle VZN č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK obciam a Výzvy č. 3/O/2019 - Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi účelovú dotáciu vo výške 795,00 EUR. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú účelovú dotáciu použiť na realizáciu projektu: „Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe“ registratúrne číslo žiadosti: 10642/2019.
23.07.2019
23.07.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme na pozemky pod distribučné stojany
IZ 098/16/156/19
0 Mesto Vrbové
Bývanie a Reality, s.r.o., Ostrov - v zastúpení Ing. Tomáš Vittek
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme na pozemky pod distribučné stojany (IZ 098/16/112/16). Vykonanie zmien a doplnení. Pôvodný článok I. Predmet zmluvy sa mení na článok II. Predmet zmluvy. Pôvodný článok II. Doba nájmu sa mení na článok III. Doba nájmu. Pôvodný článok III. Skončenie nájmu sa mení na článok IV. Skončenie nájmu. Pôvodný článok IV. Cena za nájom sa mení na článok V. Cena za nájom.

26.07.2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 093/19/157/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 121909190, Adresa odberného miesta: Ul. Školská 2, 922 03 Vrbové (mestský nájomný dom, Ul. Školská 1005/2)

29.07.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 093/19/158/19
0 ZSE Energia, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa - Číslo zmluvy: 9409299935, Adresa odberného miesta: Ul. Školská 2, 922 03 Vrbové (mestský nájomný dom, Ul. Školská 1005/2)

30.07.2019
Kúpna zmluva
IZ 094/19/159/19
0 STAVA Development s.r.o., Malacky - v zastúpení JUDr. Ján Hollý
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve alebo podielovom spoluvlastníctve nachádzajúce sa v areáli býv. SOU Vrbové. Pozemok, parcela reg. „C“ č. 2536 o výmere 494 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (podiel 1/1); pozemok, parcela reg. „C“ č. 2542/14 o výmere 1009 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (podiel 1/1); pozemok, parcela reg. „C“ č. 2542/23 o výmere 44 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (podiel 1/1); pozemok, parcela reg. „C“ č. 2542/21 o výmere 177 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (podiel 1/5 = 35,40 m2); pozemok, parcela reg. „C“ č. 2542/1 o výmere 941 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (podiel 1/16 = 58,81 m2).

30.07.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 095/19/160/19
0 Marian Antolík, Partizánske - MUDr. Beata Mikesková, Topoľčany
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť v k. ú. Vrbové, ktorú majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 1299/2 o výmere 25 m2, druh pozemku: orná pôda. Podiel na nehnuteľnosti: 1/2 Marian Antolík - 1/2 MUDr. Beata Mikesková.

31.07.2019
Kúpna zmluva
IZ 096/19/161/19
0 Mesto Vrbové
Vlastníci bytov v BD na Ul. SNP 289/8, Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela registra „C“ č. 2548 o výmere 389 m2 - zastavané plochy a nádvoria.
12.08.2019
13.08.2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 081/19/162/19
0 Ing. Ján Turan, Beckov - Ing. Vladimír Turan, Moravany nad Váhom
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve (IZ 81/19/142/19) - Zmena v Čl. II. ods. 1 - Predmet zmluvy.
19.08.2019
20.08.2019
Zmluva o dielo
IZ 097/19/163/19
0 NIVEAU architekti, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať a dodať objednávateľovi realizačnú projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia a obnova NKP - synagóga vo Vrbovom“
19.08.2019
20.08.2019
Zmluva o dielo
IZ 098/19/164/19
0 PROBAU PLUS s.r.o. Trnava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby „Výmena okien na budove Mestského úradu Vrbové“
21.08.2019
22.08.2019
Zmluva o výpožičke
IZ 001/19/165/19
0 Mesto Vrbové
EDUART space o.z., Vrbové
Požičiavateľ touto zmluvou dáva do výpožičky vypožičiavateľovi miestnosti v budove súp. číslo 292 - Dom kultúry Vrbové, a to „Kruhovku“, chodbu na prízemí, kinosálu + priľahlé vonkajšie priestory pred objektom DK vo vlastníctve mesta za účelom konania multižánrového umelecko-kultúrneho podujatia: 2. ročník Kruhovka – art festival, ktorý sa uskutoční v dňoch: 23.08.2018 (piatok) v čase od: 14.00 hod. do 24.00 hod. a 24.08.2018 (sobota) v čase od: 09.00 hod. do 24.00 hod.
21.08.2019
22.08.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
IZ 099/19/166/19
0 Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky na realizáciu projektu: Detské ihrisko; Výška dotácie: 8.000,- EUR.
23.08.2019
24.08.2019
Zmluva o dielo č. 23082019
IZ 100/19/167/19
0 Premier Consulting EU s.r.o., Komárno
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifického cieľa „4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území; kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39“ pre financovanie projektu Objednávateľa.
23.08.2019
24.08.2019
Zmluva o dodávke plynu
IZ 101/19/168/19
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
M č.: 41000720955 - mestský nájomný bytový rodinný dom, Ul. Školská 1051/2, Vrbové
23.08.2019
24.08.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 030/19/169/19
0 INDUSTRIA SLOVACA s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (IZ 30/19/63/19) - 2. etapa prác - rekonštrukcia chodníka - Ul. Šteruská cesta, Vrbové - zmena čl. III. Termíny: Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy do 30.09.2020.
23.08.2019
12.08.2019
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
IZ 192/17/170/19
0 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve (IZ 192/17/246/17) - zmena v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni - dopoistenie nehnuteľného majetku s účinnosťou od 12.08.2019
03.09.2019
03.09.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 102/19/171/19
0 Mesto Vrbové
Jozef Minárik, Vrbové
Nájom nebytového priestoru na prízemí, vo vstupnej časti objektu ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: prevádzkovanie bufetu (09/2019 - 06/2020)
16.09.2019
16.09.2019
Nájomná zmluva
IZ 103/19/172/19
0 Mesto Vrbové
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva do užívania nájomcovi časť nehnuteľnosti - 2 m2 z parcely reg. „C“ č. 2515/1 za účelom osadenia a prevádzkovania technických prostriedkov VAR-VYR (systém VARovania a VYRozumenia osôb v ohrozenom území v prípade vzniku mimoriadnej udalosti)
17.09.2019
17.09.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 102/19/173/19
0 Mesto Vrbové
Matúš Ondrejkov, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning (09/2019 - 12/2019)
23.09.2019
23.09.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/174/19
0 Mesto Vrbové
Slovak Telekom, a. s., Bratislava
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania komerčných prezentácií produktov spoločnosti Slovak Telekom a.s. - utorok 24.09.2019 a streda 25.09.2019 od 09.00 hod. do 17.00 hod.
23.09.2019
23.09.2019
Nájomná zmluva
IZ 104/19/175/19
0 Mesto Vrbové
Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi za odplatu užívanie časti pozemku - 2 m2 z parc. reg. „E“ č. 3324/4 za účelom osadenia železobetónového stĺpa na zabezpečenie šírenia internetového pripojenia v lokalite Čerenec Vrbové (ukončenie zmluvy Dohodou o skončení Nájomnej zmluvy ku dňu 31.10.2021)
24.09.2019
24.09.2019
Zmluva o dielo
IZ 105/19/176/19
0 CS, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je realizácia stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu Vrbové, Šteruská cesta“. Termín realizácie diela: ukončenie do 31.08.2020.
24.09.2019
24.09.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 102/19/177/19
0 Mesto Vrbové
Mgr. Eva Bogorová, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: cvičenie aerobicu (09/2019 - 12/2019)
24.09.2019
24.09.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 102/19/178/19
0 Mesto Vrbové
p. Ščurka, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning (10/2019 - 12/2019)
24.09.2019
24.09.2019
Zmluva o zriadení vecných bremien
IZ 106/19/179/19
0 Mesto Vrbové
Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
ev. č. oprávneného: 191285-L13.0319.15.0001-VB. Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov: parc. reg. „C“ č. 1324 o výmere 3219 m2; parc. reg. „E“ č. 1320 o výmere 557 m2; parc. reg. „E“ č. 1319/1 o výmere 969 m2; parc. reg. „C“ č. 1222/12 o výmere 246 m2. Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektrotechnike a investorom stavby s názvom „TA-Vrbové, Nová TS, VNK, NNK“ v rámci ktorej vybudoval na vlastné náklady a nebezpečenstvo elektrotechnické stavby a zariadenia.
27.09.2019
27.09.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/180/19
0 Mesto Vrbové
Marco Rajt s.r.o., Veľký Grob
Prenájom kinosály DK Vrbové za účelom konania kultúrno-hudobného podujatia - koncert MARCO RAJT & band - 29.09.2019 (nedeľa) o 17.00 hod.
27.09.2019
27.09.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/181/19
0 Mesto Vrbové
Očná optika ANPEK, Banská Bystrica
Nájom miestnosti v DK Vrbové - jedáleň - informačno-predajná produktová prezentácia optiky, dňa 01.10.2019 v čase od 14.30 do 15.30 hod.
27.09.2019
27.09.2019
Zmluva o výpožičke
IZ 107/19/182/19
0 Mesto Vrbové
Jana Melicherová, Vrbové
Predmetom zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku mesta je časť pozemku - 20 m2 z parc. reg. „C“ č. 2265/1 (Sídl. 9. mája) s účelom vybudovania ohrádky pre venčenie psov. Realizácia na vlastné náklady, a to aj v prospech občanov „psíčkarov“ bývajúcich na Sídl. 9 mája.
27.09.2019
27.09.2019
Zmluva o dielo
IZ 108/19/183/19
0 Veolia Energia Slovensko a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Rekonštrukcia kotolne MsÚ Vrbové
27.09.2019
27.09.2019
Zámenná zmluva
IZ 109/19/184/19
0 Dagmar Potroková, Vrbové
Mesto Vrbové
Zamieňajúci č. 1 Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - parcela reg. „C“ č. 1161/6 - orná pôda o výmere 5 m2 a Zamieňajúca č. 2 Dagmar Potroková je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti - parcela reg. „C“ č. 1428/2 - záhrada o výmere 5 m2. Vzájomná výmena bez povinnosti ďalšej finančnej úhrady.
30.09.2019
30.09.2019
Kúpna zmluva
IZ 110/19/185/19
0 Mesto Vrbové
Poľnohospodárske družstvo Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 1223/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2; parcela reg. „C“ č. 1187/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2; parcela reg. „C“ č. 1222/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje Predmetné nehnuteľnosti.
30.09.2019
30.09.2019
Zmluva č. 134820 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
IZ 111/19/186/19
0 Environmentálny fond, Bratislava
Mesto Vrbové
Dotácia vo výške: 150.000,00 EUR; Účel použitia poskytnutej dotácie: Zberný dvor Vrbové; Termín realizácie projektu: 04/2019 - 12/2019.
30.09.2019
30.09.2019
Zmluva o zrušení predkupného práva
IZ 112/19/187/19
0 Mesto Vrbové
Ing. Tomáš Miezga, Vrbové
Žiadateľ (Povinný) je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 1067/4 o výmere 2310 m2 - ostatné plochy, podiel 1/1. Oprávnený - Mesto Vrbové zrušuje predkupné právo na pozemok uvedený v tejto zmluve, ktoré bolo zriadené Zmluvou zo dňa 21.06.2004 vkladom č. V 1080/04-vz. 277/04.
04.10.2019
04.10.2019
Kúpna zmluva
IZ 113/19/188/19
0 Bohuš Pakán, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúci má v podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - pozemky - parcela reg. „E“ č. 1299/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, podiel 1/1 a parcela reg. „E“ č. 251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, podiel 6/8.
04.10.2019
04.10.2019
Kúpna zmluva
IZ 114/19/189/19
0 Jana Chnapková, Kočín-Lančár
Mesto Vrbové
Predávajúca je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 427/2 - záhrada o výmere 11 m2, podiel 3/48 = 0,69 m2; parcela reg. „C“ č. 1164/4, diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/12 = 0,75 m2; parcela reg. „C“ č. 1381/2, diel č. 2 - zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/12 = 0,75 m2.
07.10.2019
07.10.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 115/19/190/19
0 Mesto Vrbové
Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: hodiny telesnej výchovy (10/2019 - 12/2019)
07.10.2019
07.10.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 115/19/191/19
0 Mesto Vrbové
Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: hodiny telesnej výchovy (01/2020 - 04/2020)
07.10.2019
07.10.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 115/19/192/19
0 Mesto Vrbové
Patrícia Duračková - Gorazdík, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: športové hry (10/2019 - 12/2019)
10.10.2019
10.10.2019
Kúpna zmluva
IZ 116/19/193/19
0 manželia Ivan Ušák, Vrbové a Anna Ušáková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúci majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nehnuteľnosť v k. ú. Vrbové - pozemky na Ul. Hrabinskej a Ul. Sadovej II. - parcela reg. „C“ č. 342/2 - záhrada o výmere 58 m2, podiel 1/1 a parcela reg. „C“ č. 342/3 - záhrada o výmere 103 m2, podiel 1/1.
10.10.2019
10.10.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 087/19/194/19
0 Mesto Vrbové
Záhradky s.r.o., Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností (IZ 87/19/150/19). Z dôvodu zmeny výmery jednotlivých parciel v nájomnej zmluve zo 16. júla 2019 sa v Dodatku č. 1 mení a dopĺňa Čl. II., bod 1, bod 2 a v Čl. IV., bod 2, bod 3.
10.10.2019
10.10.2019
Kúpna zmluva
IZ 117/19/195/19
0 Lenka Studničková, Zlín (ČR) - Věra Pospěchová, Bzenec (ČR)
Mesto Vrbové
Predávajúce sú podielovými spoluvlastníčkami nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 427/2 - záhrada o výmere 11 m2, L. Studničková podiel 1/48 = 0,23 m2 a V. Pospěchová podiel 2/48 = 0,46 m2; parcela reg. „C“ č. 1164/4, diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, L. Studničková podiel 1/36 = 0,25 m2 a V. Pospěchová podiel 2/36 = 0,50 m2; parcela reg. „C“ č. 1381/2, diel č. 2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, L. Studničková podiel 1/36 = 0,25 m2 a V. Pospěchová podiel 2/36 = 0,50 m2.
15.10.2019
15.10.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 118/19/196/18
0 manželia Ján Višňovský, Vrbové - Anna Višňovská, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúci majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nehnuteľnosť v k. ú. Vrbové - pozemok, parcela reg. „E“ č. 253/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 20 m2, podiel 1/1.
15.10.2019
15.10.2019
Zámenná zmluva
IZ 119/19/197/19
0 manželia Ľubomír Braško, Vrbové - Marta Brašková, Vrbové
Mesto Vrbové
Zamieňajúci č. 1 Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 176/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2 a Zamieňajúci č. 2 - manželia Ľubomír Braško a Marta Brašková sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 375/7 - záhrada o výmere 99 m2 a parcela reg. „C“ č. 376/4 - záhrada o výmere 37 m2. Vzájomná výmena bez povinnosti ďalšej finančnej úhrady.
17.10.2019
17.10.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 120/19/198/19
0 ZSE Energia, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Pripojenie garáže DHZ Vrbové - areál býv. SOU Vrbové, adresa OM: 6. apríla 2540/4, číslo miesta spotreby: 3110125531
17.10.2019
17.10.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 097/19/199/19
0 NIVEAU architekti s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.08.2019 (IZ 97/19/163/19) - úprava textácie Čl. IV, bod 4.1 s odôvodnením.
17.10.2019
17.10.2019
Zmluva o družobných vzťahoch
IZ 121/19/200/19
0 Mesto Spišské Podhradie
Mesto Vrbové
Rozvoj priateľských vzťahov, prehlbovanie spolupráce, výmenné návštevy delegácií miest Vrbové a Spišské Podhradie. Zmluva sa uzatvára za súhlasu oboch strán na dobu neurčitú.
21.10.2019
21.10.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/201/19
0 Mesto Vrbové
OBUTY Richard Tupý, Partizánske
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej predajnej akcie obuvi - 22.10.2019 (utorok).
23.10.2019
23.10.2019
Kúpna zmluva
IZ 122/19/202/19
0 Daniela Holanová, Bratislava
Mesto Vrbové
Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 363/2 - záhrada o výmere 66 m2 a parcela reg. „C“ č. 363/3 - záhrada o výmere 10 m2
25.10.2019
25.10.2019
Kúpna zmluva
IZ 123/19/203/19
0 Jaroslav Motloch, Žilina - Milada Lukáčiková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúci sú podieloví spoluvlastníci nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 343/2 - záhrada o výmere 47 m2 - J. Motloch podiel 1/2 - M. Lukáčiková podiel 1/2 a parcela reg. „C“ č. 343/3 - záhrada o výmere 95 m2 - J. Motloch podiel 1/2 - M. Lukáčiková podiel 1/2.
25.10.2019
25.10.2019
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 124/19/204/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa pripojiť do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa stavbu Žiadateľa. Názov stavby, v ktorej budú zriadené OM: TA-Vrbové, priemyselný park, VNK, TS, NNK; Adresa stavby, v ktorej budú zriadené OM: Vrbové, Šteruská cesta; Napäťová úroveň, na ktorej budú pripojené OM: NN; Maximálna rezervovaná kapacita: 615 A.
29.10.2019
29.10.2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 125/19/205/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 121929926, Adresa odberného miesta: BEŇOVSKÉHO, M. 15 D1, POTRA1, 922 03 VRBOVÉ
29.10.2019
29.10.2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 125/19/206/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 121929639, Adresa odberného miesta: BEŇOVSKÉHO, M. 15 D1, POTRAV, 922 03 VRBOVÉ
29.10.2019
29.10.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 126/19/207/19
0 ZSE Energia, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 9409375407, Adresa odberného miesta: BEŇOVSKÉHO, M. 15, 922 03 VRBOVÉ, EIC kód OM: 24ZZS6048029000W
29.10.2019
29.10.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 126/19/208/19
0 ZSE Energia, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 9409375366, Adresa odberného miesta: BEŇOVSKÉHO, M. 15, 922 03 VRBOVÉ, EIC kód OM: 24ZZS2089958000U
31.10.2019
31.10.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej hotovosti na zmenu Územného plánu
IZ 127/19/209/19
0 KIPA, s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Zmluvný záväzok poskytnutia finančnej spoluúčasti v prospech príjemcu na financovanie zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu mesta Vrbové v celkovej výške 3.106,00 eur.
04.11.2019
04.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 128/19/210/19
0 Mesto Vrbové
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom
Dotácia vo výške: 1.000.- EUR sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom v roku 2019.
04.11.2019
04.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 129/19/211/19
0 Mesto Vrbové
Slovenský zväz záhradkárov, ZO Vysoké Sady Vrbové
Dotácia vo výške: 600,- EUR. Dotácia sa poskytuje Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná organizácia Vysoké Sady Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2019.
04.11.2019
04.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 130/19/212/19
0 Mesto Vrbové
Obec Prašník
Dotácia vo výške: 500,- EUR. Dotácia sa poskytuje obci Prašník na zabezpečenie osláv 75. výročia SNP, kde je mesto Vrbové v roku 2019 spoluorganizátorom tejto spoločenskej akcie.
04.11.2019
04.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 131/19/213/19
0 Mesto Vrbové
Poľnohospodárske družstvo Vrbové
Dotácia vo výške: 300,- EUR. Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti farmárskeho krúžku pri PD Vrbové v roku 2019
04.11.2019
04.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 132/19/214/19
0 Mesto Vrbové
Základná organizácia Chovateľov poštových holubov, Vrbové
Dotácia vo výške: 350,- EUR. Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Základnej organizácie Chovateľov poštových holubov vo Vrbovom v roku 2019
06.11.2019
06.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 133/19/215/19
0 Mesto Vrbové
Únia žien Slovenska, o. z. - Základná organizácia Vrbové
Dotácia vo výške: 500,- EUR. Dotácia sa poskytuje Únií žien Slovenska, Základnej organizácií Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2019.
06.11.2019
06.11.2019
Zmluva o výpožičke nebytového priestoru
IZ 134/19/216/19
0 Mesto Vrbové
Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové
Účelom výpožičky je využívanie miestnosti v objekte Mestského spoločenského klubu na Ul. Komenského na vyučovanie žiakov školy – krúžok „Gombíček“ v rámci Centra voľného času pri Spojenej škole Vrbové. Denne, v dňoch školského vyučovania, od 01.10.2019 do 30.06.2020.
06.11.2019
06.11.2019
Zámenná zmluva
IZ 135/19/217/19
0 Stanislav Masarech, Vrbové
Mesto Vrbové
Zmluva o zámene vlastníckeho práva k uvedeným hnuteľným veciam nasledovne: nákladné motorové vozidlo MULTICAR M 2510, evidenčné číslo: PN 880 BB + 2000 EUR ZA nákladné motorové vozidlo MULTICAR M2501, evidenčné číslo: PN 464 DO.
06.11.2019
06.11.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej hotovosti na zmenu Územného plánu
IZ 136/19/218/19
0 WAJDA WINE, s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Zmluvný záväzok poskytnutia finančnej spoluúčasti v prospech príjemcu na financovanie zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu mesta Vrbové v celkovej výške 3.106,00 eur.
06.11.2019
06.11.2019
Kúpna zmluva
IZ 137/19/219/19
0 Mesto Vrbové
IFF spoločnosť, a.s., Piešťany
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci vo výlučnom vlastníctve: pozemok v k. ú. Vrbové, parc. reg. „C“ č. 11735/2 o výmere 153 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1 a nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve: pozemok v k. ú. Vrbové, parc. reg. „E“ č. 1803 o výmere 5.032 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel 1/2.
06.11.2019
06.11.2019
Darovacia zmluva
IZ 138/19/220/19
0 ID Centrum s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Darca sa z vlastnej vôle rozhodol darovať mestu Vrbové nový vybudovaný chodník a vykonané stavebné práce na chodníku na Ul. gen. M. R. Štefánika, Vrbové, ktorého hodnota činí 1.009,15 EUR. Predmet daru je situovaný na parcele č. 2545/1, pri prevádzke KUUT creative cafe.
06.11.2019
06.11.2019
Dodatok č. 20 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení
IZ 161/17/221/19
0 Veolia Energia Slovensko a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmena a doplnenie Zmluvy nasledovne: Článok 6 - Cena nájmu a spôsob úhrady, bod 6.1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením.
07.11.2019
07.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 139/19/222/19
0 Mesto Vrbové
Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Vrbové
Dotácia vo výške: 500,- EUR. Dotácia sa poskytuje mestskej organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2019.
11.11.2019
11.11.2019
ZMLUVA č. 70/TR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
IZ 140/19/223/19
0 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trnava
Mesto Vrbové
Financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Rozšírenie kamerového systému v meste Vrbové“, poskytovateľ poskytne príjemcovi v roku 2019 finančné prostriedky v zmysle schváleného projektu v celkovej výške 8.000 EUR, slovom osemtisíc Euro.
13.11.2019
13.11.2019
Zmluva o servisnej službe
IZ 141/19/224/19
0 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Servis bezpečnostnej rohožky CWS - 5 ks MsÚ Vrbové
13.11.2019
13.11.2019
Zmluva o servisnej službe
IZ 141/19/225/19
0 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Servis bezpečnostnej rohožky CWS - 2 ks - II. ZŠ a mestská knižnica
21.11.2019
21.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 142/19/226/19
0 Mesto Vrbové
DOTYK ŽIVOTA, o. z., Vrbové
Dotácia vo výške: 1.000,- EUR. Dotácia sa poskytuje Občianskemu združeniu „Dotyk života“ ako účelová dotácia na zabezpečenie mobilného hospicu so sídlom na Ul. Pavla Jantauscha č. 667/11 vo Vrbovom na začiatok prevádzky v roku 2019. Zakladateľom tohto združenia sú sestry Premonštrátky a ako fyzické osoby ho budú prevádzkovať.
21.11.2019
21.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 143/19/227/19
0 Mesto Vrbové
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vrbové
Dotácia vo výške: 600,- EUR. Dotácia sa poskytuje cirkevnému zboru na účel - na zabezpečenie letného tábora a stretnutie mladých rodín a dospievajúcich detí Ev. a. v. cirkvi v roku 2019 vo Vrbovom.
26.11.2019
26.11.2019
Zmluva o dielo
IZ 144/19/228/19
0 Rudolf Horňák, Oľga Horňáková - právny nástupca/živnostník, Vrbové
Mesto Vrbové
Rekonštrukcia kotolne - Základná škola, Ul. Školská č. 4, 922 03 Vrbové. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že rekonštrukciu kotolne dodá v termíne do 15.08.2020.
26.11.2019
26.11.2019
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie č. 5100000692/1
IZ 159/17/229/19
0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu (číslo Dodávateľa: 5100000692 - číslo Odberateľa: IZ 159/17/203/17). Zmluvné strany sa dohodli na dodávke plynu Dodávateľom pre odberné miesta Odberateľa počas obdobia, ktoré začína plynúť dňom 01.01.2020 a končí dňom 31.12.2021.
26.11.2019
26.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 145/19/230/19
0 Mesto Vrbové
Gorazdík - Združenie detí a mládeže, o. z., Vrbové
Dotácia vo výške: 1.000,- EUR. Dotácia sa poskytuje organizácií Gorazdík - Združenie detí a mládeže, o. z. na zabezpečenie detských letných táborov Združenia detí a mládeže - GORAZDÍK v roku 2019.
27.11.2019
27.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 146/19/231/19
0 Mesto Vrbové
Miestny spolok Slovenského červeného kríža Vrbové
Dotácia vo výške: 500,- EUR. Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Miestneho spolku Slovenského červeného kríža vo Vrbovom na rok 2019.
27.11.2019
27.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 147/19/232/19
0 Mesto Vrbové
Občianske združenie - Rodičia škole vo Vrbovom
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie účasti detí z Občianskeho združenia - Rodičia škole vo Vrbovom na na reprezentáciu školy a mesta Vrbové na Inter G Cup v Kin-balle v Hradci Králové v Českej republike v septembri 2019.
27.11.2019
27.11.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IZ 148/19/233/19
0 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trnavský samosprávny kraj
Mesto Vrbové
číslo zmluvy: IROP-Z-302021M448-222-13, projekt: Kvalitné vzdelávanie a praktické zručnosti do života zo Základnej školy vo Vrbovom, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program; prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry; špecifický cieľ: 2.2.2. - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 106.096,30 EUR. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP príspevok maximálne do výšky 100.791,48 EUR, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ vyhlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania projektu vo výške 5%, čo predstavuje sumu 5.304,82 EUR.
27.11.2019
27.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 149/19/234/19
0 Mesto Vrbové
Parlament mladých mesta Vrbové
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Parlamentu mladých mesta Vrbové na rok 2019
02.12.2019
02.12.2019
Kúpna zmluva
IZ 150/19/235/19
0 Stanislav Masarech, Vrbové - Anna Masarechová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúci sú bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností v k. ú. Vrbové - pozemok, parcela reg. „C“ č. 12668/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m2 a pozemok, parcela reg. „C“ č. 12428/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2.
02.12.2019
02.12.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019
IZ 151/19/236/19
0 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
číslo: MK-3927/2019/1.1; dotácia: 35.000 eur (slovom: tridsaťpäťtisíc eur) na podporu realizácie projektu s názvom Synagóga vo Vrbovom č. ÚZPF 2491/1, adresa: M. A. Beňovského 337, 922 03 Vrbové - Projekt pre stavebné povolenie v podrobnostiach projektu pre realizáciu stavby.
05.12.2019
05.12.2019
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020022006
IZ 185/18/237/19
0 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné
Mesto Vrbové
Zmena v Čl. 5 Platobné podmienky, bod 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za uloženie odpadu dohodnutú cenu - katalógové číslo odpadu: 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 07 - cena: 28,00 EUR/1t a 20 03 08 - cena: 35,00 EUR/1t.
12.12.2019
12.12.2019
Kúpna zmluva
IZ 152/19/238/19
0 Karol Grék, Spišská Nová Ves - Marcela Piatková, Liptovský Hrádok - Jarmila Tomíková, Opatovce nad Váhom
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve: pozemky v k. ú. Vrbové: parcela reg. „C“ č. 2746/12, diel č. 2 - zastavané plochy a nádvoria (164 m2); parcela reg. „C“ č. 2992/3, diel č. 1 - ostatné plochy (1.005 m2); parcela reg. „C“ č. 2993/2, diel č. 4 - ostatné plochy (17 m2); parcela reg. „C“ č. 3005, diel č. 3 - orná pôda (67 m2); parcela reg. „C“ č. 13745/100, diel č. 5 - orná pôda (407 m2) - K. Grék, podiel 1/2 - M. Piatková, podiel 2/6, J. Tomíková, podiel 1/6.
16.12.2019
17.12.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
IZ 097/19/239/19
0 NIVEAU architekti s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.08.2019 (IZ 97/19/163/19) - zmena a doplnenie Čl. V. ZoD - Platobné podmienky a zmena Čl. VI. , bod. 6.1 ZoD - Termín zhotovenia diela.
18.12.2019
19.12.2019
Zmluva na poskytnutie služby deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie
IZ 153/19/240/19
0 Motýľ Slovakia, s.r.o., Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb: „deratizácia"; „dezinsekcia“; „dezinfekcia“ v katastri mesta Vrbové v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2020 do 31.12.2022.
18.12.2019
19.12.2019
Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiadúcej udalosti
IZ 154/19/241/19
0 SPP distribúcia, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Úprava vzájomných práva povinností zmluvných strán pri vybudovaní/umiestnení stavby "Napojenie svietidiel verejného umelého osvetlenia na Ulici Sietna - časť od Ulice Šteruská cesta po most cez Cintorínsky potok pred nákladnou vrátnicou firmy Semikron, s.r.o." Účastníka č. 2 v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme Plynárenského zariadenia prevádzkovaného Účastníkom č. 1.
18.12.2019
19.12.2019
Zmluva o spolupráci pri realizácií investície
IZ 155/19/242/19
0 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Realizácia investície: Názov stavby: Rozšírenie verejného vodovodu Vrbové, Šteruská cesta. Miesto realizácie stavby: okres Piešťany, Mesto Vrbové, k. ú. Vrbové - parc. reg. "C" č. 1066 a 1109. Číslo a názov objektu: Vodovodný rad, Šteruská cesta.
18.12.2019
19.12.2019
Dodatok č. 1/2019 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 37/2008
IZ 078/15/243/19
0 DATALAN, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmluvné strany sa dohodli na novom znení textu zmlúv v celom rozsahu, obchodné vzťahy založené týmito zmluvami upravujú práva a povinnosti v súvislosti s informačným systémom KORWIN a informačným systémom MEMPHIS Správa registratúry.
19.12.2019
20.12.2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201937999_Z
IZ 156/19/244/19
0 Up Slovensko s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok - rok 2020
19.12.2019
20.12.2019
Kúpna zmluva
IZ 157/19/245/19
0 Anton Sabo, Nováky - Magdaléna Sabová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové, ktoré majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 389/18 o výmere 25 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemok, parcela reg. „C“ č. 389/19 o výmere 46 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria Podiel na nehnuteľnostiach: Anton Sabo 3/4 - Magdaléna Sabová 1/4.
19.12.2019
20.12.2019
Dodatok č. 4 v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni
IZ 192/17/246/19
0 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve (IZ 192/17/246/17) v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni. Číslo poistnej zmluvy: 6822538237. Typ zmeny: Predĺženie účinnosti poistnej zmluvy do 31.12.2020. Ostatné dojednania v poistnej zmluve ostávajú nezmenené.
19.12.2019
20.12.2019
Dodatok č. 16 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
IZ 017/19/247/19
0 Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Mesto Vrbové
Systém, frekvencia zberu a počet nádob k 01.10.2019. Zber, odvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek k 01.10.2019. + kalkulácia cien platná od 01.01.2020.
20.12.2019
21.12.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
IZ 032/17/248/19
0 PROJVODA, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (IZ 32/17/38/17). Zmena a doplnenie článku VI. - Termín zhotovenia diela - Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy z dôvodu zložitých vlastníckych vzťahov v sledovanom území v predĺženom termíne - do 31.12.2020.
20.12.2019
21.12.2019
Nájomná zmluva
IZ 158/19/249/19
0 Mesto Vrbové
Prima banka Slovensko, a. s., Žilina
Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi za odplatu užívanie časti nebytového priestoru na Ul. Beňovského 353/15 o rozmere 1,5 m2 za účelom inštalácie a prevádzkovania peňažného bankomatu Prima banky Slovensko, a. s., Žilina.
30.12.2019
31.12.2019
Dohoda o spolupráci
IZ 159/19/250/19
0 Mesto Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom dohody je spolupráca zmluvných strán formou čiastočnej úhrady vynaložených finančných prostriedkov s účelom zabezpečenia poskytovania záujmového vzdelávania 13 žiakov s trvalým pobytom v meste Vrbové v centre voľného času zriadenom na území mesta Piešťany. Školský rok 2019/2020.
31.12.2019
01.01.2020
Zmluva o nájme lesných pozemkov
IZ 160/19/251/19
0 Mesto Vrbové
SHR Ondrej Murín, Prašník
Na základe výsledku OVS č. 11/2019. Nájom nehnuteľnosti – lesného pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Šípkové, vo vlastníctve mesta Vrbové - parcela reg. „C“ č. 1448 o výmere 321.967 m2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2020 do 31.12.2023.
31.12.2019
01.01.2020
Nájomná zmluva
IZ 161/19/252/19
0 Mesto Vrbové
Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi za odplatu užívanie časti nebytového priestoru na Ul. Beňovského 353/15 o rozmere 1,5 m2 za účelom inštalácie a prevádzkovania peňažného bankomatu Československej obchodnej banky Slovensko, a. s., Bratislava.
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.