Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy – rok 2019

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2019
03.01.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/001/19
0 Mesto Vrbové
Jana Hulínová, Skalité
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná, rok 2019
04.01.2019
05.01.2019
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
IZ 002/19/002/19
0 Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Mesto Vrbové
Servisné zabezpečenie a údržba mestského rozhlasu a kamerového systému
04.01.2019
05.01.2019
Zmluva o dielo
IZ 003/19/003/19
0 Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Mesto Vrbové
Doplnenie kamerového systému v meste Vrbové (z dotácie - rok 2018)
14.01.2019
15.01.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/004/19
0 Mesto Vrbové
Martina Zámočníková JUMA, Nitra
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019
18.01.2019
01.02.2019
Dodatok č. 15 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Vrbové
IZ 005/17/005/19
0 Catering Majerník s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Časť 3. Zmluvy, bod. č. 3 o stravovaní dôchodcov zmena bodu č. 1 časti 2.: Cena jednej stravnej jednotky je od 01.02.2019 3,40 EUR s DPH.
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 1/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/006/19
0 Mesto Vrbové
Peter Podjavorinský, Vrbové
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu, v zmluvnom období od 01/2019 do 03/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 2/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/007/19
0 Mesto Vrbové
TJ Družstevník Dolný Lopašov
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu, v zmluvnom období od 01/2019 do 02/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 3/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/008/19
0 Mesto Vrbové
Pavol Rakús, Vrbové
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: hranie basketbalu, v zmluvnom období od 01/2019 do 05/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 4/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/009/19
0 Mesto Vrbové
Mgr. Petra Bališová, Trebatice
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: funkčný tréning, v zmluvnom období od 02/2019 do 04/2019
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva č. 5/2019 o nájme nebytových priestorov
IZ 004/19/010/19
0 Mesto Vrbové
SEIGOKAN, Myjava
Nájom telocvične v budove I. ZŠ, Ul. Školská 4, Vrbové za účelom: tréning karate, v zmluvnom období od 01/2019 do 06/2019
23.01.2019
24.01.2019
Kúpna zmluva
IZ 005/19/011/19
0 Mesto Vrbové
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Pozemok, parcela reg. „C“ č. 3109/2 o výmere 30,00 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrbové
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
IZ 006/19/012/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové - Bc. Miroslava Sedliačiková, Vrbové
Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov: parcela reg. „C“ č. 3109/1 o výmere 8.027 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria (zaťažená nehnuteľnosť). Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike. Účelom zriadenia vecného bremena je pripojenie stavby žiadateľa „rodinný dom“ (TA_Vrbové Priehradná RD - VNK,DTS,NNK“) k distribučnej sústave oprávneného.
23.01.2019
24.01.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/013/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: basketbalový tréning (01/2019 - 04/2019)
23.01.2019
24.01.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/014/19
0 Mesto Vrbové
Katarína Lipčeyová, Nitra
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových alebo dvojdňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019
30.01.2019
31.01.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 008/19/015/19
0 Mesto Vrbové
Únia žien, Vrbové
Nájom jedálne v budove II. ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: detský karneval, dňa: 24.02.2019
31.01.2019
01.02.2019
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
IZ 189/17/016/19
0 Mesto Vrbové
Alena Kráľová, Vrbové - živnostník
V zmysle Čl. VII. bod 1 Nájomnej zmluvy (IZ 189/17/241/17) sa zmluvné strany dohodli na skončení nájmu k 31.03.2019 (nebytový priestor - časť pozemku o rozmere 20,04 m2 pod prenosným predajným stánkom na parc. reg „E“ č. 673 na Ul. M. Beňovského)
05.02.2019
06.02.2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
IZ 009/19/017/19
0 Lindström, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Detailný názov prevádzky a rozmiestnenie rohoží: Materská škôlka Ul. J. Zigmundíka, hlavný vstup
05.02.2019
06.02.2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
IZ 009/19/018/19
0 Lindström, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Detailný názov prevádzky a rozmiestnenie rohoží: Materská škola Ul. Súkenícka 1, hlavný vstup
05.02.2019
06.02.2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
IZ 009/19/019/19
0 Lindström, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Detailný názov prevádzky a rozmiestnenie rohoží: Mestský úrad Vrbové, 1. poschodie
05.02.2019
06.02.2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 195/18/020/19
0 Mesto Vrbové
Boris Brandejs, Vrbové
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve (IZ 195/18/297/18) - Zmena čl. VI. - Zriadenie vecného bremena a Doplnenie nového čl. VII. - Zmluvné záväzky kupujúceho
11.02.2019
12.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnej služby ... na rozpočtový rok 2019
IZ 010/19/021/19
0 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok 2019. Prijímateľ finančného príspevku: Mesto Vrbové. Poskytovateľ sociálnej služby: Domov Klas n.o., Vrbové
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 178/16/022/19
0 Mesto Vrbové
SALCOM, s.r.o., Brezová pod Bradlom
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 178/16/216/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 078/18/023/19
0 Mesto Vrbové
Veronika Gažíková, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 078/18/105/18 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 168/16/024/19
0 Mesto Vrbové
Sylvia Nestešová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 168/16/205/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 174/16/025/19
0 Mesto Vrbové
Ing. Gabriela Valová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 174/16/212/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 154/16/026/19
0 Mesto Vrbové
Janka Bohunická, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 154/16/191/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 175/16/027/19
0 Mesto Vrbové
PaPo Projekt s.r.o., Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 175/16/213/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 164/16/028/19
0 Mesto Vrbové
Slovenský rybársky zväz, MO Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 164/16/201/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
11.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 179/16/029/19
0 Mesto Vrbové
Eva Žáková ITS, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 179/16/217/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
13.02.2019
14.02.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/031/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Ohradka - obchodná činnosť, Skalité
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019
18.02.2019
19.02.2019
Kúpna zmluva
IZ 011/19/032/19
0 Juraj Hanich, Veľké Orvište
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve: pozemok, parc. reg. „E“ č. 1263 o výmere 72 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel 2/9 = 16,00 m2; pozemok, parc. reg. „E“ č. 1365/1 o výmere 12,00 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel 10/36 = 3,33 m2; pozemok, parc. reg. „E“ č. 1367/1 o výmere 10,00 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel 10/36 = 2,77 m2
19.02.2019
20.02.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/033/19
0 Mesto Vrbové
VLČEK spol. s.r.o., Bratislava - Karlova Ves
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2019
20.02.2019
21.02.2019
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
IZ 012/19/034/19
0 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové - Real Market Development, s.r.o., Bratislava
Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov: parcela reg. „EKN“ č. 1297/2 o výmere 31,00 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (zaťažená nehnuteľnosť). Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike. Účelom zriadenia vecného bremena je pripojenie stavby žiadateľa „TA_Vrbové Bytováý dom 24BJ, NNK“ k distribučnej sústave oprávneného.
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 131/17/035/19
0 Mesto Vrbové
ZAMORE s.r.o., Lovinobaňa
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 131/17/161/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 021/17/036/19
0 Mesto Vrbové
PEMA VZT spol. s.r.o., Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 21/17/27/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 019/17/037/19
0 Mesto Vrbové
Soňa Vančová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 19/17/25/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 075/17/038/19
0 Mesto Vrbové
Mgr. Lenka Pavlíčková, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 75/17/94/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 022/17/039/19
0 Mesto Vrbové
Beata Šašová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 22/17/28/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
20.02.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 117/17/040/19
0 Mesto Vrbové
Mgr. Sylvia Frajštáková, Vrbové - Mgr. Monika Nedorostová, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 117/17/139/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby
21.02.2019
22.02.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/041/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: basketbalový tréning (10/2018 - 12/2018)
21.02.2019
22.02.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 008/19/042/19
0 Mesto Vrbové
Dobrovoľný hasičský zbor Vrbové
Nájom jedálne v budove II. ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: hasičský ples, dňa: 02.03.2019
22.02.2019
23.02.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/043/19
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: basketbalový tréning (01/2019 - 04/2019)
22.02.2019
23.02.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 013/19/044/19
0 Roman Kočka, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 3688/101 o výmere 7.088 m2, druh pozemku - orná pôda, v podiele 1/50 v celosti, t. j. 141,76 m2.
26.02.2019
01.03.2019
Dohoda č. 19/06/050/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
IZ 014/19/045/19
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa §50 zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva. Profesia: robotník. Doba poskytovania príspevku v kalendárnych mesiacoch: 12.
26.02.2019
01.03.2019
Dohoda č. 19/06/50J/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
IZ 015/19/046/19
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva. Profesia: iný pomocný administratívny pracovník. Doba poskytovania príspevku v kalendárnych mesiacoch: 9.
28.02.2019
28.02.2019
Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 55/2019
IZ 016/19/047/19
0 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
Mesto Vrbové
Účelom zmluvy je vinkulovanie (viazanie disponovania) peňažných prostriedkov klienta na jeho účte v prospech: Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava v súvislosti s zmluvou o úvere č. 200/185/2018. (BD „Košiar“ - Šteruská cesta, Vrbové)
05.03.2019
06.03.2019
Dodatok č. 15 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
IZ 017/19/048/19
0 Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Mesto Vrbové
Systém, frekvencia zberu a počet nádob. Zber, odvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek k 01.01.2019 + kalkulácia cien platná od 01.01.2019.
05.03.2019
06.03.2019
Zmluva o dielo
IZ 018/19/049/19
0 Projektová kancelária Blanka Nomilnerová, Trnava
Mesto Vrbové
Vypracovanie projektovej dokumentácie - jednostupňová projektová dokumentácia v stupni realizácia s výkazom výmer a rozpočtom na Mikulášsku ulicu vo Vrbovom.
07.03.2019
08.03.2019
Zmluva o výpožičke č. 1/2019
IZ 019/19/050/19
0 Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Mesto Vrbové
Prenechanie nebytových priestorov - aula školy ako volebná miestnosť dňa 16.03.2019 v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. (Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - 1. kolo)
07.03.2019
08.03.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/051/19
0 Mesto Vrbové
Václav Lánik - LANKSON, Bratislava
Prenájom miestnosti - kinosály v DK Vrbové za účelom konania kultúrno - zábavného podujatia: KÚZELNÉ DIVADLO LANKSON, piatok 08.03.2019 a sobota 09.03.2019
11.03.2019
12.03.2019
Nájomná zmluva
IZ 020/19/052/19
0 Mesto Vrbové
NANOTEC, spol. s.r.o., Vrbové
Nájom nehnuteľností - pozemku určeného na vybudovanie prístupovej cesty, ktorá bude spájať areálu firmy nájomcu s už existujúcou komunikáciou na Šteruskej ceste - parc. reg. „C“ č. 1055/14 v k. ú. Vrbové o výmere 77 m2 - druh pozemku: orná pôda. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2019 do 31.05.2019.
11.03.2019
12.03.2019
Nájomná zmluva č. 318/12/2019 (NZ4)
IZ 021/19/053/19
0 Mesto Vrbové
Poľnohospodárske družstvo Vrbové
Predmetom nájomnej zmluvy je nájom pozemkov alebo ich častí v rozsahu skutočne užívanej výmery podľa špecifikácie pozemkov za podmienok dojednaných v tejto zmluvy.
11.03.2019
12.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 11/2018
IZ 022/19/054/19
0 Mesto Vrbové
Združenie športových klubov mesta Vrbové
Dotácia vo výške 7.500,- EUR. Poskytnutie dotácie na zabezpečenie športových činností v roku 2019, vrátane Vrbovskej pätnástky - Memoriál Štefana Kalužu.
11.03.2019
12.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 11/2018
IZ 023/19/055/19
0 Mesto Vrbové
Mestský futbalový klub Vrbové
Dotácia vo výške 43.200,- EUR na zabezpečenie športovej činnosti MFK v roku 2019 a dotácia vo výške 10.800,- EUR na zabezpečenie športovej činnosti futbalovej mládeže v roku 2019.
12.03.2019
13.03.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 024/19/056/19
0 Mgr. Angelika Bezáková, Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 2000/2 o výmere 3.178 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1 v celosti. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetnej nehnuteľnosti.
14.03.2019
15.03.2019
Kúpna zmluva
IZ 025/19/057/19
0 Mária Matejková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú má predávajúca v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 389/22 o výmere 56 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria a príslušenstvá, podiel 38/80 v celosti.
14.03.2019
15.03.2019
Kúpna zmluva
IZ 026/19/058/19
0 Mária Matejková, Vrbové - Magdaléna Jakúbková, Vrbové - Monika Kleinová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúce v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 385/2 o výmere 14,00 m2, druh pozemku: záhrada a parcela reg. „C“ č. 386/2 o výmere 13,00 m2, druh pozemku: záhrada. Mária Matejková, podiel 38/320 - Magdaléna Jakúbková, podiel 76/320 - Monika Kleinová, podiel 38/320.
18.03.2019
19.03.2019
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ
IZ 027/19/059/19
0 STUDNICA n.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb Objednávateľovi + vypracovanie a podanie žiadosti na výzvu o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.
18.03.2019
19.03.2019
Rámcová zmluva č. 2017/04/02
IZ 028/19/060/19
0 CS, s.r.o. Trnava
Mesto Vrbové
Údržba miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených verejných priestranstiev, dopravných zariadení a iných príbuzných stavebných činností vyplývajúcich podľa požiadaviek a špecifikácie Objednávateľa.
18.03.2019
19.03.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/061/19
0 Mesto Vrbové
Centrum futbalovej mládeže J. Adamca, Trebatice
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: futbalový tréning (01/2019 - 03/2019)
21.03.2019
22.03.2019
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
IZ 029/19/062/19
0 Mesto Vrbové
TextilEco a.s., Bratislava
Zber a preprava zložiek komunálneho odpadu (zber použitého šatstva) v meste Vrbové do zberných nádob Odberateľa rozmiestnených na území mesta.
21.03.2019
22.03.2019
Zmluva o dielo
IZ 030/19/063/19
0 INDUSTRIA SLOVACCA, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
2. etapa prác - rekonštrukcia chodníka - Ul. Šteruská cesta, Vrbové - stavebné práce. Stavebné práce pozostávajú z búracích prác, betonárskych prác, ukladania zámkovej dlažby, vybudovania a upravenia vjazdu na Ul. Pribinovu. Odstránenie rozpadnutej a zbúranej časti starého chodníka, odvoz sutiny a poplatok za skládkovanie. Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy do 31.07.2019.
26.03.2019
01.07.2019
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
IZ 001/09/064/19
0 Mesto Vrbové
Eva Karlíková HOLIČSKÝ A KADERNÍCKY SALÓN, Vrbové
Skončenie nájomnej zmluvy k nebytovému priestoru o rozmere 27m2 v býv. Dome Služieb na adrese Nám. Cyrila a Metoda 12/20, prevádzka kaderníctvo.
26.03.2019
27.03.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
IZ 016/17/065/19
0 Mesto Vrbové
ŽP EKO QELET, a.s., Martin
Dodatok č. 1 k IZ 016/17/022/17 - Mesto Vrbové a oprávnená osoba sa dohodli na zmene zmluvy v Čl. 1, ods. 1.5, ktorý má nové znenie.
27.03.2019
28.03.2019
Zmluva o výpožičke č. 2/2019
IZ 019/19/067/19
0 Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
Mesto Vrbové
Prenechanie nebytových priestorov - aula školy ako volebná miestnosť dňa 30.03.2019 v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. (Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - 2. kolo)
27.03.2019
28.03.2019
Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
IZ 032/19/068/19
0 Československá obchodná banka a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom Zmluvy o poskytovaní služby je poskytovanie služby ČSOB BusinessBanking Lite Majiteľovi účtu prostredníctvom Majiteľa/Majiteľov inštalácie, ktorých Majiteľ účtu splnomocnil na nakladanie s peňažnými prostriedkami na svojich účtoch prostredníctvom Služby.
27.03.2019
28.03.2019
Zmluva o využívaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
IZ 032/19/069/19
0 Československá obchodná banka a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom Zmluvy o využívaní služby je využívanie služby ČSOB BusinessBanking Lite Majiteľom inštalácie, ktorého splnomocnil Majiteľ účtu, ktorému je Služba poskytovaná zo strany Banky.
29.03.2019
01.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 019/18/070/19
0 Mesto Vrbové
Advokátska kancelária LÁNYIOVÁ s.r.o., Hlohovec
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 019/18/031/18 - vykonanie zmien a doplnení - Článok IV. Podmienky úhrad nákladov za tovary a služby.
29.03.2019
30.03.2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu vo Vrbovom
IZ 033/19/071/19
0 Obec Kočín-Lančár
Mesto Vrbové
V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany prírody, vodného hospodárstva, v súlade s §20 a § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podpisujú účastníci zmluvy tento Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.
11.02.2019
12.02.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/030/19
0 Mesto Vrbové
Združenie KRIAK, Vrbové
Prenájom kinosály DK Vrbové za účelom konania kultúrno-hudobného podujatia - „Vítanie jari a oslava abstinencie 2019“ - 06.04.2019 (sobota)
02.04.2019
03.04.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 007/19/072/19
0 Mesto Vrbové
MŠK Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2, Vrbové za účelom: nohejbalový tréning (30.03.2019)
02.04.2019
03.04.2019
Zmluva o dielo
IZ 034/19/073/19
0 CS, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia stavby: „Výstavba zberného dvoru - I. etapa“. Termín realizácie diela: ukončenie do 31.12.2019
03.04.2019
04.04.2019
Zmluva o finančnom vysporiadaní
IZ 035/19/074/19
0 Mesto Vrbové
Obec Krakovany
Predmetom tejto zmluvy je finančné vysporiadanie nákladov na výrobu jedál a nápojov pre žiakov ZŠ Krakovany a to medzi mestom Vrbové, ktoré je zriaďovateľom ZŠ Školská a ZŠ Komenského Vrbové a obcou Krakovany, ktorá je zriaďovateľom ZŠ v Krakovanoch. Vzhľadom k tomu, že časť žiakov z obce Krakovany, ktorí navštevujú druhý stupeň ZŠ Školská a ZŠ Komenského vo Vrbovom sa stravuje v školskej jedálni ZŠ Krakovany zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu.
03.04.2019
04.04.2019
Zmluva o dielo
IZ 036/19/075/19
0 KLARIS plus, s.r.o.. Hlohovec
Mesto Vrbové
Odstránenie stavby - dvojpodlažnej montovanej stavby vzájomne pospájaných 36 modulov - „UNIMOBUNKY“ Ul. Súkennícka, Vrbové. Zhotoviteľ vykoná všetky práce bezodplatne, za vlastné následné využitie zbúraného materiálu, ktoré zhodnotí podľa vlastného uváženia.
08.04.2019
09.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/076/19
0 Mesto Vrbové
OBUTY Richard Tupý, Partizánske
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií obuvi - 09.04.2019 a 30.05.2019
08.04.2019
09.04.2019
Dohoda o skončení Zmluvy o prefakturovaní vody pre prevádzku zmrzlinového stánku
IZ 189/17/077/19
0 Mesto Vrbové
Alena Kráľová - živnostník, Vrbové
V zmysle Čl. IV. bod 7 Zmluvy o prefakturovaní vody (IZ 189/17/241/17) sa zmluvné strany dohodli na skončení odberu vody z verejného vodovodu pre prevádzku zmrzlinového stánku na Ul. Beňovského.
08.04.2019
09.04.2019
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
IZ 056/18/078/19
0 Mesto Vrbové
Alena Kráľová - živnostník, Vrbové
V zmysle Čl. VII. bod 1 Nájomnej zmluvy (IZ 056/18/078/18) sa zmluvné strany dohodli na skončení nájmu k 31.03.2019 (nebytový priestor - časť pozemku na zriadenie vonkajšieho posedenia - terasy o rozmere 4,00 m2 na Ul. M. Beňovského od mája do septembra bežného roka)
08.04.2019
09.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 145/18/079/19
0 Mesto Vrbové
p. Ščurka, Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (IZ 145/18/216/18). Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na zmene Čl. III., bod 9 a Čl. V., bod 13 a 14.
12.04.2019
13.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 038/19/081/19
0 Mesto Vrbové
Sefer Asipi, Vrapchishte - Republika Severné Macedónsko
Nebytový priestor - časť pozemku o rozmere 20,04 m2 pod predajným stánkom - prevádzka „zmrzlina“ na Ul. Beňovského.
12.04.2019
13.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 039/19/082/19
0 Mesto Vrbové
Sefer Asipi, Vrapchishte - Republika Severné Macedónsko
Nebytový priestor - časť pozemku o rozmere 4,00 m2 pred predajným stánkom - prevádzka „zmrzlina“ - zriadenie vonkajšieho posedenia - terasy na Ul. Beňovského.
12.04.2019
13.04.2019
Zmluva o prefakturovaní vody pre prevádzku zmrzlinového stánku
IZ 040/19/083/19
0 Mesto Vrbové
Sefer Asipi, Vrapchishte - Republika Severné Macedónsko
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové do predajného stánku - prevádzka „zmrzlina“ na Ul. Beňovského. Podružný vodomer, číslo vodomeru: 56398673
15.04.2019
16.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 001/19/084/19
0 Mesto Vrbové
OZ Divadlo MASKA, Zvolen
Prenájom miestnosti - kinosály v DK Vrbové za účelom konania hudobno-divadelného podujatia: Smejko a Tanculienka - Hip, hip, hurá! dňa 30.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
Darovacia zmluva
IZ 041/19/085/19
Ivan Čáp, Vrbové - Bc. Matej Čáp, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom darovacej zmluvy je prenechanie časti vybudovaného oplotenia a vykonaných stavebných prác v hodnote 2.440,00 EUR. Darca vyhlasuje, že tento dar je priamo určený pri príležitosti 80. výročia založenia a sprevádzkovania I. základnej školy vo Vrbovovm.
26.03.2019
27.03.2019
Nájomná zmluva
IZ 031/19/066/19
0 Mesto Vrbové
Ondrej Trvalec
Prenájom predajných stánkov č. 1 a 2 na mestskom trhovisku od 26.04.2019 do 25.05.2019.
08.04.2019
09.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 037/19/080/19
0 Mesto Vrbové
Ján Beňo, Hurbanovo
Prenájom predajných stánkov č. 6 a 7 na mestskom trhovisku od 20.04.2019 do 20.05.2019.
16.04.2019
17.04.2019
Darovacia zmluva
IZ 042/19/086/19
0 Dušan Miezga, Bratislava
Mesto Vrbové
Darca sa z vlastnej vôle rozhodol darovať mestu Vrbové nový vybudovaný chodník a vykonané stavebné práce na chodníku na Ul. Družstevná, Vrbové, ktorého hodnota činí 5.727,16 EUR. Predmet daru je situovaný na parcele č. 1733/4.
17.04.2019
18.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 043/19/087/19
0 Mesto Vrbové
Iveta Matejíková - živnostník, Vrbové
Nájom verejného priestranstva - vonkajšie posedenie - letná terasa 15,00 m2, Ul. Beňovského - bistro HANKA, máj až október bežného roka
24.04.2019
25.04.2019
Zámenná zmluva
IZ 044/19/088/19
0 Mesto Vrbové
manželia Marián Omelka, Chynorany - Ľubica Omelková, Vrbové
Zámena nehnuteľností v k. ú. Vrbové - zamieňajúci č. 1 Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom pozemku: parcela registra „C“ č. 2949 o výmere 58 m2, druh pozemku: záhrada + 105 eur ZA novovytvorenú nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra „C“ 2946/2 o výmere 79 m2, druh pozemku: záhrada v bezpodielovom vlastníctve manželov Omelkovcov.
24.04.2019
25.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 045/19/089/19
0 Mesto Vrbové
Your Space, s.r.o. Vrbové
Nájom verejného priestranstva - vonkajšie posedenie - terasa 37,00 m2, Nám. Slobody - KUUT café, máj až október bežného roka + Nájom verejného priestranstva - zriadenie dvoch parkovacích miest pre účely firmy Your Space, s.r.o. o rozmere 35,00 m2
24.04.2019
25.04.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
IZ 046/19/090/19
0 STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné
Mesto Vrbové
Prevedenie vlastníckeho práva k 60%-nému podielu k infraštruktúre vybudovanej na parc. reg. „C“ č. 1601/15 z predávajúceho na kupujúceho. SO01 - Komunikácie a spevnené plochy a SO02 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky k stavbe „Rezidencia Beňovského“
25.04.2019
26.04.2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 047/19/091/19
0 Tatiana Šimončíková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť v k. ú. Vrbové, ktorú má predávajúca vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „E“ č. 1295/14 o výmere 22,00 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetnej nehnuteľnosti, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
26.04.2019
27.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 048/19/092/19
0 Mesto Vrbové
Zuzana Blahová - FLORAL RAINBOW, Prašník
Zmluva sa uzatvára na základe výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019. Nebytový obchodný priestor o výmere 55,20 m2 v nádvorí Kúrie Beňovského, nájom od 01.05.2019. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu nájomcovi za účelom zriadenia prevádzky: Kvetinárstvo.
26.04.2019
27.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 031/19/093/19
0 Mesto Vrbové
Ing. Alexander Szabó, Veľký Kýr
Prenájom predajných stánkov č. 3 a 4 na mestskom trhovisku od 27.04.2019 do 26.05.2019.
26.04.2019
27.04.2019
Nájomná zmluva
IZ 031/19/094/19
0 Mesto Vrbové
Gabriel Csöz, Trstice
Prenájom predajného stánku č. 5 na mestskom trhovisku od 25.04.2019 do 25.05.2019.
30.04.2019
01.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZSE0805201501
IZ 080/16/095/19
0 ENVI-PAK a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZSE0805201501 (IZ 80/16/94/16). Systém triedeného zberu na území mesta prostredníctvom nádob/kontajnerov/vriec... aktualizácia k 01.01.2019.
30.04.2019
01.05.2019
Zmluva o výpožičke
IZ 049/19/096/19
0 Mesto Vrbové
Ondrej Šimončík, Vrbové
Predmetom výpožičky je časť (80 m2) z parcely reg. „E“ č. 1300/21 v k. ú. Vrbové, druh pozemku: orná pôda za účelom vybudovania detského ihriska na vlastné náklady v prospech občanov bývajúcich na Ul. Oslobodenia, Ul. Sietna a Ul. 1. mája vo Vrbovom.
30.04.2019
01.05.2019
Kúpna zmluva
IZ 050/19/097/19
0 Mesto Vrbové
Branislav Dunka, Brezová pod Bradlom
Odpredaj nehnuteľností - pozemky pod stavbu garáží - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/106 a č. 325/107, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - každý pozemok o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledku OVS č. 2/2019)
30.04.2019
01.05.2019
Kúpna zmluva
IZ 051/19/098/19
0 Mesto Vrbové
manželia Ing. Peter Filan, Vrbové a Ing. Jana Filanová, Vrbové
Odpredaj nehnuteľností - pozemky pod stavbu garáží - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/96; č. 325/97 a č. 325/98 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - každý pozemok o výmere 20 m2, LV 1900. (na základe výsledku OVS č. 2/2019)
09.05.2019
10.05.2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
IZ 052/19/099/19
0 Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Ev. č. budúceho povinného: 07207/2019/OI. Budúci povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku, parcely reg. „C“ č. 1109, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8.000 m2 v k. ú. Vrbové. Na časti budúcej zaťaženej nehnuteľnosti zrealizuje budúci oprávnený stavbu stavebných objektov „Vodovod HDPE“ a „Vodovodné prípojky“ v rámci stavby „Rozšírenie vodovodu - Šteruská cesta“.
09.05.2019
10.05.2019
Zmluva č. 59 080 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
IZ 053/19/100/19
0 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 5.000,-Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Vrbové, na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ, odbornú prípravu členov DHZ a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
09.05.2019
10.05.2019
Zmluva o dielo
IZ 054/19/101/19
0 Ing. arch. Štefan Magula MAG ARCH, Trnava
Mesto Vrbové
Vypracovanie projektovej dokumentácie na dielo s názvom „Tréningové ihrisko Vrbové“ - Ul. Športová.
09.05.2019
10.05.2019
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 81 odst. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
IZ 055/19/102/19
0 Mesto Vrbové
Zberné suroviny Žilina, a.s., Žilina
Rámcová zmluva o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov z mesta Vrbové. Výkup odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patriacich medzi oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu (papier) prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov z obce.
15.05.2019
16.05.2019
Kúpna zmluva
IZ 056/19/103/19
0 Ing. Miroslav Machel, Banská Bystrica - Tibor Machel, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, ktorú majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemok v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 389/12 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - Ing. M. Machel 10,00 m2 = podiel 1/3; T. Machel 20,00 m2 = podiel 2/3 + parcela reg. „C“ č. 389/15 o výmere 8 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - Ing. M. Machel 2,66 m2 = podiel 1/3. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
15.05.2019
16.05.2019
Zmluva o poskytovaní služieb Z1904M na zákazku obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu mesta Vrbové podľa §2A stavebného zákona
IZ 099/16/104/19
0 Ing. arch. Marianna Bogyová, Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou na obstaranie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi podľa § 2a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Ide o: obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-M) Vrbové
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.