Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy – rok 2021

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.01.2021
09.01.2021
Kúpna zmluva č. 4/1/2021
IZ 001/21/001/20
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovary, a to 1 070 ks 240-litrových plastových odpadových nádob a 40 ks 1 100-litrových plastových odpadových kontajnerov
08.01.2021
09.01.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
IZ 096/20/002/21
Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n. o., Krajné
prijímateľ: Blanka Frindtová, Vrbové - prispievateľ: Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby (IZ 096/20/135/20) - Bod. č. 6 mení Čl. X Ostatné ustanovenia pri úhradách podľa §73 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Prijímateľ sociálnej služby: Blanka Frindtová
20.01.2021
21.01.2021
Zmluva 15210103
IZ 002/21/003/21
AKS group s.r.o., Žilina
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je vývoz a likvidácia infekčného odpadu.
21.01.2021
22.01.2021
Poistná zmluva 11-317870 - poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
IZ 003/21/004/21
Union poisťovňa, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, od 21.01.2021 do 07.02.2021 - špecializácia poskytovanej zdravotnej starostlivosti: mobilné odberné miesto - plošné COVID-19 testovanie.
21.01.2021
18.01.2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2021109_Z
IZ 004/21/005/21
Up Slovensko s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok - rok 2021
29.01.2021
30.01.2021
Zmluva o dielo
IZ 005/21/006/21
Loira s.r.o, Topoľčany
Mesto Vrbové
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie s názvom: „Nízkouhlíková stratégia mesta Vrbové“
12.02.2021
13.02.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 006/21/007/21
Mesto Vrbové
Mestský futbalový klub Vrbové
Dotácia sa poskytuje na prevádzkovanie priestorov Mestského futbalového štadióna a zabezpečenie športovej činnosti MFK a futbalovej mládeže v roku 2021. činnosť MFK dotácia 35.000,- EUR - činnosť futbalovej mládeže dotácia 11.000,- EUR
12.02.2021
13.02.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 007/21/008/21
Mesto Vrbové
Združenie športových klubov mesta Vrbové
Dotácia vo výške 7.500,- EUR. Poskytnutie dotácie na zabezpečenie všetkých svojich športových činností v roku 2021, vrátane Vrbovskej pätnástky - Memoriál Štefana Kalužu.
16.02.2021
17.02.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 008/21/009/21
Mesto Vrbové
Domov Klas n.o., Vrbové
Dotácia vo výške 24.000,- EUR. Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie prevádzkových nákladov a sociálnych služieb v Domove Klas vo Vrbovom na rok 2021.
22.02.2021
23.02.2021
Kúpna zmluva
IZ 009/21/010/21
Mesto Vrbové
Ing. Ladislav Kúdela, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 1601/18 o výmere 46 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
22.02.2021
23.02.2021
Kúpna zmluva
IZ 010/21/011/21
Mesto Vrbové
Jozef Folajtár, Vrbové - Zdenka Folajtárová, Vrbové (manželia do BSM)
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 3199/2 o výmere 49 m2, druh pozemku: ostatné plochy.
23.02.2021
24.02.2021
Nájomná zmluva
IZ 011/21/012/21
Mesto Vrbové
Marián Balcír, Vrbové
Nájom častí pozemkov na vybudovanie nového vodovodného potrubia k jednotlivým pozemkom pre IBV, Ul. Barcíkova. Jedná sa o nasledovné parcely: časť parc. reg. „C“ č. 377 o výmere 727 m2 - druh pozemku: ostatné plochy; časť parc. reg. „C“ č. 390 o výmere 3 763 m2 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; časť parc. reg. „C“ č. 389 o výmere 76 m2 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (všetky umiestnené na Ul. Hrabinská, Ul. Barcíkova a Sadová). Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.05.2021 na dobu vybudovania potrubia.
23.02.2021
12.02.2021
Poistná zmluva 11-318057 - poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
IZ 003/21/013/21
Union poisťovňa, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, od 12.02.2021 do 30.04.2021 - špecializácia poskytovanej zdravotnej starostlivosti: mobilné odberné miesto - mestské plošné COVID-19 testovania.
04.03.2021
04.03.2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach ... na rozpočtový rok 2021
IZ 012/21/014/21
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb na rozpočtový rok 2021. Prijímateľ finančného príspevku: Mesto Vrbové. Poskytovateľ sociálnej služby: Domov Klas n.o., Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové, IČO: 36084166 - druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov - forma sociálnej služby: pobytová
04.03.2021
05.03.2021
Kúpna zmluva
IZ 013/21/015/21
Peter Bilický, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 366/2 o výmere 23 m2, druh pozemku: záhrada a parcela reg. „C“ č. 366/3 o výmere 7 m2, druh pozemku: záhrada.
04.03.2021
05.03.2021
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
IZ 014/21/016/21
Zuzana Čelesová, Majcichov - Ing. Magda Kurucová, CSc., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmluvné strany uzavreli Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva ku geometrickým plánom rozdelenej parcele reg. „C“ č. 367 o celkovej výmere 1 286 m2. Ide o nasledovné nehnuteľnosti: parcela, reg. „C“ č. 367/1 o výmere 1 102 m2, druh pozemku: záhrada, ktorú prevezmú do spoluvlastníctva v jednotlivých podieloch nasledovní spoluvlastníci: Z. Čelesová podiel 10/12 o výmere 918 m2 - M. Kurucová podiel 2/12 o výmere 184 m2. Parcelu reg. „C“ č. 367/2 o výmere 92 m2, druh pozemku: záhrada a parcelu reg. „C“ č. 367/3 o výmere 92 m2, druh pozemku: záhrada, prevezme do výlučného vlastníctva mesto Vrbové v celosti. Vysporiadanie nehnuteľností bude na základe dohody uskutočnené ako obojstranne bezodplatné.
08.03.2021
09.03.2021
Kúpna zmluva
IZ 015/21/017/21
Jaroslav Klčo, Martin
Mesto Vrbové
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - pozemok, parc. reg. „C“ č. 2339/2 o výmere 14 m2, druh pozemku: ostatná plocha (K. Klčo podiel 1/2 = 7 m2)
11.03.2021
12.03.2021
Mandátna zmluva
IZ 016/21/018/21
Mgr. Juraj Lobotka, Svinná
Mesto Vrbové
(číslo zmluvy Mandatára: 2021/0303/000J4R2314L3TO) Mandant má záujem o poskytnutie služby mandatára - realizácia výberového konania na výber najvhodnejšieho dodávateľa určenej komodity, konkrétne zemného plynu pre odberné miesta mandanta od 01.01.2022.
15.03.2021
16.03.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
IZ 108/20/019/21
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke (IZ 108/20/152/20). V Čl. II Zmluvy sa znenie odseku 7 nahrádza novým znením: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do uplynutia 15. kalendárneho dňa po doručení písomného oznámenia požičiavateľa o skončení Zmluvy podľa tohto ustanovenia Zmluvy. Do 30 pracovných dní po skončení doby výpožičky je Obec povinná vrátiť predmet výpožičky ŠÚ SR.“
23.03.2021
24.03.2021
Nájomná zmluva č. 02/2021 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 017/21/020/21
Mesto Vrbové
Roland Cserge, Nesvady
Prenájom predajných stánkov č. 5., 6., 7., 8. na mestskom trhovisku od 25.03.2021 do 24.04.2021.
31.03.2021
01.04.2021
Rámcová zmluva
IZ 018/21/021/21
BERTONER s.r.o., Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom plnenia zmluvy je vykonanie stavebných prác zhotoviteľom, na základe požiadaviek a podľa špecifikácie objednávateľa. Čas plnenia predmetu tejto zmluvy je stanovený na dobu určitú, do 31.12.2022 „obdobie 21 kalendárnych mesiacov“ odo dňa účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania zmluvného limitu vo výške 150 000,00 € bez DPH (t. j. 180 000,00 € s DPH), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
31.03.2021
01.04.2021
Dodatok k zmluve č. 16022015
IZ 086/15/022/21
Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Mesto Vrbové
Dodatok k zmluve č. 16022015 (IZ 086/15/120/15) - internet Útvar MH MsÚ Vrbové - zmena v Čl. IV. Platenie - 1b) mesačný poplatok sa mení z pôvodného 10,00 € na 24,00 €
06.04.2021
07.04.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 052/19/023/21
Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
ev. č. povinného 8760/2021. Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku, parcely reg. „C“ č. 1109 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 8 000 m2 v k. ú. Vrbové „zaťažená nehnuteľnosť“. Na časti zaťaženej nehnuteľnosti Oprávnený zrealizoval vodné stavby „Vodovod HDPE“ a „Vodovodné prípojky“ v rámci stavby „Rozšírenie verejného vodovodu - Šteruská cesta“. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena, predmetom ktorého je povinnosť Povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti uloženie vodných stavieb, ich prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, modernizácie, rekonštrukcie. Vecné bremeno sa zriaďuje „in personam“, v prospech Oprávneného a ako časovo neobmedzené.
06.04.2021
07.04.2021
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 019/21/024/21
Roman Kočka, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúci vlastní nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, ktorá sa nachádza v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 13745/105, diel č. 1 - orná pôda o výmere 1 186 m2, podiel 1/50 v celosti = 23,72 m2 - R. Kočka
14.04.2021
15.04.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov, obuvi
IZ 103/20/025/21
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o. z., Kežmarok
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov, obuvi (IZ 103/20/146/20) - Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k zmluve, na základe ktorého občianske združenie zabezpečí pravidelné zbery a zvozy už existujúcej a položenej siete kontajnerov na území mesta v pravidelných intervaloch za vzájomne dohodnutý príspevok. Mesto súhlasí s úhradou takéhoto paušálneho príspevku, a to vo výške 40,- EUR za všetky kontajnery, za každý kalendárny mesiac od podpisu Dodatku.
15.04.2021
08.04.2021 (CRZ)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
IZ 020/21/026/21
Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
CEZ: UV SR 101/2021. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 7 000,- EUR (slovom: sedemtisíc eur) a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na projekt „Obnova pamätníka padlých vo Vrbovom“ v meste Vrbové.
19.04.2021
20.04.2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov
IZ 021/21/027/21
ASEKOL SK s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom vzájomnej spolupráce medzi Prevádzkovateľom a Mestom na základe tejto zmluvy je umožnenie odovzdania elektroodpadu, batérií a akumulátorov obyvateľmi mesta na stanovených miestach na území mesta. 2x červený kontajner na elektroodpad v meste Vrbové - umiestnenie stacionárneho kontajneru 1: Ul. Komenského (parc. č. 1601/14); umiestnenie stacionárneho kontajneru 2: Nám. J. Emanuela (parc. č. 2483)
20.04.2021
21.04.2021
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
IZ 022/21/028/21
LIEST s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený umiestniť a prevádzkovať v nebytových priestoroch odberateľa nasledovné predajné automaty: 1x Kávomat SAGOMA na adrese Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4; 1x Kávomat SAGOMA na adrese Ul. SNP 292/2
21.04.2021
22.04.2021
Zmluva o dielo na poskytnutie služby Rekonštrukcia Pamätníka padlých vo Vrbovom
IZ 023/21/029/21
Mgr. art. Peter Šimon, Senica
Mesto Vrbové
Predmetom zmluva je poskytnutie služby „Obnova pamätníka padlých vo Vrbovom“ na Námestí sv. Cyrila a Metoda v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Poskytnutie služieb zahŕňa technickú špecifikáciu.
22.04.2021
23.04.2021
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 011/21/030/21
Mesto Vrbové
Marián Balcír, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (IZ 011/21/012/21) - zmena a doplnenie v Čl. VI. o nový bod 3. - oprávnenosť prenechania predmetu nájmu ďalšiemu nájomcovi, ktorý bude budovať nové vodovodné potrubia a prípojky k jednotlivým pozemkom na Barcíkovej ulici pre IBV.
22.04.2021
23.04.2021
FORMULÁR k Zmluve o odvádzaní vôd z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou
IZ 124/18/031/21
Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé
Mesto Vrbové
Formulár k základnej zmluve (IZ 124/18/177/18) - úprava údajov ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu a množstva vôd z povrchového odtoku - dátum vzniku povinnosti producenta platiť odplatu: 01.01.2021.
26.04.2021
27.04.2021
Zmluva o výpožičke
IZ 024/21/032/21
Mesto Vrbové
ZO Chovateľov poštových holubov vo Vrbovom
Predmetom zmluvy je časť pozemku, ktorý sa nachádza na miestnom futbalovom štadióne. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi na bezplatné dočasné využívanie 50 m2 z parcely reg. „C“ č. 2992/3. Účelom výpožičky je realizácia činnosti chovnej a letovej sezóny ZO CHPH Vrbové v nasledujúcich rokoch.
26.04.2021
27.04.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/033/21
Mesto Vrbové
Ing. Ladislav Sabo, Vrbové - Ing. Denisa Sabová, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodného odbočenia č. 1 d63 v celkovej dĺžke 3,5 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodná prípojka je určená pre stavbu na parcele: parc. reg. „C“ č. 1094. Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
26.04.2021
27.04.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/034/21
Mesto Vrbové
DPF servis s.r.o. Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodného odbočenia č. 2 d90 v celkovej dĺžke 3,8 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodná prípojka je určená pre stavbu na parcele: parc. reg. „C“ č. 1072/8. Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
27.04.2021
28.04.2021
Zámenná zmluva
IZ 026/21/035/21
Ing. Ladislav Sabo, Vrbové - Ing. Denisa Sabová, Vrbové (BSM)
Mesto Vrbové
Zamieňajúci č. 1 Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 1070/3 - vodná plocha o výmere 218 m2 a parcela reg. „C“ č. 1071/3 - ostatná plocha o výmere 1 122 m2. Zamieňajúci č. 2 - manželia Ing. Ladislav Sabo a Ing. Denisa Sabová majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) nehnuteľností v k. ú. Vrbové v príslušných podieloch - parcela reg. „E“ č. 3697/1 - orná pôda o výmere 769 m2 (podiel 17/24 = 544,71 m2); parcela reg. „E“ č. 3693/1 - orná pôda o výmere 435 m2 (podiel 1/1); parcela reg. „E“ č. 3796/4 - orná pôda o výmere 588 m2 (podiel 58/63 = 541,33 m2). Vzájomná výmena bez povinnosti ďalšej finančnej úhrady.
28.04.2021
29.04.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/036/21
Mesto Vrbové
Michal Dobrodenka, Vrbové - Ivana Dobrodenková, Vrbové (BSM)
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodného odbočenia č. 15 d32 v celkovej dĺžke 3,0 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodná prípojka je určená pre stavbu na parcele: parc. reg. „C“ č. 1157. Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
29.04.2021
30.04.2021
Kúpna zmluva
IZ 027/21/037/21
Monika Hrnčárová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 389/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2; podiel 1/1.
30.04.2021
01.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/038/21
Mesto Vrbové
Ján Halama, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodného odbočenia č. 7 d40 v celkovej dĺžke 3,8 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodná prípojka je určená pre stavbu na parcele: parc. reg. „C“ č. 1123. Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
03.05.2021
04.05.2021
Nájomná zmluva
IZ 028/21/039/21
Mesto Vrbové
Miroslav Ohradka obchodná činnosť, Skalité
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná zmluva - rok 2021
03.05.2021
04.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/040/21
Mesto Vrbové
Jozef Chrapko, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodného odbočenia č. 9 d40 v celkovej dĺžke 5,0 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodná prípojka je určená pre stavbu na parcele: parc. reg. „C“ č. 1133. Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
03.05.2021
04.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/041/21
Mesto Vrbové
Štefan Majerik, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodného odbočenia č. 16 d32 v celkovej dĺžke 3,1 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodná prípojka je určená pre stavbu na parcelách: parc. reg. „C“ č. 1152/6 a parc. reg. „C“ č. 1159. Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
04.05.2021
05.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/042/21
Mesto Vrbové
Miroslav Vermeš, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodného odbočenia č. 4 d32 v celkovej dĺžke 4,8 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodná prípojka je určená pre stavbu na parcele: parc. reg. „C“ č. 1112. Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
04.05.2021
05.05.2021
Dodatok č. 17 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Vrbové
IZ 005/17/043/21
Catering Majerník s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Zmena v časti 3. zmluvy, bod. č. 3 o stravovaní dôchodcov - zmena bodu č. 1 časti 2.: Cena jednej stravnej jednotky je od 01.06.2021 3,84 EUR s DPH.
05.05.2021
06.05.2021
Nájomná zmluva č. 1/2021 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 029/21/044/21
Mesto Vrbové
Ondrej Trvalec, Vrbové
Prenájom predajných stánkov č. 1. a 2. na mestskom trhovisku od 24.04.2021 do 23.05.2021.
05.05.2021
06.05.2021
Nájomná zmluva č. 3/2021 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 030/21/045/21
Mesto Vrbové
Ing. Alexander Szabó, Veľký Kýr
Prenájom predajných stánkov č. 3. a 4. na mestskom trhovisku od 27.04.2021 do 26.05.2021.
05.05.2021
06.05.2021
Nájomná zmluva č. 4/2021 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 031/21/046/21
Mesto Vrbové
Ján Beňo, Hurbanovo
Prenájom predajných stánkov č. 4. a 5. na mestskom trhovisku od 25.04.2021 do 24.05.2021.
10.05.2021
11.05.2021
Nájomná zmluva
IZ 028/21/047/21
Mesto Vrbové
Jana Hulínová, Skalité
Prenájom miestnosti - vestibulu DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - máj 2021 a jún 2021
10.05.2021
11.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 032/21/048/21
Ing. Igor Hornák, Vrbové - MVDr. Margaréta Hornáková, Vrbové (BSM)
Mesto Vrbové
Predávajúci sú bezpodieloví spoluvlastníci (BSM) nehnuteľností v k. ú. Vrbové, podiel 1/1 - pozemok, parcela reg. „C“ č. 362/2 o výmere 57 m2, druh pozemku: záhrada - pozemok, parcela reg. „C“ č. 362/3 o výmere 10 m2, druh pozemku: záhrada.
10.05.2021
11.05.2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného úradu samosprávy vo Vrbovom
IZ 033/19/049/21
Mesto Vrbové - Obec Kočín-Lančár
Obec Prašník
V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany prírody, vodného hospodárstva, v súlade s § 20 a § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účastníci zmluvy podpisujú tento Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného úradu samosprávy vo Vrbovom - s účinnosťou od 1. mája 2021 vstupuje do spoločného úradu obec Prašník.
10.05.2021
11.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/050/21
Mesto Vrbové
Dušan Miezga, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodného odbočenia č. 8 d40 v celkovej dĺžke 4,9 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodná prípojka je určená pre stavbu na parcele: parc. reg. „C“ č. 1122. Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
10.05.2021
11.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/051/21
Mesto Vrbové
Mária Tichá, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodného odbočenia č. 3 d32 v celkovej dĺžke 4,2 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodná prípojka je určená pre stavbu na parcele: parc. reg. „C“ č. 1110. Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
10.05.2021
11.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/052/21
Mesto Vrbové
Štefan Troják, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodného odbočenia č. 13 d40 v celkovej dĺžke 2,8 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodná prípojka je určená pre stavbu na parcele: parc. reg. „C“ č. 1153. Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
12.05.2021
13.05.2021
Zmluva č. 521 016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
IZ 033/21/053/21
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi pre rok 2021 dotáciu v sume 5.000,-EUR, a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Vrbové, na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ, odbornú prípravu členov DHZ a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
13.05.2021
14.05.2021
Poistná zmluva
IZ 003/21/054/21
Union poisťovňa, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo poistnej zmluvy: 11-318423. Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, od 15.05.2021 do 31.08.2021 - špecializácia poskytovanej zdravotnej starostlivosti: mobilné odberné miesto - mestské plošné COVID-19 testovania.
20.05.2021
21.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/055/21
Mesto Vrbové
Peter Sloboda, Vrbové - Miriam Slobodová, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodného odbočenia č. 5 d32 v celkovej dĺžke 4,4 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodná prípojka je určená pre stavbu na parcele: parc. reg. „C“ č. 1114 Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
20.05.2021
21.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 025/21/056/21
Mesto Vrbové
WAJDA WINE, s.r.o.
Predávajúci je výlučným vlastníkom vodovodných odbočení č. 10 d63 v celkovej dĺžke 4,0 m; č. 11 d40 v celkovej dĺžke 2,9 m; č. 12 d63 v celkovej dĺžke 2,2 m a č. 14 d32 v celkovej dĺžke 3,1 m v k. ú. Vrbové na Ul. Šteruská cesta. Vodovodné prípojky sú určené pre stavby na parcelách: parc. reg. „C“ č. 1130/1, 1144, 1145/1, 1146/1 (prípojka č. 10); parc. reg. „C“ č. 1132/1 (prípojka č. 11); parc. reg. „C“ č. 1132/2 (prípojka č. 12); parc. reg. „C“ č. 1155 (prípojka č. 14). Odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
20.05.2021
21.05.2021
Nájomná zmluva
IZ 028/21/057/21
Mesto Vrbové
OBUTY Richard Tupý, Partizánske
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej predajnej akcie obuvi - 21.05.2021 (piatok).
20.05.2021
21.05.2021
Nájomná zmluva č. 05/2021 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 017/21/058/21
Mesto Vrbové
Roland Cserge, Nesvady
Prenájom predajných stánkov č. 7., 8. na mestskom trhovisku od 25.04.2021 do 24.05.2021.
24.05.2021
25.05.2021
Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 43/2021
IZ 034/21/059/21
Mesto Vrbové
KRONOSPAN s.r.o., Zvolen
Predmetom tejto zmluvy je odber, preprava a zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu v celom množstve, ktoré poskytne dodávateľ odberateľovi v súlade so zákonom o odpadoch a postupom uvedeným v tejto zmluve. Môže sa jednať o masívne drevo - palety, drevené obaly, stavebné drevo - dosky, trámy, okenné rámy, drevotriesku, nábytok, postele, stoly a pod. Platnosť zmluvy je do 31.12.2024.
25.05.2021
26.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 035/21/060/21
Mesto Vrbové
Ľuboš Šust, Drahovce
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrbové, a to: pozemku, parcela reg. „C“ č. 3182 o výmere 70 m2, druh pozemku: ostatné plochy, podiel 1/1 a pozemku, parcela reg. „C“ č. 3171/5 o výmere 702 m2, druh pozemku: ostatné plochy, podiel 1/1. (odpredaj nehnuteľností na základe výsledku OVS č. 1/2021)
25.05.2021
26.05.2021
Kúpna zmluva
IZ 036/21/061/21
Mesto Vrbové
Anna Gažiová, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrbové, a to: pozemku, parcela reg. „C“ č. 2484/1 o výmere 197 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a stavby - rodinného domu postaveného na parcele reg. „C“ č. 2484/1, súpisné číslo: 309. Predaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
25.05.2021
26.05.2021
Nájomná zmluva
IZ 028/21/062/21
Mesto Vrbové
Martina Zámočníková JUMA, Nitra
Prenájom miestnosti - vestibulu DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - máj 2021 a jún 2021
26.05.2021
27.05.2021
Nájomná zmluva
IZ 037/21/063/21
Mesto Vrbové
SaleA s.r.o., Žilina
Nájom nebytového priestoru na základe výsledku OVS č. 2/2021 - kancelária č. 22 bez príslušenstva o výmere 29,15 m2 na I. poschodí objektu „Hačkovec“ Ul. Beňovského 336/1 + podiel na spoločných priestoroch. Účel nájmu: pobočka realitnej kancelárie
31.05.2021
01.06.2021
Dodatok č. 23 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení
IZ 161/17/064/21
Mesto Vrbové
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 23 k zmluve vzájomne dohodli na aktualizácií fyzického stavu majetku k 31.12.2020 podľa vykonanej inventarizácie.
01.06.2021
02.06.2021
Kúpna zmluva
IZ 038/21/065/21
Mesto Vrbové
Radoslav Kĺč, Vrbové - Bc. Lenka Kĺčová, Vrbové (manželia do BSM)
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 3008/4, diel č. 1 o výmere 65 m2, druh pozemku: orná pôda, doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 3008/1 v nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o výmere 222 m2.
01.06.2021
02.06.2021
Kúpna zmluva
IZ 039/21/066/21
Dušan Hadár, Vrbové - Daniela Hadárová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúci sú podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové, každý vlastní podiel vo veľkosti 1/2 z celku - pozemok, parcela registra „E“ č. 457/1 o výmere 168 m2, druh pozemku: záhrada. (D. Hadár - podiel 1/2, D. Hadárová - podiel 1/2).
01.06.2021
02.06.2021
Kúpna zmluva
IZ 040/21/067/21
Ing. Ľubica Prognerová, Bratislava - Ing. Elena Biskupičová, Bratislava
Mesto Vrbové
Predávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v k. ú. Vrbové - pozemok, parcela registra „E“ č. 307 o výmere 255 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (Ľ. P. podiel 2/12 = 42,50 m2 - E. B. podiel 2/12 = 42,50 m2); pozemok, parcela registra „E“ č. 321 o výmere 320 m2, druh pozemku: záhrada (Ľ. P. podiel 2/12 = 53,33 m2 - E. B. podiel 2/12 = 53,33 m2); pozemok, parcela registra „C“ č. 2746/22 o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (Ľ. P. podiel 2/12 = 10,33 m2 - E. B. podiel 2/12 = 10,33 m2); pozemok, parcela registra „E“ č. 330 o výmere 737 m2, druh pozemku: záhrada (Ľ. P. podiel 2x 1/24 = 2x 30,71 m2 - E. B. podiel 2x 1/24 = 2x 30,71 m2).
01.06.2021
02.06.2021
Nájomná zmluva
IZ 041/21/068/21
Mesto Vrbové
Tomáš Stračár, Vrbové
Nájom častí pozemkov na uloženie prípojky vodovodného potrubia a vodovodnej šachty k pozemku na Barcíkovej ulici pre IBV. Jedná sa o parcely: časť parcely registra „C“ č. 376/7 o výmere 40 m2 - druh pozemku: ostatné plochy a časť parcely registra „C“ č. 375/10 o výmere 153 m2 - druh pozemku: ostatné plochy . Jednorazový nájom za jednorazovú odplatu.
03.06.2021
04.06.2021
Nájomná zmluva
IZ 042/21/069/21
Mesto Vrbové
TANEX s.r.o. Trnava
Nájom častí pozemkov na Ul. J. Zigmundíka a Ul. SNP - vybudovanie novej elektrickej prípojky a uloženie NN kábla + vybudovanie novej kanalizačnej prípojky - uloženie splaškovej a dažďovej kanalizácie na pripojenie bývalej administratívnej budovy bývalej Trikoty po rekonštrukcií. Jednorazový nájom za jednorazovú odplatu.
03.06.2021
04.06.2021
Zmluva o výpožičke
IZ 043/21/070/21
Mesto Vrbové
Lukáš Snoha, Vrbové
Výpožička nebytového priestoru - miestnosť 38,5 m2 v suteréne objektu „Hačkovca“ Ul. Beňovského 336/1. Výpožička od 01.06.2021, účelom výpožičky je zdokonaľovanie hry na hudobných nástrojoch. (ruší Zmluvu o výpožičke IZ 86/16/100/21 v DK Vrbové)
14.06.2021
15.06.2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
IZ 044/21/071/21
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Odberné miesto: 4100043157; Adresa OM: Nám. Slobody 497/2; POD: SKSPPDIS000410409615; Dohodnutý druh tarify: M1; Dátum prihlásenia: 01.06.2021 (žiadosť o prepis odberateľa na OM k 01.08.2021 na A. Sýkorová Fidlerová - IZ 055/21/91/21)
14.06.2021
15.06.2021
Zmluva o práve používania služby ELWIS
IZ 045/21/072/21
JRK Slovensko s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Počítačový online program k distribúcií ktorého má poskytovateľ licenčné práva, obsahujúci nástroje k poskytovaniu služby ELWIS - elektronická evidencia odpadov na úrovni samosprávy - vedenie, monitoring a správa evidencie odpadového hospodárstva.
14.06.2021
15.06.2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
IZ 045/21/073/21
JRK Slovensko s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov pre účel poskytnutia služby ELWIS tak, aby bol naplnený účel záväzkového vzťahu medzi sprostredkovateľom a prevádzkovateľom.
14.06.2021
15.06.2021
Zmluva o poskytovaní služieb
IZ 046/21/074/21
adsupra s.r.o., Nižný Klátov
Mesto Vrbové
Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetového informačného systému Impoinfo, poskytujúci elektronický komunikačný kanál medzi samosprávou a občanmi prostredníctvom IKT a smart mobilnými zariadeniami postavenými na platformách Android a iOs.
14.06.2021
15.06.2021
Zmluva o odbere odpadu
IZ 047/21/075/21
Mesto Vrbové
Dagtiko - Dagmar Barčáková, Trenčín
Odberateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s platnou právnou úpravou od pôvodcu odpadu odoberie odpad za účelom jeho následného zhodnotenia alebo zneškodnenia. Odberateľ bude od pôvodcu odpadu odoberať odpady, ktoré majú svoj pôvod v prevádzke pôvodcu odpadu. Obaly z papiera a lepenky, katalógové číslo odpadu: 20 01 01 a obaly z plastov - číry plast, katalógové číslo odpadu: 20 01 39.
17.06.2021
18.06.2021
Zmluva o združených dodávkach plynu
IZ 048/21/076/21
CYEB s.r.o., Komárno
Mesto Vrbové
Ev. č. zmluvy u dodávateľa: CYSPL21081. V súlade s podmienkami tejto zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje dodávať pre Odberateľa zemný plyn. 6 odberných miest Odberateľa rôznych taríf. Doba trvania zmluvného vzťahu od 01.08.2021 do 31.12.2024.
23.06.2021
24.06.2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 049/21/077/21
ZSE Energia a.s., BA
Mesto Vrbové
číslo zmluvy dodávateľa: 9409797206; adresa odberného miesta: Nám. Slobody 497/2, číslo miesta spotreby: 3106039205; EIC odberného miesta: 24ZZS6039205000E; napäťová úroveň: NN; dátum prihlásenia: 01.06.2021 (žiadosť o prepis odberateľa na OM k 01.08.2021 na A. Sýkorová Fidlerová - IZ 055/21/91/21)
28.06.2021
29.06.2021
Nájomná zmluva
IZ 028/21/078/21
Mesto Vrbové
VAN SPED s.r.o., Štúrovo
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej predajnej akcie textilu, obuvi, spotrebného tovaru - 29.06.2021 (utorok)
29.06.2021
30.06.2021
Dohoda č. 21/06/054/18 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
IZ 050/21/079/21
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti". Profesia: Iný pomocný pracovník - kód: 9629999 od 01.07.2021 na 9 kalendárnych mesiacov a Pomocný administratívny pracovník - kód 4419999 od 01.07.2021 na 9 kalendárnych mesiacov.
30.06.2021
01.07.2021
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
IZ 046/16/080/21
Mesto Vrbové
Marcel Stolár - WINETRADE, Vrbové
(Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - IZ 046/16/057/16). - Účastníci zmluvy sa dohodli na vykonaní doplnenia zmluvy v Čl. I. Predmet nájmu o nájom miestnosti s výmerou 11,70 m2 v objekte „Hačkovec“ za účelom zriadenia šatne pre zamestnancov pivárne a pizzérie.
01.07.2021
01.07.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000310619 zo dňa 03.07.2019
IZ 084/19/081/21
SPP-distribúcia a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
(Dodatok č. 1 k IZ 084/19/145/19). Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete špecifikovaných v tomto dodatku: Hlava III., bod 3.1 sa upravuje - zmluvný partner sa zaväzuje najneskôr do termínu 02.07.2022 riadne splniť všetky povinnosti uvedené v Čl. VII. zmluvy.
01.07.2021
02.07.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 008/21/082/21
Mesto Vrbové
Domov Klas n.o., Vrbové
Dotácia vo výške 35.000,- EUR. Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie prevádzkových nákladov a sociálnych služieb v Domove Klas vo Vrbovom na rok 2021.
06.07.2021
07.07.2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení povinných činností a preventívnej údržby technických zariadení
IZ 158/17/083/21
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
(Dodatok č. 2 k IZ 158/17/202/17). Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 z dôvodu aktualizácie počtu objektov a zariadení, na ktorých bude vykonávaný predmet činnosti od 1. augusta 2021. Miestami plnenia sú objekty, resp. zariadenia v objektoch vo vlastníctve/správe objednávateľa.
06.07.2021
07.07.2021
Kúpna zmluva
IZ 051/21/084/21
Mesto Vrbové
Ing. Peter Karlík, Vrbové - Ľudmila Karlíková, Vrbové (manželia do BSM)
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 3199/3 o výmere 56 m2, druh pozemku: ostatné plochy.
06.07.2021
07.07.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní televíznych káblových rozvodov
IZ 016/14/085/21
Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k IZ 016/14/025/14. Zmena a doplnenie Čl. II - Doba nájmu: Nájom a prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov uvedených v Čl. I. pôvodnej zmluvy zo dňa 09.06.2014 sa uzatvára na dobu určitú - od 1. júla 2014 na dobu 25 rokov, t. j. do 30.06.2039 vrátane.
06.07.2021
07.07.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 052/21/086/21
Mesto Vrbové
Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Piešťany
Dotácia vo výške 1.000,- EUR. Dotácia sa poskytuje fyziatricko-rehabilitačnému oddeleniu A. Wintera ako účelová dotácia na zabezpečenie vybavenia v roku 2021.
07.07.2021
08.07.2021
Nájomná zmluva č. 06/2021 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 053/21/087/21
Mesto Vrbové
Štefan Keresztes, Nové Zámky
Prenájom predajných stánkov č. 1. a 2. na mestskom trhovisku v meste Vrbové od 01.06.2021 do 31.07.2021.
07.07.2021
08.07.2021
Nájomná zmluva č. 07/2021 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 017/21/088/21
Mesto Vrbové
Roland Cserge, Nesvady
Prenájom predajných stánkov č. 6., 7., 8. na mestskom trhovisku v meste Vrbové od 01.06.2021 do 31.07.2021.
07.07.2021
08.07.2021
Nájomná zmluva č. 08/2021 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 031/21/089/21
Mesto Vrbové
Ján Beňo, Hurbanovo
Prenájom predajných stánkov č. 3., 4., 5. na mestskom trhovisku v meste Vrbové od 01.06.2021 do 31.07.2021.
21.07.2021
22.07.2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 054/21/090/21
ZSE Energia a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
číslo zmluvy dodávateľa: 9409840945; adresa odberného miesta: Záhradná 2200, 922 03 Vrbové, číslo miesta spotreby: 3110154894; EIC odberného miesta: 24ZZS4000144058I; napäťová úroveň: NN (pripojenie RVO Ul. Záhradná)
30.07.2021
31.07.2021
Zmluva o nájme nebytového priestoru
IZ 055/21/091/21
Mesto Vrbové
Adriana Sýkorová Fidlerová, Piešťany
Nájom nebytového priestoru na základe výsledku OVS č. 3/2021 - nebytový obchodný priestor o výmere 25,74 m2 v pasáži Kúrie Beňovského na Nám. Slobody 497/2. Účel nájmu: kozmetické služby
30.07.2021
31.07.2021
Dodatok č. 21/06/054/1 na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
IZ 050/21/092/21
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Dodatok č. 21/06/54/1 k Dohode č. 21/06/054/18 (IZ 050/21/079/21) - zmena v Čl. I Účel a predmet - zníženie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, v celkovom počte: 1.
16.08.2021
17.08.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IZ 095/20/093/21
Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava
Mesto Vrbové
(Dodatok č. 1 k Zmluve IZ 095/20/134/20) číslo dodatku: KŽP-PO4-SC441-2018-39/Y789/D1, názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vrbové, Predmet dodatku: Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. Zmena zmluvy, bod 6.13 Zmluvy poskytnutí o NFP uzatvorenej dňa 19.10.2020 dohodli na nasledovných zmenách...
20.08.2021
21.08.2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 056/21/094/21
ZSE Energia, a. s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa - krátkodobý odber C11 Ul. Súkenícka 40 - EIC OM: 24ZZS7110220000M - mestský futbalový štadión - „Huncútko 2021“
26.08.2021
27.08.2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 057/21/095/21
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 122111585, EIC kód Odberného miesta: 24ZZS2048010000G, Adresa odberného miesta: Piešťanská cesta 14, 922 03 Vrbové (rozvádzač VO Piešťanská cesta, potreba výmeny hlavného ističa z 25 A na 32 A)
27.08.2021
28.08.2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 051/21/096/21
Mesto Vrbové
Ing. Peter Karlík, Vrbové - Ľudmila Karlíková, Vrbové (manželia do BSM)
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve (IZ 051/21/084/21) - zmena a doplnenie Čl. II. základnej zmluvy - Predmet zmluvy
30.08.2021
31.08.2021
Zmluva o bežnom účte
IZ 058/21/097/21
Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie, vedenie Účtu číslo: SK40 0900 0000 0051 7831 3437. „ENVIROFOND“ účet. Všeobecne obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., v znení účinnom od 16.05.2020 - Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a.s. účinné od 01.01.2021 - Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a.s. účinný od 01.06.2021 k nahliadnutiu TU: http://www.vrbove.sk/wp-content/uploads/2021/09/SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_produkty_aktualizacia_k_01062021.pdf
30.08.2021
31.08.2021
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena
IZ 038/20/098/21
Mesto Vrbové
Real Market Development s.r.o., Bratislava
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena (IZ 038/20/048/20). Z dôvodu bližšej špecifikácie predmetu Zmluvy, ktorý sa týka inžinierskych sietí a vybudovanej infraštruktúry sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 1. - zmena Čl. III. - Predmet zmluvy č. 2 - Predmet Dodatku č. 1 je v zmene celého Čl. III., ktorý sa mení nasledovne...
20.09.2021
21.09.2021
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
IZ 059/21/099/21
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Ev. číslo zmluvy TAVOS, a.s.: 171/2021. Účastník 2 (Mesto Vrbové) na základe zmluvy prevádza na Účastníka 1 (Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.) vlastnícke právo k vodnej stavbe (verejnému vodovodu). Názov a miesto realizácie stavby: Rozšírenie verejného vodovodu Vrbové, Šteruská cesta Vrbové, k. ú. Vrbové - parc. reg. „C“ č. 1066 a 1109. (súvisí so Zmluvou o spolupráci pri realizácií investície - IZ 155/19/242/19)
24.09.2021
25.09.2021
Kúpna zmluva č. Z202117127_Z + Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. Z202117127_Z
IZ 060/21/100/21
AGRA s.r.o., Martin
Mesto Vrbové
Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy: Vybavenie zberného dvora v meste Vrbové - položka č. 1: Traktor, položka č. 2: Čelný nakladač, položka č. 3: Hákový nosič kontajnerov + Zmluvné strany sa dohodli na zrušení kúpnej zmluvy č. Z202117127_Z, zmluvné strany prehlasujú, že neprišlo k vzájomnému plneniu a žiadna zo zmluvných strán si neuplatňuje nárok na plnenie, všetky vzájomné nároky sa považujú za vyrovnané. (ID kúpnej zmluvy v CRZ: 5901258; link zverejnenia v CRZ: https://www.crz.gov.sk/data/att/2978026.pdf)
27.09.2021
28.09.2021
Kúpna zmluva č. Z202118021_Z
IZ 061/21/101/21
AGRA s.r.o., Martin
Mesto Vrbové
Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy: Vybavenie zberného dvora v meste Vrbové - položka č. 1: Traktor, položka č. 2: Hákový nosič kontajnerov, položka č. 3: Čelný nakladač (ID kúpnej zmluvy v CRZ: 5937854; link zverejnenia v CRZ: https://www.crz.gov.sk/data/att/2999707.pdf)
30.09.2021
01.10.2021
Dodatok číslo 6. zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni, a.s.
IZ 192/17/102/21
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok číslo 6. k poistnej zmluve (IZ 192/17/246/17) - zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni. Číslo poistnej zmluvy: 6822538237. Typ zmeny: Aktualizácia majetku klienta k 01.10.2021 v zmysle prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Dodatku č. 6 poistnej zmluvy č. 6822538237. Ostatné dojednania v poistnej zmluve ostávajú nezmenené.
01.10.2021
02.10.2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05502
IZ 062/21/103/21
Fond na podporu umenia, Bratislava-Staré Mesto
Mesto Vrbové
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom „Beletria a náuka pre širokú verejnosť - knižnica Vrbové“. Základným účelom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na akvizíciu knižničného fondu. Poskytovateľ poskytuje zo svojho rozpočtu prijímateľovi finančné prostriedky vo forme dotácie v celkovej výške 1 000,00 EUR.
01.10.2021
02.10.2021
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
IZ 063/21/104/21
Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom tejto zmluvy je platenie časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov prijímateľovi sociálnej služby: Jozef Holán *1953 za podmienok ustanovených v tejto zmluve.
01.10.2021
02.10.2021
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
IZ 064/21/105/21
Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom tejto zmluvy je platenie časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov prijímateľovi sociálnej služby: Ladislav Janda *1941 za podmienok ustanovených v tejto zmluve.
01.10.2021
02.10.2021
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
IZ 065/21/106/21
Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom tejto zmluvy je platenie časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov prijímateľovi sociálnej služby: Ignác Ševčík *1941 za podmienok ustanovených v tejto zmluve.
06.10.2021
07.10.2021
Zámenná zmluva
IZ 066/21/107/21
Mesto Vrbové
Ing. Ladislav Sabo, Vrbové - Ing. Denisa Sabová, Vrbové (BSM)
Zamieňajúci č. 1 Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 1070/1 - vodná plocha o výmere 3 494 m2 a parcela reg. „C“ č. 1071/1 - ostatná plocha o výmere 8 793 m2. Zamieňajúci č. 2 - manželia Ing. Ladislav Sabo a Ing. Denisa Sabová majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové v príslušných podieloch - parcela reg. „E“ č. 1368/1- orná pôda o výmere 2 m2 (podiel 1/1); parcela reg. „E“ č. 1387/1 - orná pôda o výmere 199 m2 (podiel 1/1); parcela reg. „E“ č. 1359/101 - orná pôda o výmere 26 m2 (podiel 58/63); parcela reg. „E“ č. 1346 - orná pôda o výmere 1 065 m2 (podiel 7/9); parcela reg. „E“ č. 1346 - orná pôda o výmere 1 065 m2 (podiel 1/18); parcela reg. „E“ č. 3796/1 - orná pôda o výmere 11 967 m2 (podiel 58/63). Zmluvné strany sa dohodli, že zamieňajúci č. 1 zamieňa predmetné nehnuteľnosti č. 1 a zamieňajúci č. 2 zamieňajú predmetné nehnuteľnosti č. 2 bez povinnosti ďalšej finančnej úhrady.
07.10.2021
08.10.2021
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 067/21/108/21
Slávka Horňáková, Trenčianska Teplá
Mesto Vrbové
Predávajúca vlastní nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, ktorá sa nachádza v k. ú. Vrbové - parcela reg. „E“ č. 3692/1 - orná pôda o výmere 515 m2, podiel 1/4 v celosti = 128,75 m2.
08.10.2021
09.10.2021
Kúpna zmluva
IZ 068/21/109/21
Mesto Vrbové
Ing. Edita Nováková, Bratislava - Rača
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 521 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 460 m2, podiel 2/8 = 115 m2, a zároveň je predávajúci výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcely reg. „C“ č. 520 o výmere 213 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, podiel 1/1 a parcely reg. „C“ č. 525 o výmere 400 m2, druh pozemku: záhrada, podiel 1/1.
11.10.2021
12.10.2021
Zámenná zmluva
IZ 069/21/110/21
Mesto Vrbové
Jozef Mikudík, Vrbové
Zamieňajúci č. 1 Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 315/2 - ostatná plocha o výmere 273 m2 a parcela reg. „E“ č. 1219/1 - trvalý trávnatý porast o výmere 135 m2. Zamieňajúci č. 2 - Jozef Mikudík má vo výlučnom vlastníctve v celosti nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové, a to: parcela reg. „C“ č. 327 - záhrada o výmere 553 m2 (podiel 1/1); parcela reg. „C“ č. 328/2 - ostatná plocha o výmere 27 m2 (podiel 1/1); parcela reg. „E“ č. 3241/2 - záhrada o výmere 8 m2 (podiel 1/1). Zmluvné strany sa dohodli, že zamieňajúci č. 1 zamieňa predmetné nehnuteľnosti č. 1 a zamieňajúci č. 2 zamieňajú predmetné nehnuteľnosti č. 2 bez povinnosti ďalšej finančnej úhrady.
12.10.2021
13.10.2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202118021_Z
IZ 061/21/111/21
AGRA s.r.o., Martin
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202118021_Z (IZ 061/21/101/21) - Článok I. Zmluvné strany - v bode 1.1 Kúpnej zmluvy sa opravuje: IČO: 00313190 a IBAN SK40 0900 0000 0051 7831 3437 objednávateľa a Článok III. Zmluvné podmienky - bod 3.1 Kúpnej zmluvy sa dopĺňa: Miesto plnenia zmluvy: Obec: Vrbové, Ulica: Vinohradnícka 1914
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.