Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy – rok 2020

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.01.2020
03.01.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/001/20
0 Mesto Vrbové
Miroslav Ohradka - obchodná činnosť, Skalité
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná zmluva - rok 2020
07.01.2020
07.01.2020
Kúpna zmluva
IZ 002/20/002/20
0 Mesto Vrbové
Ing. Rastislav Slabý, Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti v k. ú Vrbové, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemky: parcela reg. „C“ č. 3225/2 o výmere 95 m2, druh pozemku: ostatné plochy a parcela reg. „C“ č. 3179/3 o výmere 72 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetných nehnuteľností, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
07.01.2020
07.01.2020
Kúpna zmluva
IZ 003/20/003/20
0 Mesto Vrbové
Ing. Erika Jasovská, PhD., Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti v k. ú Vrbové, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemky: parcela reg. „C“ č. 3225/1 o výmere 161 m2, druh pozemku: ostatné plochy a parcela reg. „C“ č. 3179/2 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetných nehnuteľností, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
07.01.2020
07.01.2020
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 004/20/004/20
0 Mesto Vrbové
Jozef Pilka, Vrbové - Martin Pilka, Vrbové - Lucia Pilková, Bratislava
Zamieňajúci č. 1 - Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 800/2; diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 a Zamieňajúci č. 2 - J. Pilka (podiel 2/4) - M. Pilka (podiel 1/4) - L. Pilková (podiel 1/4) sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 798/2; diel č. 3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2. Zamieňajúci č. 2 doplácajú zamieňajúcemu č. 1 dohodnutú cenu v celkovej výške 840,- EUR. Zamieňajúci č. 2 sa zaviazali na základe tejto zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena na zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v možnosti prechodu a pohybu po parcele č. 800/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 neobmedzene v prípade potreby uloženia inžinierskych sietí aj s právom ich údržby a výmeny a zaväzujú sa nebudovať na tejto parcele žiadne budovy ani spevnené plochy. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné právo a zriaďuje sa bezodplatne.
08.01.2020
08.01.2020
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 005/20/005/20
0 Emília Madunická, Vrbové
Mesto Vrbové
Zamieňajúci č. 1 - Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 227/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 a Zamieňajúci č. 2 - Emília Madunická je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 338/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2 a parcela reg. „C“ č. 339/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2. Zamieňajúci č. 1 doplácajú zamieňajúcej č. 2 dohodnutú cenu v celkovej výške 975,- EUR. Zamieňajúca č. 2 sa zaviazala na základe tejto zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena na zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v možnosti prechodu a pohybu po parcele č. 227/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 neobmedzene v prípade potreby uloženia inžinierskych sietí aj s právom ich údržby a výmeny a zaväzuje sa nebudovať na tejto parcele žiadne budovy ani spevnené plochy. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné právo a zriaďuje sa bezodplatne.
10.01.2020
10.01.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/006/20
0 Mesto Vrbové
Katarína Lipčeyová, Nitra
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania dvojdňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná zmluva - rok 2020
14.01.2020
14.01.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 178/16/007/20
0 Mesto Vrbové
SALCOM, s.r.o., Brezová pod Bradlom
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve IZ 178/16/216/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok II. Predmet nájmu a zmluvy - od 01.02.2020 výmena miestnosti - nebytový priestor - kancelária bez príslušenstva na 1. poschodí budovy „Hačkovec“ o výmere 16,33 m2. Účel nájmu: vyučovanie v odbore cudzích jazykov.
15.01.2020
15.01.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 075/17/008/20
0 Mesto Vrbové
Mgr. Lenka Pavlíčková, Vrbové
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve IZ 075/17/094/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok II. Predmet nájmu a zmluvy - od 01.03.2020 rozšírenie predmetu nájmu o ďalší nebytový priestor - kancelária bez príslušenstva na 1. poschodí budovy „Hačkovec“ o výmere 24,00 m2. Účel nájmu: Cvičebňa - skupinové cvičenie jogy pre telo i dušu človeka a skladový priestor pre účely zabezpečenia prevádzky cvičiska.
17.01.2020
17.01.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/009/20
0 Mesto Vrbové
Jana Hulínová, Skalité
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná zmluva - rok 2020
24.01.2020
24.01.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/010/20
0 Mesto Vrbové
Martina Zámočníková JUMA, Nitra
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná zmluva - rok 2020
04.02.2020
04.02.2020
Zmluva o platobnej karte
IZ 006/20/011/20
Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je vydanie Platobnej karty Mastercard Business k Účtu číslo: SK07 0900 000 0051 3169 0884. Všeobecné obchodné podmienky - Produktové podmienky - Sadzobník poplatkov - Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava - aktualizované k 01.02.2020 k nahliadnutiu TU: http://www.vrbove.sk/wp-content/uploads/2020/02/Všeobecné-obchodné-podmienky-Produktové-podmienky-Sadzobník-poplatkov-Slovenská-sporiteľňa-a.s.-Bratislava.pdf
04.02.2020
04.02.2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 007/20/012/20
0 LOUE AIR 2 s.r.o., Moravany nad Váhom
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 11244/14 - orná pôda o výmere 1.149 m2; pozemok, parcela reg. „C“ č. 331/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2; parcela reg. „C“ č. 11240/3 - orná pôda o výmere 230 m2; parcela reg. „C“ č. 389/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2; parcela reg. „C“ č. 11239/3 - orná pôda o výmere 7 m2. Súčasťou kúpnej zmluvy je aj prevod vlastníckeho práva k všetkým zákonným príslušenstvám a súčastiam Predmetných nehnuteľností, ktorými sú najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
04.02.2020
04.02.2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 008/20/013/20
0 Miroslav Podmela, Vrbové - Marta Titková, Bratislava-Karlova Ves - Eva Fidlerová, Vrbové - Vojtech Klčo, Vrbové - Marek Podmela, Vrbové - Ján Gazdík, Trenčianska Teplá
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemky v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 12467/31, diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 312 m2 (E. Fidlerová – podiel 1/8 = 39 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 48,75 m2; M. Titková – podiel 5/32 = 48,75 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 48,75 m2; V. Klčo – podiel 1/8 = 39 m2); parcela reg. „C“ č. 12451/10, diel č. 2 – vodná plocha o výmere 536 m2 (E. Fidlerová – podiel 1/8 = 67 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 83,75 m2; M. Titková – podiel 5/32 = 83,75 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 83,75 m2; V. Klčo – podiel 1/8 = 67 m2); parcela reg. „C“ č. 12173/36, diel č. 3 – orná pôda o výmere 2 m2 (E. Fidlerová – podiel 1/8 = 0,25 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 0,3125 m2; M. Titková – podiel 5/32 = 0,3125 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 0,3125 m2; V. Klčo – podiel 1/8 = 0,25 m2); parcela reg. „C“ č. 12467/32, diel č. 4 – orná pôda o výmere 129 m2 (Mar. Podmela – podiel 1/6 = 21,50 m2; J. Gazdík – podiel 1/3 = 43,00 m2); parcela reg. „C“ č. 12451/9, diel č. 5 – vodná plocha o výmere 151 m2 (Mar. Podmela – podiel 1/6 = 25,16 m2; J. Gazdík – podiel 1/3 = 50,33 m2); parcela reg. „C“ č. 12320/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 (Mar. Podmela – podiel 1/1). Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetných nehnuteľností, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
05.02.2020
05.02.2020
Kúpna zmluva
IZ 009/20/014/20
0 Oľga Juricová, Horné Dubové - Jaroslav Látal, Skalica - Iveta Šteruská, Dolný Lopašov - Anna Hettešová, Trstín - Jaroslava Kloknerová, Trstín
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemky v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 370/3 - záhrada o výmere 2 m2 (O. Juricová – podiel 10/80 = 0,25 m2; J. Látal – podiel 10/80 = 0,25 m2; I. Šteruská – podiel 10/80 = 0,25 m2; A. Hettešová – podiel 10/80 = 0,25 m2; J. Kloknerová – podiel 10/80 = 0,25 m2); parcela reg. „C“ č. 370/5 - záhrada o výmere 45 m2 (O. Juricová – podiel 10/80 = 5,62 m2; J. Látal – podiel 10/80 = 5,62 m2; I. Šteruská – podiel 10/80 = 5,62 m2; A. Hettešová – podiel 10/80 = 5,62 m2; J. Kloknerová – podiel 10/80 = 5,62 m2); parcela reg. „C“ č. 331/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 (O. Juricová – podiel 3/24 = 0,375 m2; J. Látal – podiel 3/24 = 0,375 m2; I. Šteruská – podiel 3/24 = 0,375 m2; A. Hettešová – podiel 3/24 = 0,375 m2; J. Kloknerová – podiel 3/24 = 0,375 m2); parcela reg. „E“ č. 156/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 (O. Juricová – podiel 3/24 = 4,875 m2; J. Látal – podiel 3/24 = 4,875 m2; I. Šteruská – podiel 3/24 = 4,875 m2; A. Hettešová – podiel 3/24 = 4,875 m2; J. Kloknerová – podiel 3/24 = 4,875 m2). Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
11.02.2020
11.02.2020
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 046/16/015/20
0 Mesto Vrbové
Marcel Stolár - Winetrade, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (IZ 46/16/57/16) - vykonanie zmien a doplnení v Čl. VI. Práva, povinnosti a zodpovednosť nájomcu - nájomca je oprávnený prenechať časť prenajatých priestorov ďalšiemu živnostníkovi: Marco Nemšovský, Ul. M. A. Beňovského 355/31, 922 03 Vrbové; IČO: 52925111
20.02.2020
20.02.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 010/20/016/20
0 Mesto Vrbové
Mestský futbalový klub Vrbové
Dotácia sa poskytuje na prevádzkovanie priestorov Mestského futbalového štadióna a zabezpečenie športovej činnosti MFK a futbalovej mládeže v roku 2020. dotácia 35.000,- EUR muži a dotácia 8.900,- EUR mládež
20.02.2020
20.02.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 011/20/017/20
0 Mesto Vrbové
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom
Dotácia vo výške: 1.000.- EUR sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom v roku 2020.
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.