Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy – rok 2020

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.01.2020
03.01.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/001/20
0 Mesto Vrbové
Miroslav Ohradka - obchodná činnosť, Skalité
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná zmluva - rok 2020
07.01.2020
07.01.2020
Kúpna zmluva
IZ 002/20/002/20
0 Mesto Vrbové
Ing. Rastislav Slabý, Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti v k. ú Vrbové, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemky: parcela reg. „C“ č. 3225/2 o výmere 95 m2, druh pozemku: ostatné plochy a parcela reg. „C“ č. 3179/3 o výmere 72 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetných nehnuteľností, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
07.01.2020
07.01.2020
Kúpna zmluva
IZ 003/20/003/20
0 Mesto Vrbové
Ing. Erika Jasovská, PhD., Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti v k. ú Vrbové, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemky: parcela reg. „C“ č. 3225/1 o výmere 161 m2, druh pozemku: ostatné plochy a parcela reg. „C“ č. 3179/2 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetných nehnuteľností, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
07.01.2020
07.01.2020
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 004/20/004/20
0 Mesto Vrbové
Jozef Pilka, Vrbové - Martin Pilka, Vrbové - Lucia Pilková, Bratislava
Zamieňajúci č. 1 - Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 800/2; diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 a Zamieňajúci č. 2 - J. Pilka (podiel 2/4) - M. Pilka (podiel 1/4) - L. Pilková (podiel 1/4) sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 798/2; diel č. 3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2. Zamieňajúci č. 2 doplácajú zamieňajúcemu č. 1 dohodnutú cenu v celkovej výške 840,- EUR. Zamieňajúci č. 2 sa zaviazali na základe tejto zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena na zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v možnosti prechodu a pohybu po parcele č. 800/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 neobmedzene v prípade potreby uloženia inžinierskych sietí aj s právom ich údržby a výmeny a zaväzujú sa nebudovať na tejto parcele žiadne budovy ani spevnené plochy. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné právo a zriaďuje sa bezodplatne.
08.01.2020
08.01.2020
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 005/20/005/20
0 Emília Madunická, Vrbové
Mesto Vrbové
Zamieňajúci č. 1 - Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 227/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 a Zamieňajúci č. 2 - Emília Madunická je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 338/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2 a parcela reg. „C“ č. 339/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2. Zamieňajúci č. 1 doplácajú zamieňajúcej č. 2 dohodnutú cenu v celkovej výške 975,- EUR. Zamieňajúca č. 2 sa zaviazala na základe tejto zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena na zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v možnosti prechodu a pohybu po parcele č. 227/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 neobmedzene v prípade potreby uloženia inžinierskych sietí aj s právom ich údržby a výmeny a zaväzuje sa nebudovať na tejto parcele žiadne budovy ani spevnené plochy. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné právo a zriaďuje sa bezodplatne.
10.01.2020
10.01.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/006/20
0 Mesto Vrbové
Katarína Lipčeyová, Nitra
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania dvojdňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná zmluva - rok 2020
14.01.2020
14.01.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 178/16/007/20
0 Mesto Vrbové
SALCOM, s.r.o., Brezová pod Bradlom
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve IZ 178/16/216/16 - vykonanie zmien a doplnení - Článok II. Predmet nájmu a zmluvy - od 01.02.2020 výmena miestnosti - nebytový priestor - kancelária bez príslušenstva na 1. poschodí budovy „Hačkovec“ o výmere 16,33 m2. Účel nájmu: vyučovanie v odbore cudzích jazykov.
15.01.2020
15.01.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľností
IZ 075/17/008/20
0 Mesto Vrbové
Mgr. Lenka Pavlíčková, Vrbové
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve IZ 075/17/094/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok II. Predmet nájmu a zmluvy - od 01.03.2020 rozšírenie predmetu nájmu o ďalší nebytový priestor - kancelária bez príslušenstva na 1. poschodí budovy „Hačkovec“ o výmere 24,00 m2. Účel nájmu: Cvičebňa - skupinové cvičenie jogy pre telo i dušu človeka a skladový priestor pre účely zabezpečenia prevádzky cvičiska.
17.01.2020
17.01.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/009/20
0 Mesto Vrbové
Jana Hulínová, Skalité
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná zmluva - rok 2020
24.01.2020
24.01.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/010/20
0 Mesto Vrbové
Martina Zámočníková JUMA, Nitra
Prenájom miestností v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná zmluva - rok 2020
04.02.2020
04.02.2020
Zmluva o platobnej karte
IZ 006/20/011/20
Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je vydanie Platobnej karty Mastercard Business k Účtu číslo: SK07 0900 000 0051 3169 0884. Všeobecné obchodné podmienky - Produktové podmienky - Sadzobník poplatkov - Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava - aktualizované k 01.02.2020 k nahliadnutiu TU: http://www.vrbove.sk/wp-content/uploads/2020/02/Všeobecné-obchodné-podmienky-Produktové-podmienky-Sadzobník-poplatkov-Slovenská-sporiteľňa-a.s.-Bratislava.pdf
04.02.2020
04.02.2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 007/20/012/20
0 LOUE AIR 2 s.r.o., Moravany nad Váhom
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemok, parcela reg. „C“ č. 11244/14 - orná pôda o výmere 1.149 m2; pozemok, parcela reg. „C“ č. 331/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2; parcela reg. „C“ č. 11240/3 - orná pôda o výmere 230 m2; parcela reg. „C“ č. 389/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2; parcela reg. „C“ č. 11239/3 - orná pôda o výmere 7 m2. Súčasťou kúpnej zmluvy je aj prevod vlastníckeho práva k všetkým zákonným príslušenstvám a súčastiam Predmetných nehnuteľností, ktorými sú najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
04.02.2020
04.02.2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 008/20/013/20
0 Miroslav Podmela, Vrbové - Marta Titková, Bratislava-Karlova Ves - Eva Fidlerová, Vrbové - Vojtech Klčo, Vrbové - Marek Podmela, Vrbové - Ján Gazdík, Trenčianska Teplá
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemky v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 12467/31, diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 312 m2 (E. Fidlerová – podiel 1/8 = 39 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 48,75 m2; M. Titková – podiel 5/32 = 48,75 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 48,75 m2; V. Klčo – podiel 1/8 = 39 m2); parcela reg. „C“ č. 12451/10, diel č. 2 – vodná plocha o výmere 536 m2 (E. Fidlerová – podiel 1/8 = 67 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 83,75 m2; M. Titková – podiel 5/32 = 83,75 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 83,75 m2; V. Klčo – podiel 1/8 = 67 m2); parcela reg. „C“ č. 12173/36, diel č. 3 – orná pôda o výmere 2 m2 (E. Fidlerová – podiel 1/8 = 0,25 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 0,3125 m2; M. Titková – podiel 5/32 = 0,3125 m2; Mir. Podmela – podiel 5/32 = 0,3125 m2; V. Klčo – podiel 1/8 = 0,25 m2); parcela reg. „C“ č. 12467/32, diel č. 4 – orná pôda o výmere 129 m2 (Mar. Podmela – podiel 1/6 = 21,50 m2; J. Gazdík – podiel 1/3 = 43,00 m2); parcela reg. „C“ č. 12451/9, diel č. 5 – vodná plocha o výmere 151 m2 (Mar. Podmela – podiel 1/6 = 25,16 m2; J. Gazdík – podiel 1/3 = 50,33 m2); parcela reg. „C“ č. 12320/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 (Mar. Podmela – podiel 1/1). Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetných nehnuteľností, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
05.02.2020
05.02.2020
Kúpna zmluva
IZ 009/20/014/20
0 Oľga Juricová, Horné Dubové - Jaroslav Látal, Skalica - Iveta Šteruská, Dolný Lopašov - Anna Hettešová, Trstín - Jaroslava Kloknerová, Trstín
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemky v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 370/3 - záhrada o výmere 2 m2 (O. Juricová – podiel 10/80 = 0,25 m2; J. Látal – podiel 10/80 = 0,25 m2; I. Šteruská – podiel 10/80 = 0,25 m2; A. Hettešová – podiel 10/80 = 0,25 m2; J. Kloknerová – podiel 10/80 = 0,25 m2); parcela reg. „C“ č. 370/5 - záhrada o výmere 45 m2 (O. Juricová – podiel 10/80 = 5,62 m2; J. Látal – podiel 10/80 = 5,62 m2; I. Šteruská – podiel 10/80 = 5,62 m2; A. Hettešová – podiel 10/80 = 5,62 m2; J. Kloknerová – podiel 10/80 = 5,62 m2); parcela reg. „C“ č. 331/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 (O. Juricová – podiel 3/24 = 0,375 m2; J. Látal – podiel 3/24 = 0,375 m2; I. Šteruská – podiel 3/24 = 0,375 m2; A. Hettešová – podiel 3/24 = 0,375 m2; J. Kloknerová – podiel 3/24 = 0,375 m2); parcela reg. „E“ č. 156/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 (O. Juricová – podiel 3/24 = 4,875 m2; J. Látal – podiel 3/24 = 4,875 m2; I. Šteruská – podiel 3/24 = 4,875 m2; A. Hettešová – podiel 3/24 = 4,875 m2; J. Kloknerová – podiel 3/24 = 4,875 m2). Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
11.02.2020
11.02.2020
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 046/16/015/20
0 Mesto Vrbové
Marcel Stolár - Winetrade, Vrbové
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (IZ 46/16/57/16) - vykonanie zmien a doplnení v Čl. VI. Práva, povinnosti a zodpovednosť nájomcu - nájomca je oprávnený prenechať časť prenajatých priestorov ďalšiemu živnostníkovi: Marco Nemšovský, Ul. M. A. Beňovského 355/31, 922 03 Vrbové; IČO: 52925111
20.02.2020
20.02.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 010/20/016/20
0 Mesto Vrbové
Mestský futbalový klub Vrbové
Dotácia sa poskytuje na prevádzkovanie priestorov Mestského futbalového štadióna a zabezpečenie športovej činnosti MFK a futbalovej mládeže v roku 2020. dotácia 35.000,- EUR muži a dotácia 8.900,- EUR mládež
20.02.2020
20.02.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 011/20/017/20
0 Mesto Vrbové
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom
Dotácia vo výške: 1.000.- EUR sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom v roku 2020.
20.02.2020
20.02.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 012/20/018/20
0 Mesto Vrbové
Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Vrbovom
Dotácia vo výške: 700,- EUR. Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Miestneho spolku Slovenského červeného kríža vo Vrbovom na rok 2020.
20.02.2020
20.02.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 013/20/019/20
0 Mesto Vrbové
Združenie športových klubov mesta Vrbové
Dotácia vo výške 6.000,- EUR. Poskytnutie dotácie na zabezpečenie športových činností v roku 2020, vrátane Vrbovskej pätnástky - Memoriál Štefana Kalužu.
20.02.2020
20.02.2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach ... na rozpočtový rok 2020
IZ 014/20/020/20
0 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok 2020. Prijímateľ finančného príspevku: Mesto Vrbové. Poskytovateľ sociálnej služby: Domov Klas n.o., Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové, IČO: 36084166
20.02.2020
20.02.2020
Zmluva o výpožičke č. 1/2020
IZ 015/20/021/20
0 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové
Mesto Vrbové
Prenechanie nebytových priestorov - aula školy ako volebná miestnosť dňa 29.02.2020 v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. (Voľby do NR SR 2020)
24.02.2020
24.02.2020
Kúpna zmluva
IZ 016/20/022/20
0 Anna Rojková, Radošina - Pavlína Lehutová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemky v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 385/2 - záhrada o výmere 14 m2 (A. Rojková – podiel 7/160; P. Lehutová – podiel 7/160); parcela reg. „C“ č. 386/2 - záhrada o výmere 13 m2 (A. Rojková – podiel 7/160; P. Lehutová – podiel 7/160); parcela reg. „C“ č. 389/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 (A. Rojková – podiel 7/160; P. Lehutová – podiel 7/160). Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
24.02.2020
24.02.2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 017/20/023/20
0 Ing. Martin Siblík, Vrbové - Mgr. Zuzana Siblíková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúci majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nehnuteľnosť v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 13745/110 - orná pôda o výmere 479 m2, podiel 1/1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti predmetnej nehnuteľnosti, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
25.02.2020
25.02.2020
Kúpna zmluva
IZ 018/20/024/20
0 Jana Lehmann, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 296/2 - záhrada o výmere 20 m2; podiel 1/1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetnej nehnuteľnosti, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
26.02.2020
26.02.2020
Kúpna zmluva č. 1/2020
IZ 019/20/025/19
0 Marius Pedersen, a. s., Trenčín
Mesto Vrbové
Predávajúci predáva kupujúcemu 80 ks čiernych plastových 120L nádob s modrým poklopom na komunálny odpad.
26.02.2020
26.02.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku Slobody zvierat v Piešťanoch
IZ 047/15/026/20
0 Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany
Mesto Vrbové
Na základe rozhodnutia dodávateľa sa základná zmluva mení a dopĺňa nasledovne: Zmena a doplnenie Čl. IV. Platobné podmienky - v druhej vete sa suma 30€ nahrádza sumou 50 €.
28.02.2020
28.02.2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 020/20/027/20
0 Mesto Vrbové
TERNO real estate s.r.o., Bratislava
Nájom nebytových obchodných priestorov - Ul. Beňovského 15 - prevádzkovanie predajne s potravinami, ktoré sa predávajú v maloobchodnej sieti TERNO alebo KRAJ - od 01.03.2020 na dobu neurčitú.
02.03.2020
02.03.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 021/20/028/20
0 Mesto Vrbové
Rodičovské združenie pri I. Základnej škole Vrbové
Dotácia vo výške: 1.000,- EUR. Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Rodičovského združenia v roku 2020.
02.03.2020
02.03.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 022/20/029/20
0 Mesto Vrbové
DOTYK ŽIVOTA, o. z., Vrbové
Dotácia vo výške: 1.000,- EUR. Dotácia sa poskytuje Občianskemu združeniu „Dotyk života“ ako účelová dotácia na zabezpečenie činnosti mobilného hospicu so sídlom na Ul. Pavla Jantauscha č. 667/11 vo Vrbovom na začiatok prevádzky v roku 2020. Zakladateľom tohto združenia sú sestry Premonštrátky a ako fyzické osoby ho budú prevádzkovať.
02.03.2020
02.03.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 023/20/030/20
0 Mesto Vrbové
Občianske združenie CHORÉ VRANY, Vrbové
Dotácia vo výške 1.000,- EUR. Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie účastí detí z Občianskeho združenia - Choré vrany vo Vrbovom - reprezentácia školy a mesta Vrbové na World Club Championship 2020 v Hradci Králové v ČR v auguste 2020.
02.03.2020
02.03.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 024/20/031/20
0 Mesto Vrbové
Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Vrbové
Dotácia vo výške: 700,- EUR. Dotácia sa poskytuje mestskej organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2020.
02.03.2020
02.03.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 025/20/032/20
0 Mesto Vrbové
Slovenský zväz záhradkárov, ZO Vysoké Sady Vrbové
Dotácia vo výške: 700,- EUR. Dotácia sa poskytuje Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná organizácia Vysoké Sady Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2020.
02.03.2020
02.03.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 026/20/033/20
0 Mesto Vrbové
Dychová hudba Vrbovanka, Vrbové
Dotácia vo výške: 200,- EUR. Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Dychovej hudby Vrbovanka vo Vrbovom v roku 2020.
02.03.2020
02.03.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 027/20/034/20
0 Mesto Vrbové
Únia žien Slovenska, o. z. - Základná organizácia Vrbové
Dotácia vo výške: 700,- EUR. Dotácia sa poskytuje Únií žien Slovenska, Základnej organizácií Vrbové na zabezpečenie ich činnosti v roku 2020.
02.03.2020
02.03.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 028/20/035/20
0 Mesto Vrbové
Základná organizácia Chovateľov poštových holubov, Vrbové
Dotácia vo výške: 350,- EUR. Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Základnej organizácie Chovateľov poštových holubov vo Vrbovom v roku 2020.
05.03.2020
05.03.2020
Kúpna zmluva
IZ 029/20/036/20
0 Mesto Vrbové
manželia Ján Vašina, Piešťany a Zuzana Vašinová, Piešťany
Odpredaj nehnuteľnosti - pozemok pod stavbu garáže - lokalita „Hoštáky“, Vrbové - parc. reg. „C“ č. 325/89, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2.(na základe výsledku OVS č. 2/2020)
05.03.2020
05.03.2020
Kúpna zmluva
IZ 30/20/37/20
0 Ingrid Ledecká, Banka
Mesto Vrbové
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „E“ č. 1347/1 - orná pôda o výmere 290 m2; podiel 2/18. Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetnej nehnuteľnosti, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
11.03.2020
11.03.2020
Dodatok č. 17 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
IZ 017/19/038/20
0 Marius Pedersen, a.s. Trenčín
Mesto Vrbové
Systém, frekvencia zberu a počet nádob k 01.10.2019. Zber, odvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek k 01.01.2020. Kalkulácia cien platná od 01.01.2020.
13.03.2020
13.03.2020
Zmluva o dielo
IZ 031/20/039/20
0 Peter Doskočil - PETROCOMP, Vrbové
Mesto Vrbové
Rozšírenie kamerového systému v meste Vrbové (projekt - dotácia RVPK rok 2019)
17.03.2020
17.03.2020
Zmluva č. 520 077 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
IZ 032/20/040/20
0 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi pre rok 2020 dotáciu v sume 5.000,-Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Vrbové, na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ, odbornú prípravu členov DHZ a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
23.03.2020
23.03.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZSE0805201501
IZ 080/16/041/20
0 ENVI-PAK a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1/Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0805201501 (IZ 80/16/94/16). Systém triedeného zberu na území mesta prostredníctvom nádob/kontajnerov/vriec. Aktualizácia k 01.01.2020.
25.03.2020
25.03.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
IZ 030/19/042/20
0 INDUSTRIA SLOVACCA s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (IZ 30/19/63/19) - 2. etapa prác - rekonštrukcia chodníka - Ul. Šteruská cesta, Vrbové - zmena v Čl. III. Termíny: Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy do 31.08.2022.
30.03.2020
30.03.2020
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
IZ 033/20/043/20
0 Povinní: B&V Group a.s., Bratislava - Staré Mesto - Ondrej Vangeľ, Piešťany - Jozef Sabo, Vrbové - Ing. Ladislav Sabo a Ing. Denisa Sabová, Vrbové
Žiadateľ: Mesto Vrbové; Oprávnený: Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Povinní sú podielovými spoluvlastníkmi zaťaženej nehnuteľnosti (pozemku) v k. ú. Vrbové - parc. reg. "C" č. 1072/9 o výmere 804 m2, druh pozemku: ostatné plochy. Za účelom pripojenia stavby žiadateľa ("TA-Vrbové, priemyselný park, VNK, TS, NNK") k distribučnej sústave oprávneného budú na zaťaženú nehnuteľnosť umiestnené nasledovné elektroenergetické zariadenia: a) podzemné káblové NN (1kV) vedenie, vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku. Zmluvné strany sa dohodli, že povinný zriaďuje vecné bremená podľa tejto zmluvy bezodplatne, na dobu neurčitú.
30.03.2020
30.03.2020
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
IZ 034/20/044/20
0 Povinný: B&V Group a.s., Bratislava
Žiadateľ: Mesto Vrbové - Oprávnený: Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Povinný je výlučným vlastníkom zaťaženej nehnuteľnosti (pozemku) v k. ú. Vrbové - parc. reg. "C" č. 1072/12 o výmere 2745 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Za účelom pripojenia stavby žiadateľa ("TA-Vrbové, priemyselný park, VNK, TS, NNK") k distribučnej sústave oprávneného budú na zaťaženú nehnuteľnosť umiestnené nasledovné elektroenergetické zariadenia: a) podzemné káblové NN (1kV) vedenie, vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku. Zmluvné strany sa dohodli, že povinný zriaďuje vecné bremená podľa tejto zmluvy bezodplatne, na dobu neurčitú.
31.03.2020
31.03.2020
Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku
IZ 035/20/045/20
0 manželia Roman Klčo, Vrbové - Zuzana Klčová, Vrbové
kupujúci: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava - žiadateľ: Mesto Vrbové
Predávajúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti - pozemok, parc. reg. "C" č. 1072/13 o výmere 20 m2, druh pozemku: ostatné plochy. V súvislosti s realizáciou stavby "TA_Vrbové, priemyselný park, VNK, TS, NNK" bola medzi kupujúcim a žiadateľom dňa 25.10.2019 uzatvorená zmluva o pripojení, v ktorej sa žiadateľ zaviazal v mene kupujúceho a na svoj účet zabezpečiť práva k pozemkom, dotknutým realizáciou stavby.
06.04.2020
06.04.2020
Kúpna zmluva
IZ 036/20/046/20
0 Mesto Vrbové
Roman Gajdošík, Šterusy
(na základe výsledku OVS č. 4/2020) - prevod hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Vrbové do osobného vlastníctva kupujúceho. Predmetom kúpnej zmluvy je špeciálne nákladné motorové vozidlo PRAGA V3S 3,5 FEK, rok výroby: 1975; farba: šedá.
19.04.2020
19.04.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby...
IZ 037/20/047/20
0 Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n. o., Krajné
prijímateľ: Ladislav Janda, Vrbové - prispievateľ: Mesto Vrbové
Záväzok prispievateľa na služby uhradiť poskytovateľovi služby chýbajúci finančný príspevok v zmysle § 73 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmene živnostenského zákona v znení neskorších predpisov, za poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby. Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 01.04.2020. Prijímateľ sociálnej služby: Ladislav Janda
20.04.2020
20.04.2020
Zámenná zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 038/20/048/20
0 Real Market Development s.r.o., Bratislava - Rusovce
Mesto Vrbové
Zámena pozemkov vo výlučnom vlastníctve zamieňajúceho č. 1 - mesta Vrbové v k. ú. Vrbové za už vybudované inžinierske siete a infraštruktúru zamieňajúcim č. 2 - Real Market Development, s.r.o. na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností roku z roku 2016 a na základe obojstranne vypracovaných znaleckých posudkov. Zmluvné strany sa dohodli, že zamieňajúci č. 1 zamieňa predmetné nehnuteľnosti č. 1 a zamieňajúci č. 2 zamieňa predmetné nehnuteľnosti č. 2 bez povinnosti ďalšej úhrady.
23.04.2020
23.04.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 144/19/049/20
0 Rudolf Horňák, Oľga Horňáková - právny nástupca/živnostník, Vrbové
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo IZ 144/19/228/19). Na základe spoločnej dohody zmluvných strán zo dňa 17.04.2020 bolo rozhodnuté o nasledovných zmenách doplneniach: Zmena a doplnenie v Čl. III., bod 1 - Čas plnenia; Doplnenie v Čl. IV., ods. 2 - Cena a spôsob fakturácie; Doplnenie v Čl. V., ods. 1 - Platobné podmienky; Zmena a doplnenie v Čl. VII., bod 1 - Majetkové sankcie; Zmena a doplnenie v Čl. XII., bod 3 - Osobitné ustanovenia.
27.04.2020
27.04.2020
Zmluva o dielo
IZ 039/20/050/20
0 CS, s.r.o. Trnava
Mesto Vrbové
(ev. č. zhotoviteľa: ZoD č. 2020/04/01) Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia stavby "Zberný dvor Vrbové - II. etapa" v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa. Názov stavby: Zberný dvor Vrbové - II. etapa; Miesto stavby: Mesto Vrbové; Termín realizácie diela: ukončenie do 31.07.2020.
27.04.2020
27.04.2020
Zmluva o dielo
IZ 040/20/051/20
0 Veríme v Zábavu, s.r.o., Trenčín
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: "Detské ihrisko v meste Vrbové" podľa oceneného súpisu prác a dodávok, podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania, podľa ostatných neodkladných požiadaviek objednávateľa. Miesto plnenia: Mesto Vrbové. Ukončenie realizácie diela: najneskôr do 30.06.2020. Predmet zákazky realizovaný v rámci projektu: Podpora rozvoja športu pre rok 2019 z Úradu Vlády SR.
29.04.2020
29.04.2020
FORMULÁR k Zmluve o odvádzaní vôd z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou
IZ 124/18/052/20
0 Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé
Mesto Vrbové
Identifikácia nehnuteľnosti - odberného miesta: Adresa nehnuteľnosti IBV Šípkovec - miestna komunikácia, parcelné číslo pozemku 13 745/20. Dátum vzniku povinnosti producenta platiť odplatu: 01.01.2020.
04.05.2020
04.05.2020
Kúpna zmluva
IZ 041/20/053/20
0 Škola.sk, s.r.o., Bratislava - Nové Mesto
Mesto Vrbové
Predávajúci berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu s názvom: Kvalitné vzdelávanie a praktické zručnosti do života zo Základnej školy vo Vrbovom s kódom ITMS2014+ 30202M448. Predmetom dodávky je tovar označovaný ako 1. časť Didaktické prostriedky pre Fyzikálnu učebňu. Miesto dodania predmetu zmluvy: Základná škola, Komenského 2, 922 03 Vrbové
04.05.2020
04.05.2020
Kúpna zmluva
IZ 041/20/054/20
0 Škola.sk, s.r.o., Bratislava - Nové Mesto
Mesto Vrbové
Predávajúci berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu s názvom: Kvalitné vzdelávanie a praktické zručnosti do života zo Základnej školy vo Vrbovom s kódom ITMS2014+ 30202M448. Predmetom dodávky je tovar označovaný ako 2. časť Didaktické prostriedky pre Biologickú/Chemickú učebňu. Miesto dodania predmetu zmluvy: Základná škola, Komenského 2, 922 03 Vrbové
04.05.2020
04.05.2020
Nájomná zmluva
IZ 042/20/055/20
0 Mesto Vrbové
Katarína Bočincová
Predmetom nájomnej zmluvy je časť pozemku - záhradka o rozmere 127 m2 na časti parcely reg. "C "č. 1581/1 o výmere 575 m2 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria na Ul. Šteruská, vedľa rodinného rodinného domu súp. číslo 674. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu nájomcovi za odplatu za účelom zriadenia si záhradky na pestovanie zeleniny pre vlastnú potrebu, na dobu neurčitú, od 01.05.2020.
04.05.2020
04.05.2020
Nájomná zmluva
IZ 043/20/056/20
0 Mesto Vrbové
Ján Vydarený, Vrbové
Predmetom nájomnej zmluvy je časť pozemku - odstavná plocha o rozmere 77 m2 na časti parcely reg. "C "č. 1580/1 o výmere 302 m2 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria na Ul. P. Jantauscha, vedľa garáže bez súpisného čísla vo vlastníctve nájomcu. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu nájomcovi za odplatu za účelom vytvorenia odstavnej plochy, na dobu neurčitú, od 01.05.2020.
04.05.2020
04.05.2020
Nájomná zmluva č. 1/2020 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 044/20/057/20
0 Mesto Vrbové
Ondrej Trvalec, Vrbové
Prenájom predajných stánkov č. 1. a 2. na mestskom trhovisku od 24.04.2020 do 23.05.2020.
04.05.2020
04.05.2020
Nájomná zmluva č. 2/2020 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 045/20/058/20
0 Mesto Vrbové
Ján Beňo, Hurbanovo
Prenájom predajných stánkov č. 6. a 7. na mestskom trhovisku od 20.04.2020 do 20.05.2020.
04.05.2020
04.05.2020
Nájomná zmluva č. 3/2020 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 046/20/059/20
0 Mesto Vrbové
Ing. Alexander Szabó, Veľký Kýr
Prenájom predajných stánkov č. 3. a 4. na mestskom trhovisku od 24.04.2020 do 23.05.2020.
04.05.2020
04.05.2020
Nájomná zmluva č. 4/2020 na prenájom stánku na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 047/20/060/20
0 Mesto Vrbové
Gabriel Csöz, Trstice
Prenájom predajného stánku č. 5. na mestskom trhovisku od 20.04.2020 do 20.05.2020.
04.05.2020
04.05.2020
Nájomná zmluva č. 5/2020 na prenájom stánku na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 048/20/061/20
0 Mesto Vrbové
Roland Cserge, Nesvady
Prenájom predajného stánku č. 8. na mestskom trhovisku od 01.05.2020 do 30.06.2020.
04.05.2020
04.05.2020
Nájomná zmluva č. 6/2020 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 048/20/062/20
0 Mesto Vrbové
Roland Cserge, Nesvady
Prenájom predajných stánkov č. 6 a 7. na mestskom trhovisku od 24.05.2020 do 23.07.2020.
04.05.2020
04.05.2020
Nájomná zmluva č. 7/2020 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 045/20/063/20
0 Mesto Vrbové
Ján Beňo, Hurbanovo
Prenájom predajných stánkov č. 3., 4. a 5. na mestskom trhovisku od 21.05.2020 do 20.07.2020.
05.05.2020
05.05.2020
Zmluva o zrušení predkupného práva
IZ 049/20/064/20
0 Mesto Vrbové
manželia Rudolf Kimerling, Vrbové a Elena Kimerlingová, Vrbové
Žiadatelia sú bezpodielovými vlastníkmi (BSM) nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - pozemok, parcela reg. "C" č. 1067/5 o výmere 4.082 m2, druh pozemku: ostatné plochy, podiel 1/1 v celosti. Oprávnený - Mesto Vrbové zrušuje predkupné právo v prospech žiadajúceho na pozemok uvedený v Čl. I. tejto zmluvy, ktoré bolo zriadené Kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného práva na základe vkladu č. V 1079/04-vz. 276/04.
05.05.2020
05.05.2020
Kúpna zmluva
IZ 050/20/065/20
0 Štefan Boor, Kočín - Lančár
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti v k. ú Vrbové, ktoré má predávajúci vo výlučnom vlastníctve - pozemky: parcela reg. „C“ č. 380/2 o výmere 25 m2, druh pozemku: orná pôda a parcela reg. „C“ č. 389/27 o výmere 6 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
05.05.2020
05.05.2020
Kúpna zmluva
IZ 051/20/066/20
0 Mesto Vrbové
manželia Peter Kubran, Vrbové - Bc. Kristína Kubranová, Vrbové
Odpredaj rodinného domu súp. č. 1005 - Ul. Školská Vrbové, ktorý je postavený na parcele reg. "C" č. 465/1 o výmere 568 m2. (Kúpna zmluva uzatvorená na základe výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020)
05.05.2020
05.05.2020
Kúpna zmluva
IZ 052/20/067/20
0 Miloš Hulvan, Vrbové - Miroslav Hulvan, Dolný Lopašov - Zuzana Klačanská Trenčín
Mesto Vrbové
Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré majú predávajúci v podielovom spoluvlastníctve - pozemky v k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 1164/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 (Mil. Hulvan – podiel 7/12 = 5,25 m2; Mir. Hulvan – podiel 1/12 = 0,75 m2; Z. Klačanská – podiel 1/12 = 0,75 m2) a parcela reg. „C“ č. 1381/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 (Mil. Hulvan – podiel 7/12 = 5,25 m2; Mir. Hulvan – podiel 1/12 = 0,75 m2; Z. Klačanská – podiel 1/12 = 0,75 m2). Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
19.05.2020
19.05.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 105/19/068/20
0 CS, s.r.o. Trnava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (sign. Zhotoviteľa: ZoD 2019/09/05) alebo (sign. Objednávateľa IZ 105/19/176/19) - zmena v bode 15.3 Zmluvy - rozsah a cena diela/stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Vrbové, Šteruská cesta". Cena Dodatku č. 1 bez DPH: 3.515,40 EUR
19.05.2020
19.05.2020
Nájomná zmluva č. 8/2020 na prenájom stánku na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 047/20/069/20
0 Mesto Vrbové
Gabriel Csöz, Trstice
Prenájom predajného stánku č. 1. na mestskom trhovisku od 20.05.2020 do 20.06.2020.
19.05.2020
19.05.2020
Nájomná zmluva č. 9/2020 na prenájom stánku na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 053/20/070/20
0 Mesto Vrbové
Štefan Keresztés, Nové Zámky
Prenájom predajného stánku č. 2. na mestskom trhovisku od 01.06.2020 do 31.07.2020.
26.05.2020
26.05.2020
Kúpna zmluva
IZ 054/20/071/20
0 Martin Žák, Vrbové
Mesto Vrbové
Predmet kúpy: pracovný stroj UN 053.1, rok výroby: 1981, výrobné číslo vozidla: 0279/81, farba vozidla: žltá, inventarizačné zaradenie: stroje - Útvar miestneho hospodárstva MsÚ Vrbové
26.05.2020
26.05.2020
Kúpna zmluva
IZ 055/20/072/20
0 Oľga Genšiniaková, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 2956/2 o výmere 40 m2, druh pozemku: záhrada a parcela reg. „C“ č. 2957/2 o výmere 41 m2, druh pozemku: záhrada.
26.05.2020
26.05.2020
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 161/19/073/20
0 Mesto Vrbové
Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve IZ 161/19/252/19. Zmluvné strany sa dohodli na pozičnom premiestnení bankomatu v rámci predajne TERNO real estate s.r.o., jeho nové umiestnenie v nebytovom obchodnom priestore mesta – podľa vizualizácie v Prílohách č. 1 a 2 k Dodatku č. 1.
29.05.2020
29.05.2020
Nájomná zmluva
IZ 056/20/074/20
0 Mesto Vrbové
Denisa Beňová, Vrbové
Nájom nebytových priestorov na základe výsledku OVS č. 5/2020 - 1. miestnosť 33,60 m2 + 2. miestnosť 12,60 m2 = SPOLU: 46,20 m2 - pivnica "Dom Služieb" na Nám sv. Cyrila a Metoda 12/20. Doba nájmu od 01.07.2020 na dobu neurčitú. (Ukončenie Nájomnej zmluvy dohodou k 28.02.2022)
01.06.2020
01.06.2020
Dodatok č. 21 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení
IZ 161/17/075/20
0 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 21 k zmluve vzájomne dohodli na aktualizácií fyzického stavu majetku k 31.12.2019 podľa vykonanej inventarizácie.
01.06.2020
01.06.2020
Zámenná zmluva
IZ 057/20/076/20
0 Alica Burzíková, Vrbové - Katarína Tomková, Pezinok - Vladimír Tomka, Pezinok
Mesto Vrbové
Zamieňajúci č. 1 - Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 2951 o výmere 9 m2 - záhrada a parcela reg. „C“ č. 2950/2 o výmere 25 m2 - záhrada a Zamieňajúci č. 2 sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v k. ú. Vrbové (A. Burzíková podiel 39/84); (manž. Tomkoví v BSM podiel 27/84); (V. Tomka podiel 18/84) - parcela reg. „C“ č. 2955/2 o výmere 35 m2 - záhrada a parcela reg. „C“ č. 2954/2 o výmere 27 m2 - záhrada. Zmluvné strany sa dohodli, že Zamieňajúci č. 1 zamieňa predmetné nehnuteľnosti č. 1 a Zamieňajúci č. 2 zamieňajú predmetné nehnuteľnosti č. 2 s povinnosťou ďalšej úhrady mesta Vrbové, Zamieňajúci č. 1 dopláca Zamieňajúcim č. 2 sumu vyrátanú vo veľkosti rozdielu hodnoty nehnuteľností v celkovej výške 140,- EUR.
01.06.2020
01.06.2020
Zámenná zmluva
IZ 058/20/077/20
0 Ján Tomka, Vrbové - Vladimír Tomka, Pezinok
Mesto Vrbové
Zamieňajúci č. 1 - Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 2950/1 o výmere 52 m2 - záhrada a Zamieňajúci č. 2 sú podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové (J. Tomka podiel 3/4); (V. Tomka podiel 1/4) - parcela reg. „C“ č. 2952/2 o výmere 62 m2 - záhrada. Zmluvné strany sa dohodli, že Zamieňajúci č. 1 zamieňa predmetnú nehnuteľnosť č. 1 a Zamieňajúci č. 2 zamieňajú predmetnú nehnuteľnosť č. 2 s povinnosťou ďalšej úhrady mesta Vrbové, Zamieňajúci č. 1 dopláca Zamieňajúcim č. 2 sumu vyrátanú vo veľkosti rozdielu hodnoty nehnuteľností v celkovej výške 50,- EUR.
17.06.2020
17.06.2020
Zmluva č. 110-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie
IZ 059/20/078/20
0 Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Mesto Vrbové
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi účelovú dotáciu vo výške 2 000,- EUR (slovom dvetisíc EUR). Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú účelovú dotáciu použiť na realizáciu projektu: "Bojujeme s koronavírusom", registratúrne číslo žiadosti: 17847/2020.
19.06.2020
19.06.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/079/20
0 Mesto Vrbové
OBUTY Richard Tupý, Partizánske
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej predajnej akcie obuvi - 22.06.2020 (pondelok).
23.06.2020
23.06.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 060/20/080/20
0 Mesto Vrbové
Občianske združenie KRIAK - OZ Kriak, Vrbové
Dotácia vo výške: 350,- EUR. Dotácia sa poskytuje pre Občianske združenie KRIAK - OZ Kriak Vrbové na zabezpečenie bezpečnostných a hygienických opatrení pre návštevníkov mesta pri Vrbovských vetroch v roku 2020.
25.06.2020
25.06.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020, číslo: MK-5405/2019-423
IZ 061/20/081/20
0 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
číslo: MK-5405/2019/423; dotácia: 40.000 eur (slovom: štyridsaťtisíc eur) na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu - podpora realizácie projektu s názvom "Riešenie statického zabezpečenia a nevyhnutné opravy strechy, krovu a stropov synagógy vo Vrbovom č. ÚZPF 2491/1.
25.06.2020
25.06.2020
Nájomná zmluva č. 10/2020 na prenájom stánku na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 048/20/082/20
0 Mesto Vrbové
Roland Cserge, Nesvady
Prenájom predajného stánku č. 8. na mestskom trhovisku od 01.07.2020 do 31.07.2020.
30.06.2020
30.06.2020
Nájomná zmluva
IZ 062/20/083/20
0 Mesto Vrbové
Juraj Karlík, Vrbové - Daniela Karlíková, Vrbové
Predmetom nájmu a zmluvy je časť pozemku bývalého smetiska - Ul. Sietna, časť parcely reg. "C" č. 1067/1 o rozmere 1.067 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria od 01.07.2020.
30.06.2020
30.06.2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 063/20/084/20
0 ZSE Energia, a. s., Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa - krátkodobý odber C11 Ul. Súkenícka 40 - štadión - Vrbovské vetry 2020
30.06.2020
30.06.2020
Zmluva o výpožičke
IZ 064/20/085/20
0 Mesto Vrbové
Branko Remiáš, Vrbové
Výpožička pozemku 30 m2 - Ul. Sietna, Vrbové - časť z parcely reg. "E" č. 1300/21 v k. ú. Vrbové. Účelom výpožičky je užívanie predmetu výpožičky na osadenie - vybudovanie detského kolotoča na vlastné náklady v prospech občanov bývajúcich na Ul. Oslobodenia, Ul. Sietnej a Ul. 1. mája.
06.07.2020
06.07.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
IZ 082/15/086/20
0 Mesto Vrbové
Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola Mórica Beňovského a Praktická škola, Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke (IZ 082/15/116/15)- Predmetom zmluvy je výpožička časti pozemku (100 m2) z parc. reg. "E" č. 989/1 v k. ú. Vrbové, vo vlastníctve mesta Vrbové pred budovou Spojenej školy s účelom výpožičky - skvalitnenie praktickej prípravy žiakov v rámci vyučovacieho procesu v predmete Pestovateľské práce.
06.07.2020
06.07.2020
Kúpna zmluva
IZ 065/20/087/20
0 Helena Koláriková, Ducové
Mesto Vrbové
Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 369/2 o výmere 95 m2, druh pozemku: záhrada a parcela reg. „C“ č. 369/3 o výmere 21 m2, druh pozemku: záhrada.
06.07.2020
01.07.2020
Nájomná zmluva č. 11/2020 na prenájom stánku na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 053/20/088/20
0 Mesto Vrbové
Štefan Keresztés, Nové Zámky
Prenájom predajného stánku č. 1. na mestskom trhovisku od 01.07.2020 do 31.08.2020.
06.07.2020
01.07.2020
Nájomná zmluva č. 12/2020 na prenájom stánku na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 053/20/089/20
0 Mesto Vrbové
Štefan Keresztés, Nové Zámky
Prenájom predajného stánku č. 2. na mestskom trhovisku od 01.08.2020 do 31.08.2020.
06.07.2020
01.07.2020
Nájomná zmluva č. 13/2020 na prenájom stánku na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 045/20/090/20
0 Mesto Vrbové
Ján Beňo, Hurbanovo
Prenájom predajných stánkov č. 3., 4. a 5. na mestskom trhovisku od 21.07.2020 do 20.08.2020.
08.07.2020
09.07.2020
Zmluva o finančnom vysporiadaní
IZ 066/20/091/20
0 Mesto Vrbové
Obec Krakovany
Predmetom tejto zmluvy je finančné vysporiadanie nákladov na výrobu jedál a nápojov pre žiakov ZŠ Krakovany a to medzi mestom Vrbové (poskytovateľ), ktoré je zriaďovateľom ZŠ Školská a ZŠ Komenského Vrbové a obcou Krakovany (príjemca), ktorá je zriaďovateľom ZŠ v Krakovanoch. Vzhľadom k tomu, že časť žiakov z obce Krakovany, ktorí navštevujú druhý stupeň ZŠ Školská a ZŠ Komenského vo Vrbovom sa stravuje v školskej jedálni ZŠ Krakovany zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu.
15.07.2020
16.07.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
IZ 105/19/092/20
0 CS, s.r.o. Trnava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (sign. Zhotoviteľa: ZoD 2019/09/05) alebo (sign. Objednávateľa IZ 105/19/176/19) - zmena v Článku VII. Zmluvy, bod 7.2 Záručná doba - zodpovednosť za vady, v rámci stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Vrbové, Šteruská cesta"
22.07.2020
23.07.2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 067/20/093/20
0 Oľga Weissensteinerová, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „E“ č. 1295/8 o výmere 36 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, podiel 1/1.
22.07.2020
23.07.2020
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec Vrbové
IZ 068/20/094/20
0 Mesto Vrbové
Zlatica Grexová, Bratislava
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1369
22.07.2020
23.07.2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
IZ 069/20/095/20
0 Budúci povinný: Trnavský samosprávny kraj, Budúci oprávnený: Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Žiadateľ a budúci platiteľ: Mesto Vrbové
ev. č. budúceho povinného: 08280/2020/OI; ev. č. budúceho oprávneného 200518-0170000093-ZBZ VB; (súvisí s IZ 124/19/204/19). Budúci povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov, parc. reg. "C" č. 1109 a parc. reg. "C" č. 1047/2 v k. ú. Vrbové. Na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach budú Budúcim oprávneným v rámci stavebných objektov "SO 01 - distribučné rozvody 22kV" a "SO 02 - distribučné rozvody 1 kV", ktoré sú súčasťou stavby "Vrbové TS - malý priemyselný park + obytná zóna" umiestnené podzemné káblové NN vedenia. Budúci platiteľ sa zaväzuje uhradiť jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena a cenu za vypracovanie znaleckého posudku.
10.08.2020
11.08.2020
Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku
IZ 070/20/096/20
0 predávajúci: B&V Group a.s., Bratislava
kupujúci: Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava - žiadateľ: Mesto Vrbové
(ev. č. kupujúceho: 200983-0170000093_KZ_P_TS) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku) v k. ú. Vrbové - parc. reg. "C" č. 1072/15 o výmere 39 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. V súvislosti s realizáciou stavby "TA-Vrbové, priemyselný park, VNK, TS, NNK" sa žiadateľ zaviazal v mene kupujúceho a na svoj účet zabezpečiť práva k pozemkom dotknutým realizáciou stavby. Kúpna cena za pozemok bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 1,- Euro za celú výmeru pozemku. Povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu preberá na seba žiadateľ a ostatné zmluvné strany s prevzatím tohto záväzku žiadateľom súhlasia. (súvisí s IZ 124/19/204/19)
17.08.2020
18.08.2020
Kúpna zmluva
IZ 071/20/097/20
0 Mesto Vrbové
Ľudmila Radoská, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 3014 o výmere 209 m2, druh pozemku: orná pôda a parcela reg. „C“ č. 3013/2 o výmere 113 m2, druh pozemku: orná pôda.
20.08.2020
21.08.2020
Mandátna zmluva
IZ 072/20/098/20
0 Mgr. Juraj Lobotka, Svinná
Mesto Vrbové
Mandant má záujem o poskytnutie služby mandatára - realizácia výberového konania na výber najvhodnejšieho dodávateľa určenej komodity, konkrétne elektrickej energie od 01.01.2022.
20.08.2020
21.08.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/099/20
0 Mesto Vrbové
Ľubica Šmátralová-ESTIM, Sereď
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej predajnej akcie textilu, obuvi, spotrebného tovaru - 21.08.2020 (piatok)
20.08.2020
21.08.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 039/20/100/20
0 CS, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (IZ 039/20/050/20) - realizácia stavby "Zberný dvor Vrbové - II. etapa" - zmena v Čl. IV., bod. 4.1 - Čas plnenia - termín realizácie diela, ukončenie do 31.10.2020.
20.08.2020
21.08.2020
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve
IZ 073/20/101/20
0 Mesto Vrbové
RAGAS TEAM, s.r.o., Trnava
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve - zmena v Čl. VI., ods. 2, písm. b) - investície a stavebné úpravy do 2.000 EUR bez písomného súhlasu prenajímateľa.
20.08.2020
21.08.2020
Nájomná zmluva č. 14/2020 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 048/20/102/20
0 Mesto Vrbové
Roland Cserge, Nesvady
Prenájom predajných stánkov č. 6., 7., a 8. na mestskom trhovisku od 20.08.2020 do 20.09.2020.
20.08.2020
21.08.2020
Nájomná zmluva č. 15/2020 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 045/20/103/20
0 Mesto Vrbové
Ján Beňo, Hurbanovo
Prenájom predajných stánkov č. 3., 4. a 5. na mestskom trhovisku od 21.08.2020 do 20.09.2020.
20.08.2020
21.08.2020
Nájomná zmluva č. 16/2020 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 048/20/104/20
0 Mesto Vrbové
Roland Cserge, Nesvady
Prenájom predajného stánku č. 1. na mestskom trhovisku od 20.08.2020 do 20.09.2020.
24.08.2020
25.08.2020
Zmluva o dielo
IZ 074/20/105/20
0 Peter Doskočil-PETROCOMP, Vrbové
Mesto Vrbové
Vybudovanie kamerového systému - nový Zberný dvor mesta Vrbové, Ul. Sietna. Zhotoviteľ vykoná dielo v termíne do 31.10.2020.
25.08.2020
26.08.2020
Nájomná zmluva
IZ 075/20/106/20
0 Mesto Vrbové
BHB, s.r.o., Bratislava
3x umiestnenie informačno-navigačnej tabuľky s grafikou predajne potravín TERNO na stĺpoch verejného osvetlenia na území mesta Vrbové
28.08.2020
29.08.2020
Kúpna zmluva
IZ 076/20/107/20
0 Regál, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Plnenie zmluvy je súčasťou projektu s názvom: Kvalitné vzdelanie a praktické zručnosti do života zo Základnej školy vo Vrbovom (ZŠ Komenského). Kód projektu v ITMS2014+ 30202M448 - vybavenie na vyučovanie pre ZŠ vo Vrbovom, Komenského 2 - 2. časť Laboratórny nábytok.
28.08.2020
29.08.2020
Kúpna zmluva
IZ 076/20/108/20
0 Regál, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Plnenie zmluvy je súčasťou projektu s názvom: Kvalitné vzdelanie a praktické zručnosti do života zo Základnej školy vo Vrbovom (ZŠ Komenského). Kód projektu v ITMS2014+ 30202M448 - vybavenie na vyučovanie pre ZŠ vo Vrbovom, Komenského 2 - 1. časť Nábytok.
31.08.2020
01.09.2020
Zmluva o dielo
IZ 077/20/109/20
0 PROBAU PLUS, s.r.o., Trnava
Mestský futbalový klub Vrbové - Mesto Vrbové
Rekonštrukcia - stavebné práce - oprava a zateplenie plochej strechy futbalového štadióna MFK Vrbové. (cez dotáciu poskytnutú zo Slovenského futbalového zväzu v hodnote 10.000 EUR). Mesto Vrbové sa na základe Uznesení Mestského zastupiteľstva zaväzuje uhradiť rozdiel medzi dotáciou SFZ a celkovou hodnotou faktúry na základe výsledku verejného obstarávania.
31.08.2020
01.09.2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o spoločnom školskom obvode Základných škôl vo Vrbovom
IZ 078/20/110/20
0 Mesto Vrbové
Obec Ostrov - Obec Kočín-Lančár - Obec Prašník - Obec Šípkové - Obec Šterusy - Obec Trebatice - Obec Krakovany
Zmluvné strany sa dohodli na doplnení základnej Zmluvy o spoločnom školskom obvode Základných škôl vo Vrbovom zo dňa 20.05.2004 - doplnenia v Čl. I. a Čl. III. - od 01.09.2020 pristupuje do spoločného školského obvodu Obec Ostrov
31.08.2020
01.09.2020
Zmluva o výpožičke
IZ 079/20/111/20
0 Mesto Vrbové
Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové
Účelom výpožičky je využívanie miestnosti v objekte Mestského spoločenského klubu na Ul. Komenského 1127 na vyučovanie žiakov školy – krúžok „Gombíček“ v rámci Centra voľného času pri Spojenej škole Vrbové. Denne, v dňoch školského vyučovania, od 02.09.2020 do 30.06.2021.
31.08.2020
01.09.2020
Nájomná zmluva č. 17/2020 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 048/20/112/20
0 Mesto Vrbové
Roland Cserge, Nesvady
Prenájom predajného stánku č. 2. na mestskom trhovisku od 20.08.2020 do 20.09.2020.
31.08.2020
01.09.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/113/20
0 Mesto Vrbové
OZ Divadlo MASKA, Zvolen
Prenájom miestnosti - kinosála v DK Vrbové za účelom konania hudobno-divadelného podujatia: Smejko a Tanculienka - Všetko najlepšie! dňa 04.09.2020
31.08.2020
01.09.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/114/20
0 Mesto Vrbové
Očná optika ANPEK, Banská Bystrica
Nájom miestnosti v DK Vrbové - jedáleň - informačno-predajná produktová prezentácia optiky, dňa 10.09.2020 v čase od 15.30 do 16.30 hod.
02.09.2020
03.09.2020
Zmluva č. 145252 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
IZ 080/20/115/20
0 Environmentálny fond, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na: (názov projektu) Zberný dvor; Miesto realizácie projektu: Vrbové; Okres: Piešťany. Dotácia a finančné prostriedky budú použité na realizáciu prác v roku 2020 - stavebné objekty nového Zberného dvora: SO 05.1 Prevádzkový objekt, SO 05.2 Prevádzkový sklad, SO 06 Oplotenie areálu, SO 07 Osvetlenie areálu, SO 11 Splašková kanalizácia, žumpa, PN. Na realizáciu špecifikovaného projektu sa fond zaväzuje po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť finančné prostriedky - dotáciu maximálne vo výške: 50.000,00 EUR.
21.09.2020
22.09.2020
Kúpna zmluva
IZ 081/20/116/20
0 eTechnology s.r.o., Hlohovec
Mesto Vrbové
Plnenie zmluvy tvorí súčasť projektu s názvom: Kvalitné vzdelanie a praktické zručnosti do života zo Základnej školy vo Vrbovom (ZŠ Komenského). Kód projektu v ITMS2014+ 30202M448 - vybavenie na vyučovanie pre ZŠ vo Vrbovom, Komenského 2 - Didaktická a prezentačná technika
25.09.2020
26.09.2020
Zmluva o nájme nebytového priestoru
IZ 082/20/117/20
0 Mesto Vrbové
Barbora Haffnerová, Vrbové
Zmluva na základe výsledku OVS č. 7/2020. Nebytový priestor v objekte Dom kultúry Vrbové o výmere 14,80 m2. Účel nájmu: Pánske, dámske, detské kaderníctvo. Doba nájmu: od 01.10.2020 na dobu neurčitú.
25.09.2020
26.09.2020
Zmluva o dielo
IZ 083/20/118/20
0 GIT, s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác na diele: Statické zabezpečenia a nevyhnutné opravy strechy, krovu a stropov Synagógy v meste Vrbové - v zmysle požiadavky Krajského pamiatkového úradu Trnava, zo dňa 09.07.2020 č. KPUTT-2020/14183-1/54403/SAB - 3 etapy - 1. etapa ukončenie najneskôr do 15.11.2020, 2. a 3. etapa podľa dohody.
25.09.2020
26.09.2020
Nájomná zmluva č. 18/2020 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 045/20/119/20
0 Mesto Vrbové
Ján Beňo, Hurbanovo
Prenájom predajných stánkov č. 3., 4., 5. na mestskom trhovisku od 25.09.2020 do 25.10.2020.
25.09.2020
26.09.2020
Nájomná zmluva č. 19/2020 na prenájom stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 048/20/120/20
0 Mesto Vrbové
Roland Cserge, Nesvady
Prenájom predajných stánkov č. 1., 2., 6., 7., 8. na mestskom trhovisku od 25.09.2020 do 25.10.2020.
28.09.2020
29.09.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 084/20/121/20
0 Mesto Vrbové
Domov Klas, n. o. Vrbové
Dotácia 10.000,- EUR sa poskytuje príjemcovi ako účelová dotácia na zabezpečenie činnosti a neprerušeného chodu zariadenia Domov Klas, n. o., Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, Vrbové - zabezpečenie prevádzky v roku 2020. Zakladateľom tejto neziskovej organizácie je mesto Vrbové.
28.09.2020
29.09.2020
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
IZ 085/20/122/20
0 Mesto Vrbové
Domov Klas, n. o. Vrbové
Poskytovateľ sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje poskytnúť v prospech príjemcu návratnú finančnú výpomoc v celkovej výške 15.000,-EUR. Návratná finančná výpomoc je určená na náhradu záväzkov Domova Klas, n.o. pri zabezpečovaní všeobecne prospešných poskytovaných služieb. Príjemca sa zaväzuje poskytnutú návratnú finančnú výpomoc splácať mesačne v schválenom termíne od 01.09.2024 do 30.09.2027.
30.09.2020
01.10.2020
Zmluva o výpožičke
IZ 086/20/123/20
0 Mesto Vrbové
Miestny šípkarsky klub Vrbové
Predmetom výpožičky je miestnosť v budove Dom kultúry Vrbové (býv. jedáleň) o výmere 57,00 m2. Účelom výpožičky je prevádzkovanie tréningovej činnosti miestneho šípkarskeho klubu mesta Vrbové. Doba výpožičky: od 01.10.2020 na dobu neurčitú.
30.09.2020
01.10.2020
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 087/20/124/20
0 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Číslo zmluvy: 122019744, EIC kód Odberného miesta: 24ZZS4000172958B, Adresa odberného miesta: Vinohradnícka 11295 1, 922 03 Vrbové (nový Zberný dvor mesta Vrbové); (súvisí s IZ 109/20/153/20 - Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a.s. Bratislava)
01.10.2020
02.10.2020
Kúpna zmluva
IZ 088/20/125/20
0 Mesto Vrbové
Peter Kubran, Vrbové - Bc. Kristína Kubranová, Vrbové (BSM)
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 463/4 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
01.10.2020
02.10.2020
Kúpna zmluva
IZ 089/20/126/20
0 Emília Madunická, Vrbové
Mesto Vrbové
Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 295/4 o výmere 20 m2, druh pozemku: záhrada, podiel 1/1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetnej nehnuteľnosti, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia,
01.10.2020
02.10.2020
Kúpna zmluva
IZ 090/20/127/20
0 Mesto Vrbové
Viera Sládková, Vrbové
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 2183/5 o výmere 3 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
01.10.2020
02.10.2020
Zámenná zmluva
IZ 091/20/128/20
0 Slavomír Škodáček, Vrbové - Gustáv Škodáček, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemky, Ul. Športová. Zamieňajúci č. 1 - Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom novovytvorenej nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 2994/3; diel č. 2 – záhrada o výmere 34 m2. Zamieňajúci č. 2 - S. Škodáček a G. Škodáček sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v k. ú. Vrbové, predmetom zámennej zmluvy sú ich podiely na jednotlivých nehnuteľnostiach - parcela reg. „E“ č. 307 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 255 m2 (S. Škodáček podiel 1/6 = 42,50 m2 a podiel 1/12 = 21,25 m2; G. Škodáček podiel 1/12 = 21,25 m2); parcela reg. „C“ č. 2746/22, diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 (S. Škodáček podiel 1/6 = 10,33 m2 a podiel 1/12 = 5,16 m2; G. Škodáček podiel 1/12 = 5,16 m2); parcela reg. „E“ č. 321 – záhrada o výmere 320 m2 (S. Škodáček podiel 1/6 = 53,33 m2 a podiel 1/12 = 26,66 m2; G. Škodáček podiel 1/12 = 26,66 m2); parcela reg. „E“ č. 320 – záhrada o výmere 737 m2 (S. Škodáček podiel 1/12 = 61,41 m2 a podiel 1/24 = 30,70 m2; G. Škodáček podiel 1/24 = 30,70 m2). Zmluvné strany sa dohodli, že zamieňajúci č. 1 zamieňa predmetnú nehnuteľnosť č.1 za nehnuteľnosti č. 2 zamieňajúcich č. 2 s doplatkom 5,- EUR vo veľkosti rozdielu výmery (hodnoty) zamieňaných nehnuteľností.
07.10.2020
08.10.2020
Kúpna zmluva
IZ 092/20/129/20
0 Anna Lacková, Nové Mesto nad Váhom - Ľubica Žáková, Dolné Dubové
Mesto Vrbové
Pozemok, Ul. Sietna. Predávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - pozemok, parc. reg. "E" č. 1295/2 o výmere 384 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (A. Lacková podiel 1/2 = 192 m2 - Ľ. Žáková podiel 1/2 = 192 m2)
07.10.2020
08.10.2020
Dohoda č. 20/06/010/45
IZ 093/20/130/20
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe - výkon menších obecných služieb pre obec v rozsahu 32 hodín mesačne prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi. Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01.01.2021 do 31.12.2022. Počet vytvorených miest pre občanov, ktorí budú činnosti zabezpečovať - najviac 20.
12.10.2020
13.10.2020
Kúpna zmluva
IZ 094/20/131/20
0 Oľga Krajčovičová, Brezová pod Bradlom - Milan Karlík, Senica
Mesto Vrbové
Predávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v k. ú. Vrbové - pozemok, parc. reg. „C“ č. 427/2 o výmere 11 m2, druh pozemku: záhrada (O. Krajčovičová podiel 1/32 = 0,34 m2 - M. Karlík podiel 1/32 = 0,34 m2); pozemok, parc. reg. „C“ č. 1164/4 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (O. Krajčovičová podiel 1/24 = 0,37 m2 - M. Karlík podiel 1/24 = 0,37 m2); pozemok, parc. reg. „C“ č. 1381/2 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (O. Krajčovičová podiel 1/24 = 0,37 m2 - M. Karlík podiel 1/24 = 0,37 m2).
14.10.2020
15.10.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/132/20
0 Mesto Vrbové
OBUTY Richard Tupý, Partizánske
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej predajnej akcie obuvi - 15.10.2020 (štvrtok).
14.10.2020
15.10.2020
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020022006
IZ 185/18/133/20
0 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné
Mesto Vrbové
Zmena v Čl. 5 od 01.01.2021 - Platobné podmienky, bod 1. zmluvy - Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za uloženie odpadu dohodnutú cenu - katalógové číslo odpadu: 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 07 - cena: 30,00 EUR/1t a 20 03 08 - cena: 35,00 EUR/1t
26.10.2020
27.10.2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IZ 095/20/134/20
0 Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava
Mesto Vrbové
číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC441-2018-39/Y789, názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vrbové, kód projektu v ITMS2014+: 310041Y789, Operačný program: Kvalita životného prostredia, celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 15 160,00 EUR - Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 14 402,00 EUR.
26.10.2020
06.10.2020
Zmluva o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
IZ 096/20/135/20
0 Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n. o., Krajné
prijímateľ: Blanka Frindtová, Vrbové - prispievateľ: Mesto Vrbové
Záväzok prispievateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytovanú sociálnu službu finančný príspevok vo výške úhrady za sociálnu službu poskytovanú prijímateľovi, zníženú o úhradu hradenú priamo prijímateľom, v súlade s § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 06.10.2020. Prijímateľ sociálnej služby: Blanka Frindtová, *1941 (rozhodnutie o odkázanosti č. 8227/1399/2020/III Vrbové)
26.10.2020
20.10.2020
Zmluva o návratnej finančnej pomoci
IZ 097/20/136/20
0 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Návratná finančná pomoc sa poskytuje Dlžníkovi na základe Uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020 a v nadväznosti na rozhodnutie zastupiteľstva mesta o prijatí návratnej finančnej výpomoci Uznesením č. 112 z 23. septembra 2020 v celkovej sume 144 530 eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
28.10.2020
29.10.2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
IZ 098/20/137/20
0 Mgr. Angelika Bezáková, Piešťany
Mesto Vrbové
Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 1917 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 167 m2; podiel 1/1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetnej nehnuteľnosti, a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne.
28.10.2020
23.10.2020
Protokol č. 00851/2020-OV-0250076/20-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí
IZ 099/20/138/20
0 Slovenský pozemkový fond, Bratislava
Mesto Vrbové
Slovenský pozemkový fond odovzdáva Mestu Vrbové vlastníctvo k nasledovným pozemkom v k. ú. Vrbové: parc. reg. "C" č. 2746/11 (155 m2); parc. reg. "C" č. 3005/2 (18 m2); parc. reg. "C" č. 3009/3 (27 m2); parc. reg. "C" č. 3010/12 (6 m2); parc. reg. "C" č. 2746/20 (55 m2); parc. reg. "C" č. 3010/7 (16 m2), v rôznych majetkových hodnotách.
04.11.2020
05.11.2020
Zmluva o dielo č. Z20Va2592-P20Va1755
IZ 100/20/139/20
0 TENZONA Slovakia, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa dodá, namontuje, zabezpečí certifikáciu a uvedie do prevádzky 1 ks elektronickej mostovej váhy Tenzona 8x3 m, typ K, váživosť 30t, krok stupnice 10 kg, vrátane vyhodnocovacieho softvéru a váhovej elektroniky.
11.11.2020
12.11.2020
Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve
IZ 169/17/140/20
0 VITAE PLUS, spol. s.r.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve (IZ 169/17/215/17) - zmena - doplnenie nového Čl. VI. Zmluvné záväzky zamieňajúceho č. 2
12.11.2020
13.11.2020
Dodatok č. 22 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení
IZ 161/17/141/20
0 Veolia Energia Slovensko a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy nasledovne: Článok 6 - Cena nájmu a spôsob úhrady, bod 6.1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením.
12.11.2020
13.11.2020
Kúpna zmluva
IZ 101/20/142/20
0 Karol Grék, Spišská Nová Ves - Marcela Piatková, Liptovský Hrádok - Jarmila Tomíková, Opatovce nad Nitrou
Mesto Vrbové
Predávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi novovytvorenej nehnuteľností v k. ú. Vrbové - pozemok, parc. reg. „C“ č. 13745/122, diel č. 1 - orná pôda o výmere 318 m2 (K. Grék podiel 1/2 = 159 m2 - M. Piatková podiel 2/6 = 106 m2 - J. Tomíková podiel 1/6 = 53 m2)
16.11.2020
17.11.2020
Kúpna zmluva č. 2/2020
IZ 019/20/143/20
0 Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Mesto Vrbové
Predávajúci predáva kupujúcemu 70 ks čiernych plastových 120L nádob s modrým poklopom na komunálny odpad.
20.11.2020
21.11.2020
Nájomná zmluva
IZ 001/20/144/20
0 Mesto Vrbové
VAN SPED s.r.o., Štúrovo
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňovej predajnej akcie textilu, obuvi, spotrebného tovaru - 23.11.2020 (pondelok)
26.11.2020
27.11.2020
Kúpna zmluva
IZ 102/20/145/20
0 Mesto Vrbové
Technické muzeum v Brně, Brno - Česká republika
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje hnuteľný majetok mesta - špeciálne nákladné motorové vozidlo zn. LIAZ 110, typ BOBR 16.2, farba: oranžová, s už neplatnou TK a EK. Vozidlo bolo od 04.09.2019 dočasne odhlásené z evidencie. Kúpna zmluva na základe výsledku OVS č. 8/2020.
30.11.2020
01.01.2021
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov, obuvi
IZ 103/20/146/20
0 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o. z., Kežmarok
Mesto Vrbové
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že občianske združenie zabezpečí na území mesta (na voľne dostupných, frekventovaných miestach) rozmiestnenie 10 ks zberných kontajnerov bielej farby na zber použitých textílií, oblečenia a obuvi.
02.12.2020
01.12.2020
Zmluva o výpožičke
IZ 104/20/147/20
0 Mesto Vrbové
Peter Klčo, Vrbové - kapelník Spominiky Mopi
Predmetom výpožičky je nebytový priestor - miestnosť o výmere 23 m2 - suterén budovy Hačkovec - skúšobňa hudobnej produkcie kapely Spominiky Mopi. Výpožička od 01.12.2020.
02.12.2020
01.01.2021
Nájomná zmluva
IZ 105/20/148/20
0 Mesto Vrbové
Marcel STOLÁR - WINETRADE, Vrbové
Nájom - časť steny budovy „Hačkovec“ na Ul. Beňovského 336 za účelom inštalácie 1 ks reklamnej tabule o rozmere 1,60 m2. Reklama prevádzky nájomcu „Piváreň u Mórica“. Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.01.2021.
02.12.2020
03.12.2020
Dohoda č. 20/06/54X/19 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
IZ 106/20/149/20
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Profesia: administratívny pracovník v účtovníctve; Počet pracovných miest: 1; Predpokladaný dátum vzniku pracovného pomeru: 01.11.2020; Pracovný pomer bude dohodnutý na dobu: 9 mesiacov. Zamestnávateľ sa zaväzuje udržať po dobu najmenej 9 mesiacov pracovné miesto v celkovom počte: 1, a po uplynutí podpornej doby 6 mesiacov je zamestnávateľ povinný podporené pracovné miesto udržať po dobu minimálne 3 mesiace bez poskytnutia finančného príspevku.
07.12.2020
07.12.2020
Zmluva o nájme nebytového priestoru
IZ 107/20/150/20
0 Mesto Vrbové
Juraj Kriško, Krajné
Zmluva na základe výsledku OVS č. 9/2020. Nebytový priestor o výmere 17,90 m2 v objekte Dom kultúry Vrbové (prízemie - vestibul). Účel nájmu: predajňa/kancelária - plastové/hliníkové OKNÁ - DVERE, žalúzie. Doba nájmu: od 07.12.2020 na dobu neurčitú.
07.12.2020
08.12.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
IZ 144/19/151/20
0 Rudolf Horňák, Oľga Horňáková - právny nástupca/živnostník, Vrbové
Mesto Vrbové
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo IZ 144/19/228/19). Na základe spoločnej dohody zmluvných strán zo dňa 07.12.2020 bolo rozhodnuté o ďalšej zmene celého Čl. V. Zmluvy o dielo nasledovne: A) Zmena v článku V. - PLATOBNÉ PODMIENKY - zaplatenie zostatkovej ceny diela vo výške 50.000 EUR na bankový účet Zhotoviteľa v termíne do 31.12.2020
09.12.2020
10.12.2020
Zmluva o výpožičke
IZ 108/20/152/20
0 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Bratislava
Mesto Vrbové
Účelom tejto zmluvy je záujem ŠÚ SR poskytnúť mobilným asistentom sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2021 4 ks koncových zariadení (Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1) na výkon asistovaného sčítania v teréne s využitím mobilných hlasových služieb a dátových služieb na pridelených SIM kartách. Mesto má právo predmet výpožičky užívať bezplatne. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 15.4.2021, do 30 pracovných dní po skončení doby výpožičky je mesto povinné vrátiť predmet výpožičky ŠÚ SR
09.12.2020
09.12.2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 109/20/153/20
0 ZSE Energia, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa - Číslo zmluvy: 9409653835, Adresa odberného miesta: Vinohradnícka 11295/1, 922 03 Vrbové (nový zberný dvor mesta Vrbové), Číslo miesta spotreby: 3110144000, EIC kód OM: 24ZZS4000172958B (súvisí s IZ 087/20/124/20 - Zmluva o pripojení - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava)
10.12.2020
11.12.2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
IZ 032/17/154/20
0 PROJVODA, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (IZ 032/17/038/17). Zmena a doplnenie v Čl. VI., bod 6.3 - Termín zhotovenia diela - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá realizačný projekt „Automatická tlaková stanica pre lokalitu IBV Kopec - Vrbové“ do 31.12.2021.
10.12.2020
11.12.2020
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
IZ 075/17/155/20
0 Mesto Vrbové
Mgr. Lenka Pavlíčková, Vrbové
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve IZ 075/17/094/17 - vykonanie zmien a doplnení - Článok I. Zmluvné strany - od 01.10.2020 zmena nájomcu z FO na nájomcu NOI fashion s.r.o., Vrbové, v zastúpení Mgr. Lenka Pavlíčková
10.12.2020
11.12.2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50027311
IZ 110/20/156/20
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodávať elektrinu do odberného miesta odberateľa. OM Beňovského, M. 1, 2526 („Hačkovec“), EIC kód OM: 24ZZS4000100633H. Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2021 do 31.12.2021.
10.12.2020
11.12.2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50027312
IZ 111/20/157/20
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodávať elektrinu do odberného miesta odberateľa. OM Zigmundíka J. 345, 2541 („nová hasičská zbrojnica“), EIC kód OM: 24ZZS40001006298. Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2021 do 31.12.2021.
10.12.2020
11.12.2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50027313
IZ 112/20/158/20
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodávať elektrinu do odberného miesta odberateľa. OM Zigmundíka J. 334, 2538 („býv. internát SOU“), EIC kód OM: 24ZZS4000100628A. Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2021 do 31.12.2021.
10.12.2020
11.12.2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. SDA50015543
IZ 146/16/159/20
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodávať elektrinu do odberného miesta odberateľa. OM Nám. sv. Cyrila a Metoda 18, („byty - kotol“), EIC kód OM: 24ZZS4000090658S. Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2021 do 31.12.2021.
10.12.2020
11.12.2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. SDA50015528
IZ 165/16/160/20
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodávať elektrinu do odberného miesta odberateľa. OM Nám. sv. Cyrila a Metoda 18, („byty - spoločné priestory“), EIC kód OM: 24ZZS4000091512E. Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2021 do 31.12.2021.
10.12.2020
11.12.2020
Dodatok č. 3 k zmluve č. 1211231
IZ 051/12/161/20
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa. OM - budovy, verejné osvetlenie, TKR. Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2021 do 31.12.2021.
14.12.2020
24.11.2020
Zmluva č. 277513 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
IZ 113/20/162/20
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Odberateľovi dohodnuté plnenia podľa tejto zmluvy v dohodnutom mieste a rozsahu. adresa OM: Vrbové, Vinohradnícka č. parc. 11295/4 - OM: 27-7513-0 - účel použitia: nový zberný dvor - stav k 25.11.2020: 0 m3
14.12.2020
15.12.2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 01.12.2017
IZ 173/17/163/20
Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre klienta: Ignác Ševčík *1941 do 31.12.2020 (Dodatok č. 3 k IZ 173/17/223/17)
14.12.2020
15.12.2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 01.12.2017
IZ 174/17/164/20
Domov Klas n.o., Vrbové
Mesto Vrbové
Platenie časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre klienta: Jozef Holán *1953 do 31.12.2020 (Dodatok č. 3 k IZ 174/17/224/17)
21.12.2020
21.10.2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-034
IZ 114/20/165/20
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR - súprava povodňovej záchrannej služby pre DHZ Vrbové. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.06.2022. (...ako pokračovanie zaniknutej zmluvy o výpožičke KRHZ-TT-515/2015-056 - IZ 065/15/098/15...)
21.12.2020
15.12.2020
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu a povinnej práce
IZ 115/20/166/20
Mesto Vrbové
Okresný súd Piešťany, Piešťany
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce - verejnoprospešná činnosť v rozsahu 200 (dvesto) hodín - odsúdený M. Nejedlík
22.12.2020
23.12.2020
Dodatok č. 18 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
IZ 017/19/167/20
Marius Pedersen, a.s. Trenčín
Mesto Vrbové
Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu a zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu od 01.01.2021. Systém, frekvencia zberu, počet nádob, kalkulácia cien k 01.01.2021
23.12.2020
24.12.2020
Zmluva č. 20121401 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
IZ 116/20/168/20
Fidelity Trade s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu („BRKO“), odber použitých jedlých kuchynských olejov a tukov. 19 ks kontajner na BRKO a 20 ks kontajner na oleje a tuky, frekvencia zvozu BRKO 1x/týždeň - frekvencia zvozu olejov a tukov 2x/mesiac. Zahájenie zvozu predmetu zmluvy od 01. januára 2021. (Dohoda o ukončení zmluvy k 31.12.2021)
23.12.2020
24.12.2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121429
IZ 117/20/169/20
Energie2, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa počas trvania zmluvy poskytnúť Odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve združené služby dodávky elektriny do jeho odberných miest. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2022 do 31.12.2023.
23.12.2020
24.12.2020
Zmluva o dielo
IZ 118/20/170/20
Ing. Lucia Adamcová, Trnava
Mesto Vrbové
Zhotovenie projektovej dokumentácie „Inžinierske siete vodovodu, splaškovej kanalizácie a dažďovej kanalizácie pre IBV, Sadová ulica II., Vrbové“
30.12.2020
31.12.2020
Dodatok č. 5 v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni, a.s.
IZ 192/17/171/20
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve (IZ 192/17/246/17) v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni. Číslo poistnej zmluvy: 6822538237. Typ zmeny: Predĺženie účinnosti poistnej zmluvy do 31.12.2021. Ostatné dojednania v poistnej zmluve ostávajú nezmenené.
30.12.2020
31.12.2020
Zmluva o prefakturovaní vody v RO Čerenec Vrbové
IZ 068/20/172/20
Mesto Vrbové
Ing. Peter Karlík, Vrbové
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer k chate č. 1373
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.