Vitajte vo Vrbovom

 Výzva verejnosti 

2. novembra 2023

 Na základe obhliadky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Okresného úradu Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie, zástupcov mesta Vrbové a obcí Prašník a Šípkové a nimi zistených nedostatkov, vyzývame občanov, ktorí majú odbery a vyústenia vo vodných tokoch Holeška, Cintorínsky potok a vodnej nádrži Čerenec (odbery vôd na polievanie, vyústenia dažďovej kanalizácie, vyústenia domových čistiarní odpadových vôd a pod.), aby predložili na tunajší úrad doklady o ich povolení, resp. ich okamžite odstránili. Doklady požadujeme predložiť do 31.12.2023 na tunajší úrad príp. ich predložiť Okresnému úradu Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie. Odstránenie nepovolených odberov a vyústení prikazujeme vykonať bezodkladne

Last modified: 2. novembra 2023