Vitajte vo Vrbovom

Pripojenie na kanalizačnú sieť

18. júla 2023

Vážení občania,

tak, ako som informoval v minulom čísle Hlasu Vrbového, blíži sa termín ukončenia najväčšej stavby v posledných rokoch – dobudovanie kanalizačnej stoky v našom meste. V tomto čísle Vám chcem predstaviť spoločnosť STAVEBKO, s. r. o., ktorá vykonáva inžiniersku činnosť a ktorú sme oslovili spoločne so starostom obce Krakovany. Spoločnosť v zastúpení konateľom p. Jozefom Markom Vám zabezpečí všetko od zamerania prípojky, spracovania projektu, zabezpečenia ohlásenia drobnej stavby až po podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy na Tavos-e. Kontakt 0917/723 001. Cena za poskytnuté služby cca 150 €, vrátane správnych poplatkov, v závislosti od majetkovo právnych vzťahov stavebníka k pripájanej nehnuteľnosti. Naši občania v zmysle článku 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové číslo 1/2022 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v meste Vrbové budú mať možnosť – a v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 442/202 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinnosť pripojiť sa na dobudovanú kanalizačnú sieť po úspešnej kolaudácii celej kanalizačnej siete, teda niekedy na jar budúceho roka, ale to nevylučuje možnosť mať pripravené projekty na toto pripojenie sa na novovybudovanú kanalizačnú sieť v našom meste ako aj v obci Krakovany za výhodných finančných podmienok.

JUDr. Štefan KUBÍK – Primátor

Publikované v mesačníku Hlas Vrbového č. 6, Jún 2023

Last modified: 20. júla 2023