Vitajte vo Vrbovom

Nájomná zmluva č. 6/2016/322-13 – Vladimír Višňovský

10. februára 2016

Nájomná zmluva č. 6/2016/322-13 PRENAJÍMATEĽ: MESTO VRBOVÉ sídlo: Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové štatutárny orgán: dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka IČO: 0313190 DIČ: 2020531040 bankové spojenie: VÚB, a. s., č. účtu: 2399741458 kód banky: 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0023 9974 1458 BIC: SUBASKBX (ďalej len prenajímateľ) a NÁJOMCA: 1/Vladimír Višňovský, nar: r.č.: trvale bytom: Vrbové, I. Predmet nájmu 1/ Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za nájomné 1-izbový byt …
Stiahnuť dokument

Last modified: 10. februára 2016