Vitajte vo Vrbovom

Tlačivá – kanalizačná prípojka

Vážení občania,

tak, ako som informoval v minulých číslach Hlasu Vrbového, na konci roka 2023 sme ukončili projekt najväčšej stavby v posledných rokoch – dobudovanie kanalizačnej stoky v našom meste.

Opätovne Vám chcem predstaviť spoločnosť STAVEBKO, s. r. o., ktorá vykonáva inžiniersku činnosť a ktorú sme oslovili spoločne so starostom obce Krakovany. Spoločnosť v zastúpení konateľom p. Jozefom Markom Vám zabezpečí všetko od zamerania prípojky, spracovania projektu, zabezpečenia ohlásenia drobnej stavby až po podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy na Tavos-e – Tel. kontakt – 0917/723 001.

Cena za poskytnuté služby cca 150 €, vrátane správnych poplatkov, v závislosti od majetkovo právnych vzťahov stavebníka k pripájanej nehnuteľnosti.

Naši občania v zmysle článku 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové číslo 1/2022 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v meste Vrbové budú mať možnosť – a v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinnosť pripojiť sa na dobudovanú kanalizačnú sieť po úspešnej kolaudácii celej kanalizačnej siete, teda niekedy na jar tohto roka, ale to nevylučuje možnosť mať pripravené projekty na toto pripojenie sa na novovybudovanú kanalizačnú sieť v našom meste ako aj v obci Krakovany za výhodných finančných podmienok.

 

JUDr. Štefan KUBÍK, primátor mesta Vrbové

V prípade, že sa niektorí občania rozhodnú vybudovať si kanalizačnú prípojku samostatne tak postup pre jednotlivcov je uvedený ďalej podľa návodu spoločnosti TAVOS, a.s.