Engl. German French Spanish
22.7.2014
Výzva verejnosti na vyjadrenie sa k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia
pre prevádzku Úprava pletenín - poťahov na matrace a ich konfekcia
prevádzkovateľa Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs, s. r. o., Ul. J. Zigmundíka 1489, Vrbové
22.7.2014
Verejná vyhláška Začiatok stavebného konania
stavebník: Ing. Roman Ševčík - OS IBV Mikulášska 8, Vrbové, Plynovod
22.7.2014
Verejná vyhláška Stavebné povolenie
stavebník: Ing. Roman Ševčík s manželkou - Obytný súbor IBV Mikulášska 8 - RD Vrbové
21.7.2014
Výzva na predkladanie ponúk
- Stavebné práce - Obnova fasády Meštianskeho domu
18.7.2014
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania - predĺženie termínu...
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hrabinská ulica – Doprava a inžinierske siete
1.7.2014
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na predaj pozemku na Sídlisku 9. mája vo Vrbovom
Prílohy:
Kúpna zmluva - vzor
Geometrický plán
Ortofotomapa Sídlisko 9. mája
1.7.2014
Projekt Putujeme... I. časť - Vrbovčania vo Vítkove

 



Vrbovskú ročenku 2014 s názvom

VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI

si môžete kúpiť za symbolické 3 €

v Mestskej knižnici Vrbové,

v pondelok - piatok od 12.00 do 18.00 hod.


25. – 27. marca sme navštívili družobné mesto Vítkov

7. 4. 2014



Informácie o projekte „Podnikanie a pracovné príležitosti v Európskej únii“
Reportáž z návštevy Vítkova 25. - 27. marca 2014