Engl. German French Spanish
31.7.2014

Mestská knižnica oznamuje svojim návštevníkom,
že z dôvodu čerpania dovolenky a revízie knižného fondu
je zatvorená až do 19. septembra tohto roka.
Výnimkou je týždeň od 18. do 22. augusta, kedy bude otvorená
a bude možnosť vypožičať si knihy alebo ich vrátiť.
Znovu bude knižnica plne k dispozícii
od 22. septembra 2014.


30.7.2014
Oznámenie o začatí konania
vo veci VÝRUB STROMOV na Piešťanskej ceste pri predajni LIDL vo Vrbovom
29.7.2014
Projekt Putujeme... II. časť - Vítkovčania vo Vrbovom
25.7.2014
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové
24.7.2014
Verejná vyhláška Stavebné povolenie
stavebník: Ing. Ľuboš Karlík s manželkou - RD - Mikulášska ul., Vrbové
22.7.2014
Výzva verejnosti na vyjadrenie sa k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia
pre prevádzku Úprava pletenín - poťahov na matrace a ich konfekcia
prevádzkovateľa Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs, s. r. o., Vrbové
22.7.2014
Verejná vyhláška Začiatok stavebného konania
stavebník: Ing. Roman Ševčík - OS IBV Mikulášska 8, Vrbové, Plynovod
22.7.2014
Verejná vyhláška Stavebné povolenie
stavebník: Ing. Roman Ševčík s manželkou - Obytný súbor IBV Mikulášska 8 - RD Vrbové
21.7.2014
Výzva na predkladanie ponúk
- Stavebné práce - Obnova fasády Meštianskeho domu
18.7.2014
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania - predĺženie termínu...
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hrabinská ulica – Doprava a inžinierske siete
1.7.2014
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na predaj pozemku na Sídlisku 9. mája vo Vrbovom
Prílohy:
Kúpna zmluva - vzor
Geometrický plán
Ortofotomapa Sídlisko 9. mája
1.7.2014
Projekt Putujeme... I. časť - Vrbovčania vo Vítkove

 Vrbovskú ročenku 2014 s názvom

VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI

si môžete kúpiť za symbolické 3 €

v Mestskej knižnici Vrbové,

v pondelok - piatok od 12.00 do 18.00 hod.


25. – 27. marca sme navštívili družobné mesto Vítkov

7. 4. 2014Informácie o projekte „Podnikanie a pracovné príležitosti v Európskej únii“
Reportáž z návštevy Vítkova 25. - 27. marca 2014