Vitajte vo Vrbovom

Oznámenie o vyhlásení výberového konania – VEDÚCI ÚTVARU KULTÚRY a ŠKOLSTVA MsÚ VRBOVÉ

12. januára 2023

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

VEDÚCI ÚTVARU KULTÚRY a ŠKOLSTVA MsÚ VRBOVÉ

Mesto Vrbové, zastúpené primátorom JUDr. Štefanom Kubíkom

v súlade s § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

a vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:  vedúci Útvaru kultúry a školstva MsÚ Vrbové

Miesto výkonu práce:  Útvar kultúry a školstva MsÚ Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

Druh práce:  hlavný pracovný pomer

Vedúci v rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 1. Riadenie, organizácia, koordinácia, hodnotenie a kontrola práce a činnosti Útvaru kultúry a školstva MsÚ Vrbové: kultúrny pracovník a pracovník propagácie, pracovník knižnice, správca Kúrie Mórica Beňovského a správca Domu kultúry, kronikár, grafik mestských tlačovín;
 2. Denné ranné prerozdelenie prác pracovníkom Útvaru kultúry a školstva, priebežné sledovanie výkonu určených prác, kontrola vykonaných prác;
 3. Zabezpečovanie mestských kultúrnych podujatí a ich organizácie (priestory, vystupujúci, objednávky, honoráre, odmeny, zostavenie scenárov, programu a pod.)
 4. Kompletné zabezpečenie agendy súvisiacej s mestskou knižnicou, s kultúrnymi a športovými podujatiami v meste Vrbové, ako napr. Deň matiek, Deň detí, výročia oslobodenia, SNP, Vrbovská pätnástka, vrbovské jarmoky, zabezpečovanie detských letných táborov, zabezpečovanie športového dňa pre zamestnancov MsÚ (tzv. teambuilding) atď. a taktiež podporným spôsobom poskytovať pomoc pri akciách poriadaných inými subjektami v spolupráci s mestom ako Vrbovské vetry, Vrbovské pivničky atď.;
 5. Zabezpečovanie tvorby a zverejňovania úradných oznamov, vyhlášok v úradných tabuliach a iných mediálnych prostriedkoch mesta, spracovávanie podporných pracovných materiálov do mesačníka Hlas Vrbového, spolupráca s verejnými oznamovacími prostriedkami;
 6. V spolupráci s prednostom zabezpečovať prípravu niektorých materiálov pre Mestské zastupiteľstvo, prípravu materiálov k všeobecne záväzným nariadeniam (VZN) a smerniciam mesta týkajúcich sa Útvaru kultúry a školstva;
 7. Koordinácia zabezpečovania potrebných školení pre pracovníkov Útvaru kultúry a školstva v oblasti BOZP a OPP, odborných školení na výkon jednotlivých činností;
 8. Zabezpečenie a príprava podkladov k možným poistným udalostiam;
 9. Zabezpečovať kontrolu dochádzky zamestnancov útvaru, viesť evidenciu dovoleniek, nárokov na osobné voľná pri návšteve lekára, pri doprovode rodinných príslušníkov u lekára, – v úzkej spolupráci s prednostom a mzdovým oddelením MsÚ;
 10. Vybavovanie agendy Útvaru kultúry a školstva (došlá a odoslaná pošta), denná kontrola elektronickej pošty;
 11. Spracovanie výkazov za oblasť kultúry a vydavateľskej činnosti, spolupráca so školami a školskými zariadeniami;
 12. Preberanie oznámení o organizovaní verejných podujatí na území mesta a nahlasovanie podujatí na krízový štáb riadenia na Okresnom úrade v Piešťanoch;
 13. Spolupráca s cirkvami na území mesta, židovskou komunitou a spolupráca s Mikroregiónom nad Holeškou, Rezortom Piešťany a organizáciami na podporu cestovného ruchu;
 14. Osvetová činnosť na úseku pamiatok mesta, ich ochrany, histórie mesta a podobne, sprievodcovské služby pre školy a verejnosť;
 15. Účasť na organizačnom zabezpečení volieb a referend;
 16. Spolupráca s Komisiou kultúry, športu, mládeže a vzdelávania pri MsZ;
 17. Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným;
 18. Plnenie ďalších úloh a činností podľa potrieb mesta, podľa pokynov a rozhodnutí primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ.

 Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie – II. stupeň

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

1/ práca s PC (MS Office, Internet, elektronická pošta);

2/ riadiace a organizačné schopnosti;

3/ vodičský preukaz skupiny B.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. v platnom znení:

a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;

b) bezúhonnosť.

Platové podmienky:

Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme – v závislosti od započítanej praxe, + k platu môže byť pripočítaný osobný príplatok.

Ponúkané benefity:

–  odmeny pri životných jubileách,

–  nárok na dovolenku 5 dní naviac,

–  rôzne doplnkové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom,

–  príspevok zamestnávateľa na DDP,

–  príspevok na rekreáciu v zmysle zákona,

–  služobný mobilný telefón.

Nástup do zamestnania:  01.03.2023

Osobnostné predpoklady:

–  komunikatívnosť, zodpovednosť, riadiace a organizačné schopnosti;

–  odolnosť voči stresu;

–  schopnosť tímovej práce;

–   schopnosť rýchlo a flexibilne reagovať na každodenné situácie;

–   schopnosť navrhovať a aktívne napĺňať zámery mesta v oblasti kultúry a športu.

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre výberové konanie spolu so:

 • fotokópiou dokladu o nadobudnutom vzdelaní;
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;
 • profesijným životopisom;
 • dokladmi o doterajšej praxi;
 • stručným návrhom koncepcie riadenia útvaru kultúry a školstva (prezentácia ústne, pri pohovore)

je potrebné odovzdať do 02.02.2023 do 13.00 hodosobne do podateľne Mestského úradu Vrbové alebo doručiť poštou na adresu Mestský úrad Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové.

Prihlášky doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú zaradené do výberu uchádzačov.

Na obálku uveďte heslo: „Výberové konanie – kultúra – NEOTVÁRAŤ“.

Bližšie informácie k vyhlásenému výberovému konaniu poskytuje: JUDr. Štefan Kubík tel.: +421 917 814 921

Last modified: 13. januára 2023