Vitajte vo Vrbovom

Oznámenie o vyhlásení výberového konania – REFERENT NAKLADANIA S NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM MESTA

12. januára 2023

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

REFERENT NAKLADANIA S NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM MESTA

Mesto Vrbové, zastúpené primátorom JUDr. Štefanom Kubíkom

v súlade s § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

a vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: referent nakladania s nehnuteľným majetkom mesta

Miesto výkonu práce:  Útvar ekonomiky a správy majetku MsÚ Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

Druh práce:  hlavný pracovný pomer (na dobu zastupovania zamestnanca uvoľneného z pracovného pomeru na výkon funkcie v zmysle ustanovenia § 136 ods. 2 Zákonníka práce)

Referent v rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 1. preberanie, evidencia a zakladanie zmlúv/spisov (kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, iné zmluvy, obchodné verejné súťaže a pod.),
 2. agenda nakladania s nehnuteľným majetkom mesta,
 3. vybavovanie korešpodencie/emailovej pošty/telefonické alebo osobné rokovania s nájomcami v nebytových priestoroch na základe ich požiadaviek voči prenajímateľovi alebo zo strany mesta voči nájomcom,
 4. kompletná príprava obchodných verejných súťaží (OVS) – v prípade neobsadeného priestoru a záujmu jeho znovuobsadenia postup podľa z. č. 138/1991 Z. z. – predkladanie na schválenie MsZ, košielku OVS, podmienky OVS, VZOR budúcej nájomnej zmluvy, podávanie zverejnenia oznámenia o OVS na internet, do úradnej tabule, regionálnych novín, vykonávanie obhliadok priestorov so záujemcami, koordinácia vyhodnotenia OVS, informovanie o výsledkoch OVS),
 5. príprava pracovných materiálov návrhu nájomnej zmluvy v nebytových priestoroch na dobu určitú alebo neurčitú podľa zákona č. 116/1990 Z.z., po odsúhlasení predvoláva nájomcov k podpísaniu zmlúv, príprava dodatkov k nájomným zmluvám,
 6. premeriavanie rozmerov nebytových priestorov a vyhotovovanie ich grafických náčrtov,
 7. evidencia a vybavovanie žiadostí o prenájom nebytových priestorov, preberanie a odovzdávanie nebytových priestorov za účasti zmluvných strán, spísanie záznamu o odovzdaní a prevzatí nebytového priestoru – s opísaním jeho technického a estetického stavu, stavu médií keď dochádza k zmene nájomcov,
 8. evidencia výpovedí z nájmu a príprava dohôd o ukončení nájmu v nebytových priestoroch,
 9. vedenie evidencie nájomných zmlúv a sledovanie ich plnenia zmluvnými stranami,
 10. sledovanie a evidovanie platieb za nájomné a služby v nebytových priestoroch, evidencia pohľadávok mesta spojených s prenájmom nebytových priestorov a podávanie podnetov na vymáhanie dlhov od neplatičov,
 11. mesačné odpisovanie stavov vodomerov v nebytových priestoroch, vypočítavanie spotreby, príprava podkladov pre refakturáciu energií, u väčších odberateľov dvakrát do roka, u menších odberateľov médií raz do roka a ich odovzdanie na spracovanie ekonomickému úseku MsÚ,
 12. zabezpečovanie opráv a odstraňovanie havarijných stavov v priestoroch spadajúcich pod nebytový referát prostredníctvom zamestnancov Útvaru MH MsÚ Vrbové alebo prostredníctvom kvalifikovaných firiem,
 13. vykonávanie prehlásenia médií v nebytových priestoroch pri zmene nájomcu a odpis stavu meradiel k danému termínu,
 14. príprava zmlúv pre predajné akcie a komerčné kultúrne podujatia v budove Domu kultúry (DK) v súlade so zákonnou legislatívou,
 15. vyhľadávanie mestských pozemkov, resp. pozemkov všeobecne, identifikácia pozemkov, vyhľadávanie parciel, listov vlastníctva, súpisných čísel atď. na území mesta Vrbové cez Katastrálny portál pre potreby jednotlivých útvarov MsÚ,
 16. inventarizácia a vyhľadávanie požadovaných zmluvných dokumentov v archíve,
 17. koordinácia riešenia poistných udalostí,
 18. administrácia vymáhania pohľadávok mesta v správnom a exekučnom konaní,
 19. analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov z Európskej únie alebo iných verejných zdrojov,
 20. komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov,
 21. evidencia, skenovanie a zverejňovanie zmlúv mesta ich vkladaním na portál www.digitalnemesto.sk alebo do Centrálneho registra zmlúv www.crz.sk,
 22. plnenie ďalších činností podľa potrieb mesta a pokynov priameho nadriadeného riadiaceho pracovníka.

 Podmienky účasti:

–  minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou technického alebo ekonomického smeru,

–  znalosť práce s PC (Internet, Word, Excel) + znalosť práce s IS Korwin výhodou,

–  vodičský preukaz skupiny „B“,

–  bezúhonnosť.

Platové podmienky:

Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme – v závislosti od započítanej praxe, + k platu môže byť pripočítaný osobný príplatok.

Ponúkané benefity:

–  odmeny pri životných jubileách,

–  nárok na dovolenku 5 dní naviac,

–  rôzne doplnkové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom,

–  príspevok zamestnávateľa na DDP,

–  príspevok na rekreáciu v zmysle zákona,

Nástup do zamestnania:  01.03.2023

Osobnostné predpoklady:

–  komunikatívnosť a zodpovednosť,

–  strategicko – analytické myslenie,

–  odolnosť voči stresu,

–  stotožnenie sa s plnením niektorých úloh z pracovnej náplne ich aktívnym plnením priamo v teréne,

–  schopnosť tímovej práce,

–  schopnosť rýchlo a flexibilne reagovať na každodenné situácie,

–  schopnosť navrhovať a aktívne napĺňať zámery mesta v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom.

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre výberové konanie spolu so:

 • žiadosťou o prijatie do zamestnania;
 • štruktúrovaným životopisom;
 • fotokópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;
 • písomným súhlasom uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

je potrebné odovzdať do 02.02.2023 do 13.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu Vrbové alebo doručiť poštou na adresu Mestský úrad Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové.

Prihlášky doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú zaradené do výberu uchádzačov.

Na obálku uveďte heslo: „Výberové konanie – referent majetku – NEOTVÁRAŤ“.

Bližšie informácie k vyhlásenému výberovému konaniu poskytuje: Mgr. Matúš Opatovský, tel.: +421 905 372 280

Last modified: 13. januára 2023