Vitajte vo Vrbovom

Oznámenie o vyhlásení výberového konania – REFERENT EKONOMIKY – ROZPOČTÁR/ROZPOČTÁRKA

12. januára 2023

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

REFERENT EKONOMIKY – ROZPOČTÁR/ROZPOČTÁRKA

Mesto Vrbové, zastúpené primátorom JUDr. Štefanom Kubíkom

v súlade s § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

a vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:  referent ekonomiky – rozpočtár/rozpočtárka

Miesto výkonu práce:  Útvar ekonomiky a správy majetku MsÚ Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

Druh práce:  hlavný pracovný pomer

Referent v rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 1. spracovanie viacročného rozpočtu v požadovanej forme a obvyklom rozsahu;
 2. spracovanie návrhov zmien rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií;
 3. rozpis schváleného rozpočtu, resp. jeho zmien;
 4. vloženie schváleného rozpočtu a jeho zmien do modulu účtovníctvo a do systému RISSAM v zákonných lehotách;
 5. kontrola plnenia rozpočtu sumárne, a tiež v členení podľa zdrojov a podľa funkčnej klasifikácie výdavkov za vybrané obdobie;
 6. zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a ostatnými subjektami verejnej správy;
 7. zodpovednosť za poistenie novonadobudnutého majetku mesta, zabezpečuje priebežnú aktualizáciu poisteného majetku;
 8. vedenie evidencie majetku mesta v dohodnutom rozsahu;
 9. vedenie evidencie platných („živých“) zmlúv;
 10.  finančná kontrola platných („živých“) zmlúv a sledovanie ich plnenia zmluvnými stranami;
 11. vystavovanie platobných poukazov na záväzky mesta vyplývajúce z uzatvorených zmlúv;
 12. účtovanie rozpočtových položiek pre školstvo;
 13. účtovanie vybraných bankových výpisov;
 14. aktívna účasť vo vybraných činnostiach útvaru (inventarizácia majetku mesta, uzávierkové práce, tabuľky a štatistiky, poznámky k účtovnej závierke, záverečný účet, hodnotiaca správa, výročná správa);
 15. kontrola výkazov predkladaných mestom a zriadenými rozpočtovými organizáciami;
 16. realizácia projektov – spracovanie finančných podkladov, analýz a finančné vyúčtovania;
 17. plnenie ďalších činností podľa potrieb mesta a pokynov priameho nadriadeného riadiaceho pracovníka.

Podmienky účasti:

–  minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou technického alebo ekonomického smeru,

–  znalosť práce s PC (Internet, Word, Excel) + znalosť práce s IS Korwin výhodou,

–  vodičský preukaz skupiny „B“ výhodou,

–  bezúhonnosť.

Platové podmienky:

Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme – v závislosti od započítanej praxe, + k platu môže byť pripočítaný osobný príplatok.

Ponúkané benefity:

–  odmeny pri životných jubileách,

–  nárok na dovolenku 5 dní naviac,

–  rôzne doplnkové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom,

–  príspevok zamestnávateľa na DDP,

–  príspevok na rekreáciu v zmysle zákona,

Nástup do zamestnania:  01.03.2023

Osobnostné predpoklady:

–  komunikatívnosť a zodpovednosť,

–  strategicko – analytické myslenie,

–  odolnosť voči stresu,

–  osobné potešenie z každodennej práce s matematickými operáciami, číslami, sumami,

–  schopnosť tímovej práce,

–  schopnosť rýchlo a flexibilne reagovať na každodenné situácie,

–  schopnosť navrhovať a aktívne napĺňať zámery mesta v oblasti ekonomického plánovania a rozpočtovania.

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre výberové konanie spolu so:

 • žiadosťou o prijatie do zamestnania;
 • štruktúrovaným životopisom;
 • fotokópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;
 • písomným súhlasom uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

je potrebné odovzdať do 02.02.2023 do 13.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu Vrbové alebo doručiť poštou na adresu Mestský úrad Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové.

Prihlášky doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú zaradené do výberu uchádzačov.

Na obálku uveďte heslo: „Výberové konanie – referent ekonomiky – NEOTVÁRAŤ“.

Bližšie informácie k vyhlásenému výberovému konaniu poskytuje: Mgr. Helena Urbanová, tel.: +421 917 098 139

Last modified: 13. januára 2023