Vitajte vo Vrbovom

Oznámenie o vyhlásení výberového konania – PRACOVNÍK/PRACOVNÍČKA PRE STAROSTLIVOSŤ O MESTSKÚ ZELEŇ

12. januára 2023

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

PRACOVNÍK/PRACOVNÍČKA PRE STAROSTLIVOSŤ O MESTSKÚ ZELEŇ

Mesto Vrbové, zastúpené primátorom JUDr. Štefanom Kubíkom

v súlade s § 6 ods. 1 a ods. 2  zákona č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

a vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:  pracovník/pracovníčka pre starostlivosť o mestskú zeleň

Miesto výkonu práce:  Útvar miestneho hospodárstva MsÚ Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 174, 922 03 Vrbové

Druh práce: hlavný pracovný pomer

Pracovník/pracovníčka v rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 1. realizácia starostlivosti o mestskú zeleň formou záhradníckych služieb,
 2. realizácia výsevu rastlín a výsadby stromov samostatne, aj v spolupráci so záhradníckymi firmami,
 3. zabezpečenie celoročnej starostlivosti o zeleň v intraviláne mesta a na mestskom cintoríne,
 4. údržba lavičiek a čakární prímestských autobusových liniek,
 5. v súčinnosti so správkyňou cintorína zabezpečenie prevádzky cintorína podľa pokynov nadriadeného,
 6. zabezpečenie prevádzky a údržby mestských fontán,
 7. zabezpečenie zimnej starostlivosti o miestne komunikácie, chodníky a parkoviská v meste,
 8. zabezpečenie pracovných činností pri jarmokoch a ďalších športových alebo kultúrno-spoločenských akciách na území mesta (napr. vyvesenie a zvesenie jarmočných pútačov, popis čísiel stánkov, zloženie pódia, rozmiestnenie a inštalácia jarmočných stánkov a súprav pre sedenie a stravovanie, manuálne manipulačné práce + upratovacie práce pred začatím a po skončení akcií),
 9. v prípade potreby krátkodobé zastupovanie pozície správcu cintorína – po absolvovaní kurzu cintorínskych služieb a pohrebných obradov,
 10. plnenie ďalších činností podľa potrieb mesta a pokynov priameho nadriadeného riadiaceho pracovníka.

 Podmienky účasti:

–  minimálne stredoškolské vzdelanie

–  manuálna zručnosť

–  estetické cítenie

–  vodičský preukaz skupiny „B“ výhodou

–  bezúhonnosť.

Platové podmienky:

Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme – v závislosti od započítanej praxe, + k platu môže byť pripočítaný osobný príplatok.

Ponúkané benefity:

–  odmeny pri životných jubileách,

–  nárok na dovolenku 5 dní naviac,

–  rôzne doplnkové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom,

–  príspevok zamestnávateľa na DDP,

–  príspevok na rekreáciu v zmysle zákona.

Nástup do zamestnania:  01.03.2023

Osobnostné predpoklady:

–  komunikatívnosť, zodpovednosť, riadiace a organizačné schopnosti,

–  odolnosť voči stresu,

–  schopnosť tímovej práce,

–  schopnosť rýchlo a flexibilne reagovať na každodenné situácie,

–  schopnosť navrhovať a aktívne napĺňať zámery mesta v oblasti mestskej zelene.

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre výberové konanie spolu so:

 • žiadosťou o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaným životopisom,
 • fotokópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
 • písomným súhlasom uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

je potrebné odovzdať do 02.02.2023 do 13.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu Vrbové alebo doručiť poštou na adresu Mestský úrad Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové.

Prihlášky doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú zaradené do výberu uchádzačov.

Na obálku uveďte heslo: „Výberové konanie – pracovník/pracovníčka pre starostlivosť o mestskú zeleň  – NEOTVÁRAŤ“.

Bližšie informácie k vyhlásenému výberovému konaniu poskytuje: JUDr. František Tahotný, MBA, tel.: +421 905 969 972

Last modified: 13. januára 2023