Vitajte vo Vrbovom

Mesto Vrbové vyhlasuje dobrovoľnú verejnú zbierku na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – synagógy vo Vrbovom

20. októbra 2020

Mesto Vrbové vyhlasuje dobrovoľnú verejnú zbierku na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – synagógy vo Vrbovom

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom Uznesením č. 137/IX/2020 zo dňa 23.09.2020:

1. vyhlásilo dobrovoľnú zbierku,

2. ustanovilo podmienky dobrovoľnej zbierky nasledovne:

Vyhlasovateľ:  Mesto Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

Účel dobrovoľnej zbierky:  získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – synagógy vo Vrbovom

Miesto konania dobrovoľnej zbierky:  katastrálne územie mesta Vrbové

Čas konania dobrovoľnej zbierky:  od 1. októbra 2020 do 1. októbra 2022

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

1. Zasielaním príspevkov na účet vedený vo VÚB a.s., č. účtu v tvare IBAN:          SK28 0200 0000 0017 8262 9456 

2. Vložením hotovosti do prenosnej pokladničky, označenej „Dobrovoľná zbierka na rekonštrukciu synagógy“ umiestnenej v budove synagógy

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Použitie dobrovoľnej zbierky, jej vyúčtovanie a kontrola:  Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu mesta. Získané finančné prostriedky budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka mesta. Správa o výsledku použitia finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Last modified: 20. októbra 2020