Vitajte vo Vrbovom

Úradná tabuľa

NÁVRH Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2018-2020

NÁVRH Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2018-2020...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Zámer na prenájom časti pozemkov – pozemok, parc. reg. „C“ č. 1055/6; 1591 a parc. reg. „E“ č. 673; 1103/1

Zámer na prenájom časti pozemkov – pozemok, parc. reg. „C“ č. 1055-6; 1591 a parc. reg. „E“ č. 673; 1103-1...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Zámer na odpredaj – pozemok, parc. reg. „C“ č. 3214 o výmere 177 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1900

Zámer na odpredaj – pozemok, parc. reg. „C“ č. 3214 o výmere 177 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1900...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 3-2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 2/2018 o miestnych daniach na území mesta Vrbové

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 2-2018 o miestnych daniach na území mesta Vrbové...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 1-2018 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 10/2017 o tvorbe a použití fondu údržby, prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Vrbové

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 10-2017 o tvorbe a použití fondu údržby, prevádzky a opráv...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

N Á V R H Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové

N Á V R H Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5-2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Upovedomenie o začatí správneho konania a výrub drevín rastúcich mimo lesa – Obec Kočín-Lančár

Upovedomenie o začatí správneho konania a výrub drevín rastúcich mimo lesa – Obec Kočín-Lančár...

15. novembra 2017

Čítaj viac